eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Organizacja Konferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja Konferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Urząd Geodezji i Kartografii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012276098

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żurawia 6/12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-926

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyr.generalny@gugik.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gugik.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

geodezja i kartografia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja Konferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16aeb9cf-cfd4-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00212124

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gugik.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: : 1. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez Strony
postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://gugik.ezamawiajacy.pl poprzez opcję „Zadaj pytanie” lub zakładkę „Korespondencja”.
2. Oferty z załącznikami, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy oraz pełnomocnictwa do złożenia oferty
przekazywane są wyłącznie za pośrednictwem Platformy.
3. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii; https://gugik.ezamawiajacy.pl lub bezpośrednio: https://oneplace.marketplanet.pl
Szczegółowe informacje nt. przewidzianych środków komunikacji elektronicznej zawarte są w Rozdziale X Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje nt. wymagań
technicznych i organizacyjnych zawarte są w Rozdziale X SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://oneplace.marketplanet.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych, pozyskanych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania, jest
Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii, 00 926 Warszawa, ul. Żurawia 6/12;
2) kontakt do inspektora ochrony danych w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii: iod@gugik.gov.pl tel. +48 22 56 31 438 ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego o nr ref BDG-ZP.2610.9.2024.SWZ prowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w
art. 275 pkt 1 ustawy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli okres obowiązywania umowy w
sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez
cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Na podstawie art. 14 RODO zobowiązuje się wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie
posiadającymi osobowości prawnej, do przekazywania osobom, których dane osobowe pozyskali w celu udostępnienia
Zamawiającemu dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania, treści obowiązku informacyjnego Zamawiającego, o którym
mowa w ust. 1.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.9.2024.SWZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia podstawowego obejmuje organizację dwudniowej Konferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w jednym z terminów poniżej:
 15-16 kwietnia 2024 r.
 16-17 kwietnia 2024 r.
 22-23 kwietnia 2024 r.
 23-24 kwietnia 2024 r.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia opcjonalnego w postaci dwudniowej Konferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w IV kwartale 2024 r. – termin zostanie uzgodniony z wykonawcą przynajmniej na 50 dni przed datą wydarzenia.
2. W ramach każdego spotkania Zamawiający przewiduje uczestnictwo 400 gości. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników spotkania zryczałtowane wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie proporcjonalnie pomniejszone za każdą osobę nieobecną.
3. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, a warunki płatności określone są we Wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamówienie opcjonalne: Organizacja dwudniowej konferencji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w IV kwartale 2024 r. Termin zostanie uzgodniony z wykonawcą na 50 dni przed datą wydarzenia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta z najniższą ceną

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu w
zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykażą się doświadczeniem należytego wykonania w okresie ostatnich
3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – co najmniej 3 (trzy) usługi polegające na organizacji konferencji / spotkania o wartości min.
130 000,00 zł każda, w tym co najmniej jedna z ich była zorganizowana dla min. 350 osób.
b) będą dysponować na etapie realizacji zamówienia potencjałem technicznym w postaci sali konferencyjnej, która łącznie spełniać będzie wszystkie następujące wymagania:
i. umożliwienie rozmieszczenia w ustawieniu teatralnym co najmniej 400 osób;
ii. minimalna wysokość – 3 metry w najniższym punkcie,
iii. będzie wyposażona m.in. w:
− stałą klimatyzację,
− podwyższenie-scenę z mównicą, stolikiem do laptopa, stołem dla prezentujących i krzesłami
− dwa ekrany (główny i boczny do jednoczesnego wyświetlania prezentacji) o wymiarach minimum 2 x 3 metry (nie mogą to być ekrany rozkładane na stojakach),
− rzutnik multimedialny, komputer/laptop kompatybilny z rzutnikiem i wyposażony w oprogramowanie umożliwiające realizację prezentacji podczas konferencji, z pilotem do zdalnego prezentowania
− nagłośnienie sali, 4 mikrofony bezprzewodowe do jednoczesnego wykorzystania, oraz 3 mikrofony w miejscu prezydialnym;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Każdy Wykonawca, wraz z ofertą, zobowiązany jest złożyć oświadczenie, aktualne na dzień składania ofert, że nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia określonych w Rozdziale VI ust. 1 i Rozdziale VII ust. 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) Wykonawcy – odpowiednio – samodzielnie lub łącznie, spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.
3. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp, składa wraz z ofertą:
1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 1, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert podmiot ten nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zakres zobowiązania podmiotu, winien obejmować w szczególności informacje, o których mowa w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp. Z treści zobowiązania musi jednoznacznie wynikać, jaki zasób zostaje udostępniony oraz zakres realizacji części zamówienia, do którego wykonania zobowiązuje się dany podmiot odpowiednio do zakresu udostępnianych zasobów. W przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego, stosowne zobowiązanie musi zostać złożone wraz z ofertą.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, złoży następujące podmiotowe środki dowodowe, aktualne na dzień złożenia:
1) wykaz wykonanych usług, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 4 lit. a SWZ, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
2) wykaz urządzeń technicznych o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ dostępnych Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 58 ustawy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Sekcji 5.6 ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, celem potwierdzenia, że na dzień składania ofert każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie:
1) nie podlega wykluczeniu,
2) Wykonawcy – odpowiednio – samodzielnie lub łącznie, spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego:
- warunek określony w Sekcji V ust. 5.4 lit a winien spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
- warunek określony w Sekcji V ust. 5.4 lit b winien spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje przez Platformę dostępną pod adresem https://gugik.ezamawiajacy.pl poprzez polecenie „Złóż ofertę”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający ustanawia obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, o którym mowa odpowiednio w art. 60 i art. 121 ustawy w zakresie usług gastronomicznych i usług kelnerskich dla uczestników konferencji. (SWZ, Rozdział III ust. 1 pkt 13).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.