eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku pałacu w Porębie Wielkiej na potrzeby dziennego domu pobytu dla osób starszych - etap IOgłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku pałacu w Porębie Wielkiej na potrzeby dziennego domu pobytu dla osób starszych - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OŚWIĘCIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 844 95 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gminaoswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaoswiecim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku pałacu w Porębie Wielkiej na potrzeby dziennego domu pobytu dla osób starszych - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0713c0ed-d0bf-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213729

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00040100/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku pałacu w Porębie Wielkiej na potrzeby dziennego domu pobytu dla osób starszych – etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.gminaoswiecim.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”"Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku pałacu w Porębie Wielkiej na potrzeby dziennego domu pobytu dla osób starszych - etap I"
4. zadanie współfinansowane w ramach I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” – znak sprawy: WI.2712.6.2024.
5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
7. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
8. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
1) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 57);
2) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 67).
9. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
2) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
3) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
10. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet;
2) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
3) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
4) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
5) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
11. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:
1) pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx;
2) w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;
3) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 120 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
Dalsza część w pkt 13 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 28 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z pkt 28 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.2712.7.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne w ramach inwestycji pn. "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku pałacu w Porębie Wielkiej na potrzeby dziennego domu pobytu dla osób starszych - etap I" współfinansowanej z I naboru : Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
2. Etap ten obejmuje w szczególności remontu dachu oraz zmianę lokalizacji kotłowni w ramach prac należy:
1) wykonać roboty rozbiórkowe w obrębie dachu, poddasza, rozebrać schody na strych i wyburzyć ścianki wydzielające wyjście na strych na 1 piętrze,
2) wykuć nowy otwór wejściowy w pom. 211 wraz z wykonaniem nadproża i zamurować istniejący otwór,
3) wykonać nową konstrukcję dachu wraz z poszyciem i obróbkami okapów,
4) remont kopuł wieżyczek (oczyszczenie i pomalowanie)
5) wykonać krenelaż i wymurować nowe kominy, z uwzględnieniem wszystkich projektowanych przewodów wentylacyjnych. Wykonać obróbki blacharskie i wykończyć kominy,
6) wykonać rynny i rury spustowe, z tymczasowym włączeniem do istniejących odpływów w terenie i na teren,
7) wykonać otwór pod klapę oddymiającą w dachu i zabudować go od zewnątrz szczelnie blachą na płycie OSB na tymczasowej konstrukcji drewnianej,
8) wymurować ściany w pomieszczeniu kotłowni, ocieplić je i wykończyć,
9) wykonać okna dachowe O8 i O9 w kotłowni oraz drzwi DP5 na nieużytkowe poddasze,
10) wykonać ocieplenie stropu nad 1 piętrem i stropodachu nad kotłownią
11) wybudować ściankę w lekkiej zabudowie o klasie odporności ogniowej REI 60 wydzielającą pomieszczenie kotłowni na 1 piętrze i zamontować tymczasowe drzwi techniczne jak DP5 o wymiarach otworu w świetle ościeżnicy 90x210 cm, o klasie odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczem, od wewnątrz pomieszczenia zamiast klamki drzwi otwierane pod naciskiem.
12) wykonać stalowe schody na strych i zamontować drabinę w kotłowni
UWAGA: Stolarka okienna na kondygnacji strychu - do wymiany w kolejnym etapie robót.
3. W ramach instalacji sanitarnych należy:
1) Wykonać całą instalację gazu, łącznie z zabudową nowego gazomierza i skrzynki z zaworem głównym jako podtynkowe w elewacji.
2) Wykonać pełne wyposażenie kotłowni. Dołożyć w zestawieniu kotłowni rozdzielnicę prądu TK. Podobno dopiera ją wykonawca technologii kotłowni.
3) Wykonać instalację centralnego ogrzewania zgodnie z projektem. Pion 3.1 zakończyć pod stropem 1 piętra (pozostała jego część zostanie wykonana w kolejnym etapie po przebudowie ścianek wewnętrznych na 1 piętrze i parterze). UWAGA: grzejniki należy montować na wspornikach z uwzględnieniem wykonania w kolejnym etapie budowy ocieplenia od wewnątrz ścian bloczkami mineralnymi np. Multipor o gr. 10 cm + wyprawa tynkarska. Grzejniki które mają zostać zamontowane na projektowanych ścianach, tymczasowo zamontować na sąsiadujących z pionami ścianach istniejących.
4) Wykonać instalację wody zimnej, c.w.u. i kanalizacji sanitarnej w obrębie poddasza. Rury zaślepić pod stropem 1 piętra, a do kotłowni doprowadzić tymczasowo wodę z istniejącej instalacji na 1 piętrze (z podejść przy istniejącej umywalce). Skropliny odprowadzić tymczasowo pod stropem 1 piętra do istniejącej kanalizacji sanitarnej przy umywalce na 1 piętrze lub wyprowadzić na zewnątrz budynku po elewacji na przyległy teren.
UWAGA Instalacja wentylacji mechanicznej - do wykonania w kolejnym etapie robót.
4. W ramach instalacji elektrycznych należy:
1) Wykonać pełną instalację odgromową
2) Wykonać instalację oświetlenia i gniazd wtyczkowych poddasza nieużytkowego z tymczasowym włączeniem do istniejącej rozdzielnicy na piętrze
3) Wykonać instalację oświetlenia i gniazd wtyczkowych kotłowni wraz z rozdzielnicą TK i zasilić tymczasowo z istniejącej rozdzielnicy na piętrze lub na parterze.
UWAGA: W przypadku gdyby podczas wykonywania robót stwierdzono, że stan techniczny istniejącej rozdzielnicy głównej lub rozdzielnicy na 1 piętrze nie pozwala na jej dalsze użytkowanie, należy wymienić ją na nową zgodną z projektem technicznym instalacji elektrycznych.
5. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy w ramach oferowanej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia należy:
1) Zapewnienie kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności właściwej wynikające z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz doświadczeniem wynikającym z art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.), które Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić przed podpisaniem umowy.
2) Wykonanie wszelkich prac i badań określonych w załączonym programie prac konserwatorskich
3) Udział i koordynacja prac komisji konserwatorskiej do ustaleń szczegółowych oraz wykonanie prac zgodnie z jej zaleceniami.
4) Opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z przepisami prawa budowalnego obrazującej przebieg robót i zawierającej opracowanie ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć - 3 egz.
6. Szczegółowy zakres robót został ujęty w następujących dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ:
1) Program prac konserwatorskich i restauratorskich "Elewacje pałacu zlokalizowanego przy ul. Parkowej 1 w Porębie Wielkiej" (Chełmek 2021 r.)
2) Projekt architektoniczno-budowalny "Remont elewacji, elewacji, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku na potrzeby dziennego domu pobytu dla osób starszych wraz zagospodarowaniem terenu, infrastruktura towarzyszącą i budową biologicznej oczyszczalni ścieków" (czerwiec 2022)nr projektu A-2022.02-01.
3) Projekt zagospodarowania terenu "Remont elewacji, elewacji , przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku na potrzeby dziennego domu pobytu dla osób starszych wraz zagospodarowaniem terenu, infrastruktura towarzyszącą i budową biologicznej oczyszczalni ścieków" (czerwiec 2022)nr projektu A-2022.02-01
4) Projekt techniczny pn. "Remont elewacji, elewacji , przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku na potrzeby dziennego domu pobytu dla osób starszych wraz zagospodarowaniem terenu, infrastruktura towarzyszącą i budową biologicznej oczyszczalni ścieków" (czerwiec 2022)nr projektu A-2022.02-01
UWAGA : Załączona dokumentacja projektowa obejmuje całość zadania realizowanego etapami. Przedmiot niniejszego zamówienia jest jednym z jej elementów i stanowi etap I.
5) Pozwolenie nr ZR-I.5142.143.2022.MTZ Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i robót przy zabytku z dnia 29 czerwca 2022 roku
6) Decyzje pozwolenia na budowę nr 340/22 (znak WAB.6740.1.296.2022) z dnia 26 lipca 2022 r.
7. Szczegółowy zakres robót obejmuje dokumentacja projektowa, program prac konserwatorskich, przedmiar robót, specyfikacja wykonania i odbioru robót oraz pozwolenie konserwatorskie i decyzja pozwolenia na budowę należy traktować łącznie.
8. Zasady wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:
- Obowiązki stron;
- Uczestnicy procesu inwestycyjnego;
- Terminy
- Zasady wykonania i rozliczania robót;
- Wstrzymanie wykonywania robót;
- Rodzaje odbiorów i zasady ich przeprowadzania;
- Kontrola jakości - ujawnienie i usuwanie wad i usterek;
- Kary umowne;
- Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności;
- Zmiany umowy;
określone zostały szczegółowo w Istotnych Postanowieniach Umowy - Załączniku Nr 8 do SWZ.
9. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją oraz placem budowy zobowiązany jest dokonać wyceny wykonania całości zadania (etapu 1).
10. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że oferent uzyskał wszelkie konieczne informację do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.
11. Gwarancja - długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały wynosi minimalny okres 60 miesięcy, a maksymalny okres 72 miesiące od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Ww. okres stanowi kryterium oceny ofert.
13. Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z współfinansowanej z I naboru : Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej „programem”, zgodnie ze wstępną promesą RPOZ/2022/4194/PolskiLad.
14. Uwagi dodatkowe:
1) 1) Prace prowadzone będą pod nadzorem dyplomowanego konserwatora dział sztuki, którego zapewni Zamawiający.
2) Prace muszą być prowadzone zgodnie z pozwoleniem znak ZR-I.5142.143.2022.MTZ Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i robót przy zabytku z dnia 29 czerwca 2022 r.
3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem zamówienia.
4) Wykonawca rozliczany będzie za przedmiot umowy wynagrodzeniem kosztorysowo-rozliczeniowym.
5) Wykonawca jest zobowiązany do oferty złożyć kosztorys ofertowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Kosztorys należy opracować metodą kalkulacji uproszczonej z podaniem cen jednostkowych z narzutami. Kosztorys powinien uwzględniać dokumentację techniczną, przedmiary robót, opis przedmiotu zamówienia, opis sposobu obliczenia, istotne postanowienia umowy.
6) Ze względu na prowadzenie prac w obiekcie zabytkowym, zakłada się, że Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia, zapoznał się z warunkami lokalnymi w jakich będą wykonywane roboty, w sposób szczegółowy zapoznał się z dokumentacjami projektowymi, sprawdził zakres i rodzaj z projektami, dokonał własnej weryfikacji przedmiaru robót w stosunku do przekazanego oraz proponowanej technologii robót i uwzględnił wszystkie powyższe elementy w oferowanej cenie. Wszystkie prace winny być realizowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, pozwoleniem konserwatorskim oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
7) Zamawiający ... dalsza część pkt 4 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 60%
Okres gwarancji i rękojmi 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa warunku

Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie lub/i modernizacji budynku o wartości min. 500 000,00 zł brutto.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1 Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
- Załącznik Nr 7 do SWZ
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1689), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3) Dokumenty Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
1 Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1 Wykaz robót budowanych - Załącznik Nr 6 do SWZ
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie lub/i modernizacji budynku o wartości min. 500 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SWZ wraz z uproszczonymi kosztorysami ofertowymi.
2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - Załącznik Nr 2 do SWZ
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
- Załącznik Nr 3 do SWZ
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik Nr 4 do SWZ
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie wykazu dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
5 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
- Załącznik Nr 5 do SWZ
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 9 000.00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 PLN).
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2024-03-07 do godz. 11:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 462).
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2024-04-05.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Andrychowie, O/Oświęcim 73 8110 1023 2003 0310 7884 0007 (w tytule przelewu zaleca się wpisać nazwę i sygnaturę postępowania). Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji oraz powinno zawierać:
1) wskazanie Beneficjenta poręczenia lub gwarancji, którym musi być GMINA OŚWIĘCIM, ul. Zamkowa 12 , 32-600 Oświęcim;
2) nazwę i adres siedziby Wykonawcy;
3) kwotę i termin ważności gwarancji/poręczenia;
4) bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy poręczenia lub gwarancji do zapłaty kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1.2 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie uzupełnienia i zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji Przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika
z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności, gdy jest spowodowana:
1) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót,
2) koniecznością zrealizowania jakiejkolwiek części robót w ramach inwestycji objętej przedmiotem zamówienia przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przyjęte w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, dostępnych materiałów lub technologii, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia,
3) wystąpieniem warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
4) koniecznością wykonanie na żądanie Zamawiającego robót zamiennych (w stosunku do robót przewidzianych w projekcie), przy czym tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót zamiennych będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu realizacji robót, przy czym liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym oraz Inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamówieniem robót zamiennych,
5) wystąpieniem siły wyższej, pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą ani Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której ani Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, a także zdarzenie nadzwyczajne losowo wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
6) koniecznością zrealizowania w ramach inwestycji objętej zamówieniem robót dodatkowych lub robót nieobjętych przedmiotem niniejszego zamówieniem a niezbędnych dla prawidłowego wykonania tego zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji nieprzewidzianej przez Zamawiającego,
7) niemożliwymi wcześniej do przewidzenia działaniami osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
8) wystąpienia sytuacji, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem nieterminowego przekazania wykonawcy placu budowy lub konieczności zmian dokumentacji projektowej,
9) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
10) zmian aktualnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia lub płatność wynagrodzenia,
11) zmian przewidzianych przepisami ustawy Pzp.
3. Zmiana terminu wykonania umowy nastąpi z uwzględnieniem czasu występowania wskazanych wyżej czynników zewnętrznych, przy czym brane będą pod uwagę jedynie okresy trwające dłużej niż ... dalsza część w pkt 25 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.