eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Świadczenie kompleksowej usługi ochrony osób i mienia w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostkach jej podległych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowej usługi ochrony osób i mienia w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostkach jej podległych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

1.3.) Oddział zamawiającego: Prokuratura Okręgowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000569438

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Legionów 79

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 33 475 81 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 33 475 81 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.wba.pobbi@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-bielsko-biala

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowej usługi ochrony osób i mienia w Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostkach jej podległych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-866b44c2-cf0f-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211968

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00097169/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie kompleksowej usługi ochrony osób i mienia, w tym bezpośredniej ochrony fizycznej, całodobowego monitorowania Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), systemów sygnalizacji pożaru

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-866b44c2-cf0f-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Platforma e-Zamówienia, w ramach usług komunikacji, posiada szereg formularzy umożliwiających elektroniczną komunikację pomiędzy uczestnikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą wymaga zarejestrowania się na Platformie i jest dostępna dla każdego zalogowanego użytkownika platformy.
5. Użytkownik zalogowany jako Wykonawca, posiadający uprawnienie Komunikacja w postępowaniu / konkursie ma dostępne formularze tj. „wniosek” oraz „inne”.
6. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określają: Regulamin Platformy e-Zamówienia (dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl) oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującym regulaminem Platformy e-Zamówienia, który jest aktualny z chwilą składania oferty.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej:
1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
12. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem systemu https://ezamowienia.gov.pl drogą elektroniczną.
13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”, służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia, wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
14. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Szczegółowe informacje dostępne są w Rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko–Biała, tel. +48 33 475 81 00, fax +48 33 475 81 05, e-mail: sekretariat.pobbi@prokuratura.gov.pl, NIP: 547-15-17-745,
2) w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych na adres elektroniczny iod.pobbi@prokuratura.gov.pl Aktualny kontakt do inspektora ochrony danych osobowych będzie publikowany na stronie: https://www.gov.pl/web/po-bielsko-biala,
3) celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowy.
2. Podstawa prawna przetwarzania:
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zawarcia umowy, przetwarzanie będzie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
2) Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przetwarzanie będzie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na:
a) realizacji umowy w przypadku, gdy nie jest Pani/Pan stroną umowy, ale działa Pani/Pan z upoważnienia strony umowy,
b) ustalaniu, obronie i dochodzeniu roszczeń,
c) tworzeniu statystyk, analiz i zestawień na potrzeby Administratora.
3) wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności związanego z obowiązkiem przechowywania dokumentacji księgowej, wynikającym z ustawy o rachunkowości.
3. Źródło pochodzenia danych osobowych:
1) dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,
2) dane osobowe osób trzecich przekazane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Kategorie odnośnych danych osobowych, które mogą być przetwarzane w związku z postępowaniem i umową i w celu jej sprawnej realizacji przez osoby działające z upoważnienia Wykonawcy: imię, nazwisko, stanowisko, zakres kompetencji, kwalifikacji zawodowych, zakres upoważnienia określonego przez Wykonawcę, informacje zawarte w KRS i/lub CEIDG takie jak: nr PESEL, adres zamieszkania; dane pracowników Wykonawcy zawarte w umowach o pracę; dane dot. informacji o karalności oraz dane kontaktowe takie jak: numery telefonów i adresy mailowe, a w przypadkach konieczności identyfikacji uprawnień konkretnej osoby również: numer PESEL albo numer dowodu tożsamości.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
1) w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy,
3) po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Ciąg dalszy klauzuli informacyjnej zawarty jest w Rozdziale XXXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3012-7.261.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi ochrony osób i mienia, pomieszczeń i budynków Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej i jednostek jej podległych oraz terenu do nich przyległego, w tym bezpośredniej ochrony fizycznej, całodobowego monitorowania Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), systemów sygnalizacji pożaru (SSP).
2. Ochrona osób i mienia realizowana będzie zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1995 z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony (Dz. U. 2013 poz. 1681 z późn. zm.) oraz zarządzeniami właściwych organów prokuratury.
3. Miejsce realizacji zamówienia (obiekty):
1) Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała,
2) Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej, ul. Listopadowa 31, 43-300 Bielsko-Biała,
3) Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała-Południe w Bielsku-Białej, ul. Sobieskiego 9, 43-300 Bielsko-Biała,
4) Prokuratura Rejonowa w Żywcu, ul. Powstańców Śląskich 9, 34-300 Żywiec,
5) Prokuratura Rejonowa w Cieszynie, ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn.
4. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
5. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79700000-1 - Usługi detektywistyczne i ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79710000-4 - Usługi ochroniarskie

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-04-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się dwoma kryteriami oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 2 oraz pkt 4 ustawy Pzp, dotyczące posiadania:
a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, czyli posiadający ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na cały okres realizacji zamówienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1995 z późn. zm.), w zakresie nie węższym niż rodzaj i przedmiot ochrony niniejszego zamówienia,
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
- w zakresie posiadania doświadczenia Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert dla postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizował (jest w trakcie realizacji) co najmniej dwie usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 600.000,00 złotych brutto (każda usługa rozumiana jest jako jedna, należycie wykonana umowa, której przedmiotem było świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia, a okres świadczenia usługi trwał co najmniej 12 miesięcy),
- w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 5 pracownikami ochrony fizycznej, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1995 z późn. zm.), posiadającymi co najmniej 12-miesięczne doświadczenie w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia realizowanych w obiektach jednostek organizacyjnych prokuratury lub sądu. Wykonawca ponadto oświadcza, że w przypadku doraźnej krótkotrwałej bądź dłuższej nieobecności pracownika ochrony posiada do dyspozycji odpowiednią ilość pracowników na zastępstwo, spełniających opisane wymagania.
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Zamawiający nie precyzuje wymagań w odniesieniu do warunków określonych w art. 112 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1689 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Koncesja w zakresie usług ochrony osób i mienia na cały okres realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1995 z późn. zm.).
2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
3. Wykaz osób bezpośrednio skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 8.100,00 zł (słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2023 poz. 462 z późn. zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, BGK nr: 20 1130 1091 0003 9086 0220 0004 z podaniem w tytule wpłaty „Wadium - 3012-7.261.1.2024”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą dowodu wniesienia wadium.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) obejmuje odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jego (jej) treści jednoznacznie wynika zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) jest nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
5) treść poręczenia lub gwarancji musi umożliwiać zaspokojenie roszczeń Zamawiającego po upływie terminu związania ofertą w przypadku wystąpienia ustawowych przesłanek do jego zatrzymania,
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania, na które składana jest oferta,
7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej,
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązaniem z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ).
4. Wykonawcy składają oświadczenia w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.
5. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.
7. Zamawiający żąda, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zawartej umowie w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Załączniku nr 8 do SWZ – Istotne postanowienia umowy.
2. Dopuszczalne zmiany dotyczą:
a) terminu realizacji zamówienia, w tym wcześniejszego rozwiązania umowy na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć udzielając zamówienia;
b) realizacji dodatkowych i niezbędnych usług od dotychczasowego Wykonawcy po spełnieniu łącznie przesłanek określonych w art. 455 ustawy Pzp;
c) sytuacji, gdy spełnione zostaną łącznie przesłanki określone w art. 455 ustawy Pzp;
d) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i zastąpienia go nowym Wykonawcą, po spełnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 a-c ustawy Pzp;
e) zmian, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu art. 455 ustawy Pzp;
f) zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust 2 pkt 1 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
g) jednoznacznych postanowień umownych, pod warunkiem, iż nie wpłyną one na ogólny charakter umowy oraz warunki ustalone w postępowaniu, a wprowadzona zmiana nie naruszy równowagi ekonomicznej umowy oraz nie zmieni zakresu świadczeń i zobowiązań;
h) na podstawie art. 439 ustawy Pzp zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem, że:
- minimalny poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, uprawniający Stronę umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen materiałów lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy,
- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów, ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym została złożona oferta Wykonawcy. Poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie Prezesa GUS z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana, a poziomem cen materiałów lub kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy,
- sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie pisemnego wniosku Strony wnioskującej o zmianę wynagrodzenia i dokumentów dołączonych do tego wniosku, potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów lub poniesienie poszczególnych kosztów przy realizacji niniejszego zamówienia w okresie jego trwania wraz z kalkulacją przedstawiającą stopień wpływu tych zmian na koszt wykonania zamówienia,
- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający to łącznie 10% w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto,
- zmiana wynagrodzenia może nastąpić nie częściej niż jeden raz w trakcie obowiązywania umowy, począwszy najwcześniej od 7-go miesiąca obowiązywania umowy,
- zmiana wynagrodzenia następuje z zachowaniem formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.