eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › "Opracowanie dokumentacji projektowej na przestrzeń młodzieżową w budynku Mostostalu"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Opracowanie dokumentacji projektowej na przestrzeń młodzieżową w budynku Mostostalu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi zamawiający centralny

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384503002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 25A

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzielinska@stalowawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.stalowawola.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-1657

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przestrzeń młodzieżową w budynku Mostostalu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc6c2e2d-d154-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214212

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fc6c2e2d-d154-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym (SCUW) a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
14. Szczegółowa instrukcja dotycząca składania ofert dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
15. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: bzielinska@stalowawola.pl lub zp@stalowawola.pl.
16. Osoby ze strony zamawiającego upoważnione do kontaktowania się
z Wykonawcami są: Barbara Zielińska – Dział Zamówień Publicznych Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych Al. Jana Pawła II 25A; tel. (15) 819-47-48, adres email: bzielinska@stalowawola.pl lub zp@stalowawola.pl - w sprawach proceduralnych;
17. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim Wykonawcom poprzez zamieszczenie stosownych odpowiedzi na platformie e-zamówienia https://ezamowienia.gov.pl., niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
18. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, przetwarzanych w Centrum Usług Wspólnych w Stalowej Woli (nazwa podmiotu), mający siedzibę w Stalowej Woli ul. Aleje Jana Pawła II 25A, 37-450 Stalowa Wola (adres podmiotu) Pan Grzegorz Madej prowadzący działalność gospodarczą pn. IURATUS Grzegorz Madej, z siedzibą pod adresem Bodzanów 467, 32-020 Wieliczka
3. Wyjaśnień w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych udziela Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e mail:, adres e-mail: iod.scuw@stalowawola.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przestrzeń młodzieżową w budynku Mostostalu” odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP – II.271.29.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji na zaprojektowanie przestrzeni młodzieżowej w budynku Mostostalu w pomieszczeniach po byłym kasynie: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej z punktu widzenia uzyskania wymaganych przepisami prawa pozwoleń oraz przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na realizacje robót budowlanych w oparciu o tę dokumentację i rzeczową realizację tych robót.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
a. Zakres pomieszczeń objętych projektem:
• Strefa chillout (strefa relaksu, z konsolą, bilardem, pufami itp.), która w razie potrzeby mogłaby stać się salą konferencyjną z miejscem na rozłożenie niedużej sceny, ekranem do prezentacji, spotkań Młodzieżowej Rady Miasta i salą do zajęć sportowych (lub wygospodarowanie innego miejsca na zajęcia sportowe w projektowanej przestrzeni).
• Miejsce do wyciszenia się.
• UrbanLAB z CafeLAB - Kawiarenka młodzieżowa i przestrzeń do rozmów o mieście przy kawie.
• Aneks kuchenny z jadalnią do wspólnego gotowania – stanowiska do gotowania.
• Sala do zajęć fotograficznych (ok. 40 m) z miejscem na galerię zdjęć.
• Sala komputerowa (ok 50 m) z monitorem interaktywnym na ścianie.
• Sala do robotyki, zajęć z długopisami 3D, gry w planszówki z monitorem interaktywnym na ścianie (ok. 25 m).
• Sala do zajęć krawieckich.
• Sala do spotkań z organizacjami pozarządowymi z monitorem interaktywnym na ścianie.
• Pokój opiekuna z widokiem na jak największą część projektowanej przestrzeni, w szczególności na strefę chillout.
• Pomieszczenia do przechowywania sprzętu i wyposażenia (stoły, krzesła, sprzęt fotograficzny i filmowy, gogle VR, odkurzacz, mopy itp.)
• Przestrzeń do majsterkowania
• Toalety: damska, męska i dla osób niepełnosprawnych
• Zaplanowanie miejsca na windę w designerskim wydaniu.
• W razie braku możliwości wydzielenia wszystkich wskazanych powyżej pomieszczeń na dostępnej do zagospodarowania projektem przestrzeni
• dopuszcza się zaplanowanie pomieszczeń o połączonej funkcjonalności
b. Dodatkowe oczekiwania co do funkcjonalności, wyglądu zaprojektowanej przestrzeni.
• Instalacja fotowoltaiczna
• Klimatyzacja.
• Monitoring.
• Zaprojektowanie przestrzeni zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania.
• Wielofunkcyjność pomieszczeń (np. przesuwne ściany).
• Zaprojektowane pomieszczenia powinny być mocno ukierunkowane na nowoczesność, przestronne, o dużej lekkości w odbiorze, w stylistyce młodzieżowej (np. w jakiś sposób związanej z kosmosem), ale nie tandetnej.
• Przeszklenia.
• Doświetlenie pomieszczeń (np. odsłonięcie świetlików w suficie).
• Miejsce na ubrania dla gości.
• Miejsce na ogłoszenia młodzieżowe (np. o pracy dorywczej dla młodych,
• plakaty o wydarzeniach itp.).
• Łatwy dostęp do możliwości ładowania urządzeń (smartfonów, laptopów itp.).
• Miejsce na zorganizowanie wystawy w projektowanej przestrzeni.
• Nawiązanie w projekcie do Stalowej Woli i jej charakteru.
c. Zakres opracowania dokumentacji
• Projekt budowlany niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszelkich innych niezbędnych pozwoleń.
• Rozwiązania przestrzenne: układ elementów przestrzennych ścian, rozwinięcia ścian, rozwiązania przestrzeni sufitów i podłogi.
• wielobranżowy projekt przebudowy instalacji wewnętrznych, kolidujących z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, ścian i sufitów.
• Projekt aranżacji wnętrz.
• Rozwiązania rzutów pomieszczeń – układ funkcjonalny wyposażenia, koncepcja aranżacji pomieszczeń.
• Projekt aranżacji z wytycznymi dla branży elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej jeśli ich dostosowanie jest konieczne dla osiągnięcia
• zakładanej funkcjonalności projektowanej przestrzeni.
• Rozwiązania przestrzenne: układ elementów przestrzennych ścian, rozwinięcia ścian, rozwiązania przestrzeni sufitów i podłogi.
• Rozwiązania materiałowe: dobór materiałów, struktur, kolorów oraz ich układ w pomieszczeniach, układ okładzin ściennych.
• Dobór wyposażenia wnętrz: meble wolnostojące i wbudowane wykonywane na zamówienie.
• Widoki projektowanych pomieszczeń (3-5 widoków dla każdego pomieszczenia z pominięciem pomieszczeń technicznych/pomocniczych, które nie są objęte modelowaniem 3D)
• Dokumentacja projektowa z zestawieniami elementów wykończenia i wyposażenia wnętrz do zamówień i zakupów.
• Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
• Opracowanie przedmiarów robót.
• Opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz ich jednorazowa bezpłatna aktualizacja.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 3. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
 Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca winien wykonać zadania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. minimum:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał:
 co najmniej 1 usługę w zakresie wykonania projektu obejmującego wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budynku w zakresie budowy, przebudowy, remontu lub modernizacji budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto (wartość usługi);
b) Wykonawca winien dysponować kadrą techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami tj.
 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektury;
 projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;
c) W zakresie dysponowania sprzętem, wykonawca winien dysponować:
 Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 6
2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki które pod rygorem nieważności, składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę, dokument wygenerowany i wypełniony na platformie e-zamówienia,
2. Wraz z ofertą wykonawca winien przesłać wyłącznie w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
2) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – składane odrębnie przez wykonawcę lub każdego z wykonawców konsorcjum – załącznik nr 2;
3) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia – podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - załącznik nr 3;
4) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy (dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – podpisane wspólnie przez wykonawców - załącznik nr 5;
5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) podpisane odrębnie przez podmiot udostępniający zasoby - załącznik nr 4;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji.
5. Centralny Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne
spełnianie warunku przez Wykonawców.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda umowy regulującej
współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i warunki wprowadzania zmian zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.