eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukującychOgłoszenie z dnia 2024-02-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

1.3.) Oddział zamawiającego: SPSK 4

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288751

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dr. K. Jaczewskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-954

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@spsk4.lublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6cdf98d-cfbf-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213617

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00024880/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/427046

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://spsk4lublin.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/427046

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 17. Zamawiający wymaga, aby przesyłane poprzez Platformę Zakupową dokumenty były sporządzane w wybranych przez Wykonawcę formatach danych spośród: .txt, .rtf,..pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx , .pptx, .cvs, .jpg, .tif.
Do kompresji danych Zamawiający dopuszcza format: .zip, .7zip, .rar
Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów we wszystkich formatach wskazanych w odpowiednim rozporządzeniu tj.: TSL, XMLsing, XadeS, PadES, CadES, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z rozdziałem V lit. C ppk. 16

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z rozdziałem V lit. C ppk. 16

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FDZ.242-24/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów podstawowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserografów, drukarek kodów kreskowych i powielaczy cyfrowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30124300-7 - Bębny do maszyn biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy;2)spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku;
b)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku;
c)sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku;
d)zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku;
3)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r, poz. 835). Potencjał podmiotu udostępniającego zasoby:1)Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.;2)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;3)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2) potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności: a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; b)sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 4)Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem *);
*) Zamawiający nie będzie żądał dokumentu wskazanego w pkt. 1) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych - o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym, dane umożliwiające dostęp do tego dokumentu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) charakterystyka 3) techniczna i użytkowa, parametry techniczne asortymentu objętego dostawą i określonego w Załączniku nr 1.1-1.2 np. w formie prospektów, katalogów, ulotek – nie zawierające informacji sprzecznych niż podane w SWZ.
1) wzór kosztorysu ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść tego kosztorysu.
2) Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt. 6.1) i / lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (UWAGA: wezwanie nie będzie dotyczyło złożonych błędnych środków).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) charakterystyka 3) techniczna i użytkowa, parametry techniczne asortymentu objętego dostawą i określonego w Załączniku nr 1.1-1.2 np. w formie prospektów, katalogów, ulotek – nie zawierające informacji sprzecznych niż podane w SWZ.
1) wzór kosztorysu ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść tego kosztorysu.
2) Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt. 6.1) i / lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (UWAGA: wezwanie nie będzie dotyczyło złożonych błędnych środków).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków: a)obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Odbiorcy ani sporządzenia Aneksu do umowy; b)w sytuacji zmiany podatku VAT i/lub podatku akcyzowego: b.1) w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy - cena brutto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie odpowiednia zmiana ceny netto; b.2) po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy - dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, a zmiana kwoty ceny brutto z tego tytułu jest akceptowana przez Strony bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń; c)w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta – przy niezmienionym produkcie; d)nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż cena produktu wycofanego lub brakującego lub wypowiedzenie umowy bez zastosowania kary, o której mowa w ust. 3;e)w przypadku nie wyczerpania ilości asortymentu objętego umową lub nie wyczerpania jej łącznej wartości w terminie jej obowiązywania - strony mogą przedłużyć niniejszą umowę nie dłużej niż na okres 4 miesięcy (jednak nie dłużej niż do wyczerpania wartości umowy);f)w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w oparciu o odpowiednią ustawę oraz w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne oraz w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w odpowiedniej ustawie– Zmiana umowy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, a każda ze stron może zwrócić się (nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy) do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia– pod warunkiem, iż zmiany wymienione na wstępie wpływają na koszty wykonania przez Dostawcę warunków umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami na dzień i godzinę składania ofert) należy wczytać na stronę internetową prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c.d. zmiany umowy:
5.Strony umowy przewidują możliwość zmiany (odpowiednio: wzrost lub obniżenie) wynagrodzenia Dostawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem łącznego zaistnienia następujących warunków:1)wyliczenie wysokości zmiany ceny materiałów lub kosztów odbywać się będzie według wskaźnika realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (publikowanego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod linkiem https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-realnego-wzrostu-przecietnego-wynagrodzenia-w-xxxx-roku-w-stosunku-do-xxx-roku) lub kwartalnego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (publikowanego na stronie GUS pod linkiem https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/ wg punktu odniesienia, w którym okres poprzedni=100), zwanego dalej „wskaźnikiem GUS”;2)w sytuacji, gdy wskaźnik GUS, o których mowa w pkt 1) zmieni się o poziom przekraczający 6% w stosunku do wskaźnika z okresu, w którym nastąpiło składanie ofert, Strony mogą złożyć wniosek (na zasadach opisanych w ust. 6) o dokonanie zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do kolejnych dostaw po dacie ustalenia przez Strony zmiany cen;3)pierwsza zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy a każda kolejna zmiana nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 3 miesięcy po dokonaniu poprzedniej zmiany;4)zmiana wynagrodzenia zostanie wyliczona według następującego wzoru: A x (B% - 6%), gdzie: A – wartość wynagrodzenia umownego Dostawcy (cena jednostkowa konkretnego produktu), B – wartość wskaźnika GUS, o którym mowa w pkt 1), 6% - wartość procentowa, o której mowa w pkt 2). 5) maksymalna wartość zmiany cen materiałów lub kosztów, jaką dopuszcza Odbiorca w wyniku zastosowania niniejszego postanowienia umownego wynosi w przypadku każdej zmiany nie więcej niż 4% w stosunku do cen materiałów lub kosztów stosowanych w rozliczeniach pomiędzy Stronami, a łączna zmiana na tej podstawie w całym okresie obowiązywania umowy nie może być wyższa niż 8% w stosunku do wynagrodzenia określonego § 1 ust. 1 Umowy dla danego zadania. 6.Każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy (w zakresie części przedmiotu zamówienia, którego realizacja nie rozpoczęła się do dnia zmiany wynagrodzenia) w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów w okolicznościach wskazanych w ust. 5, wraz z jego uzasadnieniem zawierającym:1)wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Dostawcy powinno ulec zmianie;2)dowody na to, że wzrost lub obniżenie kosztów miało wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy; 3)wskazanie daty, od której zmiana powinna nastąpić. 7.Odbiorca zastrzega, iż Dostawca nie będzie miał podstawy do zmiany wynagrodzenia wyłącznie z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów (nawet jeśli osiągnie ona pułap założony w ust. 5, jeśli nie wykaże, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpływa na koszt wykonania zamówienia. Przez zmianę cen materiałów lub kosztów należy rozumieć zarówno ich wzrost, jak i ich obniżenie, co za tym idzie zastosowanie klauzuli waloryzacyjnej może powodować odpowiednie zwiększenie, ale także zmniejszenie wynagrodzenia. 8.Uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa w dniu zakończenia realizacji umowy.9.Strony podpiszą aneks w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po wykazaniu prawidłowej kwoty zmiany wysokości wynagrodzenia Dostawcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia Dostawcy obowiązywać będzie nie wcześniej niż od dnia, od którego zmiana mogła nastąpić, zgodnie z ust. 5.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.