eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczytno › Bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach na terenie Gminy Szczytno w 2024 roku

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach na terenie Gminy Szczytno w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szczytno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743261

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łomżyńska 3

1.5.2.) Miejscowość: Szczytno

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-100

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 623 25 80

1.5.8.) Numer faksu: 89 623 25 92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugszczytno@ug.szczytno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.szczytno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach na terenie Gminy Szczytno w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9527c4eb-cff6-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211580

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00004708/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Bieżące utrzymanie czystości i porządku na drogach na terenie Gminy Szczytno w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/888975

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_szczytno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_szczytno.
2. Zaleca się, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na platformie zakupowej. Rejestracja oraz logowanie dostępne jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_szczytno/login. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej, określone w Regulaminie dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej i formularza Wyślij wiadomość. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: ugszczytno@ug.szczytno.pl lub kamilasamsel@ug.szczytno.pl.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem formularza Wyślij wiadomość jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szczytno, ul. Łomżyńska 3, 12-100 Szczytno; tel. (89) 62 32 580, e-mail: ugszczytno@ug.szczytno.pl
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Szczytnojest Pan Kamil Maliszewski, kontakt: e-mail: iodo@ug.szczytno.pl, tel. (89) 62 32 583;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RR.PFZ.271.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Profilowanie dróg gminnych równiarką samojezdną
Usługa obejmuje koszt operatora, sprzętu, zleconej usługi na drodze gminnej wskazanej przez Zamawiającego, jak również trasę dojazdu z bazy i do bazy transportowej. Profilowanie należy wykonać ze spadkiem poprzecznym, daszkowym, nie mniejszym niż 4 %, umożliwiającym odpływ wód opadowych. Kierunek i rodzaj pochylenia każdorazowo należy uzależnić od warunków w terenie. Zamawiający zastrzega że usługa musi być świadczona równiarką – dane techniczne – min 15 Mg, szerokość lemiesza skrawającego min. 3,5 m
• szacunkowa ilość kilometrów dróg stanowiących własność gminy – 300 km,
• planowana ilość godzin zlecenia usługi – 250

II. Zamiatanie oraz odchwaszczanie dróg chodników i ścieżek pieszo-rowerowych stanowiących własność Gminy Szczytno,
Usługa obejmuje koszt operatora, sprzętu, zleconej usługi na drodze/chodniku/ścieżce gminnej wskazanej przez Zamawiającego, jak również trasę dojazdu z bazy i do bazy transportowej. Zadanie dotyczy dojazdu zarówno zamiatarki lub odchwaszczarki i ciągnika, jak i pojazdu do wywożenia zebranego materiału, w określonych lokalizacjach ustalonych w ciągu trwania umowy. Zamiatanie mechaniczne jezdni winno prowadzić do skutecznego, powierzchniowego oczyszczenia (zamiecenia) dróg z piasku, żwiru, kamieni, szkła, liści, gałązek, nasion i innych drobnych odpadów roślinnych, papierów, folii, odpadów opakowaniowych i innych drobnych odpadów komunalnych, ponadto z darni, trawy i chwastów, wraz z odsłonięciem przynależnych do jezdni krawężników.
Zamiatanie lub odchwaszczanie mechaniczne jezdni prowadzone musi być przy użyciu specjalistycznych maszyn czyszczących – zamiatarek, odchwaszczarek ulicznych, wyposażonych w zestaw szczotek oraz urządzenia zraszającego. Odchwaszczarka mechaniczna, zamiatarka – szerokość min. 1,6 m + szczotka boczna + system zraszania wodą. Odchwaszczarka minimalne wymogi – rotacyjna – szerokość szczotki min. 80 cm, średnica robocza min. 80 cm.
Zamiatanie mechaniczne jezdni prowadzone musi być pasem roboczym, zasadniczo wzdłuż krawężników w obu kierunkach ruchu. Uprawnione jest więc stwierdzenie, że mechaniczne oczyszczenie jezdni praktycznie polega na przejeździe roboczym „tam i z powrotem” wzdłuż obu krawężników/krawędzi ograniczających jezdnię. Istotną cechą letniego oczyszczania dróg, wobec permanentnego ich zanieczyszczania, związanego przede wszystkim z ruchem pojazdów, zjawiskami meteorologicznymi, zjawiskami przyrodniczymi (zrzucanie liści przez drzewa), ale i niesubordynacją porządkową ludzi, jest powtarzalność czynności, niezbędnych dla jego realizacji i zapewnienia utrzymania tych dróg.
• szacunkowa ilość kilometrów dróg utwardzonych objętych zleceniem – 70 km,
• szacunkowa ilość kilometrów ścieżki pieszo-rowerowej objętych zleceniem -10 km
• planowana ilość godzin zlecenia usługi /drogi/– 250
• planowana ilość godzin zlecenia usługi /ścieżka/– 50

III. Naprawy i remonty przystanków autobusowych,
Usługa obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania usługi(min. koszt operatora sprzętu, koszty materiałów, koszty sprzętu, jak również trasę dojazdu z bazy i do bazy transportowej). Uzupełnienie/wymiana uszkodzonych elementów dachu, ścian wat przystankowych. Mycie wiat przystankowych oraz malowanie. Zamiatanie terenu przystanku. Przestawienie istniejących altan w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W przypadku montażu nowych altan przystankowych dostarczonych przez Zamawiającego.
• ilość przystanków objętych zleceniem – 30 zg. z wykazem
• szacowana ilość przystanków wymagających naprawy - 10
• planowana ilość godzin zlecenia usługi /drogi/– 30

IV. Ustawianie i naprawa oznakowania drogowego zakupionego przez Gminę
Montaż nowych znaków drogowych, tablic kierunkowych i informacyjnych, numeracji budynków oraz naprawa istniejącego oznakowania (zadanie będzie dotyczyło montażu dostarczonych znaków drogowych, dostarczenia ich w miejsce montażu na terenie Gminy Szczytno i zamontowania poszczególnych znaków w pasie drogi. Usługa obejmuje również realizację działań z zakresu uzupełnienia oznakowania brakującego lub zniszczonego w wyniku zdarzeń drogowych oraz aktów wandalizmu). Przez montaż rozumie się także zakup i dostawę niezbędnych materiałów w tym betonu B20 wykorzystanego do wypełnienia wykopu.
• szacowana ilość oznakowania drogowego do montażu - 100
• planowana ilość godzin zlecenia usługi 30

V. Wykaszanie poboczy dróg i rowów oraz usuwanie drzew i krzewów – mechaniczne i ręczne,
Usługa obejmuje koszt operatora, sprzętu, zleconej usługi na drodze gminnej wskazanej przez Zamawiającego, jak również trasę dojazdu z bazy i do bazy transportowej. Usługa dotyczy oczyszczenia istniejących rowów przydrożnych z nadmiaru ziemi, ewentualnego wykarczowania i usunięcia krzewów, przy użyciu maszyn i pojazdów, kopanie rowów odwadniających z profilowaniem skarp naprawa przepustów drogowych.
Koszenie traw i chwastów szerokości od 0,8 m do 2,5 m po obu stronach jezdni, winno być wykonywane kosiarkami bijakowymi o parametrach min. – kosiarka bijakowa tylna - boczna min. 1,8 m. Przy elementach typu: bariery, poręcze energochłonne, znaki pionowe oraz drzewach należy trawę i chwasty dokaszać ręcznie. Przy drzewach należy zachować środki ostrożności związane z ochroną drzew. W celu poprawienia widoczności na łukach należy dokonać poszerzenia w zależności od promienia łuku. W okolicy skrzyżowania należy wyznaczyć i wykosić trójkąt widoczności. Zwiększenie zakresu robót może być wykonane po uzgodnieniu z Przedstawicielem Zamawiającego. Zanieczyszczenie naniesione na jezdnię w wyniku prowadzenia robót związanych z koszeniem poboczy Wykonawca winien natychmiast usunąć. Sprzęt mechaniczny używany do koszenia należy oznakować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego. Za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca. Usługa obejmuje również koszty zbierania poboczy do szerokości 1 metra (zadanie dotyczy dostarczenia zarówno koparki jak i pojazdu do wywożenia urobku ziemi z pobocza – do wysokości istniejącej nawierzchni jezdni, w określonych lokalizacjach ustalonych w ciągu trwania umowy).
Cena usługi powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym należy doliczyć koszty dojazdu do miejsca prac oraz koszty materiałów, a także koszty ewentualnego składowania, wywozu śmieci pozyskanych przy wykonanej pracy.
• planowana ilość godzin zlecenia usługi:
- 150 -maszyna
- 50 – kosa

VI. Uzupełnienia ubytków poboczy i pasów jezdnych na drogach stanowiących własność Gminy Szczytno
Remont cząstkowy nawierzchni masą asfaltową, z ubytkami o głębokości średnio 6 cm – na zimno Usługa obejmuje koszt operatora, sprzętu, zleconej usługi na drodze gminnej wskazanej przez Zamawiającego, jak również trasę dojazdu z bazy i do bazy transportowej. Zadanie obejmuje również koszty zakupu masy asfaltowej na zimno, dostawy jej do uszkodzonych odcinków jezdni i wykonania wypełnienia powstałej wyrwy – oczyszczenie, wykucie (wycięcie) i zaklejenie),
• planowana ilość metrów2 zlecenia usługi: 50

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych
w art. 112 ust. 2 ustawy pzp:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia minimalnych wymogów w przedmiotowym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia minimalnych wymogów w przedmiotowym zakresie.

3) zdolności technicznej i zawodowej:
a) w zakresie narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie dysponował potencjałem technicznym – sprzętem przewidzianym do realizacji zamówienia:
a) odchwaszczarka (minimalne wymogi: rotacyjna, szerokość szczotki min. 80 cm, średnica robocza min. 80 cm) – 1 szt.,
b) równiarkę samojezdną – 1 szt.

4) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia minimalnych wymogów w przedmiotowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz narzędzi (załącznik nr 6 do SWZ), wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą:
1) pełnomocnictwo do reprezentowania albo pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;
3) oświadczenie wstępne- art. 125 ust. 1 pzp - składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania określają projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_szczytno/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.