eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żory › Usługa ubezpieczenia Gminy Miejskiej Żory oraz jednostek podległych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ubezpieczenia Gminy Miejskiej Żory oraz jednostek podległych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA ŻORY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wojska Polskiego 25

1.5.2.) Miejscowość: Żory

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-240

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.zory.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zory.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: GMINA MIEJSKA ŻORY

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 276255542

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 25

1.11.4.) Miejscowość: Żory

1.11.5.) Kod pocztowy: 44-240

1.11.6.) Województwo: śląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.zory.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.bip.zory.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ubezpieczenia Gminy Miejskiej Żory oraz jednostek podległych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98097a8b-d090-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00212806

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00043273/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Ubezpieczenie Gminy Miejskiej Żory wraz z jednostkami organizacyjnymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzieleniu zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień. Ofertę, oświadczenie, o których mowa
wart. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegóły dotyczące
komunikacji zostały opisane SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀁􀀁􀀁􀀁 administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Żory jest
Prezydent Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory, tel. 32 4348200, email:
umzory@um.zory.pl
􀀁􀀁􀀁􀀁 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Żory jest Pani Sylwia Chrapek,
kontakt:
tel. 32 4348133, email: iod@um.zory.pl; 􀀁􀀁􀀁􀀁 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ;
􀀁􀀁􀀁􀀁 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, osoby lub
podmioty, którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli, jak również
osoby lub podmioty którym dane, zostaną udostępnione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 z późn.zm);
􀀁􀀁􀀁􀀁 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4l
at od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym
przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych;
􀀁􀀁􀀁􀀁 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
􀀁􀀁􀀁􀀁 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
􀀁􀀁􀀁􀀁 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo
do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀁􀀁􀀁􀀁 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SWZ
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia
Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SWZ
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami
2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
3. Ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)
4. Obowiązkowe ubezpieczenie zarządcy nieruchomości

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego stanowiących 10% zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie wszystkich części, w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących kryteriów: Cena - 80
punktów, Warunki ubezpieczenia - 20 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ubezpieczenie CyberRisk

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego stanowiących 10% zamówienia podstawowego. Zamówienie udzielane będzie na usługi zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie wszystkich części, w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących kryteriów: Cena - 80
punktów, Warunki ubezpieczenia - 20 punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży dokument uprawniający do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej - koncesję, zezwolenie, licencję lub wpis do rejestru, czyli posiadający zezwolenie
na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o
których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U.
z 2022 r. poz. 655), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o
działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 z późn. zm.) zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie
działalności ubezpieczeniowej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień składania, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub
ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:
- zezwolenia właściwego organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
w zakresie wszystkich grup ryzyk zgodnym z przedmiotem zamówienia lub inny dokument wydany
przez Komisję Nadzoru Finansowego potwierdzający uprawnienie do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż wynika to z przedmiotu zamówienia,
jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium RP zamiast dokumentów określonych powyżej składa dokument, lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzające odpowiednio, że
posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk zgodnym z przedmiotem zamówienia (w zakresie nie mniejszym niż wynika to z przedmiotu zamówienia)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony formularz ofertowy (zwany dalej ofertą) musi zawierać następujące załączniki:
a. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (zgodnie z zał. nr 1 do oferty)
b. Oświadczenie w związku z art. 117 ust. 4 ustawy pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy (zgodnie z zał. nr 2 do oferty)
c. pełnomocnictwo - jeśli dotyczy,
d. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wnioskowanych Ryzyk (OWU)*

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sposób przewidziany przepisami art.
455 ustawy pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zory.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Jednostki, na rzecz których zostanie zawarta umowa:
1 Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach
2 Urząd Miasta Żory
3 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach
4 Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego
5 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11
6 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
7 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1
8 Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach
9 Miejski Żłobek Żory
10 Przedszkole nr 16 im. Czesław Janczarskiego
11 Zarząd Budynków Miejskich
12 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
13 Zespół Szkół nr 1
14 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
15 Przedszkole nr 5
16 Zespół Szkół nr 3
17 Przedszkole nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy
18 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Żorach
19 Przedszkole nr 13 im. H. Ch. Andersena
20 Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
21 Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno-Usługowy „Wspólna Pasja”
22 Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach
23 Szkoła Podstawowa nr 17 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Ligonia w Żorach
24 Przedszkole nr 19 Im. J. Tuwima
25 Technikum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
26 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Żorach
27 Powiatowy Urząd Pracy w Żorach
28 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9
29 Zespół Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty
30 Przedszkole nr 23 im. L. Krzemienieckiej
31 Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach
32 Miejski Dom Pomocy Społecznej
33 Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej
34 Muzeum Miejskie w Żorach
35 Zespół Szkół Nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera
36 Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
37 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Żorach
38 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.