eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › USŁUGI KONSERWACJI I SERWISU ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW I USUWANIE AWARII URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KOMENDĘ PORTU WOJENNEGO GDYNIA

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGI KONSERWACJI I SERWISU ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW I USUWANIE AWARII URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KOMENDĘ PORTU WOJENNEGO GDYNIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Portu Wojennego Gdynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190232852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rondo Bitwy pod Oliwą 1

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-103

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpw.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kpwgdynia.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGI KONSERWACJI I SERWISU ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW I USUWANIE AWARII URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KOMENDĘ PORTU WOJENNEGO GDYNIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ce8cf7e4-d15e-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214281

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/kpwg

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/kpwg

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności: składanie ofert, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, oraz wymiana informacji odbywa się
w formie elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System (za pośrednictwem Portalu
SmartPzp), dostępny pod adresem https://portal.smartpzp.pl/kpwg. Szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i
organizacyjnych w zakresie korespondencji elektronicznej zawarto w treści SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o
dzielenie zamówienia publicznego zawarta jest w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/KPW/INFR/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

USŁUGI KONSERWACJI I SERWISU ORAZ DOKONYWANIE NAPRAW I USUWANIE AWARII URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH W KOMPLEKSACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ KOMENDĘ PORTU WOJENNEGO GDYNIA

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp na zasadach opisanych w przedmiotowym paragrafie.
2. Prawem opcji objęta jest możliwość zwiększenia wartości umowy określonej w §5 pkt. 1, a tym samym w §5 pkt. 5 o nie więcej niż 165 000,00 zł brutto.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji, w przypadku, gdy wartość wskazana w §5 pkt. 5, przeznaczona na naprawy wynikłe podczas realizacji umowy okaże się niewystarczająca i zostanie wyczerpana przed upływem terminu, o którym mowa w §2.
4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy.
5. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji bądź skorzystania częściowego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
6. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest pisemne oświadczenie woli Zamawiającego na wykonanie zamówienia wykraczającego poza zamówienie podstawowe (nie wymaga aneksu do umowy).
7. Zamawiający na piśmie określi zakres wartościowy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wskazane w treści SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium cena (brutto) za jedną roboczogodzinę naprawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego w szczególności: zmiany wynikające z aktualnych na czas wykonywania zamówienia przepisów prawa lub zapobieżenia powstania nieodwracalnych w skutkach strat dla zamawiającego
3. Ustalenie zasad waloryzacji w oparciu o art. 439 ustawy Pzp:
1) Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy.
2) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost lub obniżenie tych kosztów względem kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
3) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy możliwa jest na następujących zasadach:
a. Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, oraz mogą wnioskować o zmianę jednokrotnie.
b. Strony mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku, gdy zmiana kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy będzie wyższa lub równa o co najmniej 15% niż wysokość półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez GUS, o którym mowa poniżej;
c. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika zmiany kosztów (półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych), ogłaszanego przez GUS,
d. warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną Stronę umowy (w pisemnym wniosku), że zmiana kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy;
e. łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 3, może wynieść nie więcej niż 5% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w umowie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/kpwg

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.