eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolno › Dostawa przyrządów i materiałów używanych na salach operacyjnych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa przyrządów i materiałów używanych na salach operacyjnych
dla Szpitala Ogólnego w Kolnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Ogólny w Kolnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450667610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 69

1.5.2.) Miejscowość: Kolno

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-500

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 86 2739330

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalkolno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalkolno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa przyrządów i materiałów używanych na salach operacyjnych
dla Szpitala Ogólnego w Kolnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b43238cf-cfbe-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211937

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00037512/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa przyrządów i materiałów używanych na salach operacyjnych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b43238cf-cfbe-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub za pomocą poczty e-mail zp@szpitalkolno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 16) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy
do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
18) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami pkt. 16 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Sz.O./ZP/01/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa przyrządów i materiałów używanych na salach operacyjnych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie, w ilości i asortymencie określonym w załączniku Nr 2 do SWZ.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuję, że sposób oceny ofert określono w pkt. 11 SWZ "Kryteria i sposób oceny oferty" Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium "ceny" i "termin dostawy" .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa przyrządów i materiałów używanych na salach operacyjnych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie, w ilości i asortymencie określonym w załączniku Nr 2 do SWZ.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuję, że sposób oceny ofert określono w pkt. 11 SWZ "Kryteria i sposób oceny oferty" Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium "ceny" i "termin dostawy" .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa przyrządów i materiałów używanych na salach operacyjnych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie, w ilości i asortymencie określonym w załączniku Nr 2 do SWZ.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuję, że sposób oceny ofert określono w pkt. 11 SWZ "Kryteria i sposób oceny oferty" Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium "ceny" i "termin dostawy" .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa przyrządów i materiałów używanych na salach operacyjnych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie, w ilości i asortymencie określonym w załączniku Nr 2 do SWZ.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33162200-5 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuję, że sposób oceny ofert określono w pkt. 11 SWZ "Kryteria i sposób oceny oferty" Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium "ceny" i "termin dostawy" .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497) oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:

1) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:
Zrealizowali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) jedną dostawę przyrządów i materiałów, o wartości brutto minimum:

- dla Pakietu Nr 1 – 4 500,00 zł
- dla Pakietu Nr 2 – 81 000,00 zł
- dla Pakietu Nr 3 – 1 000,00 zł
- dla Pakietu Nr 4 – 8 800,00 zł

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.1 ppkt. 1 może spełniać jeden z wykonawców samodzielnie lub wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie. Z zastrzeżeniem, iż zgodnie z treścią art. 117 ust. 4 Ustawy PZP., winni złożyć oświadczenie z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez poszczególnych wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy PZP – (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 8 do SWZ).
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) informację musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 9 do SWZ), o których mowa:
w art. 108 ust. 1 ustawy PZP,
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotów udostępniających zasoby w następującym zakresie:
a) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 9 do SWZ), o których mowa:
w art. 108 ust. 1 ustawy PZP,
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497).

UWAGA: Wyżej wymienione dokumenty w pkt 6.3 SWZ, składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym jednak niż 5 dni od otrzymania wezwania przez Wykonawcę.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz wykonywanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) dostaw wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca w ww. wykazie wskazuje wyłącznie dostawy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Do wykazu Wykonawca winien załączyć dowód, iż dostawy zostały wykonane należycie tj. referencje bądź inne dokumenty sporządzane przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego jest w stanie uzyskać tego dokumentu - oświadczenie Wykonawcy. – (wzór wykazu dostaw stanowi załącznik Nr 7 do SWZ).

UWAGA: Wyżej wymienione dokumenty w pkt 6.3 SWZ, składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym jednak niż 5 dni od otrzymania wezwania przez Wykonawcę.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odpowiednio do złożonych pakietów) – polskojęzyczne materiały informacyjne typu ulotki, katalogi, karty katalogowe itp. z których jednoznacznie będzie wynikało, że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego (jego walory medyczne, jakościowe, ilościowe, atesty, aprobaty, zgodnie z przepisami dopuszczenia do obrotu i stosowania w Służbie Zdrowia w Polsce), parametry określone w załączniku Nr 2 do SWZ. Dokumenty należy oznaczyć numerem pakietu i pozycji, którego dotyczy.
Uwaga!
W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów, itp., potwierdzających spełnianie wymogów, które zostały określone w załączniku Nr 2 do SWZ. Dokumenty te zostaną dostarczone przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.
b) Oświadczenie o oferowanych wyrobach medycznych zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 974) – (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 6 do SWZ).
Uwaga!
Jeżeli wyrób, który nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 974) i nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia, że oferowany przedmiotowym postępowaniem produkt (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem.

Zgodnie z treścią art. 107 ust. 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie ww. przedmiotowych środków dowodowych w przypadku, jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odpowiednio do złożonych pakietów) – polskojęzyczne materiały informacyjne typu ulotki, katalogi, karty katalogowe itp. z których jednoznacznie będzie wynikało, że zaoferowany asortyment spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego (jego walory medyczne, jakościowe, ilościowe, atesty, aprobaty, zgodnie z przepisami dopuszczenia do obrotu i stosowania w Służbie Zdrowia w Polsce), parametry określone w załączniku Nr 2 do SWZ. Dokumenty należy oznaczyć numerem pakietu i pozycji, którego dotyczy.
Uwaga!
W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów, itp., potwierdzających spełnianie wymogów, które zostały określone w załączniku Nr 2 do SWZ. Dokumenty te zostaną dostarczone przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.
b) Oświadczenie o oferowanych wyrobach medycznych zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 974) – (wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 6 do SWZ).
Uwaga!
Jeżeli wyrób, który nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 974) i nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia, że oferowany przedmiotowym postępowaniem produkt (należy go wymienić) nie jest objęty tym wymogiem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta Wykonawcy winna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ)
b) Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo - cenowy (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ).

2) W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 125 ust. 1, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497) i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ),

b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca (art. 118 ustawy PZP), składanego w oparciu o art. 125 ust. 5 ustawy PZP, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497) oraz odpowiednio, iż spełnienia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ),

c) oświadczenie w myśl postanowień art. 117 ust. 4 PZP. z którego wynikać winno, które dostawy wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia będą realizowane przez poszczególnych wykonawców (oświadczenie składają wyłącznie podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia - w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) – (zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ),

d) w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP w celu oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępnianego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4) Pozostałe dokumenty, które winien Wykonawca załączyć do oferty:

a) aktualny dokument potwierdzający zasady reprezentacji wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru o ile nie jest on dostępny w bezpłatnych i ogólnodostępnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy wykonawca wskazał w formularzu ofertowym.(Zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do SWZ).W przypadku wskazania bazy danych, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski,

b) w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy,

c) w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 58 ust. 2 ustawy PZP) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza złożenie umowy regulującej współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej jako dokumentu równoważnego z pełnomocnictwem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

c) w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 58 ust. 2 ustawy PZP) – aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza złożenie umowy regulującej współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej jako dokumentu równoważnego z pełnomocnictwem.
Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia:
- wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w pełnomocnictwie numeru NIP wykonawców, w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich wspólników,
- określenie zakresu pełnomocnictwa,
- podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały określone w § 5 Załącznika Nr 10 do SWZ - Wzór Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.