eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Targ › Letnie utrzymanie dróg - usługi sprzętowe

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarzad Dróg w Nowym Targu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491931399

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 14

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Targ

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: 182662888

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.pzd@nowotarski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzd.nowotarski.org.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63f23c49-d0a3-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213532

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00038001/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów i rowów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca składa, w szczególności oświadczenia, dokumenty, podmiotowe środki dowodowe lub inne informacje na wezwanie Zamawiającego za pośrednictwem internetowej strony postępowania, z wykorzystaniem formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
2. Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej postępowania z wykorzystaniem dedykowanego formularza składania oferty, zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale XXII SWZ.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zaleca się aby Wykonawca sprawdzał komunikaty i wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na internetowej stronie postępowania, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na internetowej stronie postępowania (platformie zakupowej):
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji:
a) pamięć min. 2 GB Ram,
b) procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
c) jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimum wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) oznaczenie czasu odbioru danych przez internetową stronę postępowania (platformę zakupową) stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Internetowa strona postępowania (platforma zakupowa) działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8.
7. Komunikacja za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej jest bezpłatna.
8. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający, o którym mowa w rozdziale I;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego możliwy jest pod adresem iod@nowotarski.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z przepisami prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO.
2. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art.10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu na ich wniesienie.
3. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana dotyczących danych osobowych, z zastrzeżeniem ust.4;
3) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), oraz ust.5;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/676, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD-ZP.261.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty związane z letnim utrzymaniem dróg powiatowych.
2. W zakres robót wchodzi:
1) renowacja rowów i poboczy;
2) transport materiałów;
3) udrażnianie kanalizacji burzowej;
4) usuwanie zanieczyszczeń w pasach drogowych poprzez zamiatanie i zmywanie jezdni;
5) lokalne wykaszanie poboczy.
3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający wymaga aby w sytuacjach nadzwyczajnych jak ulewy, powodzie i inne zdarzenia losowe Wykonawca podstawił sprzęt w miejsce oraz w ilości i rodzaju wskazanych przez Zamawiającego, w terminie do 5 godzin od chwili otrzymania wezwania, który to termin może zostać przez Wykonawcę skrócony o 1 lub o 2 godziny.
2) Czas pracy sprzętu w ramach danego asortymentu, liczony będzie od momentu podstawienia sprzętu we wskazane miejsce, do zakończenia pracy w danym miejscu. Czas dojazdu do wskazanego miejsca oraz czas dojazdu z miejsca robót do bazy Wykonawcy nie jest wliczany jako czas pracy sprzętu.
3) Realizacja zamówienia następować będzie w miarę potrzeb Zamawiającego, na jego wezwanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu podstawienia sprzętu w ilości i rodzaju oraz w miejsce wskazane przez Zamawiającego w sytuacjach nadzwyczajnych oraz w sytuacjach wystąpienia innych zdarzeń losowych w stosunku do maksymalnego terminu (maksymalnie do 5 godzin od chwili otrzymania wezwania) wymaganego przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe w zakresie:
1) doświadczenia Wykonawcy, tzn. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roboty budowlane obejmujące roboty ziemne o łącznej wartości robót ziemnych nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) brutto, wykonanych należycie, w przypadku rozliczeń za wykonane roboty w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość tych robót na PLN, należy stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania; jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania;
2) potencjału technicznego Wykonawcy, tzn. dysponują co najmniej:
 4 samochodami samowyładowczymi o dopuszczalnej masie całkowitej od 8 ton do 25 ton, dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
 4 koparkami wyposażonymi każda w łyżkę skarpową o pojemności łyżki co najmniej 0,3 m3 oraz
 1 samochodem specjalnym próżniowo-ssącym do czyszczenia kanałów i wpustów deszczowych dopuszczonym do ruchu na podstawie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
 1 kosiarką bijakowa wraz z pojazdem oraz
 1 samochodem specjalnym wyposażonym w zamiatarkę uliczną o szerokości zamiatania co najmniej 2,0 m posiadającym ponadto: zamontowane urządzenie zasysające zanieczyszczenia w trakcie zamiatania, zbiornik służący do zbierania zanieczyszczeń o pojemności co najmniej 4 000 litrów, szczotki umożliwiające zamiatanie lewej i prawej strony jezdni podczas jazdy zgodnie z kierunkiem ruchu oraz
 1 samochodem specjalnym wyposażonym w polewaczkę uliczną o szerokości mycia co najmniej 3,0 m, posiadającym ponadto: pojemnik na wodę o pojemności co najmniej 6 000 litrów, zamontowaną z przodu pojazdu listwę ciśnieniową z dyszami, umożliwiającą mycie jezdni oraz ścieku przykrawężnikowego i wąż wysokociśnieniowy z lancą umożliwiający mycie miejsc trudnodostępnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art.108 ust.1 ww ustawy.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, Zamawiający żąda oświadczenia własnego Wykonawcy o braku postaw do wykluczenia na ww. podstawie prawnej.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 1 i 2, składa każdy z Wykonawców odrębnie.
4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.118 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 i 2, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
2) wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
2. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł, (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
3. Wadium wnosi się wyłącznie w polskiej walucie (PLN).
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza przyjmuje się termin uznania (data i godzina) na rachunku Zamawiającego.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do:
1) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
2) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej traktowani są jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1 ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika, jakie roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres zmian i warunki ich wprowadzania zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy.
2. Zmiana zawartej umowy może nastąpić również w przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.455 ust.1 pkt 2-4 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia w przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.439 ust.1 ww ustawy. Waloryzacja będzie obliczana w oparciu o następujące wskaźniki:
1) CPIo, Po, Ro ostatnie dostępne w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tzn. dostępne w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, bez względu na to za jaki miesiąc będą te wskaźniki dostępne na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (np. jeżeli termin składania upływa 15 lutego 2024 roku a dostępne w tym dniu wskaźniki będą za miesiąc grudzień 2023 roku to przyjmuje się wskaźniki za miesiąc grudzień 2023 roku);
2) CPIn, Pn, Rn ostatnie dostępne w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego, tzn. dostępne w dniu, który jest ostatnim dniem danego okresu rozliczeniowego, bez względu na to za jaki miesiąc będą te wskaźniki dostępne na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (np. jeżeli okres rozliczeniowy przypada od 21 września do 20 października 2023 roku to przyjmuje się wskaźniki, które są dostępne w dniu 20 października 2023 roku, nawet jeżeli wskaźniki te będą dotyczyły miesiąca lipca).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej): https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru.
2. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
3. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Przepisy pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w rozdziale XIV (art.118 ustawy).
5. Na ofertę składa się wypełniony formularz oferty zawierający wypełnioną tabelę elementów rozliczeniowych (Załącznik nr 5 do SWZ), w przypadku pominięcia którejkolwiek z pozycji tabeli (braku wyceny), oferta zostanie odrzucona na podstawie art.226 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych jako niezgodna z warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem art.223 ust.2 pkt 3 ww ustawy.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Wykonawca wraz z ofertą składa:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale XV SWZ:
a) Wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ) lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 7 do SWZ), przy czym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dot. zakresu, w jakim każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) podmiotu udostępniającego zasoby, (załącznik nr 8 do SWZ), przy czym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dot. zakresu, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu udostępniającego – jeżeli dotyczy;
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 9 do SWZ) – jeżeli dotyczy;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 10 do SWZ);
4) odpis lub informacja z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru potwierdzający umocowanie osoby do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby, chyba że wskazano dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
5) pełnomocnictwo, jeżeli umocowanie osoby do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 4;
6) wadium dokument ustanawiający wadium (gwarancja lub poręczenie), w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, o której mowa w rozdziale XXV ust.5 pkt 2-4 SWZ.
7) dokumenty/oświadczenia dot. wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.
9. Poza przypadkami, o których mowa w art.108 ust.1 Prawa zamówień publicznych, z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również Wykonawcę na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.