eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Kompleksową usługę prania wraz z odbiorem i dostawą prania

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksową usługę prania wraz z odbiorem i dostawą prania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639815948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elizy Orzeszkowej 27

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zol@zolgniezno.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zolgniezno.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksową usługę prania wraz z odbiorem i dostawą prania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9d7f2f6-d14b-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213873

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00040851/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Kompleksową usługę prania wraz z odbiorem i dostawą prania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e9d7f2f6-d14b-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
1) Patryk Jarzębicki email: zolad@zolgniezno.com.pl,
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e9d7f2f6-d14b-11ee-875e-a22221c84ba7
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-e9d7f2f6-d14b-11ee-875e-a22221c84ba7

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
10. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
11. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 62-200 Gniezno ul. E. Orzeszkowej 27 tel: 61 426-24-55 do 57 e-mail: zol@zolgniezno.com.pl
 inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest Pan Michał Zajdowicz, kontakt: zol@zolgniezno.com.pl, 61 426-24-55;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 372.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1.1 Odbiór i transport brudnej bielizny
a) Odbiór brudnej bielizny z poszczególnych Odcinków Oddziału w poniedziałek, środa, piątek w godzinach 9.00 – 12.00, również w długie weekendy i święta (doraźnie w innych dniach po wcześniejszy uzgodnieniu telefonicznym);
Wykonawca zapewnia worki foliowe/ worki specjalistyczne wielokrotnego użytku w odpowiedniej ilości około 900 szt. miesięcznie do pakowania brudnej bielizny przez Zamawiającego w trzech kolorach.
Odcinek I – szary Odcinek II – niebieski Odcinek III – żółty
Worki czerwone – do bielizny zakaźnej (50 szt. miesięcznie)
b) Załadunek brudnej bielizny;
c)Każdorazowe przekazanie brudnej bielizny zostanie potwierdzone pisemnie przez
upoważnionych przedstawicieli stron na dowodzie/druku przekazania zawierającym
specyfikację asortymentowo- ilościową;
d)Transport brudnej bielizny odbywać się będzie samochodem zamykanym i przeznaczonym
do transportu brudnej bielizny;
e)Wykonawca odpowiada za przejęty ładunek brudnej bielizny przed uszkodzeniem, dostępem osób trzecich, wpływem czynników zewnętrznych;
f)Zamawiający będzie oddawał brudną bieliznę w workach odpowiednio oznakowanych kolorach:
3.1.2 Pranie brudnej bielizny
a) Wykonawca gwarantuje nie mieszanie bielizny z bielizną z innych placówek;
b)Pranie bielizny powinno odbywać się według procedur dostosowanych do stanu zabrudzenia i gwarantujących wysoką jakość wypranej bielizny ( zarówno pod względem bakteriologicznym i higienicznym);
c) Bielizna po praniu winna być: nieuszkodzona, czysta, zabrudzenie skutecznie usunięte, dobrze wymaglowana, zdezynfekowana, dająca poczucie świeżości i czystości;
d) Odzież ochrona pracowników powinna być prana w osobnym cyklu, z udziałem metod prania i środków o wysokiej jakości, które gwarantują trwałość materiału oraz niedopuszczenie do jego niszczenia i przebarwiania;
e) Stosowane środki w procesie odkażania, prania nie mogą niszczyć tkaniny, muszą być dopuszczone do stosowania w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
f) Maglowanie lub prasowanie bielizny należy prowadzić w sposób ograniczający jej kontakt z innymi powierzchniami i czynnikami, które mogłyby spowodować jej zakażenie lub zabrudzenie;
g) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, maglowania i prasowania, jak również w czasie transportu. Jeśli uszkodzenie nie pozwala na dalsze użytkowanie bielizny, Wykonawca ponosi koszty związane z jej odkupieniem;
h) Odzież wierzchnia pacjentów prana będzie w zależności od potrzeb z zastosowaniem prania wodnego lub chemicznego.

3.1.3 Dostawa i transport czystej bielizny
a) Czysta bielizna będzie dostarczana w poniedziałki, środy, piątki od godziny 7.00-9.00; również w długie weekendy i święta – do magazynu bielizny czystej (doraźnie w innych dniach po wcześniejszy uzgodnieniu telefonicznym);
b) W tygodniowym cyklu nie mogą wystąpić kolejno trzy dni wolne od świadczenia usług pralniczych;
c) Transport czystej bielizny odbywać się będzie samochodem zamykanym i przeznaczonym do transportu czystej bielizny;
d) Rozładunek bielizny;
e) Czysta bielizna będzie dostarczana;
- posegregowana asortymentowo do magazynu czystej bielizny;
- zapakowana w worki foliowe (zgrzane, związane) a w czasie transportu w dodatkowy worek tak, aby zabezpieczyć bieliznę przed powtórnym zabrudzeniem;
- odzież ochrona pracowników dostarczona uprasowana, złożona zapakowana w osoby worek foliowy i opisana: ODZIEŻ OCHRONA PRACOWNIKÓW;
- każde opakowanie będzie zawierało odpowiednio po 10 szt. danego asortymentu(lub w przypadku „lekkiego” asortymentu wielokrotność 10 szt. lecz nie więcej niż 40 szt. w jednym opakowaniu);
f) Każdorazowe przekazanie czystej bielizny powinno być dostarczone do Zamawiającego w workach foliowych odpowiednio oznakowanych kolorami: Odcinek 1; Odcinek 2; Odcinek 3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo skorzystania z opcji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zwiększającego zakres
Zamówienia podstawowego o 36 000,00 kg
3. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie
w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni o zamiarze skorzystania z prawa
opcji.
4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego
w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. Realizacja zamówienia objętego opcją jest wyłącznie uprawnieniem Zamawiającego.
5. W zakresie realizacji zamówienia objętego prawem opcji zapisy niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-05-01 do 2026-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
11.1.2. Wykonawcy ustalają wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Oferty – Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.
11.1.3. Cena oferty (wartość brutto) jest wynagrodzeniem ryczałtowym. W ofercie należy podać cenę zamówienia, przez którą należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178 t.j. z dnia 2019.01.30).
11.1.4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy - Załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
11.1.5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11.1.6. W ofercie, o której mowa w pkt 11.1.5, wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
11.1.7. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.
11.1.8. Ryzyko oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: "Termin realizacji reklamacji" (G)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:
7.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
7.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie przewiduje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
7.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi trwające min 12 miesięcy dotyczyła kompleksowej usługi prania bielizny podmiotach działalności leczniczej o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto; w zakresie prania zgodnie z warunkami określonym w pkt 3 podpunkt 3.1.6 SIWZ. Wykonawca złoży załącznik nr 4 do SWZ
- Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania opinii sanitarnej wydanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego lub jeden protokół kontroli Inspektora Sanitarnego z okresu ostatnich 12 miesięcy stwierdzającego, że pralnia w której będą świadczone usługi posiada barierę higieniczną i spełnia wymagania w zakresie prania bielizny dla podmiotów działalności leczniczej.
- wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania opinii sanitarnej wydanej przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego lub jeden protokół kontroli Inspektora Sanitarnego z ostatnich 12 miesięcy z kontroli środka transportu nie stwierdzającego nieprawidłowości i dopuszczenie do użytkowania minimum jednego środka transportu, jakiego Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi trwające min 12 miesięcy dotyczyła kompleksowej usługi prania bielizny podmiotach działalności leczniczej o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto; w zakresie prania zgodnie z warunkami określonym w pkt 3 podpunkt 3.1.6 SIWZ. Wykonawca złoży załącznik nr 4 do SWZ
- Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania opinii sanitarnej wydanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego lub jeden protokół kontroli Inspektora Sanitarnego z okresu ostatnich 12 miesięcy stwierdzającego, że pralnia w której będą świadczone usługi posiada barierę higieniczną i spełnia wymagania w zakresie prania bielizny dla podmiotów działalności leczniczej.
- wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania opinii sanitarnej wydanej przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego lub jeden protokół kontroli Inspektora Sanitarnego z ostatnich 12 miesięcy z kontroli środka transportu nie stwierdzającego nieprawidłowości i dopuszczenie do użytkowania minimum jednego środka transportu, jakiego Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 (dwie) usługi trwające min 12 miesięcy dotyczyła kompleksowej usługi prania bielizny podmiotach działalności leczniczej o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto; w zakresie prania zgodnie z warunkami określonym w pkt 3 podpunkt 3.1.6 SIWZ. Wykonawca złoży załącznik nr 4 do SWZ
- Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania opinii sanitarnej wydanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego lub jeden protokół kontroli Inspektora Sanitarnego z okresu ostatnich 12 miesięcy stwierdzającego, że pralnia w której będą świadczone usługi posiada barierę higieniczną i spełnia wymagania w zakresie prania bielizny dla podmiotów działalności leczniczej.
- wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania opinii sanitarnej wydanej przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego lub jeden protokół kontroli Inspektora Sanitarnego z ostatnich 12 miesięcy z kontroli środka transportu nie stwierdzającego nieprawidłowości i dopuszczenie do użytkowania minimum jednego środka transportu, jakiego Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania opinii sanitarnej wydanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego lub jeden protokół kontroli Inspektora Sanitarnego z okresu ostatnich 12 miesięcy stwierdzającego, że pralnia w której będą świadczone usługi posiada barierę higieniczną i spełnia wymagania w zakresie prania bielizny dla podmiotów działalności leczniczej.
- wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania opinii sanitarnej wydanej przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego lub jeden protokół kontroli Inspektora Sanitarnego z ostatnich 12 miesięcy z kontroli środka transportu nie stwierdzającego nieprawidłowości i dopuszczenie do użytkowania minimum jednego środka transportu, jakiego Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania opinii sanitarnej wydanej przez Państwowego Inspektora Sanitarnego lub jeden protokół kontroli Inspektora Sanitarnego z okresu ostatnich 12 miesięcy stwierdzającego, że pralnia w której będą świadczone usługi posiada barierę higieniczną i spełnia wymagania w zakresie prania bielizny dla podmiotów działalności leczniczej.
- wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadania opinii sanitarnej wydanej przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego lub jeden protokół kontroli Inspektora Sanitarnego z ostatnich 12 miesięcy z kontroli środka transportu nie stwierdzającego nieprawidłowości i dopuszczenie do użytkowania minimum jednego środka transportu, jakiego Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 7.1. i 8.6.2. SWZ.
9.2. Wykonawcy, o których mowa w 9.1. SWZ ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
9.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, mogą zostać wezwani do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań określonych w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy:
a) zmiany adresu siedziby, numeru telefonów, formy prawnej Wykonawcy lub Zamawiającego.
b) zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego,
c) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie mających
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
d) wydłużenia czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości,
e) wydłużenia czasu trwania umowy w sytuacji skorzystania Zamawiającego z prawa opcji,
f) wydłużenia czasu trwania umowy spowodowane okolicznościami niezależnymi od stron zawartej umowy,
g) niewykorzystania całości zamówienia jednak nie mniej niż 80 wartości umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za wykonaną usługę,
h) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę
i) w przypadku zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub środowiskowych niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, a skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami – zmianie może ulec sposób realizacji umowy lub zakres obowiązków Stron, wynagrodzenie lub termin wykonania umowy lub etapów, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia możliwości i prawidłowego wykonania umowy i osiągnięcia celów zamówienia określonych w SWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia:

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Portal ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.