eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pleszew › Przeprowadzenie kursów prawa jazdy w zakresie: kat. C - część praktyczna oraz kat. C+E - część praktyczna

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie kursów prawa jazdy w zakresie: kat. C – część praktyczna oraz kat. C+E – część praktyczna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W PLESZEWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250697480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Wojska Polskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Pleszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48627428975

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckz-pleszew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckz-pleszew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kursów prawa jazdy w zakresie: kat. C – część praktyczna oraz kat. C+E – część praktyczna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f86430b5-cfe5-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00212776

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f86430b5-cfe5-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób.
Wykonawca musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej:
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Sposób komunikacji opisuje instrukcja:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały na Platformie e-Zamówienia w Instrukcji interaktywnej „oferty, wnioski i prace konkursowe” pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.
3. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
4. Oświadczenia lub inne dokumenty, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB
7. Sposób sporządzenia oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U z 2020 poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U z 2020 poz. 2415 ze zm.).
8. Dokumenty w wersji elektronicznej Wykonawca sporządza w jednym z formatów danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U z 2017 r poz. 2247).
9. W przypadku załączników, które zgodnie z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia /podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
10. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wypełniając obowiązek prawny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie informuje że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający – Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie, z siedzibą: Al. Wojska Polskiego 4, 63-300 Pleszew, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pisemnie pod adresem: e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, i przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale XXVIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdziale XXVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CKZ.240.01.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu części praktycznej kursu prawa jazdy w zakresie kat. C dla grupy liczącej maksymalnie do 75 osób, uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie: technik transportu drogowego, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi kurs prawa jazdy kat. C w zakresie części praktycznej, tj. nauki jazdy na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w łącznej liczbie 30 godz. na osobę. Kurs musi być przeprowadzony zgodnie z programem i właściwymi przepisami prawa, tj.:
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj Dz.U. z 2023r. poz. 622)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tj Dz.U. z 2018r. poz. 1885)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2023r. poz. 2659)
Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce dla przeprowadzenia kursu, w szczególności: naukę jazdy na placu manewrowym, która musi się odbyć na placu zlokalizowanym na terenie miasta: Pleszew lub w miejscu oddalonym od siedziby Zamawiającego w odległości maksymalnej do 20 km.
Wykonawca zapewni do prawidłowej realizacji zamówienia co najmniej 6 osób posiadających aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie: kat. C; oraz co najmniej 3 pojazdy do nauki jazdy dla kat. C z czego przynajmniej 1 pojazd z automatyczną skrzynią biegów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) wpłyną do Zamawiającego w terminie określonym w SWZ
b) zostaną złożone prawidłowo w sposób opisany w niniejszej SWZ
c) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania
d) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, czyli będą spełniały wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca największą liczbę punktów uzyskanych na podstawie wskazanych kryteriów oceny.
3. Oferty będą oceniane oddzielnie, dla każdej z części zamówienia stanowiących przedmiot zamówienia według zasady punktowej.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość realizowanych usług kursowych w zakresie prawo jazdy kat. C – posiadanie Akredytacji Kuratora Oświaty/ Certyfikatu jakości usług ISO 9001

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie nowoczesnym sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu części praktycznej kursu prawa jazdy w zakresie kat. C+E dla grupy liczącej maksymalnie do 42 osób, uczestników kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie: technik transportu drogowego, realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie.
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi kurs prawa jazdy kat. C+E w zakresie części praktycznej, tj. nauki jazdy na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym w łącznej liczbie 25 godz. na osobę.
Kurs musi być przeprowadzone zgodnie z programem i właściwymi przepisami prawa, tj.:
• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj Dz.U. z 2023r. poz. 622)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (tj Dz.U. z 2018r. poz. 1885)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2023r. poz. 2659)
Wykonawca zapewni odpowiednie miejsce dla przeprowadzenia kursu, w szczególności: nauka jazdy na placu manewrowym musi się odbyć na placu zlokalizowanym na terenie miasta: Pleszew lub w miejscu oddalonym od siedziby Zamawiającego w odległości maksymalnej do 20 km
Wykonawca zapewni co najmniej 6 osób posiadających aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie: kat. C+E; oraz co najmniej 3 zespoły pojazdów (z przyczepą i naczepą) przeznaczone do nauki jazdy dla kat. C+E z czego przynajmniej 1 pojazd z automatyczną skrzynią biegów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) wpłyną do Zamawiającego w terminie określonym w SWZ
b) zostaną złożone prawidłowo w sposób opisany w niniejszej SWZ
c) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych z niniejszego postępowania
d) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, czyli będą spełniały wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca największą liczbę punktów uzyskanych na podstawie wskazanych kryteriów oceny.
3. Oferty będą oceniane oddzielnie, dla każdej z części zamówienia stanowiących przedmiot zamówienia według zasady punktowej.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie nowoczesnym sprzętem do realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 14

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość realizowanych usług kursowych w zakresie prawo jazdy kat. C+E – posiadanie Akredytacji Kuratora Oświaty/ Certyfikatu jakości usług ISO 9001

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zapewnienie dodatkowych instruktorów nauki jazdy w zakresie kat. C+E

4.3.6.) Waga: 16

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych; Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w myśl art. 112 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca złoży do oferty: Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca posiada zdolność zapewniającą prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, lub aktualny wydruk CEIDG, w przypadku kserokopii – potwierdzone za zgodność z oryginałem;
b) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
• Wykonawca posiada wpis do „Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców” prowadzonego przez Starostę właściwego ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Wykonawca składa do oferty odpis aktualnego zaświadczenia, a w przypadku kserokopii – potwierdzone za zgodność z oryginałem;
• Wykonawca posiada wpis do „Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców” prowadzonego przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Wykonawca składa do oferty odpis aktualnego zaświadczenia, a w przypadku kserokopii – potwierdzone za zgodność z oryginałem;
• Wykonawca posiada aktualny na rok 2024 wpis do „Rejestru Instytucji Szkoleniowych” prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Wykonawca składa do oferty odpis, wydruk ze systemu STOR aktualnego wpisu do „Rejestru Instytucji Szkoleniowych” potwierdzającego aktywność funkcjonowania firmy w roku 2024
c) posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie, wymaga tylko aby Wykonawca złożył do oferty Oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwoli zabezpieczyć prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.
d) posiadania zdolności technicznych lub zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia:
1) w zakresie potencjału technicznego:
• Wykonawca dysponuje co najmniej 3 pojazdami do nauki jazdy dla kat. C oraz co najmniej 3 zespołami pojazdów (z przyczepą i naczepą) do nauki jazdy dla kat. C+E z czego przynajmniej 1 pojazdem z automatyczną skrzynią biegów do nauki jazdy dla kat. C oraz 1 zespołem pojazdów z automatyczną skrzynią biegów do nauki jazdy dla kat. C+E. Pojazdy muszą spełniać wymogi wyposażenia i warunków dodatkowych dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania, spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.) oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2022r. poz. 739 ze zm.)
Wykonawca złoży do oferty Oświadczenie potwierdzające dysponowanie potencjałem technicznym w postaci sprzętu – pojazdów, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ oraz dołączy wykaz szczegółowy sprzętu technicznego – pojazdów , którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ
• Wykonawca dysponuje placem manewrowym przystosowanym do nauki jazdy pojazdami dla kat. C, oraz kat. C+E spełniającym niezbędne wymagania co do zakresu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2018r. poz. 1885). Plac manewrowy musi być zlokalizowany na terenie miasta: Pleszew lub w miejscu oddalonym od siedziby Zamawiającego w odległości maksymalnej do 20 km ze wskazaniem dokładnego adresu lokalizacji i podstawą dysponowania.
Wykonawca złoży do oferty: Oświadczenie potwierdzające dysponowanie potencjałem technicznym – placem manewrowym, ze wskazaniem dokładnego adresu lokalizacji. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ oraz dołączy do oferty odpis bądź kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Zaświadczenia o wpisie do „Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców” z którego będzie jednoznacznie wynikać umiejscowienie placu, adres, nazwa ośrodka, zakres kategorii prawa jazdy.
2) w zakresie potencjału osobowego – dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia w liczbie co najmniej 6 osób posiadających aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie: kat. C oraz co najmniej 6 osób posiadających aktualne uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie kat. C+E Instruktorzy muszą legitymować się wykształceniem wyższym lub średnim oraz posiadać doświadczenie w prowadzeniu kursów we wskazanych kategoriach.
Wykonawca załączy do oferty – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ
3) w zakresie doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał grupowe usługi kursowe w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla grup liczących min. 20 osób zrealizowanych na potrzeby i zamówienie podmiotów systemu oświaty w wymagalnej liczbie minimalnej, określonej odpowiednio:
• w zakresie zgodnym z Częścią 1 przedmiotu zamówienia = wykonał minimum 5 grupowych usług kursowych prawa jazdy kat. C ;
• w zakresie zgodnym z Częścią 2 przedmiotu zamówienia = wykonał minimum 3 grupowe usługi kursowe prawa jazdy kat. C+E
Wykonawca dołączy do oferty wykaz zrealizowanych grupowych usług kursowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ oraz potwierdzi stosownymi dokumentami uwierzytelniającymi wykonanie powyższych usług kursowych dla wskazanych grup i liczb odbiorców i udowodni że zostały wykonane w sposób należyty (Wykonawca załączy np.: referencje, rekomendacje).
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu jest zawarty w rozdziale V SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy – Prawo zamówień publicznych., sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ
2) Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497) przygotowane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 1 - 4 Ustawy PZP - wg wzoru – Załącznik nr 4 do SWZ
2) Aktualny odpis z KRS albo odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, lub aktualny wydruk CEIDG – w przypadku kserokopii – potwierdzone za zgodność z oryginałem
3) Odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do „Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców” prowadzonego przez Starostę właściwego ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej – w przypadku kserokopii – potwierdzony za zgodność z oryginałem
4) Odpis aktualnego zaświadczenia o wpisie do „Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców” prowadzonego przez Wojewodę właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem – w przypadku kserokopii – potwierdzony za zgodność z oryginałem
5) Odpis, wydruk ze systemu STOR potwierdzający aktywność podmiotu i posiadanie aktualnego na rok 2024 wpisu do „Rejestru Instytucji Szkoleniowych” prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej
6) Oświadczenie potwierdzające dysponowaniem przez Wykonawcę potencjałem technicznym umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia w postaci sprzętu – pojazdów przeznaczonych do prowadzenia praktycznej nauki jazdy na prawo jazdy kat. C oraz kat. C+E; spełniających wymogi wyposażenia i warunków dodatkowych dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania, spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016r. poz. 2022 ze zm.) oraz warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2022r. poz. 739 ze zm.) – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ
7) Wykaz szczegółowy sprzętu technicznego – pojazdów przeznaczonych do prowadzenia praktycznej nauki jazdy na prawo jazdy kat. C oraz kat. C+E – Załącznik nr 6 do SWZ
8) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające dysponowanie przez niego potencjałem technicznym umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia w postaci placu manewrowego zlokalizowanego na terenie miasta: Pleszew lub w miejscu oddalonym od siedziby Zamawiającego w odległości maksymalnej do 20 km ze wskazaniem dokładnego adresu lokalizacji i podstawą dysponowania – sporządzone wg wzoru - Załącznik nr 7 do SWZ
9) Wykaz osób, instruktorów nauki jazdy, którzy będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, posiadanego wykształcenia i doświadczenia niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 8 do SWZ
10) Wykaz grupowych usług kursowych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj.: kursów prawo jazdy kat. C oraz kat. C+E przeprowadzanych dla grup liczących min. 20 osób, zrealizowanych na potrzeby i zamówienie podmiotów systemu oświaty – Załącznik nr 9 do SWZ
11) Dokumenty potwierdzające, że w/w grupowe usługi kursowe zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty (w postaci np.: referencji, rekomendacji).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz Ofertowy - wypełniony i podpisany elektronicznie przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ
2) aktualna na dzień składania oferty Akredytacja Kuratora Oświaty dla formy kształcenia, szkolenia zgodnej z przedmiotem zamówienia / składana, jeżeli Wykonawca posiada / - w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
3) aktualny na dzień składania oferty Certyfikat stosowania systemu zarządzania jakością (wg PN-EN ISO 9001) w zakresie działalności szkoleniowej zgodnej z przedmiotem zamówienia, wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) / składany, jeżeli Wykonawca posiada / - w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby /składane, jeżeli dotyczy Wykonawcy/ – dokument dotyczący dysponowania przez Wykonawcę zasobami i polegania na zdolnościach innych podmiotów celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z jego formą reprezentacji, na zdolnościach którego polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie – złożone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SWZ.
5) Oświadczenie o podwykonawstwie /składane, jeżeli dotyczy Wykonawcy/ – składane przez Wykonawcę, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 11 do SWZ
6) Pełnomocnictwo /składane, jeżeli dotyczy Wykonawcy/) – dokument składany w przypadku oferty wspólnej, czyli Wykonawców występujących wspólnie. Pełnomocnictwo do złożenia oferty / reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby do tego upoważnionej).
7) Zaakceptowany – projektowany wzór umowy – Załącznik nr 12 do SWZ
8) Klauzula RODO – Załącznik nr 13 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy PZP, w tym:
a) Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego Pełnomocnictwo.
b) Oryginał pełnomocnictwa załączony do oferty powinien zawierać w szczególności wskazanie: postępowania którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu każdego z wykonawców.
3. Każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia. W tym celu wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną składają oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do SWZ oraz Załącznik nr 3 do SWZ), a oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SWZ) dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną składa i podpisuje Pełnomocnik.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie, przed przystąpieniem do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego przedłożona zostanie umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie (umowa konsorcjum).
6. Umowa konsorcjum musi być zgodna z zapisami Kodeksu Cywilnego i obejmować co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
7. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 KC.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
a) wskazanych w ustawie PZP,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub na świadczenia stron
c) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony umowy więzi prawnej:
• charakterze niezależnym od stron,
• którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
• którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
• którego nie można przypisać drugiej stronie.
Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: e-Zamówienia, pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/Wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.