eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Złakowo, gmina Postomino, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie na dz. nr 90/24, obręb Złakowo

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Złakowo, gmina Postomino, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie na dz. nr 90/24, obręb Złakowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Partyzantów 15A

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-411

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.koszalin@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rolnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Złakowo, gmina Postomino, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie na dz. nr 90/24, obręb Złakowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c9004905-d14d-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214122

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00206792/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie rozbiórki całkowitej obiektów zlokalizowanych na terenie nieruchomości stanowiącej działkę numer 90/24 obręb Złakowo, gmina Postomino.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej - pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania wskazanym w ust. 2.1 SWZ. Zapytania kierowane na adresy mailowe zamawiającego oraz skrzynkę ePUAP – nie będą rozpatrywane. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Korzystanie z Platformy wymaga
zarejestrowania konta na Platformie. Opis sposobu rejestracji oraz czynności technicznych koniecznych do złożenia oferty lub innych dokumentów znajduje się w rozdziale 11 SWZ przedmiotowego postępowania - https://kowr.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452), określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar., pades, xades, .xls, .xlsx. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin
Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms). Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452), określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s; b) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; c) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0; d) włączona obsługa JavaScript; e) zainstalowany
program Acrobat Reader. Zamawiający, zgodnie z § 11 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020r., poz. 2452), określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę
stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej jako „RODO” znajduje się w rozdziale 25 SWZ przedmiotowego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KOS.WOP.260.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki całkowitej budynków i budowli położonych w miejscowości Złakowo, gmina Postomino, powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie na dz. nr 90/24, obręb Złakowo, to jest:
• magazyn zbożowy – nr inwentarzowy: 00038-1A,
• magazyn zbożowy – nr inwentarzowy: 00038-2A,
• suszarnia magazyn – nr inwentarzowy: 00038-13A,
• komin młyński – nr inwentarzowy: 00038/23A,
• garaże na maszyny – nr inwentarzowy: 00038-11A,
• waga wozowa – nr inwentarzowy: 00038-99*1,
• urządzenie magazynu (urządzenie zlokalizowane w budynku 00038-1A – nr inwentarzowy: 00038-71,
• urządzenie magazynu (urządzenie zlokalizowane w budynku 00038-2A – nr inwentarzowy: 00038-72.
Zakres robót rozbiórkowych obejmuje:
1) całkowitą rozbiórkę ww. budynków i budowli wraz z posadzką i fundamentami,
2) uporządkowanie i oczyszczenie terenu z gruzu i innych pozostałości po rozbiórce oraz usunięcie ich w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach (UWAGA AZBEST oraz PAPA ODPADOWA!!!),
3) wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki,
4) plantowanie do poziomu terenu otaczającego i uporządkowanie terenu,
5) dostarczenie w terminie nie dłuższym niż 40 dni od dnia podpisania protokołu końcowego robót powykonawczej inwentaryzacji geodezyjno-kartograficznej z naniesionymi zmianami po przeprowadzonej likwidacji obiektów, wraz z oświadczeniem uprawnionego geodety o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji operatu technicznego we właściwym starostwie powiatowym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262660-5 - Usuwanie azbestu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska
największą łączną liczbę punków w danym zadaniu obliczoną jako sumę punktów uzyskanych w kryteriach: 1. Kryterium „Cena
brutto” – waga 60. 2. Kryterium „Termin wykonania umowy” – waga 40.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
I. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne przesłanki wykluczenia), na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7 oraz 8 ustawy Pzp (fakultatywne przesłanki wykluczenia) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
II. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00zł.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni powyższy warunek w całości samodzielnie,
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
a) dysponuje jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni powyższy warunek w całości samodzielnie
b) dysponuje co najmniej dwoma osobami przeszkolonymi przez uprawnioną instytucję w zakresie realizacji prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy spełnią powyższy warunek łącznie,
c) nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub rozbiórce obiektu/obiektów budowlanego/budowlanych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200.000,00zł brutto każda.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców spełni powyższy warunek w całości samodzielnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami art. 273 ust. 1 ustawy Pzp nie będzie żądał od wykonawców podmiotowych środków dowodowych na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami art. 273 ust. 1 ustawy Pzp nie będzie żądał od wykonawców podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Do uczestnictwa w postępowaniu wymagane jest wadium.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wysokość wadium ustala się w kwocie 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych, 00/100).
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy: Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Koszalinie w banku BGK O/Szczecin na konto nr 10 1130 1176 0022 2115 1620 0002 z adnotacją: „Wadium – rozbiórka Złakowo)”.
6. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji, do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust 6 ustawy Pzp. W przypadku gdy oferent wybierze wadium w postaci niepieniężnej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.
8. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie
może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109ust. 1, 2, 3, 4, 5, 7 oraz 8 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności uniemożliwiających wykonywanie zamówienia, takich jak:
1) warunki atmosferyczne:
a) klęski żywiołowe,
b) udokumentowane warunki atmosferyczne istotnie utrudniające terminową realizację przedmiotu umowy,
2) zdarzenia będące następstwem działania osób trzecich,
3) zdarzenia będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego, za które
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dokumenty wydane przez właściwe urzędy lub jednostki potwierdzające zaistnienie ww. szczególnych okoliczności, złożony w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu wykonania umowy. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku odkrycia przez Wykonawcę podczas prowadzenia prac,
obiektów lub infrastruktury podziemnej (zbiorniki bezodpływowe, elementy sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej, etc.) zlokalizowanych na terenie działki, na której prowadzone są roboty, których Zamawiający nie wykazał w dokumentach zamówienia. W przypadkach, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca podjął się likwidacji odkrytych obiektów lub infrastruktury, przedłużenie następuje aneksem do umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dokumentację zdjęciową odkrytego obiektu, o okres wskazany przez Inspektora Nadzoru Właścicielskiego niezbędny do zrealizowania
robót rozbiórkowych. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp ustalone w ust. 2 wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy może ulec zmianie,
w drodze aneksu do umowy, w przypadku zaniechania wykonania określonych robót bądź konieczności wykonania robót zamiennych lub robót, o których mowa w §2 ust. 13 umowy, określonych i potwierdzonych wpisem do dziennika budowy (jeśli dotyczy) i protokołem konieczności sporządzonym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wykonanie robót zmiennych lub robót, o których mowa w §2 ust. 13 umowy nie może powodować wzrostu wynagrodzenia o więcej niż 10%. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
a) oświadczenie o posiadaniu wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu,
b) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem zaświadczenia wystawionego przez uprawnioną instytucję o przeszkoleniu osób o których mowa w pkt 8.1.II.4b SWZ, w zakresie realizacji prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania,
c) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem uprawnień do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z potwierdzeniem przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby, która pełnić będzie funkcję kierownika rozbiórki – ww. dokumenty należy dostarczyć w 2 egzemplarzach,
d) oryginał oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy / rozbiórki osoby, która będzie pełniła ww. funkcję,
e) wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Wykonawcę i Podwykonawcę, jeżeli ten wykonuje czynności określone w pkt 4.2 SWZ. Powyższe dokumenty Wykonawca składa w oryginale.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.