eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sorkwity › Modernizacja dróg w Sorkwitach i w Rybnie Gmina Sorkwity. Przebudowa ulic: Kwiatowej, Ogrodowej, Rybackiej i Zamkowej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja dróg w Sorkwitach i w Rybnie Gmina Sorkwity. Przebudowa ulic: Kwiatowej, Ogrodowej, Rybackiej i Zamkowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sorkwity

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olsztyńska 16A

1.5.2.) Miejscowość: Sorkwity

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-731

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 742 85 37

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugsorkwity.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gminasorkwity.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg w Sorkwitach i w Rybnie Gmina Sorkwity. Przebudowa ulic: Kwiatowej, Ogrodowej, Rybackiej i Zamkowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cbaea5e3-d0e6-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00020802/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja dróg w Sorkwitach i w Rybnie gm. Sorkwity

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.sidaspzp.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne zostały opisane w Rozdziale VI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dot. obowiązku informacyjnego (RODO) są zawarte w Rozdziale XXXV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dot. ograniczenia stosowania (RODO) są zawarte w Rozdziale XXXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RBG.271.01.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 - Modernizacja ulicy Kwiatowej w Rybnie. Lokalizacja: działka ewidencyjna 281/37, 281/23 obręb 0014 Rybno, jednostka ewidencyjna: 281005_2 Sorkwity. Robota budowlana dotyczy przebudowy ulicy o długości ok. 183,00 m i szerokości jezdni 4,00 m. Wykonane zostanie pobocze z kruszywa łamanego oraz odwodnienie powierzchniowe.
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 2 uPzp, polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowych a następnie modernizacji 4 ulic mieszczących się na terenie Gminy Sorkwity. Zakres robót tyczy się modernizacji ulic gminnych wewnętrznych o kategorii ruchu KR1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 – Modernizacja ulicy Ogrodowej w Rybnie. Lokalizacja: działka ewidencyjna 164 obręb 0014 Rybno, jednostka ewidencyjna: 281005_2 Sorkwity. Robota budowlana dotyczy przebudowy ulicy o długości ok. 126,0 m i szerokości jezdni 4,50 m. Wykonany zostanie chodnik o szerokości min. 1-1,5 m oraz odwodnienie ulicy za pomocą kanalizacji deszczowej.
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 2 uPzp, polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowych a następnie modernizacji 4 ulic mieszczących się na terenie Gminy Sorkwity. Zakres robót tyczy się modernizacji ulic gminnych wewnętrznych o kategorii ruchu KR1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 - Modernizacja ulicy Rybackiej w Sorkwitach. Lokalizacja: działka ewidencyjna 2/5, 2/42, 5/8, 2/29, 5/3, 6 obręb 0015 Sorkwity, jednostka ewidencyjna 281005_2 Sorkwity oraz działka ewidencyjna 1 obręb 0005 Stary Gieląd. Robota budowlana dotyczy przebudowy ulicy o długości ok. 276,00 m i szerokości jezdni 4,00 m. Wykonane zostanie odwodnienie ulicy za pomocą kanalizacji deszczowej oraz budowa wodociągu DN 90 mm.
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 2 uPzp, polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowych a następnie modernizacji 4 ulic mieszczących się na terenie Gminy Sorkwity. Zakres robót tyczy się modernizacji ulic gminnych wewnętrznych o kategorii ruchu KR1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 4 - Modernizacja ulicy Zamkowej w Sorkwitach. Lokalizacja: działka ewidencyjna 70/15, 70/7, 30, 67/2, 71/12/5, 2/42, 5/8, 2/29, 5/3, 6 obręb 0015 Sorkwity, jednostka ewidencyjna: 281005_2 Sorkwity. Robota budowlana dotyczy przebudowy ulicy o długości ok. 596,00 m i szerokości jezdni 4,50 m (odcinek remontowany szerokość istniejąca 5,80-6,60 m. Wykonane odwodnienie ulicy za pomocą kanalizacji deszczowej oraz przebudowa istniejącego wodociągu na PE na działce 70/19.
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 2 uPzp, polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowych a następnie modernizacji 4 ulic mieszczących się na terenie Gminy Sorkwity. Zakres robót tyczy się modernizacji ulic gminnych wewnętrznych o kategorii ruchu KR1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
1) Warunek określony w art. 112 ust. 2 pkt 3 uPzp, tj. sytuacja ekonomiczna lub finansowa zostanie spełniony jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną:
1) Dla Zadania 1 i/lub 2 na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 00/100 złotych);
2) Dla Zadania 3 i/lub 4 na kwotę nie mniejszą niż 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy 00/100 złotych).
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony w zakresie odpowiadającym kwocie Zadania, na które składa ofertę. Oznacza to, że jeżeli suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi co najmniej 900.000,00 zł warunek zostaje spełniony dla każdego z czterech Zadań.
2) Warunek określony w art. 112 ust. 2 pkt. 4 uPzp, tj. zdolność techniczna lub zawodowa zostanie spełniony gdy:
2.1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, obejmujące swym zakresem wykonanie, modernizację, remont lub przebudowę drogi o długości co najmniej 200 m każda, których wartość wynosiła co najmniej 200.000,00 zł każda;
Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu robót i dowodów.
2.2. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia do pełnienia funkcji:
2.2.1. Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i może pełnić funkcję kierownika budowy w myśl obowiązujących przepisów prawa. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie Prawa budowlanego, oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoba ta musi legitymować się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646). Kierownik ma posiadać min. 2 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w specjalności drogowej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska kierownika budowy wraz z informacją o jego kwalifikacjach zawodowych (wg Załącznika nr 6 do SWZ).
2.2.2. Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie unormowań prawnych i doświadczenia opisanych w ppkt. 2.2.1. – dla Zadania nr 3 i 4.
2.2.3. Kierownikiem robót teletechnicznych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w zakresie unormowań prawnych i doświadczenia opisanych w ppkt. 2.2.1. – dla Zadania nr 3 i 4.
2.2.4. Projektantem dla każdej z branży wymienionej w ppkt. 2.2.1 dla wszystkich Zadań oraz Projektantem dla branży wymienionej w ppkt. 2.2.2. i 2.2.3. - dla Zadania nr 3 i 4.
2. UWAGA! Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez tę samą osobę przy założeniu że osoba ta spełnia wymogi niniejszej SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:
a) Dla Zadania 1 i/lub 2: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 00/100 złotych);
b) Dla Zadania 3 i/lub 4: 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy 00/100 złotych);
2) Wykaz wykonanych robót budowlanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 5 do SWZ);
3) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru określonego odpowiednio w Załączniku nr 6 do SWZ, z załączeniem dowodów potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień przez te osoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są opisane w Rozdziale VI SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został opisany w Załączniku nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.sidaspzp.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.