eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowa windy zewnętrznej dla nieruchomości mieszkalnej przy ul. Kowieńskiej 19. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.8.2024

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa windy zewnętrznej dla nieruchomości mieszkalnej przy ul. Kowieńskiej 19.
Oznaczenie sprawy: DNZP.261.8.2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011513343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 23

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-719

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamow@zgn-praga-pn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pragapn.um.warszawa.pl/waw/zgn-pragapn

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem oraz powierzonym zasobem nieruchomości m. st. Warszawy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa windy zewnętrznej dla nieruchomości mieszkalnej przy ul. Kowieńskiej 19.
Oznaczenie sprawy: DNZP.261.8.2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97a0c3df-d084-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029876/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Budowa windy zewnętrznej dla nieruchomości mieszkalnej przy ul. Kowieńskiej 19

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgn-praga-pn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgn-praga-pn.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem https://zgn-praga-pn.ezamawiajacy.pl, w zakładce “Korespondencja”.
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego Rozdziału;
2.1 zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie https://zgn-praga-pn.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl
2.2 Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
2.3 Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym)
lub
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
2.4 Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem sekcji „Wiadomości”.
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa https://zgn-praga-pn.ezamawiajacy.pl tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
4. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
4.1 dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
4.2 dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
5.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
5.2 Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
5.3 Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
5.4 Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w rtf, pdf, doc, docx, zip, tar, 7z.
7. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej – szczegółowe informacje w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://zgn-praga-pn.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte w dokumentach zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w dokumentach zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DNZP.261.8.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje doposażenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kowieńskiej 19 w Warszawie w zewnętrzną windę osobową. Doposażanie budynku polegające na przebudowie ściany zewnętrznej w obrębie klatki schodowej w zakresie otworów okiennych oraz montaż urządzenia dźwigowego wraz z obudową, uruchomienie i oddanie do użytkowania urządzenia dźwigowego, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie urządzenia dźwigowego lub zaświadczenia, że organ ten nie wniósł sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje realizację założeń określonych w decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WZWP.5141.1.2023.MW z dnia 19.07.2023 (załącznik nr 8 do umowy) wraz z uzyskaniem stosownych dokumentów decyzji i pozwoleń MWKZ oraz złożeniem raportu do MWKZ i wykonanie badań archeologicznych pomieszczenia podziemnego zlokalizowanego w obrębie planowanej windy wraz z opracowaniem wyników badań i ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji z zaleceniami, uzyskaniem stosownych dokumentów decyzji i pozwoleń MWKZ do wykonania oraz złożeniem raportu do MWKZ. Wykonanie projektu technicznego zamiennego w zakresie przebudowy kanalizacji ogólnospławnej przez osoby uprawnione do projektowania oraz realizacja przebudowy w terenie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji określa specyfikacja warunków zamówienia wraz dokumentami stanowiącymi jej integralną część tj.: Przedmiar robót (branża budowlana i elektryczna) - (przedmiar robót ma charakter pomocniczy do wyceny, podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa oraz wiedza i doświadczenie Wykonawcy) – Załącznik Nr 6 do swz, Projekt budowlany - przebudowa ściany zewnętrznej w obrębie klatki schodowej w zakresie otworów okiennych oraz montaż urządzenia dźwigowego wraz z obudową w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kowieńskiej 19 w Warszawie - Załącznik Nr 7 do swz; Projekt techniczny architektura i konstrukcja – Załącznik Nr 8 do swz; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – architektura i konstrukcja - Załącznik Nr 9 do swz; Projekt techniczny instalacji elektrycznych - Załącznik Nr 10 do swz; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacje elektryczne - Załącznik Nr 11 do swz, Projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym oraz decyzją MWKZ nr WZWP.5141.1.2023.MW z dnia 19.07.2023 – Załącznik Nr 12 do swz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45313100-5 - Instalowanie wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje doposażenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kowieńskiej 19 w Warszawie w zewnętrzną windę osobową. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje realizację założeń określonych w decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WZWP.5141.1.2023.MW z dnia 19.07.2023 (załącznik nr 8 do umowy) wraz z uzyskaniem stosownych dokumentów decyzji i pozwoleń MWKZ.
W trakcie realizacji zamówienia jest konieczność przeprowadzenia ekspertyzy technicznej ujawnionego obiektu podziemnego oraz badań archeologicznych podczas realizacji robót ziemnych. Roboty uzupełniajace związane będą z realizacją wytycznych wynikających z wykonanej ekspertyzy ujawnionego obiektu i badań archeologicznych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziele XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu – obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 108 ust. 1 pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835) oraz przesłanki fakultatywne wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale Va niniejszej swz tj. art. 109 ust. 1 pkt. 1, pkt. 4, pkt. 5 oraz pkt.7 pzp;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).


d) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
 wykonał, w sposób należyty, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące budowę lub wymianę windy wewnętrznej lub zewnętrznej o wartości robót, co najmniej 600 000,00 zł każda.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 1 z wykonawców wykaże, że wykonał, w sposób należyty, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące budowę lub wymianę windy wewnętrznej lub zewnętrznej o wartości robót, co najmniej 600 000,00 zł każda.

 Dysponuje do kierowania budową - kierownikiem budowy - osobą posiadającą:
 wykształcenie techniczne potwierdzone tytułem inżyniera,
 uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 682 z zm.),
 aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (Dz. U. z 2023 r, poz. 551),
 co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót, inżyniera budowy lub inspektora nadzoru– w zakresie budowy, przebudowy lub remontu (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane);

 Dysponuje do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej - osobą posiadającą:
 uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 551);
 co najmniej 3 – letnie doświadczenie przy realizacji robót budowlanych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).

 Dysponuje do kierowania robotami budowlanymi w branży elektrycznej - osobą posiadającą:
 uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wymagane przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 551);
 co najmniej 3 – letnie doświadczenie przy realizacji robót budowlanych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane).

 Dysponuje do kierowania badaniami archeologicznymi - osobą która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesięcy brała udział w badaniach archeologicznych, doświadczenie zawodowe może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagane przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 840) - art. 37 e.

 dysponuje do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia – co najmniej 5 osobami wymóg zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, przez cały okres realizacji umowy o zamówienie publiczne w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.

Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 682 z zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
Osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, co jest równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 551). Posiadanie uprawnień w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w jednym z krajów członkowskich jest równoznaczne z posiadaniem ich w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Jeżeli w danym kraju UE nie działają Izby samorządu to nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór określony Nr 2 do swz
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór określony Nr 2 do swz
3) W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 pzp, przedstawia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór określony Nr 2 do swz oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór określony Nr 3 do swz złożone przez podmiot udostępniający zasoby w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
5) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
6) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wykonawców, polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – wykonawcy zobowiązani będą do złożenia w/w dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wobec każdego z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór określony Nr 3 do swz.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu – wzór określony Nr 3 do swz.
3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. nie niższą niż 800 000,00 zł
4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do swz; W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór określony Nr 2 do swz
3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór określony Nr 3 do swz.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór określony Nr 2 do swz oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu – wzór określony Nr 3 do swz.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór określony Nr 4 do swz;
6) W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 pzp składa oświadczenie – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia - wzór określony Nr 5 do swz;
7) W przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 pzp, przedstawia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór określony Nr 2 do swz oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór określony Nr 3 do swz złożone przez podmiot udostępniający zasoby w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby;
8) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy dołączyć jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej natomiast w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - Zamawiający zaleca dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu wadium - zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII niniejszej swz;
9) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa Pełnomocnik.
10) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium kwota ogółem 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert (art. 97 ust. 5 pzp).
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) \gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy na konto ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w Banku Citibank Handlowy ul. Senatorska 16 numer rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5087 2048, z dopiskiem na przelewie - WADIUM – DNZP.261.8.2024 Budowa winda Kowieńska 19.
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 4 niniejszej swz, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu został dołączony do oferty.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:
7.1 Składając ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając go do Platformy zakupowej w sekcji "Przygotowanie oferty", następnie podsekcji "Dokumenty do oferty", poprzez wybranie polecenia "Przeciągnij tutaj lub Wybierz plik z dysku".
8. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 pzp.
9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 58 ust.2 pzp).
2) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana jest oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 swz, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału postepowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne dla stron projektowane postanowienia treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera projekt umowy - Załącznik Nr 12 do swz, stanowiący integralną część swz.
2. Postanowienia umowy ustalone w projekcie nie podlegają negocjacjom.
3. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień projektu umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty.
4. Wykonawca akceptuje treść umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, poprzez złożenie w ofercie oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy i jego akceptacji.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1) zmiany osób kierowania robotami oraz osób do bezpośredniej realizacji – zmiana osób może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach wymaganych przez Zamawiającego w swz i ogłoszeniu o zamówieniu.
2) zmiany, których zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia - określone w projekcie umowy stanowiącym integralną część swz – Załącznik Nr 12 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamawiający pod adresem https://zgn-praga-pn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-08 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu określa wymagania zgodnie z art. 95 ustawy Pzp i wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 t.j.).
Rodzaje czynności związane z realizacją zamówienia – roboty budowlane, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w: dokumentacji technicznej – Projektach budowlanych oraz projekcie umowy stanowiących integralną część swz oraz Rozdziale XIV swz.
Zamawiający wymaga, złożenia najpóźniej w dniu podpisania Umowy, oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia tj. co najmniej 5 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (przez cały okres realizacji umowy) w wymiarze czasu pracy min. 0,5 etatu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.