eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prusice › "Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wszemirów"Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wszemirów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Prusice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935106

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Prusice

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-110

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 312 62 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: prusice@prusice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prusice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Aktywni Liderzy w Gminie Prusice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9151818890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ul. Jana Pawła II 7

1.5.2.) Miejscowość: Prusice

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-110

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: prusice@prusice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prusice.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Gmina Prusice-przygotowanie i przeprowadzenie postępowania

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wszemirów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-554a1dff-d0b6-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00213355

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029986/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wszemirów”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://prusice.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://prusice.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)Zgłoszenie do postępowania wymaga
zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://prusice.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2)Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3)Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie
czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
4)Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
5)Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego tel. +48 22 576 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w
godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej tj.:
1)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor IntelIV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
4)Włączona obsługa JavaScript;
5)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.4.Dopuszczalne formaty przesyłanych danych
tj.plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps,odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi,mpg,mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl,xslt,TSL,XMLsig,
XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru
danych tj.:
1)Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert.
2)Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:
1)Składając Ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do jego
wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".
2)Pełnomocnictwo powinno zostać przedłożone, jako oryginał w postaci dokumentu elektronicznego.
3)Regulamin korzystania z Platformy dostępnego przy rejestrowaniu się na platformie lub na stronie https://oneplace.marketplanet.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zamawiający, o którym mowa w pkt I SWZ oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul.
Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON:
017282436, NIP: 526-25-35-153,
jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Prusice
prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://prusice.ezamawiajacy.pl;
2)inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Prusice jest Pani/Pani Iwona Miszczuk, e-mail iodo@prusice.pl, tel. 7131262 24
wew. 44, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wszemirów” ZP.271.1.1.2024

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 74-76 ustawy pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo
dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8)nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 182990,88 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest realizacja, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wszemirów” polegającego na dostawie urządzeń zabawowych oraz małej architektury, siłowni plenerowej wraz z rozmieszczeniem oraz wykonaniu towarzyszących robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Wszemirów” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020, na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 01689-6935-UM0112446/22 z dnia 11.05.2023.
2. Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się na działce nr: 300, AM-1 w miejscowości Wszemirów. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.
3. Obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot inwestycji jest plac zabaw oraz elementy małej architektury wraz z siłownia plenerową. Przedmiotowy obiekt jest miejscem, które ma zapewniać użytkownikom ruch oraz rekreację. Głównym założeniem przy doborze urządzeń była ich wielofunkcyjność, polegająca na umożliwieniu dzieciom wykonywania jak największej liczby różnorodnych aktywności oraz możliwość wykorzystywania ich przez większą liczbę dzieci w jednym momencie, co sprzyja integracji i uczy współdziałania. Przy placu usytuowane zostaną kosze na śmieci, ławki stalowe oraz ławka solarna, stojak na rowery, lampy solarne, stół do gry w piłkarzyki i szachy, oraz tablica informacyjna z regulaminem. Plac zabaw będzie ogrodzony panelami stalowymi.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez Inargo Pracownię Projektową Wojciech Hercuń.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający do porównania ofert przyjmie stosunek cen ryczałtowych oraz zaoferowanych przez Wykonawców okresów gwarancji, obliczony wg pkt. XII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający żąda, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami, cechami i kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, opisie kryteriów oceny ofert, i wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:
1) Dokumentów dotyczących urządzeń zabawowych, wskazanych w pkt III.4.1) SWZ z wyłączeniem stołu do gry w piłkarzyki i stołu do gry w szachy:
 Certyfikaty dopuszczające do zastosowania poszczególnych urządzeń zabawowych zgodnie z przeznaczeniem z normą PN-EN 1176:2009,
 Karty techniczne urządzeń zawierające ich wymiary, wymiary stref bezpieczeństwa, fotografie bądź wizualizacje,

2) Dokumentów dotyczących urządzeń siłowni plenerowej, wskazanych w pkt III.4.2) SWZ:
 Certyfikaty dopuszczające do zastosowania poszczególnych urządzeń siłowych zgodnie z przeznaczeniem z normą PN-EN 16630:2015,
 Karty techniczne urządzeń zawierające ich wymiary oraz wymiary stref bezpieczeństwa, fotografie bądź wizualizacje,

3) Dokumentów dotyczących elementów małej architektury, wskazanych w pkt III.5 SWZ oraz stołu do gry w piłkarzyki i stołu do gry w szachy:
 Karty techniczne zawierające ich wymiary, fotografie bądź wizualizacje

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami, cechami i kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, opisie kryteriów oceny ofert, i wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia, zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:
1) Dokumentów dotyczących urządzeń zabawowych, wskazanych w pkt III.4.1) SWZ z wyłączeniem stołu do gry w piłkarzyki i stołu do gry w szachy:
 Certyfikaty dopuszczające do zastosowania poszczególnych urządzeń zabawowych zgodnie z przeznaczeniem z normą PN-EN 1176:2009,
 Karty techniczne urządzeń zawierające ich wymiary, wymiary stref bezpieczeństwa, fotografie bądź wizualizacje,

2) Dokumentów dotyczących urządzeń siłowni plenerowej, wskazanych w pkt III.4.2) SWZ:
 Certyfikaty dopuszczające do zastosowania poszczególnych urządzeń siłowych zgodnie z przeznaczeniem z normą PN-EN 16630:2015,
 Karty techniczne urządzeń zawierające ich wymiary oraz wymiary stref bezpieczeństwa, fotografie bądź wizualizacje,

3) Dokumentów dotyczących elementów małej architektury, wskazanych w pkt III.5 SWZ oraz stołu do gry w piłkarzyki i stołu do gry w szachy:
 Karty techniczne zawierające ich wymiary, fotografie bądź wizualizacje

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych
wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
2) Na podstawie art. 58 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący
wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt 4 i 5 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wykazanych w pkt XXII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem https://prusice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.