eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › 16/PA/2024: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie robót nią objętych, dla budynków zarządzanych przez "ADM" Sp. z o.o. w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
16/PA/2024: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie robót nią objętych, dla budynków zarządzanych przez „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ADMINISTRACJA DOMÓW MIEJSKICH "ADM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090458507

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 1

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-011

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@adm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.adm.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

16/PA/2024: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na wykonanie robót nią objętych, dla budynków zarządzanych przez „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20711c2d-d14b-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213945

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, przekazywanie informacji, oświadczeń oraz dokumentów, w tym podmiotowych środków dowodowych, odbywa się w języku polskim, wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020r. poz.344 z późniejszymi zmianami), za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz
2. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020r. poz.2452).
3. Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na platformazakupowa.pl w konkretnym postępowaniu, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej SWZ, w szczególności zawartymi w Rozdziale XV i Rozdziale XIX.
4. Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Komunikacja poprzez formularz „Wyślij wiadomość” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników).
5. Za datę przekazania (wpływu) oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikaty, że oferta została złożona.
6. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy, poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi data oraz dokładny czas generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania platformy zakupowej, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: zamowieniapubliczne@adm.com.pl, z tym zastrzeżeniem, że Ofertę z załącznikami Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
9. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje, w tym wezwania do złożenia wyjaśnień, wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych itp. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie, w zakładce dedykowanej postępowaniu, w sekcji „Wiadomości-komunikaty publiczne”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy, za pośrednictwem zakładki „Wiadomości-wiadomości prywatne”.
10. Dalsze informacje dotyczące obowiązku informatycznego zamieszczone są w rozdziale XIV i XV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale III SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w rozdziale III SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 16/PA/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 1:
1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) wraz z uzyskaniem przez wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych projektem, dla budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 39 w Bydgoszczy (działka nr 43/2, obręb 79) w zakresie obejmującym m.in. :
• renowację elewacji frontowej budynku z odtworzeniem detali architektonicznych, naprawę pęknięć i zarysowań ścian oraz ich wzmocnienie, wykonanie powłok malarskich w kolorystyce uzgodnionej z Miejskim Konserwatorem Zabytków
• remont i docieplenie dachu i ścian budynku od strony podwórza, wymianę wyeksploatowanej stolarki okiennej oraz uwzględnienie izolacji poziomej i pionowej fundamentów wraz z ich ociepleniem
2) Zakres zamówienia (przedmiot zamówienia) obejmuje w szczególności :
a) wykonanie inwentaryzacji budowlanej, w postaci rysunkowej i fotograficznej, wszystkich elewacji na podstawie wizji lokalnej z uwzględnieniem rys i spękań, istniejącego wystroju architektonicznego wraz z częścią opisową oraz rysunki projektowanych, poszczególnych elewacji z zaznaczeniem i opisem detali architektonicznych do zachowania i do odtworzenia z opisem projektowanej kolorystyki,
b) opracowanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
c) opracowanie audytu energetycznego określającego zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ze wskazaniem rozwiązania optymalnego z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia (bez zmiany źródła ciepła),
d) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (przed remontem)
e) opis i rysunki dla każdej elewacji odrębnie
f) uzyskanie własnym staraniem Wykonawcy (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego) wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, map, opinii i innych dokumentów, w tym pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka Miasta, niezbędnych Wykonawcy do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projektu budowlanego i wykonawczego) oraz uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem (pozwolenie na budowę), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
g) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego robót, których zakres i rodzaj winien uwzględniać postanowienia audytu energetycznego oraz późniejsze Postanowienia, wytyczne Zamawiającego, ustalenia ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz wszystkie roboty towarzyszące, zawierającego opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi (w tym warunki BIOZ, wytyczne BHP i p.poż). Projekt winien zawierać rysunki elewacji z opisem wszystkich projektowanych, odtwarzanych, naprawianych i poddawanych renowacji elementów. Projekt budowlany winien być sporządzony w ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej (z czego 2 egz. pozostają w Wydziale Administracji Budowlanej) oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 2 szt., przy czym winny być zapisane w plikach do odczytu (z rozszerzeniem PDF) oraz w plikach do edycji (w formacie dxf lub dwg).
h) opracowanie szczegółowego przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego z podziałem na poszczególne rodzaje robót (np. remont elewacji frontowej, remont elewacji remont elewacji bocznej itp.) w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 1 szt. (w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz pliki do edycji w rozszerzeniu ath i kst); Kosztorys i przedmiar robót winien być wykonany w programie Norma Pro Wersja 4.43 według stawek obowiązujących w ADM Sp. z o.o. tzn. stawek średnich z cennika SEKOCENBUDU na dany kwartał. UWAGA: podział przedmiaru i kosztorysu na poszczególne rodzaje (zakresy) robót należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji prac projektowych.
i) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 3 egzemplarze w formie papierowej oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 1 szt. (w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF),
j) wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, opinii i uzgodnień które okażą się niezbędne dla rozpoczęcia realizacji robót w zakresie przewidzianym w opracowanej dokumentacji jeśli ich wykonanie okaże się konieczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 2:
1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) na wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. Bernardyńskiej 3 w Bydgoszczy (działka nr 87/2, obręb 108) wraz z uzyskaniem przez wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych projektem. Budynek stanowi własność Gminy Bydgoszcz i jest wpisany do Miejskiej Ewidencji Zabytków. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna obejmować zakres i kosztorys planowanych prac budowlanych, zakres prac objętych ochroną konserwatorską wraz z kosztorysem oraz ekspertyzę p. poź, zgodnie z opracowanym wcześniej programem prac konserwatorskich.
2) Zakres zamówienia (przedmiot zamówienia) obejmuje w szczególności :
a) uzyskanie własnym staraniem Wykonawcy (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego) wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, map, opinii i innych dokumentów, w tym pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków, niezbędnych Wykonawcy do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem (pozwolenie na budowę), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
b) opracowanie programu prac konserwatorskich ;
c) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego robót, których zakres i rodzaj winien uwzględniać postanowienia opracowanego wcześniej programu prac konserwatorskich oraz późniejsze Postanowienia, wytyczne Zamawiającego oraz wszystkie roboty towarzyszące, zawierającego opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi. Projekt budowlany winien być sporządzony w ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej (z czego 2 egz. pozostają w Wydziale Administracji Budowlanej) oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 2 szt., przy czym winny być zapisane w plikach do odczytu (z rozszerzeniem PDF) oraz w plikach do edycji (w formacie dxf lub dwg). .
d) opracowanie szczegółowego przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego z podziałem na poszczególne rodzaje robót (np. remont klatki schodowej, zakres prac objętych ochroną konserwatorską itp.) w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 1 szt. (w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz pliki do edycji w rozszerzeniu ath i kst); Kosztorys i przedmiar robót winien być wykonany w programie Norma Pro Wersja 4.43 według stawek obowiązujących w ADM Sp. z o.o. tzn. stawek średnich z cennika SEKOCENBUDU na dany kwartał. UWAGA: podział przedmiaru i kosztorysu na poszczególne rodzaje (zakresy) robót należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji prac projektowych.
e) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 3 egzemplarze w formie papierowej oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 1 szt. (w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF),
f) wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, opinii i uzgodnień które okażą się niezbędne dla rozpoczęcia realizacji robót w zakresie przewidzianym w opracowanej dokumentacji jeśli ich wykonanie okaże się konieczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie Nr 3:
1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (zwanej dalej dokumentacją) wzmocnienia ścian oraz stropu nad parterem w obrębie lokali mieszkalnych nr 4 i nr 8 w budynku przy ul. Młyńskiej 2 w Bydgoszczy wraz z uzyskaniem przez wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót objętych projektem, zgodnie z załączoną ekspertyzą stanu technicznego budynku, w zakresie obejmującym m.in. :
• wzmocnienie ścian budynku z poddaniem sposobu jego realizacji
• usztywnienie budynku, jeżeli okaże się to niezbędne
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
• wykonanie opaski wokół budynku
• ocena stanu technicznego stropu nad parterem w obrębie lokali mieszkalnych nr 4,8 i metod jego wzmocnienia
2) Zakres zamówienia (przedmiot zamówienia) obejmuje w szczególności :
a) uzyskanie własnym staraniem Wykonawcy (na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego) wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, map, opinii i innych dokumentów, w tym pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków (w razie takiej konieczności), niezbędnych Wykonawcy do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskania przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych projektem (pozwolenie na budowę), zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
b) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego robót, których zakres i rodzaj winien uwzględniać postanowienia ekspertyzy stanu technicznego budynku z 2021 roku oraz późniejsze Postanowienia, wytyczne Zamawiającego oraz wszystkie roboty towarzyszące, zawierającego opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegółowymi. Projekt budowlany winien być sporządzony w ilości 4 egzemplarzy w formie papierowej (z czego 2 egz. pozostają w Wydziale Administracji Budowlanej) oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 2 szt., przy czym winny być zapisane w plikach do odczytu (z rozszerzeniem PDF) oraz w plikach do edycji (w formacie dxf lub dwg).
c) opracowanie szczegółowego przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego z podziałem na poszczególne rodzaje (zakresy) robót w ilości 3 egzemplarzy w formie papierowej oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 1 szt. (w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF oraz pliki do edycji w rozszerzeniu ath i kst); Kosztorys i przedmiar robót winien być wykonany w programie Norma Pro Wersja 4.43 według stawek obowiązujących w ADM Sp. z o.o. tzn. stawek średnich z cennika SEKOCENBUDU na dany kwartał. UWAGA: podział przedmiaru i kosztorysu na poszczególne rodzaje (zakresy) robót należy uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji prac projektowych.
d) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 3 egzemplarze w formie papierowej oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD-DVD) w ilości 1 szt. (w tym pliki do odczytu z rozszerzeniem PDF),
e) wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań, opinii i uzgodnień które okażą się niezbędne dla rozpoczęcia realizacji robót w zakresie przewidzianym w opracowanej dokumentacji jeśli ich wykonanie okaże się konieczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wstępne, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców (wzór załącznik nr 2 do SWZ). Oświadczenie to potwierdza odpowiednio brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty, inne niż oświadczenie wstępne, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (jeżeli zamawiający przewiduje podmiotowe środki dowodowe), składa na wezwanie Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” wpisują dane dotyczące wszystkich podmiotów (wykonawców), które ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia zostało uregulowane w art.58-60 ustawy PZP.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w załączniku nr 3 do SWZ (wzór umowy). Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art.455 Pzp oraz w sposób, w zakresie i na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art.58 ust.1 Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/adm_bydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć :
1) oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodne ze wzorem Zamawiającego (załącznik nr 2)
2) odpowiednie pełnomocnictwa (*jeżeli dotyczy)
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby;
2. Termin wykonania zamówienia:Zapisy dotyczą wszystkich zadań:
1. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej jeden egzemplarz projektu budowlano-wykonawczego w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy, celem jego akceptacji (zatwierdzenia) przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o wydanie stosownej decyzji pozwolenia.
2. W terminie do 10 dni od daty otrzymania projektu budowlano-wykonawczego robót Zamawiający zobowiązany jest do wniesienia ewentualnych uwag bądź akceptacji dokumentacji.
3. W terminie do 7 dni od daty otrzymania uwag od Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przekazać w formie pisemnej dokumentację zweryfikowaną w zakresie zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. Zamawiający dokonuje przeglądu tak zweryfikowanej dokumentacji przy odpowiednim zastosowaniu ust.2.
4. Wykonawca niezwłocznie, w każdym zaś razie nie później niż w ciągu 7 dni od akceptacji (zatwierdzenia) projektu przez Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć do WAB (UM) kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na wykonanie robót objętych dokumentacją projektową (lub dokonać zgłoszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa).
5. Wykonawca zobowiązany jest reprezentować Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę (wykonanie robót), w tym składać na żądanie organu stosowne wyjaśnienia, uzupełniać ewentualne braki, tak by zapewnić uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją, wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową oraz wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami (w wersji papierowej i elektronicznej zapisanej na płycie CD/DVD) w terminie 80 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego robót.
6. W tym samym terminie 80 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej całość dokumentacji, z uwzględnieniem wszelkich uzupełnień i poprawek dokonywanych w toku uzyskiwania pozwolenia na budowę, o której mowa w Rozdziale V (Opis przedmiotu zamówienia).
7. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty powzięcia stosownej informacji, informować Zamawiającego o aktualnym etapie realizacji zamówienia (postępowania) i przedkładać w tym celu następujące dokumenty:
1) kopii złożonego do WAB-u wniosku o wydanie pozwolenia na wykonanie robót opatrzonego prezentatą wpływu tego organu,
2) kopii zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez WAB UM niezwłocznie po jego otrzymaniu,
3) kopii otrzymanych wezwań i postanowień wydawanych w tok postępowania,
4) kopii dokumentacji potwierdzającej usunięcie nieprawidłowości lub braków wniosku,
5) kopii ewentualnych innych wniosków, w tym wniosku o zawieszenie postępowania (z prezentatą wpływu) wraz z wyjaśnieniem powodów jego złożenia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.