eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nakło nad Notecią › "Budowa placu zabaw w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią - roboty przygotowawcze" oraz "Budowa placu zabaw w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią".Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa placu zabaw w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią – roboty przygotowawcze” oraz „Budowa placu zabaw w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nakło nad Notecią

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. P. Skargi 7

1.5.2.) Miejscowość: Nakło nad Notecią

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umig.naklo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa placu zabaw w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią – roboty przygotowawcze” oraz „Budowa placu zabaw w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8eacc44e-d08c-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00212339

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00030918/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią

1.1.14 Budowa placu zabaw w parku Park im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią -roboty przygotowawcze

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie pn.: „Budowa placu zabaw dla dzieci młodszych w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią” jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/889793

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/889793

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy
zakupowej platformazakupowa.pl. Open Nexus Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem na Platformie. W przypadku pytań
technicznych
związanych z działaniem systemu Zamawiający prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem
+48 (22) 101 02 02, lub adresem e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych
folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików
dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każdy (https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne, umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl tj:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) Komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej
z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”,
3) Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.
4) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
5) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
„RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, z główną siedzibą Urzędu Gminy przy ul.
Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy jest Arnold Paszta, mail: iod@umig.naklo.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym.
4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do podanych danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

„Budowa placu zabaw w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią – roboty przygotowawcze” oraz „Budowa placu zabaw w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW
ZAKRES I „Budowa placu zabaw w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią – roboty przygotowawcze”
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane dla I ZAKRESU budowy nowego placu zabaw zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2109/10 w parku im. Jana Sobieskiego w Nakle nad Notecią. Szczegółowy i kompletny opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, która została przygotowana na pełen zakres, natomiast zakres dotyczący wykonania I zakresu objęty niniejszym zamówieniem obejmuje:
1) roboty przygotowawcze (mechaniczne karczowanie drzew i krzewów),
2) roboty ziemne w tym:
a) wykonanie nawierzchni piaszczysto-żwirowej – ok. 68 m2,
b) wykonanie nawierzchni trawiastej – ok. 317 m2,
c) wykonanie nawierzchni z płyt betonowych – ok 24 m2,
d) wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów,
3) montaż nowego ogrodzenia placu zabaw,
4) w zakresie wyposażenia placu zabaw:
a) przeniesienie i montaż 3 szt. urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy, karuzela, bujak sprężynowy) które Zamawiający posiada ze zlikwidowanego placu zabaw, w tym dokonanie przeglądu technicznego, wymiana uszkodzonych elementów oraz odmalowanie uszkodzonych elementów. Urządzenia są obecnie zdemontowane i składowane w zabezpieczonym przez Zamawiającego miejscu na terenie miasta Nakło nad Notecią,
b) wykonanie „ścieżki ze śladami zwierząt” – zgodnie ze szczegółami opisanymi w dokumentacji technicznej,
c) montaż małej architektury – 2 szt. ławki z oparciem, 2 szt. ławki bez oparcia, 2 szt. koszy na śmieci, 1 szt. zestawu piknikowego.

Wymagania ogólne Zamawiającego odnośnie specyfikacji urządzeń/wyposażenia:
 konstrukcja: elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo/stal nierdzewna, podesty i płyty ze sklejki antypoślizgowej, płyty z tworzywa HDPE/HPL, zjeżdżalnia – ślizg – stal nierdzewna, łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpakowe,
 kotwienie: urządzenie na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20.


Szczegółowy zakres robót budowlanych, został zawarty w załączonych do postępowania, dokumentacji technicznej i przedmiarze.
ZAKRES II „Budowa placu zabaw w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią”.
Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane dla II ZAKRESU budowy nowego placu zabaw zlokalizowanego na dz. nr ewid. 2109/10 w parku im. Jana Sobieskiego w Nakle nad Notecią. Szczegółowy i kompletny opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej, która została przygotowana na pełen zakres, natomiast zakres dotyczący wykonania II zakresu objęty niniejszym zamówieniem obejmuje:
1) Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw – następujących urządzeń zabawowych:

a) Tor przeszkód/mostek/równoważnia:
 przedział wiekowy +5 lat,
 wym. 342 x 164cm, wys.120 cm,
 wys. upadku – 60 cm,
 strefa bezpieczeństwa – 325 x 625cm.

b) Zestaw zabawowy domek:
 wys. upadku < 62 cm,
 do montażu na stałe w gruncie,
 wymiary urządzenia 175 x 175 cm,
 przedział wieku - 1-5 lat,
 strefa bezpieczeństwa – 450 x 450 cm, 20 m2,
 z płyt HPL, słupki drewno sosnowe impregnowane, elementy metalowe ze stali nierdzewnej,
 zgodność z normą PN-EN-1176-1:2017.

c) Huśtawka dla osoby dorosłej oraz dziecka (zestaw mama+dziecko):
 max. wysokość upadku – 1,50 cm,
 wym. urządzenia -1,75 x 2,05 x 2,38 m,
 pole strefy bezpiecznej – 7,35 x 2,60 m2,
 słupki stalowe cynkowane elektrolitycznie, łańcuchy w osłonie,
 dwa typy siedzisk – 1 szt. siedziska dla dzieci młodszych oraz 1 szt. siedziska „mama + dziecko” - huśtawka przeznaczona dla opiekuna i małego dziecka - zabawa wspólna, siedzisko promuje interakcję i komunikację między pokoleniami, umożliwiając dorosłym lub starszym dzieciom huśtanie się twarzą w twarz z maluchem (specjalne siedzisko).

d) Bujak – równoważnia/balans:
 przedział wiekowy - 3-5 lat,
 wym.- 69 x 23 cm, wys. 115 cm,
 wys. upadku – 58 cm,
 strefa bezpieczeństwa – 324 x 369 cm,
 „kropla” z polietylenu.

e) Cymbałki:
 przedział wiekowy - 3-12 lat
 wym. dł.175 x 65 cm, wys.105 cm,
 pałeczki/instrumenty na stałe zamocowane do urządzenia,
 urządzenie do grania.

f) Piaskownica:
 z naturalnego, gładko szlifowanego drewna dębowego,
 siedziska w zestawie,
 do montażu na stałe,
 wymiary 100 cm bok, do montażu zestaw 10 paneli.

g) Stół do zabawy piaskiem:
 do montażu w piaskownicy,
 wym. dł. 87 cm, wys. 48 cm,
 z płyty HPL, słupek ze stali ocynkowanej ogniowo.

h) Piaskownica dla dziecka na wózku inwalidzkim:
 do montażu obok piaskownicy na nawierzchni piaszczystej,
 z płyty HPL, słupek ze stali ocynkowanej ogniowo,
 wym.140 x 140 cm, wys. 70 cm.

i) Zestaw zabawowy – karuzela typu „skorpion”:
 przedział wiekowy - 5-12 lat,
 wymiary- dł. 274 x 254 cm, wys. 300 cm,
 wys. upadku < 60cm,
 strefa bezpieczna – 480 x 480 cm, 19 m2.

j) Zestaw zabawowy – karuzela jednoosobowa typu „piruet”/bujak/wahadło:
 przedział wiekowy - 5-12 lat,
 wymiary - dł. 274 x 254 cm, wys. 300 cm,
 wys. upadku- <60cm,
 strefa bezpieczna – 480 x 480 cm, 19 m2 .

Wymagania Zamawiającego odnośnie specyfikacji urządzeń/wyposażenia oraz sposobu montażu:
 konstrukcja: elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo/stal nierdzewna, podesty i płyty ze sklejki antypoślizgowej, płyty z tworzywa HDPE/HPL, zjeżdżalnia – ślizg – stal nierdzewna, łby śrub, nakrętki osłonięte plastikowymi zaślepkami, nakrętki kołpakowe,
 kotwienie: urządzenia na stałe posadowione w gruncie, zakotwione w betonie klasy min. C16/20.
 fundamenty kotwiące sprzęt zabawowy należy wykonać zgodnie z Normą PN-EN 1176-1,
 fundamenty należy wykonać tak by nie stwarzały zagrożenia i górną płaszczyzną fundamentu umieścić min. 30 cm poniżej projektowanej powierzchni zabawy, sposób kotwienia zgodnie instrukcją producenta urządzeń.
 strefy bezpieczeństwa należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną z uwzględnieniem wskazań oraz wytycznych producentów montowanych urządzeń i zestawów zabawowych,
 nawierzchnie bezpieczne należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną z uwzględnieniem wskazań oraz wytycznych producentów montowanych urządzeń i zestawów zabawowych.


Szczegółowy zakres robót budowlanych, został zawarty w załączonych do postępowania, dokumentacji technicznej i przedmiarze.
Wymagania ogólne Zamawiającego:
1) Zamawiający dołącza do postępowania przedmiary, który mają jedynie charakter pomocniczy!
2) W przypadku braku dostępności zaprojektowanych urządzeń, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń podobnych, posiadających takie same funkcjonalności lub charakterystykę działania, co urządzenia zaprojektowane, pod warunkiem zachowania stref bezpieczeństwa oraz odległości i przybliżonej wielkości urządzeń.
3) Stare urządzenia, które Zamawiający posiada a które są przedmiotem prac renowacyjnych, podlegają skróconemu, 1-rocznemu okresowi gwarancji.
4) Wykonawca, składając ofertę, musi uwzględnić w kosztach: opłaty za media (woda, energia, śmieci, ochrona, wywóz i utylizacje odpadów).
5) Koszty związane z utylizacją odpadów z budowy, ryzykiem związanym z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością cywilną, koszty ewentualnego odwodnienia terenu budowy, koszty ubezpieczenia budowy, wszelkie koszty związane z prowadzoną budową niewymienione w przedmiarach, należy ująć w kosztach ogólnych budowy.
6) Wykonawca, jako wytwórca odpadów, ma obowiązek wywiezienia i utylizacji odpadów (np.: gruzu, ziemi, itp.) zgodnie z ustawą o odpadach (wywóz, miejsce składowania oraz utylizacja po stronie wykonawcy).

Zamawiający dopuszcza tolerancję do maksymalnie +/- 10% różnicy co do podanych wymiarów urządzeń, pod warunkiem zachowania funkcjonalności, stref bezpieczeństwa oraz wymaganych materiałów opisanych w dokumentacji technicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg kryteriów oceny określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informację z
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami, jeżeli dotyczy,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru),
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
3) wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami, jeżeli dotyczy,
4) dokument potwierdzający wniesienie wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2.800,00 PLN.
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą określony w rozdziale XI SWZ.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Gmina Nakło nad Notecią
Bank: Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią
Nr rachunku: 11 8179 0009 0000 3014 2000 0020
z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania:
„Budowa placu zabaw w parku im. Jana III Sobieskiego w Nakle nad Notecią”
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego. Zaleca się dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubezpieczeniową) za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
7. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Pzp, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Beneficjentem wniesionego wadium jest: Gmina Nakło nad Notecią, ul. K. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

Oświadczenie, o braku podstaw wykluczenia składają odrębnie wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy.
Do oferty wykonawca jest zobowiązany załączyć:
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie
wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów Prawa zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się Protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,
6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.
4. Oprócz zmian dopuszczalnych ustawą Prawo Zamówień Publicznych (o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2) Zamawiający działając zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, uniemożliwiające dotrzymanie terminu wykonania określonego w Umowie;
b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w tym wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego;
c) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych w Umowie i których Wykonawca nie był w stanie przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności, a bez wykonania których prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy jest niemożliwe lub co najmniej utrudnione;
d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci trwających powyżej 4 dni:
 temperatury uniemożliwiającej wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
 opadów śniegu, gradu lub deszczu, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów;
e) wystąpienia sił wyższych i klęsk żywiołowych (np. huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby trzecie nie związane z Wykonawcą, nowe obostrzenia wynikające ze stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, decyzje odpowiednich władz uniemożliwiających prowadzenie robót lub pozostałych działań itp.) niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu Umowy w ustalonym w umowie terminie;
f) ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami;
g) ograniczenia lub braku materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania umowy,
h) konieczności wykonania robot dodatkowych określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp oraz robót zwiększających zakres zamówienia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp.,
i) w przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. (...)
Pozostałe zapisy w zakresie zmian umowy zostały określone w załączniku nr 3 do SWZ tj. projektowane postanowienia umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/889793

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że przewiduje wykluczenie Wykonawców z udziału w postępowaniu na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Termin realizacji:
Zakres I - do 50 dni od dnia zawarcia umowy
Zakres II- do 70 dni od dnia zawarcia umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.