eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich: zamiatania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2024 roku

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich: zamiatania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931963210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 52C

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdp-olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zdp-olesnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pełnienie funkcji zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu przepisów ustawy o drogach

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich: zamiatania dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a78f2bd1-cfcc-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00212387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00047816/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usług w zakresie letniego utrzymania dróg - zamiatanie ulic dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_olesnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_olesnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_olesnica zwanej dalej „Platformą zakupową”. 2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platforma zakupowa Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja,
której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Platforma zakupowa do konkretnego Wykonawcy. 3. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem Platformy zakupowej, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) platforma zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 3. Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku
postępowania zostały zawarte w rozdziale XXI SWZ (Ochrona danych osobowych).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-DZP.272.1.3.2024.MM-B

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich – ręczne lub mechaniczne zamiatanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, zwanego dalej „ZDP” .
2. Zadanie nr 1: – drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie gminy Dobroszyce :
1) Drogi Powiatowe:
Zamiatanie dróg powiatowych w poniższych lokalizacjach:
- droga powiatowa nr 1477D m. Nowica, m. Dobroszyce ul. Kolejowa, ul. Lipowa, ul. Oleśnicka – jezdnia 2250 mb + chodnik 2550mb.
- droga powiatowa nr 1480D m. Dobroszyce ul. Trzebnicka, ul. 11 Listopada, ul. Wrocławska – jezdnia 2150 mb + chodnik 2400mb
Dodatkowe odcinki dróg powiatowych do zamiatania nr 1.
- droga powiatowa nr 1472D m. Dobra, m. Dobrzeń - jezdnia 1300,0 mb + chodnik 870 mb.
Razem drogi powiatowe:
do zamiatania nr 1: jezdnia 5700,0 mb + chodnik 5820,0 mb = 11520,0 mb
do zamiatania nr 2,3,4: jezdnia 4400,0 mb
2) Drogi Wojewódzkie:
Zamiatanie dróg wojewódzkich w poniższych lokalizacjach:
- droga wojewódzka nr 340 Dobroszyce ul. Przemysłowa wraz ze zjazdem za DINO ul. Lipowa, ul. Dębowa - jezdnia 2440mb + chodnik 270mb;
Dodatkowe odcinki dróg wojewódzkich do zamiatania nr 1:
- droga wojewódzka nr 340 m. Strzelce - jezdnia 1200,0 mb + chodnik 1200mb.
- droga wojewódzka nr 340 m. Łuczyna - jezdnia 450,0 mb + chodnik 450mb.
- droga wojewódzka nr 340 m. Ludgierzowice - jezdnia 400,0 mb + chodnik 400 mb
Razem drogi wojewódzkie:
do zamiatania nr 1: jezdnia 4490,0 mb + chodnik 2320,0 mb = 6810,0 mb
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich – ręczne lub mechaniczne zamiatanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, zwanego dalej „ZDP” .
2. Zadanie nr 2 – drogi powiatowe na ternie gminy Twardogóra:
1) Drogi Powiatowe:
Zamiatanie dróg powiatowych na terenie m. Twardogóra, w poniższych lokalizacjach:
- droga powiatowa nr 1470 D ul. Oleśnicka, ul. 1 Maja – jezdnia 1820 mb + chodnik 1820 mb
- droga powiatowa nr 1480 D ul. Wrocławska – jezdnia 2400 mb = chodnik (ciąg piesz-rower) 3455 mb
- droga powiatowa nr 1451 D ul. Trzebnicka – jezdnia 660 mb + chodnik 660 mb;
- droga powiatowa nr 1479 D ul. Leśna – jezdnia 1190 mb + chodnik1190 mb
Dodatkowe odcinki dróg powiatowych do zamiatania nr 1 gmina Twardogóra:
- droga powiatowa nr 1470D Sądrozyce – jezdnia 1765 mb + chodnik 1765 mb
- droga powiatowa nr 1470D Drogoszowice – jezdnia 580 mb + chodnik (ściezka rowerowa) 1560 mb
- droga powiatowa nr 1470D Sosnówka – jezdnia 900 mb + chodnik 900 mb
- droga powiatowa nr 1451D Grabowno Małe – jezdnia 2310 mb + chodnik 2310 mb
- droga powiatowa nr 1480D Grabowno Wielkie – jezdnia 790 mb + chodnik 1015 mb
- droga powiatowa nr 1482D ul. Korfantego Goszcz – jezdnia 570 mb + chodnik 80 mb
- droga powiatowa nr 1490D ul. Sycowska Goszcz – jezdnia 520 mb + chodnik 520 mb
- droga powiatowa nr 1465D Chełstówek – Chełstów - jezdnia 1800,0 mb + chodnik 1800 mb
Razem drogi powiatowe
do zamiatania nr 1 - jezdnia 16360 mb + chodnik 16175 mb = 32535 mb
do zamiatanie nr 2, 3, 4: - jezdnia 7125 mb
3. Szczegółowy opis zamówienia w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich – ręczne lub mechaniczne zamiatanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, zwanego dalej „ZDP” .
2. Zadanie nr 3 – drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie gminy Syców:
1) Drogi Powiatowe:
Zamiatanie dróg powiatowych na terenie m. Syców w poniższych lokalizacjach:
- droga powiatowa nr 1500D ul. Oleśnicka, ul. Kolejowa – jezdnia 4475 mb chodnik 4475 mb
- droga powiatowa nr 1496 D ul. Daszyńskiego – jezdnia 2140 mb + chodnik 2140 mb
- droga powiatowa nr 1495 D ul. Komorowska – jezdnia 2115 mb + chodnik 2115 mb
- droga powiatowa nr 1502 D ul. Polna – jezdnia 745 mb + chodnik 745 mb;

Dodatkowe odcinki dróg powiatowych do zamiatania nr 1 gmina Syców:
- droga powiatowa nr 1500D Syców ul. Kolejowa - Ślizów – jezdnia 2055 mb + chodnik 2055 mb
- droga powiatowa nr 2D (dawna DK8) Stradomia Wierzchnia – jezdnia 950,0 mb + chodnik 950 mb
- droga powiatowa nr 2D (dawna DK8) Gaszowice – jezdnia 1645 mb + chodnik 1645 mb
- droga powiatowa nr 1499D Stradomia Wierzchnia – jezdnia 1340 mb = chodni 2285 mb
- droga powiatowa nr 1495D, 1490D Komorów – jezdnia 460,0 mb + chodnik 460 mb
Razem drogi powiatowe:
do zamiatania nr 1: jezdnia 15 925 mb + chodnik 16870 mb = 32795 mb
do zamiatania nr 2, 3, 4: jezdnia 9475 mb

2) Drogi Wojewódzkie:
Zamiatanie dróg wojewódzkich na terenie m. Syców, w poniższych lokalizacjach:
- droga wojewódzka nr 449 ul. Kaliska – jezdnia 2475 mb + chodnik 2475 mb
- droga wojewódzka nr 449 ul. Kępińska – jezdnia 900,0 mb + chodnik 900 mb;
- droga wojewódzka nr 449 ul. Szosa Kępińska – jezdnia 1740,0 mb + chodnik 1740 mb.

Dodatkowe odcinki dróg wojewódzkich do zamiatania nr 1 gmina Syców:
- droga wojewódzka nr 439 Działosza – Nowy Dwór – jezdnia 4970 mb + chodnik 4970 mb;
Razem drogi wojewódzkie:
do zamiatania nr 1 jezdnia 10095 mb + chodnik 10095 mb = 20190 mb
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich – ręczne lub mechaniczne zamiatanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, zwanego dalej „ZDP” .
2. Zadanie nr 4: – drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie miasta i gminy Bierutów :
1) Drogi Powiatowe:
Zamiatanie dróg powiatowych w poniższych lokalizacjach:
- droga powiatowa nr 1463D m. Bierutów, ul. Solnicka, – jezdnia 100mb + chodnik 100 mb
- droga powiatowa nr 1463S m. Bierutów, ul. Słowackiego, – jezdnia 2000 mb + chodnik 1820mb
- droga powiatowa nr 1460D m. Bierutów ul. Żeromskiego – jezdnia 1000 mb + chodnik 960mb.
Razem drogi powiatowe:
do zamiatania nr 1: jezdnia 3100,0 mb + chodnik 2880,0 mb = 5980,0 mb
do zamiatania nr 2,3,4: jezdnia 3100,0 mb


2) Drogi Wojewódzkie:
Zamiatanie dróg wojewódzkich w poniższych lokalizacjach:
- droga wojewódzka nr 451 Bierutów ul. Wrocławska, ul. 1 Maja, ul. Namysłowska – jezdnia 5500mb + chodnik 4350 mb;
- droga wojewódzka nr 396 Bierutów ul. Młyńska – jezdnia 800mb + chodnik 400 mb;
Dodatkowe odcinki dróg wojewódzkich do zamiatania nr 1:
- droga wojewódzka nr 451 m. Solniki Wielkie - jezdnia 1700,0 mb + chodnik 1700 mb
- droga wojewódzka nr 396 m. Karwiniec - jezdnia 2800,0 mb + chodnik 2150 mb
Razem drogi wojewódzkie :
do zamiatania nr 1: jezdnia 10800,0 mb + chodnik 8600,0 mb = 19400,0 mb
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich – ręczne lub mechaniczne zamiatanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, zwanego dalej „ZDP” .
2. Zadanie nr 5 – drogi powiatowe na ternie gminy Międzybórz:
Drogi Powiatowe:
Zamiatanie dróg powiatowych na terenie m. Międzybórz, w poniższych lokalizacjach:
- droga powiatowa nr 1495D ul. Sycowska – jezdnia 1065 mb + chodnik 1065D;
- droga powiatowa nr 1492D ul. Polna – jezdnia 680 mb + chodnik 680 mb
- droga powiatowa nr 1488D ul. Rynek – jezdnia 420 mb + chodnik 420 mb;
- droga powiatowa nr 1488D ul. Kolejowa – jezdnia 1875 mb + chodnik 1875 mb;
- droga powiatowa nr 1508D ul. Graniczna – jezdnia 200 mb + chodnik 430 mb
Razem drogi powiatowe
do zamiatania nr 1 - jezdnia 4240 mb + chodnik 4470 mb = 8710 mb
do zamiatanie nr 2, 3, 4: - jezdnia 4240 mb
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich – ręczne lub mechaniczne zamiatanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, zwanego dalej „ZDP” .
2. Zadanie nr 6: – drogi powiatowe na terenie miasta i gminy Oleśnica :
Drogi Powiatowe:
Zamiatanie chodników i ścieżek rowerowych w m. Oleśnica w poniższych lokalizacjach:
- ul. Klonowa - ścieżka rowerowa, chodniki - 1300mb
- ul. Sudoła - ścieżka rowerowa, chodniki - 800mb
- ul. Wojska Polskiego, - ścieżka rowerowa, chodniki – 5150mb
- ul. Łukanowska, ul. Stawowa, ul. Wiejska - ścieżka rowerowa, chodniki - 5100mb
- ul. Wileńska - ścieżka rowerowa, chodniki, 4720mb
- ul. Południowa – chodnik 900mb
Zamiatanie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych na terenie gminy Oleśnica w poniższych lokalizacjach:
- Spalice ul. Warszawska – jezdnia 2000,0mb, ścieżka rowerowa, chodniki – 2000mb
- Bystre ul. Ludwikowska (od ul. Słonecznikowej do ul. Tulipanowej) – jezdnia 350mb, chodnik 350mb
- ul. Wileńska - (od granicy m. Oleśnica do Cmentarza) – jezdnia 400mb, chodnik 400mb
Razem drogi powiatowe:
do zamiatania nr 1: jezdnia 2750,0 mb + chodnik, ścieżka rowerowa 20720,0 mb = 23470,0 mb
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90611000-3 - Usługi sprzątania ulic

90612000-0 - Usługi zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
4. Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_olesnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.: 1) wykonawcę wymienionego w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.