eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchowicz › Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie wraz z budową boiska piłkarskiego i bieżniOgłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie wraz z budową boiska piłkarskiego i bieżni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stanin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: brak

1.5.2.) Miejscowość: Tuchowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-422

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 25 629 96 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: stanin@stanin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stanin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-73bbfea4-943d-11ee-9ee7-e2087ac16d09

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie wraz z budową boiska piłkarskiego i bieżni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73bbfea4-943d-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213553

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015369/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie wraz z wyposażeniem oraz budową infrastruktury sportowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536474

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IG.271.27.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Sarnowie wraz z budową boiska piłkarskiego i bieżni”.
W skład zamówienia wchodzi:
 Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Sarnów wraz z wyposażeniem (powierzchnia zabudowy 605,40 m2, powierzchnia użytkowa 514,50 m2). Rozbudowa obejmuje: dobudowę 3 oddziałowego przedszkola wraz z jadalnią dla dzieci, aneksem kuchennym ze zmywalnią, szatnią dla przedszkolaków z oddzielnym niezależnym wejściem, pomieszczeniem porządkowym, pomieszczeniami higieniczno – sanitarnymi w tym jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku, przy każdym oddziale zaprojektowano pomieszczenia magazynowe na leżaczki i pościel, a także niezależną kotłownię gazową oraz pomieszczenie na odpady komunalne. Projektowana rozbudowa połączona zostanie parterowym łącznikiem z budynkiem dydaktycznym szkoły podstawowej.
 Budowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej 1-torowej wraz z ogrodzeniem boiska h-4,0 m, piłkochwytami zabramkowymi h-6,0 m oraz montażem dwóch bramek piłkarskich o wymiarach 2x5 m przy Szkole Podstawowej w Sarnowie,
dz. nr ewid. 411.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262800-9 - Rozbudowa budynków

45000000-7 - Roboty budowlane

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45442100-8 - Roboty malarskie

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , że prowadzenie postepowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5668994,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5800479,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.