eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Maków Mazowiecki › Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Makowski - Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550671027

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krótka 3

1.5.2.) Miejscowość: Maków Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297171522

1.5.8.) Numer faksu: 297171522

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: makowzdp@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zdp.powiat-makowski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34744943-d093-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00212186

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00001205/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

powiatmakowski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: powiatmakowski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://powiatmakowski.ezamawiajacy.pl lub
https://oneplace.marketplanet.plb) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. c) Rejestracja Wykonawcy trwa
maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości
przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Pozostałe zapisy dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych zawarte sa w rozdziale nr XI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Powiat Makowski – Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://powiatmakowski.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.DT.261.2.3.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych
w Makowie Mazowieckim”.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw do samochodów służbowych i maszyn w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim, realizowany w okresie od daty zawarcia umowy przez okres 12 m-cy bez podziału na części:
• benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej badawczej nie mniejszej niż
95 spełniająca wymagania PN-EN 228:2013-04 oraz wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680)w ilości 8.200 litrów
• olej napędowy spełniający wymagania PN - EN 590:2013-12 oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015r. poz. 1680) w ilości 107.000 litrów
2 Stacja paliw musi znajdować się na terenie administracyjnym miasta Maków Mazowiecki.
Zamawiający nie może zaakceptować sytuacji, że w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji, Zamawiający dokonywać będzie transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej. Stacja paliw musi znajdować się na terenie administracyjnym miasta Maków Mazowiecki.
3 Ilości paliw określone przez Zamawiającego w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 mają charakter szacunkowy, są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zamówienia paliw w podanych ilościach. W zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, zastrzega się możliwość zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym i będą to wahania rzędu 20% (zmniejszenie lub zwiększenie). Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zakupienia mniejszej niż przewidywana ilość paliw. Zamawiający zapłaci za faktycznie zakupione paliwo, zgodnie z cenami jednostkowymi określonymi w ofercie (z uwzględnieniem stałego upustu).
4 Zakup paliwa odbywać się będzie bezpośrednio poprzez tankowanie do pojazdów,
a dla pozostałych urządzeń i maszyn – tankowanie do kanistrów, w ilościach i terminach wynikających z potrzeb Zamawiającego.
5 Zakup paliwa odbywać się będzie sukcesywnie, z częstotliwością wynikającą z potrzeb Zamawiającego.
6 Zakup paliwa dokonywany będzie przez Zamawiającego w formie bezgotówkowej po cenie obowiązującej na dystrybutorze stacji paliw Wykonawcy w dniu zakupu
z uwzględnieniem kwoty zaoferowanego przez wykonawcę stałego upustu.
7 Wykonawca na sprzedane paliwo będzie prowadzić ewidencję (asygnaty) sprzedaży, które będą stanowiły załączniki do faktury wystawianej za realizację zamówienia zgodnie
z warunkami określonymi przez zamawiającego, ofertą i umową.
Bezgotówkowy zakup paliwa musi umożliwiać prowadzenie ewidencji pobranego paliwa dla poszczególnych pojazdów Zamawiającego z podaniem, co najmniej:
• nazwy, siedziby, nr NIP Zamawiającego;
• wyszczególnienie tankowanego pojazdu,
• numer rejestracyjny tankowanego pojazdu,
• datę tankowania,
• ilość pobranego paliwa,
• rodzaj pobranego paliwa,
• wartość transakcji,
• obowiązującą w momencie tankowania cenę paliwa,
• naliczony stały upust.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy w zakresie (po wyborze oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy, w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie.
9. Zamawiający dopuszcza dowolne rozwiązania techniczne stosowane przez Wykonawcę w celu ewidencjonowania zakupów (np.: karta paliwowa, asygnata lub inne) z zastrzeżeniem, że rozwiązanie takie musi zapewnić uzyskanie, co najmniej powyżej wskazanych informacji oraz nie może generować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza dowolne rozwiązania techniczne stosowane przez Wykonawcę w celu
ewidencjonowania zakupów (np.: karta paliwowa, asygnata lub inne) z zastrzeżeniem, że rozwiązanie takie musi zapewnić uzyskanie, co najmniej powyżej wskazanych informacji oraz nie może generować dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.” Zamawiający dopuszcza wydanie kart paliwowych w ciągu 7 dni roboczych. Zamawiający akceptuje opłaty za karty: - za kartę nową oraz kartę zamienną wskutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: upust

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
a. spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 112 ust. 1 Ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej oraz
b. nie podlegają wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (wymagane w postepowaniu):
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zobowiązany jest wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295).

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań
c. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki dotyczące zdolności techniczne
zobowiązany jest wykazać, że do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres obowiązywania umowy, co najmniej
1 stacją paliw czynną w godzinach 6:00 – 22:00, która znajduje się w granicach administracyjnych miasta Maków Mazowiecki
Stacje paliw muszą spełniać wymogi przewidziane w rozporządzeniu Ministra Klimatu
i Środowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych
i ich usytuowanie (Dz.U. 2023 poz. 1707).
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych (art. 118 ust. 1 ustawy).
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. (art. 118 ust. 3 ustawy).
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu udostępniającego zasoby;
b. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby, przy wykonywaniu zamówienia;
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy których wskazane zdolności dotyczą.
6. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
10. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, musi być spełniony:
a. przez Wykonawcę samodzielnie;
b. przez minimum jeden podmiot udostępniający doświadczenie (podwykonawcę);
c. w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
11. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykaz stacji paliw, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w rozdziale X. ust. 3 pkt 1) – na załączniku nr 5
2. Aktualną Koncesję na obrót paliwami ciekłymi objętymi niniejszym zamówieniem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370, 2687, z 2023 r. poz. 295).
3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych
w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
a. wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferta wykonawcy podlegają
odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
b. zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
a. dokumentów, o którym mowa w rozdziale X ust. 2 pkt 1 - składa dokument lub dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
i. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej
w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5. Dokumenty, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed ich złożeniem
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 ust. 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 5 stosuje się.
7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej
w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca załącza do oferty oświadczanie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustaw pzp), stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 2.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębnego świadczenia dla każdego z tych podmiotów;
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców;
4. Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne oświadczenia dla tych podwykonawców;
5. dokumenty wskazane w pkt 1, 2 i 3 muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
Wykaz podmiotowych środków dowodowych, które wykonawca składa
w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 108 i 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy pzp:
a. odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1) SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatmakowski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.