eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Góra Kalwaria › Odławianie, zapewnienie opieki i przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra KalwariaOgłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odławianie, zapewnienie opieki i przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GÓRA KALWARIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271134

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 10

1.5.2.) Miejscowość: Góra Kalwaria

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-530

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22/4843430

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gorakalwaria.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gorakalwaria.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odławianie, zapewnienie opieki i przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eab5ebc5-cff2-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211668

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00050173/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Odławianie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gorakalwaria

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gorakalwaria

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/gorakalwaria

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/gorakalwaria

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie osobowego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w SWZ. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w SWZ ), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZAP.271.5.2024.ASK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odławianie, zapewnienie opieki i przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria, które obejmuje:
1) odławianie w sposób humanitarny i transport bezdomnych zwierząt, w tym chorych i poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, rannych i stwarzających zagrożenie, pozostawionych bez opieki, w stosunku do których nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod opieką której dotychczas pozostawały, na polecenie upoważnionego pracownika Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami, Straży Miejskiej i Policji z terenu Gminy Góra Kalwaria do schroniska dla zwierząt.
2) gwarantowanie swojej gotowości w wykonywaniu usług 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały okres realizacji umowy (czas dojazdu do 1 godziny od zgłoszenia w przypadku zdarzeń drogowych, zwierząt rannych i stwarzających zagrożenie dla ludzi zwierząt bezdomnych, do pozostałych bezdomnych zwierząt nie później niż w czasie od 1 do 4 godzin po otrzymaniu zgłoszenia);
3) odławianie zwierząt przy pomocy urządzeń i środków nie stwarzających zagrożenia dla ich życia i zdrowia, nie zadających im cierpienia;
4) transportowanie bezdomnych zwierząt pojazdem przystosowanym do tego celu w sposób niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia;
5) zapewnienie w razie konieczności opieki weterynaryjnej zwierzętom podczas odławiania i ich transportu;
6) bezpośrednio po odłowieniu bezdomnych zwierząt zapewnienie im miejsca w schronisku dla zwierząt, o którym mowa w art. 4 pkt 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
7) objęcie zwierząt opieką polegającą za zapewnieniu im pomieszczeń chroniących przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiających zmianę pozycji ciała oraz odpowiedniej karmy i stałego dostępu do wody pitnej, zapewnieniu możliwości wybiegu/ spaceru, zapewnieniu opieki weterynaryjnej, w tym leczeniu;
8) sfotografowanie zwierząt przyjętych do schroniska, opublikowanie zdjęć na stronie internetowej Wykonawcy niezwłocznie po przyjęciu zwierzęcia ze wskazaniem miejsca i czasu znalezienia zwierzęcia, prowadzenie na bieżąco strony internetowej;
9) leczenie (w tym chirurgia miękka i chirurgia twarda) w schronisku dla zwierząt przyjętych chorych zwierząt rokujących nadzieję na wyzdrowienie, w tym leczenie zwierząt z wypadków;
10) w przypadku pogryzienia psa obserwacja zwierzęcia w schronisku dla zwierząt przez 15 dni (w przypadku zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne) we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii;
11) wykonanie obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt po upływie 14 dni od ich umieszczenia w schronisku, jeżeli wiek i stan zdrowia pozwala zwierzęciu na taki zabieg oraz podskórne wszczepienie mikroczipa, wprowadzenie nr mikroczipa do bazy danych;
12) w przypadku zgłoszenia się właściciela/ opiekuna zwierzęcia zwrot zwierzęcia przez Wykonawcę;
13) przekazanie zwierząt do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im opiekę i ochronę oraz należyte warunki bytowe uwzględniające potrzeby zwierzęcia (umowa adopcyjna);
14) prowadzenie dokumentacji osób, które stały się posiadaczami zwierząt przez adopcję;
15) przyjmowanie zwierząt odebranych w trybie przewidzianym w art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
16) zapewnienie dożywotniego pobytu zwierzętom przyjętym do schroniska;
17) sterylizacja/ kastracja kotów wolno żyjących zarówno z transportem do miejsca odłowienia, jak i bez transportu;
18) prowadzenie szczegółowej ewidencji zwierząt przebywających w schronisku, obejmującej:
a) wykaz podmiotu zgłaszającego konieczność odłowu, opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, wiek, płeć, maść i oznakowanie,
b) datę przyjęcia do schroniska, dokumentację fotograficzną zwierzęcia, umożliwiającą jego identyfikację,
c ) rodzaj wykonanych zabiegów w ramach opieki weterynaryjnej, dane dotyczące kwarantanny,
d) okres przetrzymywania zwierzęcia w schronisku, datę opuszczenia schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę pod opiekę,
e) datę śmierci z podaniem przyczyny.
19) przekazywanie wraz z fakturą Zamawiającemu zestawienia zawierającego dane o odłowionych zwierzętach bezdomnych;
20) udzielenie pierwszej pomocy zwierzętom gospodarskim biorącym udział w zdarzeniach drogowych;
21) usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt i zwierząt nieuleczalnie chorych;
22) eutanazję odłowionych zwierząt oraz przekazanie ich zwłok do utylizacji prowadzonej przez podmiot do tego uprawniony na koszt Wykonawcy;
23) współpracę z Zamawiającym oraz organizacjami społecznymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt w zakresie programów zwalczania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra Kalwaria.

Zamawiający przewiduje:

1) odławianie i transport bezdomnych psów – około 60 sztuk;
2) zapewnienie bezdomnym psom w schronisku dla zwierząt opieki bytowo-weterynaryjnej do czasu znalezienia właściciela – około 60 sztuk;
3) odławianie i transport bezdomnych kotów – około 25 sztuk;
4) zapewnienie bezdomnym kotom w schronisku dla zwierząt opieki bytowo-weterynaryjnej do czasu przekazania do adopcji – około 25 sztuk;
5) usypianie w schronisku dla zwierząt ślepych miotów bezdomnych psów lub kotów z dojazdem - około 5 miotów;
6) sterylizacja w schronisku dla zwierząt wolnożyjącego kota (samicy) wraz z transportem/ bez transportu – około 20 sztuk;
7) kastracja w schronisku dla zwierząt wolnożyjącego kota (samca) wraz z transportem/ bez transportu – około 5 sztuk;
8) wyłapywanie, transport innych zwierząt - około 2 sztuk;
9) zapewnienie w schronisku dla zwierząt opieki bytowo-weterynaryjnej innym zwierzętom - około 2 sztuk;
10) udzielenie pierwszej pomocy zwierzęciu gospodarskiemu biorącemu udział w zdarzeniu drogowym – 1 szt.

Przewidywane ilości mają charakter orientacyjny, oszacowane są na podstawie danych z poprzednich lat. Dane te nie są wiążące dla stron, jeśli chodzi o realizację postanowień niniejszej umowy i mogą ulec zmianie. Szacuje się 10 % - ową różnicę (+/-) w przewidywanych ilościach.

KOD CPV 85.20.00.00-1 usługi weterynaryjne
85.21.00.00-3 Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
1. Cena - 60%
2. Czas na odłowienie bezpańskiego psa/kota od chwili zgłoszenia (z włączeniem zwierząt ze zdarzeń drogowych, rannych i stwarzających zagrożenie dla ludzi) - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas na odłowienie bezpańskiego psa/kota od chwili zgłoszenia (z wyłączeniem zwierząt ze zdarzeń drogowych, rannych i stwarzających zagrożenie dla ludzi)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach potwierdzenia spełnienia warunku wskazał, że posiada następujące aktualne dokumenty:
• Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.);
• Zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria na świadczenie usługi w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Góra Kalwaria;
• Wpis schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz.1421 z póżn. zm.).

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
• Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w należytym wykonaniu zamówienia, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę, obejmującą odławianie, transport oraz utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt za kwotę minimum 100.000,00 zł brutto.
• Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie jeśli wykaże, że dysponuje minimum 1 sprawnym technicznie pojazdem przeznaczonym do przewozu odłowionych psów odpowiadający warunkom określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572,2375) oraz aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie;
• Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie jeśli wykaże, że dysponuje atestowanym sprzętem i urządzeniami , przy pomocy których zwierzęta będą odławiane, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. nr 116, poz. 753);
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.
- Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą, która posiada kwalifikacje do wykonywania czynności i zabiegów określonych w opisie przedmiotu zamówienia (lekarzem weterynarii, który zapewni zwierzętom całodobową opiekę weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku);

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane warunki mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunków przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia.

2) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4 do SWZ, oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) wykaz osób kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5);
c) Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt (zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z dnia 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.);
d) Zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria na świadczenie usługi w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Góra Kalwaria;
e) Wpis schroniska do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz.1421 z póżn. zm.).
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

21) Oferty mogą być składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
22) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
23) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
24) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
25) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
26) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
• dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
• dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe, oświadczenie składne na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
27) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
c) czas obowiązywania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz zmian dopuszczalnych ustawą Pzp (art. 455 ustawy Pzp) Zamawiający przewiduje zmiany wskazane w & 7 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gorakalwaria

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 269/2014'' albo wpisanego na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 ustawy wymienionej w ust.2, zwaną dalej „listą” na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu i rozporządzeniu nr 269//2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminie -
od podpisania umowy lecz przez okres 10 miesięcy lecz nie dłużej niż do końca 31.12.2024 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.