eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzów Wielkopolski › Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Gorzów Wlkp.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000650181

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikorskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@um.gorzow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7693a7ac-cff1-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00214040

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00053790/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej opisane zostały w rozdziale XIX i XX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.6.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na utrzymaniu oznakowania pionowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) utrzymanie i bieżący przegląd oznakowania drogowego pionowego – kompletu ustawionego na terenie miasta Gorzowa Wlkp., w tym tablic kierunku i miejscowości oraz tablic i tarcz znaków umieszczonych na konstrukcjach wsporczych tj. wspornikach, słupkach, kratownicach, bramach i wysięgnikach obejmuje:
− objazd ulic raz na siedem dni celem określenia ewentualnych uszkodzeń i zakresu napraw istniejącego oznakowania pionowego,
− naprawę uszkodzonych znaków drogowych pionowych,
− usuwanie naklejek ze znaków oraz ich mycie,
− bieżącą konserwację znaków drogowych pionowych,
− zabezpieczenie uszkodzonego oznakowania pionowego przed dalszym zniszczeniem i uszkodzeniem, jak również usunięcie części uszkodzonego oznakowania pionowego stanowiącego zagrożenie dla pojazdów i pieszych oraz tymczasowe oznakowanie miejsca,
− całodobowy dyżur.
b) utrzymanie oznakowania drogowego pionowego – kompletu ustawionego na terenie Miasteczka ruchu drogowego przy ul. Paderewskiego w Gorzowie Wlkp., w tym tablic i tarcz znaków umieszczonych na słupkach obejmuje:
− inspekcja terenu miasteczka raz na siedem dni celem określenia ewentualnych uszkodzeń i zakresu napraw istniejącego oznakowania pionowego,
− naprawę uszkodzonych znaków drogowych pionowych,
− usuwanie naklejek ze znaków oraz ich mycie,
− zabezpieczenie uszkodzonego oznakowania pionowego przed dalszym zniszczeniem i uszkodzeniem, jak również usunięcie części uszkodzonego oznakowania pionowego stanowiącego zagrożenie dla osób przebywających na terenie miasteczka oraz tymczasowe oznakowanie miejsca,
c) demontaż tablic (tarcz) i słupków znaków drogowych pionowych,
d) montaż tablic (tarcz) znaków drogowych (tablice użytkowane z materiału Zamawiającego),
e) montaż słupków znaków drogowych pionowych (słupki użytkowane – materiał Zamawiającego),
f) montaż tablic znaków drogowych zakazu i nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych,
g) montaż tabliczek do znaków drogowych,
h) montaż tablic znaków uzupełniających, znaków kierunku i miejscowości oraz tablic z nazwą ulicy,
i) montaż słupków znaków drogowych pionowych (Ø 60 mm), na jeden znak, na dwa znaki i na znaki nakazu ustawiane na wysepkach,
j) montaż tablic prowadzących i zapór drogowych,
k) montaż tablic do oznakowania skrajni,
l) malowanie słupków do znaków drogowych,
m) naklejanie (regeneracja – wymiana folii) nowego lica znaku II generacji na tarczę znaku stanowiącą materiał Zamawiającego,
n) wykonanie konstrukcji wsporczej i jej montaż wraz z tablicą znaku D-15 lub D-17 na wiacie przystankowej,
o) awaryjne tymczasowe oznakowanie objazdów w sytuacji nagłego zamknięcia lub zablokowania z różnych przyczyn (pożary, anomalia pogodowa, powodzie, wypadki na drogach, katastrofy budowlane, festyny itp.) dróg przebiegających przez miasto Gorzów Wlkp. wraz z zabezpieczeniem nw. oznakowania:
− tablice znaków drogowych (średnie): A-14 – 2 szt., A-12b – 1 szt., A-12c – 1 szt., B-33 (40) – 2 szt., B-36 – 2 szt., B-25 – 2 szt., B-1 – 2 szt., D-4a – 2 szt., B-41 – 2 szt., D-4b – 2 szt., D-4c – 2 szt.
− słupki znaków drogowych pionowych z rur stalowych ocynkowanych o Æ 60 mm do znaków drogowych: na jeden znak – 8 szt., na dwa znaki – 3 szt.,
− urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
* z konstrukcjami nośnymi i podstawami: U-20A, U-20B (2,50 m) – po 1 szt.,
U-3C, U-3D (2,50 m) – po 1 szt.,
U-21A, U-21B – po 2 szt.,
* światła ostrzegawcze z diodą 6V, 1W, obustronne: – 4 szt. (2 światła – żółte; 2 światła – czerwone),
* taśma ostrzegawcza U-22.
p) ustawienie słupków prowadzących, znaków pikietażowych (kilometrowych lub hektometrowych), montaż elementów odblaskowych tzw. „kocich oczek” na barierach energochłonnych i montaż luster.

Szczegółowy opis znajduje się w dokumentacji technicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

34992200-9 - Znaki drogowe

34992300-0 - Znaki uliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. polegających na udzieleniu dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego podobnych robót budowlanych.
2. Wielkość lub zakres zamówienia: do 10 % wartości zamówienia podstawowego.
3. Zamówienia podobne będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia i wyszczególnionych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych.
4. Warunki na jakich zostaną udzielone zamówienia: zamówienia będą udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawcą negocjacji, przy czym założenia wyjściowe do ustalenia ceny będą wynikały wprost ze złożonej oferty, a ich realizacja na warunkach określonych w umowie i załącznikach do niej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. utrzymanie, naprawa, montaż oznakowania pionowego.

b) dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym:
− samochód o masie do 3,5 t oznakowany napisem „Pogotowie drogowe” (min. 1 szt.),
− agregat prądotwórczy (min. 1 szt.),
− agregat spalinowy (min. 1 szt.),
− koparko – ładowarka (min. 1 szt.),
− zagęszczarka płytowa (min. 1 szt.),
− zaplecze magazynowe (min. 1 szt.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Rozliczenie robót będzie odbywało się w okresach miesięcznych. Wartość wykonanych w tym okresie robót będzie obliczana następująco: ryczałtowe ceny jednostkowe będą przyjmowane z Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER), a ilość wykonanych i odebranych robót z obmiaru. W każdej fakturze zostanie naliczony podatek od towarów i usług.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie Umowy
stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gorzow/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-11 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.