eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Przygotowanie, zredagowanie, dystrybucja i promocja 26 wydań E-magazynu "Nasz Region" oraz organizacja trzech edycji plebiscytu "Łączy nas WIELkopolskiE"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie, zredagowanie, dystrybucja i promocja 26 wydań E-magazynu „Nasz Region” oraz organizacja trzech edycji plebiscytu „Łączy nas WIELkopolskiE”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257816

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-714

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umww.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.umww.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie, zredagowanie, dystrybucja i promocja 26 wydań E-magazynu „Nasz Region” oraz organizacja trzech edycji plebiscytu „Łączy nas WIELkopolskiE”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8030625a-cf03-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00212337

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00000539/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Opracowania i publikacja E-magazynu Nasz Region wraz z przeprowadzeniem plebiscytu 'Łączy nas WIELkopolskiE

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

PT EFRR w ramach FEW 2021-2027, projekt: Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.umww.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający określa jako poufny charakter informacji zawarty w załączniku nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).
Zamawiający udostępnia na stronie zaszyfrowany dokument. Zamawiający nakłada na Wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji zawartych w dokumencie poufnym. Realizując ustawowy wymóg Zamawiający wskazuje, iż w celu należytego udziału w niniejszym zamówieniu hasło do dokumentu poufnego zostanie udostępnione Wykonawcom na wniosek.
Hasło dostępu do ww. dokumentu, Zamawiający przekaże niezwłocznie na wniosek potencjalnych wykonawców, który zawiera:
a) Nazwę firmy lub imię i nazwisko oraz adres wykonawcy,
b) Imię i nazwisko przedstawiciela wykonawcy,
c) Numer telefonu,
d) Treść: „Zwracam się z wnioskiem o udostępnienie załącznik nr 2 do OPZ tj. Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji i zobowiązuję się do:
- Wykorzystania przekazanych dokumentów tylko do celów należytego udziału w zamówieniu prowadzonym pod numerem sprawy: DPR-III-4-1.434.4.5.2023,
- Zachowania w poufności treści przekazanych dokumentów,
- Skutecznego usunięcia treści przekazanych dokumentów ze swoich systemów informatycznych po zakończeniu postępowania.”
e) Podpis Wykonawcy lub przedstawiciela wykonawcy.
Ww. wniosek Wykonawca składa w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z zasadami komunikacji z Zamawiającym.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Województwo Wielkopolskie z siedzibą UMWW w Poznaniu, (zwanego dalej Systemem e-ZP lub Systemem) dostępnego pod adresem: https://e-zp.umww.pl. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w przy użyciu: Systemu e-ZP dostępnego pod adresem: https://e-zp.umww.pl.
Ponadto wszelkie informacje dotyczące postępowania, w tym: zapytania i odpowiedzi dla Wykonawców, modyfikacje treści SWZ, informacje o wynikach postępowania, itp. będą zamieszczane w Systemie e-ZP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP. Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezpłatne. Zaleca się rejestrację konta w Systemie e-ZP na adres email wskazany w formularzu ofertowym.
2. Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu. Jest to równoznaczne
z tym, że użytkownicy niezarejestrowani nie posiadają dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu E-Zamówienia Publiczne Województwo Wielkopolskie z siedzibą UMWW w Poznaniu.
3. W Systemie E-ZP znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
4. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
1) Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
2) Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
3) Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera
synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
5. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu
przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
2) zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
3) system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple mac iOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
6. Złożenie oferty w trybie podstawowym poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
7. Pliki można podpisać przed dołączeniem do Systemu za pomocą zewnętrznych narzędzi do podpisu lub po dołączeniu do Systemu e-ZP przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
8. Korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, profil zaufany, podpis zaufany) możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów:
• wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web
Start (JavaWS) lub
• wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
9. Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego,
1) kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty);
2) podpis zaufany;
3) podpis osobisty;
10. Zamawiający zaleca składnie ww. plików w formacie .pdf.
11. Maksymalny rozmiar przesyłanych plików oferty w trybie podstawowym oraz wiadomości wynosi 150 MB;
12. W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wykonawca dołącza do Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otaczający).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę elektroniczną ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia, zawarcia i rozliczenia umowy oraz w celu archiwizacji, a w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków unijnych w celu monitoringu, sprawozdawczości i kontroli.
4) Państwa dane oferentów będą ujawnione:
- podmiotom świadczącym usługi, na rzecz administratora danych, na podstawie zawartych umów dotyczących: serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych
- w oparciu o przepisy prawa w szczególności przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
- w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
- w oparciu o przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego,
- podmiotom dokonującym badań i kontroli na zlecenie UMWW w związku z dofinansowaniem ze środków unijnych.
5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub dłużej tj. przez okres obowiązywania umowy chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przechowywania, z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) Przetwarzane dane osobowe nie będą służyły do podejmowania zautomatyzowanych decyzji oraz profilowania, stosowanie do art. 22 RODO oraz nie będą przekazywane poza EOG i organizacji międzynarodowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w ramach postępowania o zamówienie publiczne przysługuje:
a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników).
c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w powyżej i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
e) Ponadto osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPR-III-4-1.434.4.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, zredagowanie, dystrybucja i promocja 26 wydań E-magazynu „Nasz Region” oraz organizacja trzech edycji plebiscytu „Łączy nas WIELkopolskiE”.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ oraz Projektowanych postanowieniach umowy (PPU), stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79970000-4 - Usługi publikacji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79416000-3 - Usługi public relations

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert według zasad opisanych w rozdz. XIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 36

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba stron internetowych na których będzie opublikowany wpis promujący poszczególne numery E-magazynu „Nasz Region”

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość próbki reportażu

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji strony Plebiscytu

4.3.6.) Waga: 14

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp)

1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych również wykonuje, co najmniej: 1 usługę polegającą na opracowaniu publikacji cyfrowej* o tematyce Funduszy Europejskich w technologii HTML5, obejmującej co najmniej programowanie, opracowanie merytoryczne (redakcja artykułów) i projekt graficzny publikacji www.
* Przez publikację cyfrową Zamawiający uznaje każdą publikację cyfrową w technologii HTML5, w formie strony www, z wyłączeniem publikacji o charakterze reklam internetowych (np. baner), ulotek, tj. do 4 stron, folderów/katalogów reklamowych, zawierających tylko prezentację firmy oraz spis produktów i usług oferowanych do sprzedaży. Dopuszcza się, by e-publikacja zawierała również elementy multimedialne (np. materiały wideo);

Wskazana usługa może być częścią większego zamówienia obejmującego także inne działania promocyjne/reklamowe.

Na potwierdzenie spełniania opisanego powyżej warunku Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdz. VII ust. 2 pkt. 2.1. SWZ.

2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia zespół redakcyjny, składający się z:
a) Redaktora naczelnego, który w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, zdobył doświadczenie na stanowisku Redaktora Naczelnego (lub jego zastępcy) lub Redaktora Prowadzącego w wydawnictwie w całości poświęconemu Funduszom Europejskim, ukazującym się minimum 2 razy w roku;
b) Dwóch redaktorów – którzy (tj. każdy z nich) w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, zdobyli doświadczenie w tworzeniu artykułów o charakterze informacyjnym/reportażowym lub wywiadów o tematyce Funduszy Europejskich przeznaczonych do publikacji w prasie, wydawnictwach zwartych lub Internecie,
tj. każdy z nich stworzył w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert min. 10 artykułów/wywiadów* - każdy.
* Zamawiający za artykuł uznaje tekst o długości co najmniej 2000 znaków ze spacjami;
c) Fotografa – który w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, zdobył doświadczenie w zakresie wykonywania profesjonalnej fotografii reportażowej i/lub artystycznej, tj. zrealizował minimum 4 zlecenia fotograficzne w ramach współpracy z wydawnictwem lub agencją zajmującą się pośrednictwem w obrocie zdjęciami lub innym profesjonalnym pośrednikiem w wykonywaniu profesjonalnej fotografii, które zostały wykorzystane w publikacji prasowej;
d) Korektora wydawniczego – który w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, zdobył doświadczenie w zakresie wykonywania profesjonalnej korekty językowej tekstów co najmniej 8 numerów publikacji ciągłej o charakterze informacyjnym i/lub promocyjnym i objętości co najmniej 16 stron.

Uwaga!
Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji/roli redaktora naczelnego (ppkt a) oraz jednego redaktora (ppkt b). W powyższym przypadku wskazana osoba musi spełniać wszystkie warunki określone w ppkt. a i b.

Na potwierdzenie spełniania opisanego powyżej warunku Zamawiający będzie żądał podmiotowych środków dowodowych określonych w Roz. VII ust. 2 pkt. 2.2. SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga przedstawienia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 4 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; potwierdzającego spełnienie warunku określonego w rozdz. V ust. 1 SWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ (składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona);
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; potwierdzającego spełnienie warunku określonego w rozdz. V ust. 2 SWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ (składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Próbka reportażu – wymagana na potrzeby przyznania punktów w kryterium oceny ofert: „Jakość próbki reportażu” (Jpr).
- Próbka reportażu stanowi przedmiotowy środek dowodowy, który nie podlega uzupełnieniu. Niezałączenie do oferty przedmiotowej próbki skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit c) ustawy Pzp.
- Próbka reportażu będzie oceniana w kryterium oceny ofert szczegółowo opisanym w rozdz. XIII ust. 1 pkt 3) SWZ.
- Elementy, które należy uwzględnić w Próbce reportażu zostały opisane w rozdz. V OPZ (Załącznik nr 4 do SWZ) oraz w rozdz. XIII ust. 1 pkt 3) SWZ.
- Próbkę reportażu należy złożyć wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SWZ,
2) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwo), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych,
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
4) Próbkę reportażu – wymaganą na potrzeby przyznania punktów w kryterium oceny ofert: „Jakość próbki reportażu” (Jpr).
5) Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów – o ile zachodzi,
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie , składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – o ile zachodzi.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących
wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.
3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości Wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt. 2), 3) i 4), nastąpi wyłącznie po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających wpływ tych zmian, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zmiany, o których mowa powyżej, obowiązywać będą:
1) w przypadku ust. 1 pkt 1) od daty wejścia w życie zmienionych przepisów o podatku od towarów i usług, dotyczyć będą niezrealizowanej części zamówienia, przy czym kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie,
2) w przypadku ust. 1 pkt 2), 3) i 4) od pierwszego dnia miesiąca następującego po przedłożeniu dowodów potwierdzających wpływ zmian, o jakich mowa w ust. 2 pkt 2), 3) i 4) na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie wcześniej jednak niż od wejścia w życie przepisów, dotyczących zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.
4. W przypadku udokumentowanego wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2), 3) i 4), na koszty wykonania zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wykazanych całkowitych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę z tego tytułu.
5. Wskazanie powyższych okoliczności zmian Umowy nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wprowadzenia tych zmian.
6. Wykonawca wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy z co najmniej 30- dniowym wyprzedzeniem liczonym na koniec miesiąca wobec wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia.
7. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia (propozycją projektu aneksu) wraz z uzasadnieniem. Na tej podstawie zostanie sporządzony aneks do Umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w drodze aneksu do Umowy w przypadkach:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w innych umowach wiążących Zamawiającego,
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej,
4) gdy ulegną zmianie daty realizacji poszczególnych PU I, PU II, PU III, PU IV, PU V, PU VI, PU VII i PU VIII, o których mowa w § 1 ust 14;
5) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł wcześniej przewidzieć (np. siła wyższa, wojna, zagrożenie epidemiczne, stan nadzwyczajny) zaszła konieczność zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w innym, wskazanym przez Zamawiającego terminie, z uwzględnieniem jednak możliwości technicznych Wykonawcy;
6) zmiany Wykonawcy w składzie zespołu redakcyjnego dedykowanego do realizacji E-magazynu (wykazanym w załączniku nr 3 do Umowy) na osoby o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu nie niższych niż te, które posiadają aktualne osoby wymienione w zespole redakcyjnym.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert w postaci elektronicznej: Ofertę należy złożyć poprzez System E-ZP . O terminie złożenia oferty decyduje czas wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) w Systemie E-ZP.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.