eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulmierzyce › Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka. Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka. Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SULMIERZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648184

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Urzędowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Sulmierzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-338

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieni-publiczne@sulmierzyce.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sulmierzyce.info/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka. Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8f32d6d-c9ad-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213364

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00079105/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka. Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/876822

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/876822

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/876822 lub poczty elektronicznej
zamowienia_publiczne@sulmierzyce.eu.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty
wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
4.Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
zamowienia_publiczne@sulmierzyce.eu. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących
korespondencji elektronicznej zawarto w pkt 8 SWZ dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/876822.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że: 1. Administrator danych: Administratorem Państwa danych
osobowych jest Urząd Gminy w Sulmierzycach reprezentowany przez Wójta Gminy. 2. Dane kontaktowe: Kontakt z administratorem:
Urząd Gminy w Sulmierzycach, ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce, nr telefon (044)6846056, adres poczty elektronicznej:
ug@sulmierzyce.eu 3. Inspektor Ochrony Danych: W Urzędzie Gminy w Sulmierzycach został wyznaczony Inspektor Ochrony
Danych Pan Artur Wojtaszczyk, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@sulmierzyce.eu 4.
Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, czas przechowywania poszczególnych kategorii danych: Dane będą
przetwarzane przez Urząd Gminy w Sulmierzycach w celach: 1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp – znak sprawy ZP.271.2.2024. 2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie
z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy. 5. Pozostałe informacje dot. RODO zawarte zostały w pkt. 22 Specyfikacji Warunków
Zamówienia dostępnej na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/876822 .

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą. 2. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Dąbrówka oraz Budowa i rozbudowa drogi w miejscowości Nowa Wieś . Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Budowę i rozbudowę drogi w miejscowości Dąbrówka, na co składa się:
a) Rozbudowa pasa drogi gminnej o długości 1.231,85mb:
i. wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
ii. wykonanie zjazdów do działek wzdłuż drogi,
iii. wykonanie poboczy,
iv. wykonanie rowu i przepustów;
b) Budowa wiaty przystankowej o wymiarach minimalnych: wysokość 230cm, szerokość 264cm, głębokość 134cm,
c) Budowa chodnika (peronu przystankowego),
d) Demontaż istniejącego naziemnego zbiornika na gaz płynny (wraz z infrastrukturą towarzyszącą), kolidującego z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz usytuowanie go poza projektowanym pasem drogowym,
e) Rozbiórka istniejącego murowanego przystanku autobusowego, dwukondygnacyjnego budynku gospodarczego oraz budynku gospodarczego z płyt betonowych,
f) Budowa kanału technologicznego wzdłuż rozbudowywanego odcinka drogi: kanał technologiczny uliczny (KTu) i kanał technologiczny przepustowy (KTp) w zależności od miejsca przebiegu ciągu wraz ze studniami kablowymi,
g) Rozbiórka i budowa elektroenergetycznej sieci nN i SN:
h) usunięcie kolizji z projektowaną rozbudową drogi (poprzez skablowanie linii napowietrznych SN i nN),
i) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego,
j) Uzupełnienie istniejącego oznakowania pionowego i poziomego w ciągu rozbudowywanej drogi o szerokości 5,0m,
k) Usunięcie pojedynczych drzew oraz obszarów zadrzewionych kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu,
l) Teren inwestycji dla budowy i rozbudowy drogi w miejscowości Dąbrówka zlokalizowany jest na działkach o nr ewid.: 294, 282/2, 283/2, 284/4, 285/2, 286/2, 287/2, 333/5, 409/2, 329/8, 329/5, 326/1, 304/1, 306/3, 306/5, 307/1, 308/3, 309/1, 310/1, 311/1, 312/1, 313/1, 314/1, 292, 373 obręb Dąbrówka i bogaty jest w stanowiska archeologiczne. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem znak WUOZ-ZA.5152.376.2021.AM z dnia 05.08.2021 r. informuje, iż w trakcie realizacji niniejszej inwestycji zaleca się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru. Mając na uwadze powyższe Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie ww. badań oraz postępować zgodnie z jego zapisami.
2) Budowę i rozbudowę drogi w miejscowości Nowa Wieś na co składa się:
a) Rozbudowa pasa drogi gminnej o długości odcinka 626,74mb:
i. wykonanie nowej konstrukcji jezdni,
ii. wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
iii. wykonanie zjazdów z kostki betonowej,
iv. wykonanie prawostronnego rowu otwartego,
v. wykonanie przepustów pod zjazdami;
b) Budowa kanału technologicznego w pasie drogowym budowanej drogi (KTu, KTP, KTpo w zależności od miejsca przebiegu ciągu), wraz ze studniami kablowymi,
c) Wymiana odcinka sieci wodociągowej zlokalizowanej pod projektowaną drogą oraz połączenie go z istniejącą siecią wodociągową,
d) Umieszczenie oznakowania pionowego i poziomego na podstawie projektu stałej organizacji ruchu,
e) Wycinka drzew kolidujących z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu,
f) Teren inwestycji dla budowy i rozbudowy drogi w miejscowości Nowa Wieś zlokalizowany jest na działkach o nr ewid.: 38, 438/2, 37/2, 83/2 obręb Łęczyska-Markowizna oraz nr ewid.: 34, 77/1, 78/1, 71/1, 69/1, 68/1, 67/1, 66/3, 65/1, 64/1, 61/1, 60/1, 58/2, 5, 35 obręb Nowa Wieś. Część ww. działek położona jest w skupisku stanowisk archeologicznych lub z nimi koliduje. Zgodnie z opinią ŁWKZ znak: WUOZ-ZA.5152.87.2021.AM z dnia 26.02.2023r. należy przeprowadzić przedinwestycyjne badania wykopaliskowe oraz badania w formie nadzorów. Wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie ww. badań oraz postępować według jego zapisów.
2. Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia 5 – letniej gwarancji. Okres gwarancji równy okresowi rękojmi.
3. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ oraz dokumentacji projektowej dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/876822

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące :
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności tj.:
A. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawcy, który wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub przebudowie drogi o długości odcinka co najmniej 500 m.
UWAGA:
1) Zamawiający informuje, iż definicja budowy, przebudowy jest określona w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełniania w/w warunku w ramach jednej lub dwóch umów.
3) w/w warunek Wykonawca winien spełnić samodzielnie, a w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego – ten podmiot. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek opisany w pkt A winien spełnić jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.
4) Zgodnie z orzeczeniem TSUE C-387/14 (ESAPROJEKT) /odpowiedź na pytanie czwarte/ Zamawiający wskazuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w przypadku korzystania z podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ustawy Pzp Wykonawca lub minimum jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie lub minimum jeden podmiot udostępniający zasoby musi posiadać pełne doświadczenie wskazane w warunku udziału w postępowaniu wskazane w pkt. 6.1.4, lit. A) SWZ – dotyczy to konieczności wykazania doświadczenia wynikającego z powtarzalności wykonanych robót tj. wykonania minimum 2 robót przez jeden podmiot.

B. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia tj. którzy wykażą, iż dysponują lub będą dysponować:
a) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy w branży drogowej posiadającą doświadczenie zawodowe tj. osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert była kierownikiem budowy (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w branży drogowej na inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę drogi o długości odcinka co najmniej 500 m
b) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w branży elektrycznej posiadającą doświadczenie zawodowe tj. osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert była kierownikiem budowy/robót ( w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w branży elektrycznej na inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę elektroenergetycznej sieci nN i SN z oświetleniem ulicznym,
c) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w branży sanitarnej, posiadającą doświadczenie zawodowe tj. osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert była kierownikiem budowy/robót na inwestycji obejmującej montaż instalacji gazowej wraz z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny oraz budowę lub przebudowę sieci wodociągowej,
d) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie zawodowe tj. osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert była kierownikiem budowy/robót ( w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w branży konstrukcyjno- budowlanej na inwestycji obejmującej rozbiórkę budynku,
e) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w branży telekomunikacyjnej posiadającą doświadczenie zawodowe tj. osoba ta w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert była kierownikiem budowy/robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w branży telekomunikacyjnej na inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę kanału technologicznego o długości co najmniej 500 m;
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku (A i B) w pierwszej kolejności poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia własnego, o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ
Uwaga:
1) Wykonawcy mogą łącznie spełniać warunki opisane w pkt A i B (z uwzględnieniem punktu A ppkt 3 i 4).
2) Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt B, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
3) Dopuszcza się łączenie funkcji kierowników robót poszczególnych branż pod warunkiem wykazania się przez osobę/osoby wymaganymi uprawnieniami i doświadczeniem.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji spośród funkcji, o których mowa w pkt 6.1.4) lit. B SWZ oraz pełnienia przez tę osobę tych funkcji łącznie w toku realizacji zamówienia, przy czym w takiej sytuacji odnośnie takiej osoby musi zostać wykazane spełnianie wszystkich wymagań dotyczących uprawnień przypisanych do każdej z łączonych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia nie są wymagane.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
UWAGA:
a) Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt. a), liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert;
b) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt a), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć także:
1) aktualne na dzień składania ofert odpowiednio oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1,7.3 i 7.6.3) SWZ,
2) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów lub inny dokument, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
4) dowody równoważności (przedmiotowe środki dowodowe) potwierdzające równoważność zastosowanych rozwiązań, o których mowa w pkt 3.14. SWZ, jeżeli wykonawca zaoferował rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w opisie przedmiotu zamówienia (jeżeli dotyczy);
5) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa;
6) potwierdzenie wniesienia wadium ,
7) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
7) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 14.1. SWZ.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 27 8978 0008 0030 1846 2000 0140 z dopiskiem WADIUM – ZP.271.2.2024.
6. Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 4 ppkt 2)–4), wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
9. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy) (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zaleca się wymienienie wszystkich wykonawców), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (np. banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
3) kwotę gwarancji lub poręczenia,
4) termin ważności gwarancji lub poręczenia (który nie może być krótszy niż termin związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą),
5) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
a) wykonawca, którego ofertę wybrano: (i) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub (ii) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub (iii) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
b) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 Pzp lub art. 128 ust. 1 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 Pzp lub art. 106 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
6) oznaczenie postępowania, którego wadium dotyczy.
10. Warunki zatrzymania i zwrotu wadium określono w art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te dołączone do oferty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.3 SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.
5) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1.Wykonawca może wystąpić niezwłocznie po zawarciu umowy o udzielenie zaliczki na realizację Przedmiotu umowy w wysokości 13,94% wynagrodzenia. Warunkiem udzielenia zaliczki jest doręczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury zaliczkowej (można proforma) wraz z zabezpieczeniem zwrotu zaliczki, o którym mowa w ust. 2. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury i zabezpieczenia zwrotu zaliczki.
2. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 442 ust. 3 pkt 1-4 Pzp.
3. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca może zmieniać formę zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka form z wymienionych w ust. 2 pod warunkiem zachowania ciągłości jej zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wartości.
4. Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia zaliczki będą bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że gwarancje będą ważne i wykonalne, aż do rozliczenia zaliczki. Wzór w/w gwarancji podlega każdorazowo akceptacji Zamawiającego.
5. Pozostałe informacje dotyczące zaliczki zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/876822

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Rodzaj, zakres zmian i warunki ich wprowadzenia zawarto w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/876822

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/876822

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie dofinansowane jest z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.