eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa przygotowania i organizacji VI edycji konkursu dla start-up'ów "Startuj z Mazowsza"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przygotowania i organizacji VI edycji konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Mazowieckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015528910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 26

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-719

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mazovia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazovia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przygotowania i organizacji VI edycji konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9d66533-cfeb-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00212655

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00070713/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.22 Usługa przygotowania i organizacji VI edycji konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/890869

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/890869

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej, o której mowa w § 1 SWZ i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie Platformy dotyczącej danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca w trakcie toczącego się
postępowania powinien sprawdzać komunikaty i wiadomości przesłane przez Zamawiającego bezpośrednio na Platformie Zakupowej, gdyż system powiadomień Platformy może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3. Realizując obowiązek wynikający z art. 67 p.z.p. Zamawiający wskazuje następujące informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej:
1) minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Platformy Zakupowej to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.;
2) Platforma Zakupowa jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli;
3) w celu założenia Konta Użytkownika na Platformie Zakupowej, konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej(e-mail);
4) występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB (w przypadku większych plików zalecane jest skorzystanie z instrukcji pakowania plików, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda);
5) komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników); występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB;
6) czas wyświetlany na Platformie Zakupowej synchronizuje się automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.
4. Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej składa ofertę, przygotowaną w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w przedmiotowym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR-D-III.272.8.2024.MK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i organizacji VI edycji konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza”, polegająca na przeprowadzeniu konkursu, w tym: kampanii promującej konkurs, naboru i oceny merytorycznej wniosków konkursowych, wykonaniu materiałów informacyjno-promocyjnych oraz organizacji konferencji finałowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki

22462000-6 - Materiały reklamowe

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

55400000-4 - Usługi podawania napojów

55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

72400000-4 - Usługi internetowe

79131000-1 - Usługi w zakresie dokumentów

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

98300000-6 - Różne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 243 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jako najkorzystniejsza, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą zsumowaną liczbę punktów przyznanych ofercie w poszczególnych kryteriach

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: propozycja Influencera

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie grafika

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: element uatrakcyjniający konferencję finałową

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzula społeczna

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w szczególności:
1) w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie zrealizował, co najmniej:
a. dwa projekty, obejmujące swoim zakresem weryfikację merytoryczną wniosków konkursowych młodych firm/startupów oraz
b. dwa projekty, obejmujące swoim zakresem prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej oraz
c. dwa projekty, obejmujące swoim zakresem organizację konferencji/eventu.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza, aby w ramach jednego projektu Wykonawca zrealizował weryfikację merytoryczną wniosków konkursowych młodych firm/startupów, przeprowadził kampanię informacyjno-promocyjnej, zorganizował konferencję/event - w takim przypadku warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował 2 takie projekty. Pojęcie „zakończony projekt” oznacza projekt, na potwierdzenie którego Wykonawca dysponuje dokumentem potwierdzającym zakończenie i przyjęcie bez zastrzeżeń (zrealizowanego prawidłowo projektu), np. referencje, protokół odbioru końcowego.
2) dysponuje lub będzie dysponować na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje co najmniej w następującym zakresie:
a. koordynator projektu, który posiada doświadczeniem w roli koordynatora co najmniej 2 ukończonych projektów - konkursów/eventów o charakterze biznesowym o wartości minimum 100 tys. zł brutto każdy, zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, z wyszczególnieniem informacji, czy projekty są ukończone, opisanym przedmiotem projektów pozwalającym zweryfikować pożądane doświadczenie, rolą w projektach, w których dana osoba brała udział, ze wskazaniem pełnionych funkcji w projekcie;
Zamawiający wymaga, do realizacji przedmiotowego zamówienia, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy Koordynatora projektu;
b. grafik, który posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac graficznych, obróbce zdjęć, tworzeniu infografik, plakatów, przygotowaniu profesjonalnych prezentacji multimedialnych i publikacji/broszur.
W wyjątkowych oraz uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany członków zespołu (również przed podpisaniem umowy), wówczas Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycję nowego członka zespołu wraz z informacją o jego doświadczeniu lub zrealizowanych projektach, na formularzach zawierających informacje wymagane w SWZ. Doświadczenie lub dorobek winny być utrzymane na tym samym poziomie jaki oferował Wykonawca w postępowaniu, w ramach podmiotowych środków dowodowych oraz uzyskanych punktów w kryteriach oceny ofert za osoby wskazane w ofercie, Wykonawca winien zastąpić tę osobę drugą osobą o tożsamym dorobku, oraz przedstawić dokumenty (dowody) potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w SWZ, które były podstawą do przyznania punktów w procesie oceny ofert. Zmiana może nastąpić wyłącznie zgodnie z procedurą określoną w projektowanych postanowieniach umowy tj. po weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
Przedstawione powyżej wymagania względem zespołu stanowią minimum określone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia przedstawionego zespołu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał złożenia:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
2) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, określające zakres pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.
2. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, ze zm.), treść oświadczenia, o którym mowa w sekcji V ustęp 5.5.) ogłoszenia, uzupełniona została o przesłanki wykluczenia Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający dopuszcza możliwość łącznego spełniania i dokumentowania warunków.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty w postępowaniu.
6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. obowiązany jest każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Oświadczenie powinno być aktualne na dzień składania ofert, złożone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których wymagane są zdolności zawodowe w zakresie doświadczenia. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 p.z.p dołączają do oferty oświadczenie zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SWZ, określające zakres przedmiotu zamówienia, który wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane zostały w projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Skrót pzp/ustawa użyty w ogłoszeniu oznacza ustawę z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Skrót SWZ oraz specyfikacja oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia zamieszczoną na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia.
3. Wykonawca, który spełniając warunki udziału polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.
5. Wykonawca w celu uzyskania punktów w kryterium:
1) propozycja Influencera, załącza do oferty podpisany dokument (np. w formacie .pdf.), zawierający:
a) imię i nazwisko zaproponowanego aktywnego Influencera,
b) charakterystykę podejmowanej tematyki przez Influencera,
c) jeden wybrany kanał komunikacji, za pośrednictwem którego będzie promowany konkurs, wraz z zasięgami -liczbą obserwujących (należy jasno wskazać zasięgi dotyczące wybranego kanału, nie szacunek ani sumę wszystkich zasięgów z różnych platform, na których funkcjonuje proponowany Influencer).
Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty podpisanego dokumentu ze wskazaniem imienia i nazwiska aktywnego Influencera z liczbą zasięgów jasno wskazanego wybranego jednego kanału komunikacji lub/i opisaną tematyką podejmowaną przez Influencera otrzyma odpowiednio 0 punktów w danym podkryterium opisanym w § 20 ust. 5 SWZ;
2) doświadczenie grafika, załącza do oferty podpisany dokument (np. w formacie .pdf.) zawierający:
a) imię i nazwisko grafika wskazanego do realizacji przedmiotowego zamówienia, który spełnia wymagania, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2) lit. b) SWZ,
b) pięć przykładów zrealizowanych projektów graficznych lub wskaże aktywne linki/adresy stron internetowych do realizowanych pięciu projektów graficznych jego autorstwa (aktywnych co najmniej do zakończenia przedmiotowego postępowania)
Jeżeli Wykonawca nie dołączy podpisanego dokumentu lub wskazane aktywne linki/adresy stron internetowych będą błędne otrzyma 0 punktów;
3) element o charakterze kulturalnym uatrakcyjniający konferencję finałową, opisanym w § 20 ust. 6 SWZ, załącza do oferty podpisany dokument (np. w formacie .pdf.) zawierający opis dodatkowego elementu o charakterze kulturalnym uatrakcyjniającego konferencję finałową na rzecz promocji laureatów Konkursów; jeżeli Wykonawca nie dołączy podpisanego dokumentu otrzyma 0 punktów;
4) klauzula społeczna, opisanym w § 20 ust. 7 SWZ, składa deklarację w formularzu oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.