eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Dostarczanie ciepła do budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Za Bramką 1".Ogłoszenie z dnia 2024-02-21

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostarczanie ciepła do budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Za Bramką 1”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630303454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 28 Czerwca 1956 r. 406

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-441

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wcwi.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wcwi.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.wcwi.com.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostarczanie ciepła do budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Za Bramką 1”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97049e1e-d2e1-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213741

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

usługa polegająca na dostawie ciepła do budynku może być świadczona jedynie przez Veolia Energia Poznań S.A., która jest jedynym dostawcą ciepła sieciowego na terenie miasta Poznania. W budynku znajduje się węzeł cieplny, który jest zasilany z sieci cieplnej Veolia, przyłączonego na podstawie Umowy o przyłączeniowej nr 1575/2014 zawartej z Veolia. Budynek nie posiada innego źródła ciepła z którego mógłaby zostać zasilona instalacja c.o. i c.t. w budynku./*

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/WCWI/2023/02

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 653710,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostarczanie ciepła do budynku usługowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Za Bramką 1”.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09321000-5 - Gorąca woda

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 653710,43

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 653710,43

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 653710,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Veolia Energia Poznań Spółka akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7770000755

7.3.3) Ulica: Energetyczna 3

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-016

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 653710,43 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2027-02-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.