eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad "Budową terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady w Białymstoku" oraz "Rozbudową ośrodka sportowo-rekreacyjnego o obiekt golfowy na osiedlu Zawady"Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad „Budową terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady w Białymstoku” oraz „Rozbudową ośrodka sportowo-rekreacyjnego o obiekt golfowy na osiedlu Zawady”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Włókiennicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-465

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: (85) 6652870

1.5.8.) Numer faksu: (85) 6652871

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: adabrowska@bosir.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miejskoaktywni.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz utrzymania terenów rekreacyjnych, obiektów i urządzeń sportowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad „Budową terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady w Białymstoku” oraz „Rozbudową ośrodka sportowo-rekreacyjnego o obiekt golfowy na osiedlu Zawady”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2677c9c9-cfec-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00212669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00049468/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym "Budowa terenów rekreacyjnych na osiedlu Zawady"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2677c9c9-cfec-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
adabrowska@bosir.bialystok.pl (nie dotyczy składania ofert).
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2677c9c9-cfec-11ee-875e-a22221c84ba7
4. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „przeglądaj postępowania/konkursy”).
5. Dokumenty postępowania zostaną także udostępnione za pośrednictwem strony internetowej: www.miejskoaktywni.pl (w zakładce ogłoszenia-zamówienia publiczne).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje techniczne na temat zakładania kont, określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny
na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” (Instrukcja Zakładanie konta użytkownika oraz Instrukcja Podpisywanie wniosków) , gdzie znajdują się również instrukcje interaktywne w zakresie składania ofert oraz komunikacji w postępowaniu.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
8. Postępowanie odbywa się w języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji (BOSiR) przetwarza dane zawarte w ofertach, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na
gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.
2. W świetle powyższego BOSiR (Zamawiający) informuje, że:
1) administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, mający swoją siedzibę przy ul. Włókienniczej 4 w Białymstoku (15-465) reprezentowane przez Dyrektora;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej bądź email: iod@bosir.bialystok.pl;
3) dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz następujące przepisy prawa: ustawa Pzp, rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) i ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 z późn. zm.);
4) celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych BOSiR jako Zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Zamawiający mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki;
5) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim
zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne; odbiorcą
Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy
i współpracownicy BOSiR, w tym osoby wchodzące w skład komisji przetargowej; ograniczenie dostępu do Państwa danych, o
których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione przepisami prawa, ponadto
odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem
o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z
udostępnianych przez niego systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych; zakres przekazania
danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem
usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii; odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich
okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych;
6) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.262.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 137079,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na „Budowie terenów rekreacyjno-sportowych na osiedlu Zawady (budowa boiska typu „Orlik” i obiektów towarzyszących) - Etap I i III” oraz nad „Rozbudową ośrodka sportowo-rekreacyjnego o budowę obiektu golfowego przy ul. Dolnej na osiedlu Zawady w Białymstoku w systemie zaprojektuj i wybuduj”
2. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje m.in.:
1) budowę boiska typu orlik wraz z wyposażeniem, budynku z częścią szatniową
i sanitarną, gastronomiczną, wraz z budową:
a) wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej nN,
b) oświetlenia terenu,
c) kanalizacji teletechnicznej i zewnętrznego systemu cctv,
d) instalacji elektrycznej i teletechnicznej,
e) systemu alarmowego,
f) wewnętrznego systemu cctv,
g) systemu przyzywowego,
h) instalacji odgromowej,
i) instalacji fotowoltaicznej,
j) instalacji C.O. i C.T.,
k) instalacji wentylacji mechanicznej,
l) wewnętrznej instalacji wodociągowej,
m) instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej,
n) kanalizacji deszczowej wewnętrznej,
o) doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej,
p) doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej,
q) doziemnej instalacji wodociągowej,
r) drenażu boiska piłkarskiego,
s) dróg dojazdowych, parkingu, ciągów pieszych, nasadzeń i małej architektury,
2) rozbudowę ośrodka o budowę obiektu golfowego w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach której Wykonawca robót budowlanych ma wybudować:
a) strzelnicę golfową,
b) pole golfowe z sześcioma dołkami,
c) akademię golfa – strefa ze sztuczną trawą,
d) akademię golfa – strefa z naturalną trawą,
e) drenaże,
f) sztuczny zbiornik,
g) nawodnienie,
h) studnie do podlewania terenów trawiastych, w tym pola golfowego,
i) studnie na potrzeby obrony cywilnej zgodnie z zapisami planu miejscowego.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty został w dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 1 do SWZ oraz w programie funkcjonalno – użytkowym stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.
4. Szczegółowy zakres obowiązków w ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego został określony w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) cena ofertowa - 60 %,
2) minimalny tygodniowy czas pobytu Koordynatora na budowie - 40 %.
Ad. 1) ocena ofert w kryterium „cena ofertowa” nastąpi według następującego wzoru:
CC = (COF ÷ Co) x 100% x 60 pkt
gdzie:
COF - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Co - cena ofertowa oferty badanej.
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium „cena ofertowa” maksymalnie 60 pkt.
Ad. 2) ocena ofert w kryterium „minimalny tygodniowy czas pobytu Koordynatora na budowie”, będzie dokonana w następujący sposób:
10 godzin – 0 pkt,
15 godzin – 20 pkt,
20 godzin i więcej – 40 pkt.
W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje minimalny tygodniowy czas pobytu Koordynatora na budowie dłuższy niż 20 godzin do oceny ofert zostanie przyjęty czas 20 godzin, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą
w ofercie Wykonawcy. W przypadku braku wyboru okresu gwarancji Zamawiający przy badaniu i ocenie ofert przyjmie, iż Wykonawca zaoferował minimalny tygodniowy czas pobytu Koordynatora na budowie tj. 10 godzin i przyzna 0 pkt oraz taki czas zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów w powyższych kryteriach oceny ofert, obliczonych według poniższego wzoru:
CS = CC + CG
gdzie:
CS - suma punktów
CG - oznacza punkty uzyskane w kryterium „minimalny czas tygodniowy pobytu Koordynatora na budowie” (max. 40 pkt),
CC - oznacza punkty uzyskane w kryterium „cena ofertowa” (max 60 pkt).
3. Zamawiający zaokrągli liczbę uzyskanych punktów do 2-ch miejsc po przecinku.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria oceny ofert.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
8. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
9. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, ani dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Minimalny tygodniowy czas pobytu Koordynatora na budowie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalności:
a) konstrukcyjno – budowlanej,
b) drogowej,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerge-tycznych,
e) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę w więcej niż jednej specjalności).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKONAWCA DOŁĄCZA DO OFERTY:
- oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ).
2. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH NA POTWIERDZENIE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU, SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykonawca składa oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia oświadczenia wymienionego w ust. 1, dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty zawarte w ofercie:
1) formularz ofertowy sporządzony na lub wg wzoru stanowiącego załącznik nr
9 do SWZ;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do
podpisania oferty (np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników);
3) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. VIII SWZ (na lub według
załącznika nr 4 do SWZ);
4) oświadczenie, z którego wynika, które usługi, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. XII ust. 1 pkt 2 SWZ
(jeżeli dotyczy, na lub wg załącznika nr 8 do SWZ);
5) dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy):
a) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz.
XII ust. 2 pkt 1 SWZ (na lub według wzoru określonego w załączniku nr 3 do
SWZ),
b) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz.
XII ust. 2 pkt 2 SWZ (na lub według wzoru określonego w załączniku nr 6 do
SWZ),
c) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do
podpisania dokumentów dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby
(np. KRS, CEiDG, uchwała zgromadzenia wspólników);
6) dokument wadium w formie niepieniężnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1 500 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 66 1240 1154 1111 0010 4861 9083, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule przelewu należy podać: Wadium – Nadzór inwestorski nad „Budowa terenów rekreacyjno – sportowych przy ul. Dolnej na osiedlu Zawady w Białymstoku – Etap I i III” oraz rozbudową ww. ośrodka o budowę obiektu golfowego.
4. Wadium w pozostałych formach: gwarancja lub poręcznie w oryginale w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym gwaranta lub poręczyciela, powinna być przekazana poprzez załączenie na Platformie e-Zamówienia w zakładce „OFERTY/WNIOSKI” w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie (gwarancji
lub poręczenia) powinna ona obejmować pełny okres związania ofertą.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 3 do SWZ) - składa każdy Wykonawca do oferty;
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (na lub wg zał. nr 10 do SWZ) - składa Wykonawca do oferty;
3) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX ust. 1 SWZ - składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego;
4) dokumenty, o których mowa w rozdz. X SWZ - składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych odpowiednio w rozdz. VI SWZ - na wezwanie Zamawiającego.

2. Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum):
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty),
2) dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony zgodnie z ust. 17;
3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem;
4) wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
5) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w par. 10 projektu umowy (załącznik nr 7 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.