eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › "Rozbudowa i przebudowa budynku byłego internatu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na centrum szkoleniowe oraz budowa placu manewrowego dla nauki jazdy przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym wraz z...

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa i przebudowa budynku byłego internatu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na centrum szkoleniowe oraz budowa placu manewrowego dla nauki jazdy przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym wraz z...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Gostyniński

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016100

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Romana Dmowskiego 13

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 48242357981

1.5.8.) Numer faksu: 48242357985

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gostynin.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gostynin.powiat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa i przebudowa budynku byłego internatu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na centrum szkoleniowe oraz budowa placu manewrowego dla nauki jazdy przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym wraz z...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfe139ab-d0a3-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213563

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00011053/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 „Rozbudowa i przebudowa budynku byłego internatu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na centrum szkoleniowe oraz budowa placu manewrowego dla nauki jazdy przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym wraz...

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dfe139ab-d0a3-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dfe139ab-d0a3-11ee-875e-a22221c84ba7

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej na adres: przetargi@gostynin.powiat.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy e-Zamówienia.
2)Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
- w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
- w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
wyłącznie poprzez Platformę e-Zamówienia.
3)Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady
i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4)Komunikacja w postępowaniu, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień, zadawanie pytań i udzielenie odpowiedzi z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres: przetargi@gostynin.powiat.pl lub przy użyciu formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”(„Formularze do
komunikacji”). Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5)Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
7) Zamawiający dopuszcza, z wyłączeniem składania ofert przez Wykonawców, możliwość przesłania dokumentów zarówno przez Wykonawców jak i Zamawiającego za pomocą standardowej poczty elektronicznej (e-mail).
8) Całość korespondencji prowadzonej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będzie z zachowaniem postanowień zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452).
9) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu, których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisano w pkt. 8 SWZ.
10) Sposób składania ofert opisano w pkt. 14 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. l), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gostyninie reprezentowane przez Starostę Gostynińskiego z siedzibą przy ul. Dmowskiego 13, 09-500 Gostynin, e-mail: starosta@gostynin.powiat.pl.
2. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy pod adresem e-mail: starostwo@gostynin.powiat.pl, telefonicznie 24 235 79 77 lub listownie na adres Administratora.
3. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Gostyninie jest Pani Katarzyna Gontarek, z którą kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gostynin.powiat.pl lub listownie na adres Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie przesłanki:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy (przetwarzanie danych niezbędne do wykonania zawartej umowy, bądź podjęcia działań przed jej zawarciem) - na etapie podpisania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych są następujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit.c RODO):
a) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Celem przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Gostyninie jest realizacja zadań publicznych Administratora, świadczenie przez niego usług, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią. Dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji tych zadań, wykonania obowiązków prawnych, jakie ciążą na Administratorze.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania zadania/umowy/świadczenia.
8. Posiadają Państwo:
o na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *;
o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Państwu:
o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem a uszczegółowiony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
10. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193...
Pełne zapisy dotyczące klauzuli informacyjnej RODO zawarte w pkt 44 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IP.272.7.2024.GCE

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania: „Rozbudowa i przebudowa budynku byłego internatu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na centrum szkoleniowe oraz budowa placu manewrowego dla nauki jazdy przy gostynińskim centrum edukacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wraz z dostawą i montażem symulatora edukacyjnego pojazdu ciężarowego i autobusu” - ETAP I
w ramach zadania pn.: „Utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostyki pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację budynku Internatu na centrum szkoleniowe”.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a)Rozbudowa i przebudowa budynku byłego internatu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na centrum szkoleniowe oraz budowa placu manewrowego dla nauki jazdy przy gostynińskim centrum edukacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla rozbudowy i przebudowy budynku byłego internatu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na centrum szkoleniowe oraz budowa placu manewrowego dla nauki jazdy przy gostynińskim centrum edukacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą znajduje się w załączniku Nr 9 do SWZ.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest „Rozbudowa i przebudowa budynku byłego internatu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na centrum szkoleniowe oraz budowa placu manewrowego dla nauki jazdy przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne. Przeznaczenie obiektu to Centrum Szkoleniowego w zakresie szkolenia kierowców. W tym celu zaprojektowano rozbudowę i przebudowę budynku byłego internatu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Szkoleniowe.
Inwestycję do realizacji podzielono na dwa etapy inwestycyjne:

I-etap – obejmuje zagospodarowanie terenu oraz część obiektu oznaczonego w części graficznej jako strefa SP 2 – ZL III. Przedmiotem postępowania objęty etap 1 realizacji inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia- załącznik nr 9 do SWZ.
Całość zamierzenia budowlanego zaprojektowano w miejscowości Gostynin, przy ul. Polnej 39, na działce nr ewid. 4238/3 i 4238/4.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla rozbudowy i przebudowy budynku byłego internatu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na centrum szkoleniowe oraz budowa placu manewrowego dla nauki jazdy przy gostynińskim centrum edukacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą –ETAP 1 znajduje się w załączniku Nr 9 do SWZ
Gwarancja jakości wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały Wykonawca udziela gwarancji na okres minimalnie 3 lat od dnia odbioru końcowego, maksymalnie na okres 5 lat od dnia odbioru końcowego. (kryterium oceny ofert).

b)Dostawa i montaż symulatora edukacyjnego pojazdu ciężarowego i autobusu
b1) Dostawa i montaż symulatora edukacyjnego pojazdu ciężarowego i symulatora edukacyjnego autobusu
Symulator pojazdu ciężarowego na platformie ruchomej o sześciu stopniach swobody (6DOF). Symulator powinien spełniać Warunki Techniczne Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych. Symulator zainstalowany będzie w pomieszczeniu technicznym w placówce Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego. Symulator powinien być wyposażony w oryginalną kabinę pojazdu ciężarowego o DMC powyżej 7,5t z układem projekcji opartym o wielkogabarytowe monitory rozdzielczości 4K. Sterowanie pracą symulatora powinno odbywać się ze stanowiska Instruktora z możliwością podglądu osoby szkolonej w kabinie, sterowania procesem szkolenia, uruchamiania i wyłączania symulatora. Symulator musi spełniać obowiązujące normy dotyczące bezpieczeństwa wyrobu, a w szczególności nie może stwarzać zagrożenia dla osób szkolonych oraz personelu obsługującego oraz musi posiadać deklarację zgodności CE oraz dokumenty dotyczące spełnienia ogólnych wymagań związanych z BHP. Symulator powinien być wyposażony w zasilacze awaryjne typu UPS do podtrzymania pracy systemu i poprawnego wyłączenia w przypadku awarii zasilania na obiekcie. Oprogramowanie symulatora musi zapewniać symulację jazdy z ręczną lub automatyczną skrzynią biegów, symulację oporów występujących w kole kierownicy (opór aktywny zależny od parametrów jazdy zbliżony do oporu na kole kierownicy w rzeczywistym pojeździe), pedale hamulca, pedale sprzęgła (dla ręcznej skrzyni biegów), dźwigni zmiany biegów (dla ręcznej skrzyni biegów) jak również symulowanie ruchu drogowego dla różnych rodzajów dróg z wykorzystaniem elementów infrastruktury drogowej i zróżnicowanej rzeźby terenu z uwzględnieniem szkolenia na placu manewrowym. Oprogramowanie powinno posiadać możliwość symulowania warunków atmosferycznych i warunków jazdy, pory roku i dnia. Wraz z symulatorem powinna zostać dostarczona pełna dokumentacja tj. Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.
Wykonawca na własny koszt:
- Dostarczy kompletny symulator wraz z niezbędnym oprogramowaniem
- Zamontuje go zgodnie z dokumentacją
- Przeszkoli przedstawicieli Zamawiającego wskazanych po zgłoszeniu odbioru.
Miejsce dostawy i montażu : Gostynińskie Centrum Edukacyjne, ul. Polna 39, 09-500 Gostynin

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony symulator na okres nie krótszy niż 5 lat.

b2) Dostawa symulatora edukacyjnego pojazdu ciężarowego- pulpitowego
Symulator pulpitowy pojazdu ciężarowego wyposażony w deskę rozdzielczą rzeczywistego pojazdu ciężarowego >7,5tony. Symulator wyposażony w układ kierownicy aktywnej oraz manualną i automatyczną skrzynię biegów odwzorowującą pracę rzeczywistego mechanizmu. Układ projekcji symulatora powinien być wyposażony w monitor przedniej szyby o rozdzielczości min 65” z uwzględnieniem wyświetlania lusterek bocznych pojazdu. Symulator powinien posiadać konstrukcję modułową umożliwiającą transport i jego przemieszczania przez standardowe drzwi o szerokości 90cm. Symulator powinien być wyposażony w przestrzenny system dźwiękowy. Symulator powinien posiadać rzeczywisty fotel kierowcy z układem regulacji sprężonym powietrzem. Symulator powinien zostać dostarczony do placówki Gostynińskiego Centrum Edukacyjnego. Symulator musi spełniać obowiązujące normy dotyczące bezpieczeństwa wyrobu, a w szczególności nie może stwarzać zagrożenia dla osób szkolonych oraz personelu obsługującego oraz musi posiadać deklarację zgodności CE oraz dokumenty dotyczące spełnienia ogólnych wymagań związanych z BHP. Gwarancja na wykonany przedmiot umowy musi wynosić co najmniej 2 lata. Oprogramowanie symulatora musi zapewniać symulację jazdy z ręczną lub automatyczną skrzynią biegów, symulację oporów występujących w kole kierownicy (opór aktywny zależny od parametrów jazdy zbliżony do oporu na kole kierownicy w rzeczywistym pojeździe), pedale hamulca, pedale sprzęgła (dla ręcznej skrzyni biegów), dźwigni zmiany biegów (dla ręcznej skrzyni biegów) jak również symulowanie ruchu drogowego dla różnych rodzajów dróg z wykorzystaniem elementów infrastruktury drogowej i zróżnicowanej rzeźby terenu z uwzględnieniem szkolenia na placu manewrowym. Oprogramowanie powinno posiadać możliwość symulowania warunków atmosferycznych i warunków jazdy, pory roku i dnia. Wraz z symulatorem powinna zostać dostarczona pełna dokumentacja tj. Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla dostawy i montażu symulatora edukacyjnego pojazdu ciężarowego i autobusu oraz symulatora edukacyjnego samochodu ciężarowego-puliptowego znajduje się w załączniku nr 10.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

34150000-3 - Symulatory

34152000-7 - Symulatory szkoleniowe

34151000-0 - Symulatory jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryteriami, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty będą cena i gwarancja- długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena (C) – 60 pkt., Gwarancja (G) Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały- 40 pkt. (przyjęto minimalny okres gwarancji – 3 lata, natomiast maksymalny okres gwarancji – 5 lat.)
Maksymalna ilość punktów do zdobycia- 100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda:
− polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku,
− miała wartość min. 1 000 000,00 zł brutto.
Jeżeli zakres robót przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego, należy w wykazie robót budowlanych podać zakres robót odpowiadający zakresowi powyższych warunków z oznaczeniem robót wykonanych ponad zakres.


b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji osobę/osoby zdolną/zdolne do wykonania zamówienia tj.:
• co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
• co najmniej 1 osobę posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
• co najmniej 1 osobę posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
• co najmniej 1 osobę posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,


Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza:
a) uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
b) odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz Ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie oświadczenia z pkt. 5.5.) niniejszej sekcji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych, z których każda:
− polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku,
− miała wartość min. 1 000 000,00 zł brutto.
wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ). Za spełnienie warunku uznane zostanie dysponowanie:
• co najmniej 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
• co najmniej 1 osobę posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
• co najmniej 1 osobę posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
• co najmniej 1 osobę posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów Zamawiający określił w pkt. 13 Specyfikacji Warunków Zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek nr: 31 1020 3974 0000 5302 0006 6720 z zaznaczeniem w tytule przelewu: „Wadium w postępowaniu o nr referencyjnym IP.272.7.2024.GCE” Za skutecznie wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, zgodnie z art. 97 ust. 10 ustawy wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie- w tym spółki cywilne
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo(nie dotyczy spółki cywilnej), o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4) Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
7) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
8) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (załącznik nr 6).
10) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zwartej umowy w zakresie regulowanym w art. 455 ustawy PZP oraz wskazanym we wzorze projektu umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa § 14 załącznika nr 8 do SWZ - projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dfe139ab-d0a3-11ee-875e-a22221c84ba7

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ze względu na brak miejsca w sekcji II 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: pełna nazwa zamówienia -
„Rozbudowa i przebudowa budynku byłego internatu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na centrum szkoleniowe oraz budowa placu manewrowego dla nauki jazdy przy Gostynińskim Centrum Edukacyjnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wraz z dostawą i montażem symulatora edukacyjnego pojazdu ciężarowego i autobusu” - ETAP I
w ramach zadania pn.: „Utworzenie ponadlokalnego Centrum Kształcenia zawodowego w Gostynińskim Centrum Edukacyjnym poprzez adaptację i wyposażenie stacji diagnostyki pojazdów, budowę placu manewrowego oraz adaptację budynku Internatu na centrum szkoleniowe”

2. Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania:
Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023r. poz. 1497 ze zm.), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.