eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tczew › RB polegające na przebud. i zm. spos. użytk. cz. pom. bud. szpitalnego Zam., przy ul.Paderewskiego 11 w Tczewie, wraz z dociepleniem tego bud., remontem schodów zew., tarasu, wym. okien i drzwi zew.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
RB polegające na przebud. i zm. spos. użytk. cz. pom. bud. szpitalnego Zam., przy ul.Paderewskiego 11 w Tczewie, wraz z dociepleniem tego bud., remontem schodów zew., tarasu, wym. okien i drzwi zew.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220620689

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 30-go Stycznia 57/58

1.5.2.) Miejscowość: Tczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-110

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dombrowski.robert@szpitaletczewskiesa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaletczewskiesa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

RB polegające na przebud. i zm. spos. użytk. cz. pom. bud. szpitalnego Zam., przy ul.Paderewskiego 11 w Tczewie, wraz z dociepleniem tego bud., remontem schodów zew., tarasu, wym. okien i drzwi zew.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4760e35-d0a7-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00212828

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaletczewskiesa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: KOMUNIKACJA ODBYWA SIĘ POPRZEZ PLATFORMĘ ZAMAWIAJACEGO DLA TEGO POSTĘPOWANIA, POD ADRESEM https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaletczewskiesa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA ZOSTAŁY OPISANE W SWZ DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, W CZ. X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE WW. OKOLICZNOŚCI ZAWIERA SWZ DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, W CZ. XXXVI, A TAKŻE ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PROJEKTU UMOWY STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE WW. OKOLICZNOŚCI ZAWIERA SWZ DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, W CZ. XXXVI, A TAKŻE ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PROJEKTU UMOWY STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 02/TP/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szpitalnego Zamawiającego, przy ul. Paderewskiego 11
w Tczewie, wraz z dociepleniem tego budynku, remontem schodów zewnętrznych, tarasu, wymianą okien i drzwi zewnętrznych.
Przedmiot zamówienia i jego zakres oraz główne parametry zostały szczegółowo opisane
w załączniku nr 3 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do SWZ
jak również w projekcie umowy (kwestie formalne) stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium: Cena oferty
Waga - 100 %

przy czym każdej ofercie (nie odrzuconej) przyznana będzie liczba punktów obliczona według następującego wzoru:

Cmin
Pof = -------------------- x 100
Cof
gdzie:
Pof - liczba punktów przyznanych ofercie,
Cmin - najniższa z oferowanych cen,
Cof - cena rozpatrywanej oferty.

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
- nie podlega odrzuceniu i spełnia opisane w SWZ warunki udziału w postępowaniu,
- odpowiada wymaganiom określonym w aktualnie obowiązującej ustawie pzp,
- odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w niniejszej SWZ,
- spośród wszystkich ofert nieodrzuconych zawiera najniższą cenę – uzyskała największą liczbę punktów

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do kryterium najniższej ceny, a oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 100.

3. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

4. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 226 pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) w zakresie prowadzonej działalności związnej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 PLN.

d) zdolności technicznej lub zawodowej:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą się:
a) prawidłowym, zgodnym z przepisami prawa budowlanego wykonaniem robót budowlanych (min. 2 roboty budowlane) w zakresie związanym z przedmiotem niniejszego zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
i
b) dysponowaniem osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj:
- Kierownikiem Budowy (1 osoba), który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i min. 3 letnie doświadczenie
- Kierownikiem Robót (1 osoba), który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia i min. 3 letnie doświadczenie
- Kierownikiem Robót (1 osoba), który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zamówienia i min. 3 letnie doświadczenie
- Kierownikiem Robót (1 osoba), który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń i min. 3 letnie doświadczenie
- Kierownikiem Robót (1 osoba), który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń i min. 3 letnie doświadczenie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (należy podać także listę podmiotów należących do tej sameg grupy kapitałowej) wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – informacje potwierdzające, że powiązania z innym podmiotem zaangażowanym w przygotowanie postępowania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

b) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w sek.I, pkt 1.1 niniejszej części SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy pzp), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy pzp. oraz o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
Wykonawca może złożyć ww. oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: c) akt. i opłaconą (dołączyć dowód wpłaty w przypadku gdy opłacenie polisy nie wynika z jej treści) polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 PLN.
d) wykaz osób, zg. ze wzorem w załączniku nr 10 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
1. Kierownik Budowy (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów, a także minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności.
2. Kierownik Robót (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej w zakresie niezb. do realizacji niniejszego zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów, a także minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności.
3. Kierownik Robót (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie niezb. do realizacji niniejszego zamówienia lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów, a także minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności.
4. Kierownik Robót (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów, a także minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności.
5. Kierownik Robót (1 osoba) – posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących przepisów, a także minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi ww. specjalności.
e) wykaz robót budowlanych (min. 2 roboty budowlane w zakresie związanym z przedmiotem niniejszego zamówienia. UWAGA: Zamawiajacy dopuszcza wykazanie się także osobnym doświadczeniem dla robót dociepleniowych i związanych z przebudową – w takim przypadku wymaga się wykazania 2 robót w zakresie docieplenia/termomodernizacji oraz 2 robót w zakresie związanym z przebudową budynku łącznie) zgodnie ze wzorem w załączniku nr 11 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z zał. dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wyk. należycie, w szczeg. informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa bud. i prawidłowo uk., przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeśli Wykonawca z przyczyn niezal. od niego nie jest w stanie uzyskać tych dok. - inne odpowiednie dokumenty.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Zobowiązanie Wykonawcy do zawarcia ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) według wzoru w załączniku nr 7 do SWZ, potwierdzające, że Wykonawca zrelizuje przedmiot zamówienia z uwzględnieniem zabezpieczenia interesów własnych, Zamawiającego, a także ewentualnych podwykonawców i dalszych podwykonawców, na wypadek wystąpienia sytuacji wiążącej się z ryzykiem budowlanym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie przewidziane w SWZ przedmiotowe środki dowodowe

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane przez Zamawiajacego. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ,
a także (jeśli dotyczy) dołącza Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi Załącznik nr 2A do SWZ

1.2. Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, składane przez Wykonawców wraz z ofertą:

a) Wypełniony i odpowiednio podpisany formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ,

b) Pełnomocnictwo (pełnomocnictwo powinno zostać przedłożone jako oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, przy czym potwierdzenie za zgodność z oryginałem odbywa się wówczas za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego notariusza) do reprezentowania Wykonawcy - w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty (np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 57 z późn. zm.), o ile Wykonawca w złożonej ofercie wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

c) Odpowiednio podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 3 do SWZ
ORAZ INNE DOKUMENTY WSKAZANE W SWZ DO NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA, W TYM, W ZAKRESIE PODWYKONAWCÓW, PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH SWOJE ZASOBY I WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58, ust. 1 pzp).
2. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z pełnomocnictwa / upoważnienia musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotwym postępowaniu. Stosowne Pełnomocnictwo / Upoważnienie w formie elektronicznej należy załączyć do oferty. 2.1. Zasady w zakresie pełnomocnictwa dla osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia zostały opisane w cz. IX, sek. I, pkt 1.2. ppkt b) niniejszej SWZ – należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo do oferty, jeśli dotyczy.
3. Zamawiający wszelką korespondencję (oświadczenia, dokumenty itp.) będzie kierował do wyznaczonego zgodnie z zasadami, w pkt. 2, powyżej, pełnomocnika/ lidera.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy / usługi / roboty budowlane (jeśli dotyczy) wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ (Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
5. Do Wykonawców występujących wspólnie stosuje się przepisy dotyczące Wykonawcy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w cz. IX, sek. I, pkt 1.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonaców.
9. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej, na gruncie pzp są traktowani jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli zostałą dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zamiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym z Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaletczewskiesa - w myśl pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania - do dnia 07-09-2023r., do godz. 11:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.