eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostyń › Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-05-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gostyń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050646

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Gostyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@gostyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.gostyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/746858

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-71ef7001-cd53-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00211788

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030388/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Bieżące utrzymanie dróg i ulic

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00154129

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Gostyń. Zakres robót obejmuje:
a) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej (łaty wraz z frezowaniem) masą asfaltową gr. 4 cm – szacunkowy zakres robót 1 500 m2,
b) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami gr. 2 cm - szacunkowy zakres robót 500 m2;
c) Profilowanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną gr. 4 cm - szacunkowy zakres robót 1 200 m2;
d) Remont nawierzchni tłuczniowej, tłuczniem głębokość wyboi do 8 cm - szacunkowy zakres robót 500 m2.
Podana szacunkowa ilość poszczególnych zakresów robót może ulec zmianie z uwagi na warunki atmosferyczne, stan techniczny dróg i możliwości finansowe.
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji robót w terminie 10 dni roboczych od dnia poinformowania faksem lub mailem o zakresie robót.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane, szczegółową specyfikacją techniczną wykonawstwa i odbioru robót, zasadami BHP oraz wiedzą techniczną.
W ofercie należy dodatkowo uwzględnić koszt opracowania organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, koszt zabezpieczenia i rozliczenia mediów we własnym zakresie.
Zamawiający ustala okres podstawowej gwarancji na 36 miesięcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 378655,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 391140,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 378655,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BRIKBAU Anna Nowacka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9721008580

7.3.4) Miejscowość: Kórnik

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 378655,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.