eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Golczewo › Przebudowa ulicy Dworcowej w Golczewie - II Etap, wraz z niezbędną infrastrukturą i ciągami pieszymi (od km 0 + 202,85 do km 0 + 337,22)

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ulicy Dworcowej w Golczewie – II Etap, wraz z niezbędną infrastrukturą i ciągami pieszymi (od km 0 + 202,85 do km 0 + 337,22)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOLCZEWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684870

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zwycięstwa 23

1.5.2.) Miejscowość: Golczewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-410

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 38 60 127,

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@golczewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.golczewo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ulicy Dworcowej w Golczewie – II Etap, wraz z niezbędną infrastrukturą i ciągami pieszymi (od km 0 + 202,85 do km 0 + 337,22)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76aca170-a630-11ee-a681-52fe4aa7189e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213765

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00580899

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZZF.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja, zakładająca przebudowę ok. 0,134 km dróg gminnych, ciągu pieszo jezdnego oraz odwodnienia. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne 2. Jezdnia, ciąg pieszo-jezdny, chodnik, 3. Zjazdy i obramowania 4. Odwodnienie 5. Roboty wykończeniowe 6. Budowa obiektu liniowego - sieć wodociągowa
i wszystkie inne, które wynikają z dokumentacji projektowej.
2. Zakres robót do wykonania szczegółowo określa dokumentacja techniczna oraz pomocniczo przedmiary. Wykonawca nie jest zobowiązany do załączenia do oferty wypełnionych przedmiarów.
3. W ramach realizacji zamówienia wykonawca jest zobowiązany także do opracowania czasowej organizacji ruchu. Zamawiający dostarczy wykonawcy do wprowadzenia stałą organizację ruchu.
4. Wykonawca, w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany także do wykonania operatu kolaudacyjnego na koniec inwestycji.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania świadczenia zgodnie z zakresem wynikającym z postanowień specyfikacji warunków zamówienia oraz złożonej oferty. Przedmiot winien być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.
6. W trakcie przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest do starannego przeanalizowania dokumentacji projektowej określającej zakres prac. Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót i Specyfikacja Techniczna, stanowiąca załącznik do SWZ oraz wzór umowy na podstawie, których Wykonawcy zobowiązani są do opracowania oferty.
7. Wykonawca, zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, określającego planowaną kolejność robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, z podziałem, zgodnym z planem płatności. Razem z harmonogramem wykonawca zobowiązany jest do złożenia kosztorysu, na podstawie udostępnionej dokumentacji i przedmiarów. Kosztorys będzie pełnił rolę pomocniczą w trakcie realizacji umowy.
8. Wykonawca zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji inwestycji opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym limit dla jednego zdarzenia (wypadku) nie mniejszy niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
9. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:
1) główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
2) dodatkowe kody CPV:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45232460-4 Roboty sanitarne
10. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające wywozu będą stanowiły własność Wykonawcy, o ile Zamawiający wyrazi na to zgodę. Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych, wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 t.j.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 t.j.).
11. Jeśli w dokumentacji technicznej, w udostępnionych wykonawcy informacyjnie
przedmiarach robót, w dokumentacji projektowej zostały użyte nazwy własne, lub znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard, a wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej i technicznej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
12. W przypadku wskazania w dokumentacji technicznej i udostępnionych wykonawcy informacyjnie przedmiarach robót, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm i aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną i przedmiarami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji, przedmiarach oraz SWZ oraz będą zgodne pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamości funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcyjne itd.),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
f) standardów emisyjnych,
g) izolacyjności cieplnej.
13. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji technicznej.
14. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną.
15. Wszystkie parametry wyrażone wartością liczbową uznane zostaną za nie gorsze od wymaganych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem spełnienia wymagania z tolerancją +/- 3%.
16. Wszystkie pozostałe parametry nie wartościowe (nie wyrażone wartością liczbową) uznane zostaną za nie gorsze od wymaganych w niniejszym opracowaniu pod warunkiem ich spełnienia.
17. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej.
18. Zamawiający, po przeprowadzeniu analizy przedmiotu zamówienia uznał, że nie ma możliwości podziału zamówienia na części – zarówno na zasadzie ilościowej, jak i jakościowej. Inwestycja objęta jest jednym wnioskiem o dofinansowanie i podzielenie jej na części mogłoby w praktyce oznaczać brak możliwości zrealizowania zadania, zgodnie z zasadami dofinansowania. Ze względów organizacyjnych więc zamówienie tworzy nierozerwalną całość. Optymalnym rozwiązaniem, służącym osiągnięciu zamierzonych celów, jest udzielenie jednego zamówienia, obejmującego cały zakres robót budowlanych. Brak podziału zamówienia na części nie ogranicza uczciwej konkurencji, ani nie umożliwia udziału małych i średnich przedsiębiorstw w postępowaniu.
19. Wymóg w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
a) Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót, będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45232460-4 - Roboty sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 824100 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 824100 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 824100 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZUBWIT RESKO Sp. z o.o. sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8570210827

7.3.3) Ulica: Żeromskiego 43

7.3.4) Miejscowość: Resko

7.3.5) Kod pocztowy: 72-315

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 824100 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.