eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Koszalin - Urząd Miejski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920802

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Staromiejski 6-7

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-007

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 94 348 86 54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.niedzialek@um.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af141643-cf26-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211393

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00033787/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-af141643-cf26-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl (korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne) oraz poczty elektronicznej:
anna.niedzialek@um.koszalin.pl, z zastrzeżeniem:
1) ppkt 1.2 w pkt 10 Rozdziału I SWZ;
2) ppkt 1 w pkt 14 Rozdziału I SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wyk składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postęp po zalogowaniu się na konto Wyk. 2) Komun w postęp o udzielenie zam publ (z wyłączeniem składania ofert – sposób przygotowania oferty został szczeg opisany w Rozdziale I pkt 13 SWZ, a sposób złożenia oferty został szczeg opisany w Rozdziale I pkt 14 SWZ) odbywa się drogą elekt za pośrednictwem: 2.1) „Formularzy do komunikacji” dostępnych na Platformie e-Zamówienia w zakładce „Formularze”; maks rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego
formularza) lub 2.2) poczty elekt, na adres e-mail: anna.niedzialek@um.koszalin.pl; przy komunik za pośred poczty elekt Zam lub Wyk na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania wiadomości; w przypadku niepotwierdzenia ze strony Wyk odbioru przesłanych wiadomości (pomimo takiego żądania) Zam uzna, że wiadomość została skutecznie przekazana do Wyk. 3) Wyk zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca”na Platformie e-Zamówienia. Szczeg informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określają: Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”. Uwaga: Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz
zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4) We wszelkiej koresp związanej z niniejszym postęp Wyk posługują się sygnaturą postęp, tj. BZP-9.271.1.4.2024.AN. 5) Min wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. 6) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia tech dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. 7) Ofertę, Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP, Podmiotowe środki dowodowe, w tym Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4
ustawy PZP, oraz Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, Przedmiotowe środki dowodowe, Pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r., poz. 57 z późn. zm.), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 8) Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w ppkt 7, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elekt, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie ww. art. 18 ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunik elekt, o których mowa w ppkt 2. 9) Zam dopuszcza w szczeg następ format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., txt. 10) Maks łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB. 11) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elekt opatrzonej kwalif podpi elekt lub w postaci elekt opatrzonej podp zaufanym lub podp osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Koszalina – Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl;
2) w Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Mariusz Krasicki Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: iodo@um.koszalin.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskaliśmy; kryteria ustalania czasu, w którym dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przechowywane określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
___________________________________________________________________________________
* Wyjaśnienie: w przypadku skorzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia,
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz: pkt 3.15.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP-9.271.1.4.2024.AN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 7617995,98 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa pełnowymiarowego boiska treningowego do piłki nożnej i rugby o nawierzchni syntetycznej, wyposażonego w: bramki, piłkochwyty, boksy dla zawodników rezerwowych, szatnie z węzłami sanitarnymi dla gospodarzy, gości i sędziów oraz trybuny dla kibiców
z miejscami dla kibiców niepełnosprawnych. Zakres inwestycji obejmuje budowę infrastruktury technicznej, w tym: drogi dojazdowe i chodniki, przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej, przyłącze energetyczne, drenaż pod boiskiem, kanalizację deszczową, oświetlenie boiska, ogrodzenie z bramą wjazdową i furtkami wejściowymi, instalację nagłaśniającą, niezbędny sprzęt do konserwacji i utrzymania sztucznej nawierzchni oraz montaż tablic informacyjnych. Boisko wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną zaprojektowane jest na nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 29/3 w obrębie ewidencyjnym nr 0018 przy ul. Juliana Fałata 34 w Koszalinie. Na przedmiotowy zakres robót została wydana decyzja pozwolenia na budowę nr 73/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale II SWZ wraz z załącznikiem, w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w projekcie umowy wraz z załącznikiem zawartym w RozdzialeV SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

44211000-2 - Budynki z gotowych elementów

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

34928200-0 - Ogrodzenia

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:
1) Cena (C) – 60%
2) Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia (G) – 20%
3) Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (S) – 20%
Ocena ofert (O) zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione kryteria oraz ich wagę.
Oferty oceniane będą punktowo w przyjętej skali 100 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, według wzoru:
O = C + G + S

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na cały przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
1.1) art. 108 ust. 1 ustawy PZP;
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy PZP;
1.2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej jedną budowę lub przebudowę boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi o wartości tych robót nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto;
2.2) dysponuje osobami z niezbędnymi uprawnieniami zgodnie z wymogami prawa budowlanego
w zakresie objętym zamówieniem, które będą pełniły funkcje:
2.2.1) kierownika budowy (branża konstrukcyjno-budowlana) – jedna osoba posiadająca co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, pełniąc funkcję kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych;
2.2.2) kierownika robót sanitarnych – jedna osoba posiadająca co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;
2.2.3) kierownika robót elektrycznych – jedna osoba posiadająca co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
UWAGA:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tej samej osoby do pełnienia więcej niż jednej z ww. funkcji (wskazanych w pkt 2.2), pod warunkiem wykazania spełniania przez wskazaną osobę wymagań Zamawiającego określonych dla poszczególnych funkcji.
2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).
3. Zamawiający wymaga, aby osoby wymienione w ppkt. 2.2.1-2.2.3. posiadały biegłą, tj. umożliwiającą bezproblemowe porozumiewanie się w mowie i w piśmie, znajomość języka polskiego. W przypadku gdy personel Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany będzie, na własny koszt, zapewnić tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.
4. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca przeliczy po średnim kursie waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SWZ pkt 4, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;
dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – złożonego na formularzu zgodnym ze wzorem zawartym w Rozdziale III SWZ pkt 5.

UWAGA:
1. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ppkt 1 liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, Wykaz, o którym mowa w ppkt 1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
4. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w Oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 1 Zamawiający żąda od Wykonawcy Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być złożone wraz z ofertą. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy Pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokonuje mocodawca lub może dokonać również notariusz.
4) Zapisy ppkt 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
5) Zapisy ppkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach opisanych w Rozdziale I pkt 5.1 SWZ.
6) W przypadku, o którym mowa w Rozdziale I pkt 5.1 ppkt 1 SWZ:
6.1) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą ZOBOWIĄZANIE podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6.2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z Oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ, także OŚWIADCZENIE podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy PZP, według wzoru określonego w Rozdziale III SWZ pkt 2, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3
oraz ust. 2 ustawy PZP.
3) Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1) pieniądzu;
3.2) gwarancjach bankowych;
3.3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2023 r., poz. 462 z późn. zm.).
4) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy:
Urząd Miejski w Koszalinie nr rachunku: 78 1140 2118 0000 2444 4400 1304 z dopiskiem:

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie – WADIUM

Informacja dla Wykonawcy Zagranicznego
IBAN: PL78114021180000244444001304
BIC/SWIFT: BREX PL PW

5) Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, przy czym musi to nastąpić przed upływem terminu składania ofert.
6) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ppkt 3.2 – 3.4 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w ppkt 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru określonego w Rozdziale III pkt 3 SWZ.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują:
5.1) każdy samodzielnie brak podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale I pkt 5 ppkt 1 SWZ;
5.2) łącznie spełnianie warunków określonych w Rozdziale I pkt 5 ppkt 2 SWZ.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców OŚWIADCZENIE,
o którym mowa w Rozdziale I pkt 6 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określono w § 14 projektu umowy, tj.: 1.ZAM dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących Podwyk., o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na którego zasoby WYK powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 pkt. 2 ustawy PZP, WYK jest obowiązany wykazać ZAM, iż proponowany inny Podwyk lub WYK samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.ZAM dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dotyczących osób, którymi dysponuje WYK na zasadach innych niż określone w ust. 1. W takim przypadku WYK zobowiązany jest wskazać osoby do realizacji zamówienia posiadające kwalifik nie niższe niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3.ZAM może wyrazić zgodę na wykonanie w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1. 4.ZAM może dokonać rezygnacji lub na wniosek WYK wyrazić zgodę na rezygnację z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1. Wartość części przedmiotu umowy objętej rezygnacją nie może wynosić więcej niż 15% wartości umowy i obniża wysokość wynagrodzenia. 5.ZAM dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku: 1)działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie; 2)braku możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, w tym wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających lub bardzo utrudniających prowadzenie robót (np. intensywne opady śniegu, deszczu, temp. poniżej -5οC); 3)wstrzymania robót przez ZAM lub przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność ZAM lub osoba trzecia; 4)wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez WYK; 5)nasilenia zjawisk związanych z COVID-19 lub pojawienie się nowego zdarzenia o charakterze pandemii lub epidemii; 6)zwiększenia przez ZAM zakresu rzeczowego prac objętych zamówieniem; 7)w przypadku wystąpienia robót dodatkowych jak również wykonywania koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych; 8)w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie (w tym niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne, wystąpienie odmiennych warunków gruntowych w stosunku do przekazanych w postępowaniu o udz zam publ).
6.Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 3, 4, 5 będzie protokół konieczności określający wystąpienie okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian oraz dostarczony przez WYK i sprawdzony przez inspektora nadzoru szczegółowy kosztorys robót dodatkowych i zamiennych sporządzony na podstawie ogólnie dostępnych katalogów nakładów rzeczowych w oparciu o aktualne na dzień jego sporządzenia średnie ceny jednostkowe materiałów, stawki robocizny kosztorysowej oraz średnie ceny pracy sprzętu budowlanego publikowane w kwartalnych informacjach wydawnictwa „Sekocenbud” lub ceny wynikające z faktur zakupowych.(...)
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków c.d. powyższej treści znajduje się w SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE w pkt. 1 .

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Sposób składania oferty został opisany w Instrukcji interaktywnej „Oferty, wnioski i prace konkursowe” dostępnej na Platformie e-Zamówienia w zakładce „Centrum pomocy” oraz w Rozdziale I SWZ w pkt 14.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-04

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. C.d treści zawartej w SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY w pkt. 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
(...) 7.W przypadku wniosku WYK o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 i 2 WYK obowiązany jest przedstawić dok potwierdz kwalif wskazywanych osób pozwalające na stwierdzenie spełniania przez wskazane osoby wymagań SWZ. 8.ZAM dop możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wynagr w przypadku zmiany: 1)stawki podatku VAT oraz podatku akcyz; 2)wysokości min. wynag za pracę albo wysokości min stawki godz., ustalonych na podstawie ustawy z dn 10.10.2002 r. o min wynagr za pracę; 3)zasad podlegania ubezp społ lub ubezp zdr lub wysokości st skł na ubezp społ lub ubezp zdr; 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, o których mowa w ustawie z dn 4.10.2018 r. o PPK - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez WYK. 9. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagr brutto, o której mowa w ust. 8, WYK jest obowiązany złożyć wniosek i przedstawić ZAM na piśmie, wpływ zmian st podatku VAT oraz podatku akcyz, zmiany wysokości min wynagr za pracę albo wysokości min st godz. ustalonych na podst przepisów ustawy z dn 10.10.2002 r. o min. wynagr za pracę, zmiany zasad podlegania ubezp społ lub ubezp zdr lub wysokości st skł na ubez społ lub ubezp zdr oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, o których mowa w ustawie z dn 4.10.2018 r. o PPK, na koszty wykonania zamówienia oraz propozycję nowej wysokości wynagr, potwierdzone powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany. WYK zobowiąz jest dołączyć do wniosku dok, z których będzie wynikało w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszt wykonania umowy. Wniosek wraz z uzasad musi być złożony w siedzibie ZAM w terminie 30 dn od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmianę, wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany. Zmiana wynagr brutto następuje po zawarciu przez Strony aneksu do umowy i obejmuje okres od dn złożenie wniosku przez WYK.
II. Zam informuje, że na zadanie Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, z zapleczem szatniowym i urządzeniami budowlanymi, na terenie Stadionu przy ul. Fałata 34 w Koszalinie otrzymał Wstępną Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
III. Wymagany termin realizacji zamówienia: 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
IV. Wyk, któremu zostanie udzielone zamówienie, przedłoży Zama przed zawarciem umowy:
1)wypełnioną tabelę elementów scalonych,
2)szczegółowe kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie własnych przedmiarów robót, na które zakres określony został w dokumentacji projektowej. Kosztorysy te powinny zawierać przyjęte do wyliczeń stawki robocizny, wysokość przyjętych procentowo narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu, przyjęte podstawy wyceny robót, ilości wyliczonych przez siebie robót, ceny jednostkowe wszystkich materiałów oraz ceny jednostkowe najmu sprzętu, wartości poszczególnych pozycji kosztorysowych oraz tabelę elementów scalonych wraz z ich wartościami. Sumaryczna wartość końcowa wszystkich kosztorysów szczegółowych musi być zgodna z oferowaną ceną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia;
3)tabelę z wyliczoną wartością pozyskanego drewna, o jaką zmniejszono wartość zamówienia,
4)uprawnienia oraz aktualne zaświadczenia potwierdzające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego kierownika budowy oraz kierowników robót poszczególnych branż;
5)polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezp OC prowadzonej dział gospj, w zakresie objętym przedm zamów, na wartość nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł;
6)w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wyk wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię umowy regulującej współpracę tych Wyk;
7)info dotyczącą organu podatkowego właściwego dla Wyk
8)dowód wniesienia ZNW umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.