eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sochaczew › "Remont drogi powiatowej na terenie Gminy Młodzieszyn w której funkcjonował zlikwidowany PGR"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Remont drogi powiatowej na terenie Gminy Młodzieszyn w której funkcjonował zlikwidowany PGR"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750152166

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gwardyjska 10

1.5.2.) Miejscowość: Sochaczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pzdsochaczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzdbip.powiatsochaczew.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Remont drogi powiatowej na terenie Gminy Młodzieszyn w której funkcjonował zlikwidowany PGR"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd36d3b8-cff5-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211567

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00070769/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont drogi powiatowej na terenie Gminy Młodzieszyn, w której funkcjonował zlikwidowany PGR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_sochaczew

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
a) wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce "Wyślij wiadomość" w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu;
b) korzystanie z Platformy jest bezpłatne;
c) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, Zamawiający będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl , do konkretnego Wykonawcy;
d) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl, przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM;
e) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookie” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
2. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę Zakupową.
Szczegółowo opisano w Rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowo opisano w Rozdziale XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.DT3.252.5.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia (zwanym dalej także „przedmiotem umowy”) jest zadanie polegające na remoncie drogi powiatowej nr 3815W Młodzieszyn – Juliopol - Helenka w km 3+370 – 6+573 dł. 3,203 km
Zadanie objęte jest dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zadanie polegać będzie na remoncie odc. drogi powiatowej w Gminie Młodzieszyn, na obszarze w którym funkcjonował zlikwidowany państwowy PGR. Droga jest w stanie techn. zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników, nie spełnia obowiązujących warunków technicznych i nośności, co zakłóca spójność sieci drogowej na terenie powiatu. Cel: poprawa jakości (stan techn.), czasu i bezpieczeństwa dojazdu dla służb i mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej oraz dojazdu do CPK.

Zakres robót obejmuje m.in.:
-sfrezowanie istniejącej jezdni;
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej;
- wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym w ilości średnio 150 kg/m2 na powierzchni 16015,0 m2;
- wykonanie warstwy ścieralnej grub. 4 cm, z betonu asfaltowego o powierzchni 16015,0 m2;
- regulacja wysokościowa nawierzchni istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej;
- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o śr. grub. 10 cm, na powierzchni 6208 m2.

Z uwagi na ściśle określone zasady i warunki otrzymania dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiający uwzględnia poniższe zapisy związane z warunkami wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawców:
a) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy – zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż wartość procentowa wynagrodzenia odpowiadająca określonemu w Regulaminie procentowi udział własnego w planowanej wartości Inwestycji; dofinansowanie wypłacone po zakończeniu realizacji Inwestycji;
b) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie jednej umowy – wypłata dofinansowania w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji Inwestycji:
• pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania,
• druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania.
c) w przypadku zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata dofinansowania w trzech transzach każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji:
• pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % dofinansowania,
• druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % dofinansowania,
• trzecie transza w wysokości pozostałej do wypłat kwoty dofinansowania.
d) udział własny powinien być wypłacony przed wypłatą dofinansowania Wykonawcy.
e) Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z dofinansowani, z zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez Zamawiającego.
f) najpóźniej do dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, określający m.in. przedział czasowy trwania inwestycji oraz podział finansowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
1 nie podlega wykluczeniu (rozdział VII-VIII SWZ);
2 spełnia warunki udziału dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż
1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych i 00/100).
Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane
w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie: minimum 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł każda, polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie lub remoncie drogi z nawierzchni z betonu asfaltowego lub SMA wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;
Dla potrzeb oceny spełniania powyższego warunku, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
b) dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, posiadające
następujące uprawnienia i doświadczenie:
Kierownik Robót – 1 osoba;
Kwalifikacje – posiada uprawnienia budowlane do kierowania / nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń;
Minimalne doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane) po uzyskaniu uprawnień:
- minimum 24 m-ce przy realizacji robót drogowych na drogach publicznych, oraz - przy realizacji minimum 2 robót budowlanych o wartości co najmniej
1 000 000,00 zł każda, polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie lub remoncie drogi z nawierzchni z betonu asfaltowego lub SMA;
Kierownik budowy oraz inni kierownicy branżowi muszą posiadać uprawnienia w danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kierowania robotami w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
c) dysponuje niżej wymienionym sprzętem w celu wykonania zamówienia:
- układarka gąsienicowa z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, tzw. rozściełacz;
- koparka lub koparko-ładowarka;
- walec;
- skrapiarka.
Szczegółowo opisano w Rozdziale VI SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Szczegółowo opisano w Rozdziale X SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Szczegółowo opisano w Rozdziale X SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu na rachunek Zamawiającego w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie,
nr: 32 9011 0005 0013 1414 2000 0010 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr PZD.DT3.252.5.2024”;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
przy czym, gdy wadium wnoszone w sposób określony w pkt. b) - d) powyżej, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej zgodnie z wymogami określonymi w pkt. XI SWZ.
3. Zwrot wadium i przesłanki jego zatrzymania reguluje art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowo opisano w Rozdziale XV SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Szczegółowo opisano w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowo opisano w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.