eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Biskupiec › Usługa żywienia pacjentów

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa żywienia pacjentów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511315745

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 8

1.5.2.) Miejscowość: Biskupiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@szpital-biskupiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-biskupiec.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa żywienia pacjentów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3991349-cf05-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211306

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00026178/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa żywienia pacjentów (usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 euro)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3991349-cf05-11ee-a3b5-e25d731b0da9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
38. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
39. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
40. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e Zamówienia.
1. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
1.1 . Komputer PC 5
a. parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
b. zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
1. MS Windows 7 lub nowszy
2. OSX/Mac OS 10.10,
3. Ubuntu 14.04
c. Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
1. Chrome 66.0 lub nowsza
2. Firefox 59.0 lub nowszy
3. Safari 11.1 lub nowsza
4. Edge 14.0 i nowsze
albo
1.2 Tablet/Telefon
a. Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
b. Przeglądarka Chrome 61 lub nowa
2. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
3. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
3.1 specyfikacja połączenia -formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
3.2 format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
3.3 oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/02/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1852079,67 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żywienia pacjentów polegającej na:
• zapewnieniu codziennej (7 dni w tygodniu) produkcji posiłków w kuchni, którą posiada lub dysponuje Wykonawca,
• dostawie posiłków do Szpitala transportem Wykonawcy,
• wydaniu gotowych porcji posiłków dla personelu Zamawiającego oraz odbiorze brudnych pojemników, naczyń wraz z odpadami pokonsumpcyjnymi, a także zagospodarowaniu wszystkich odpadów,
• transport gotowych porcji na oddziały i wydanie pacjentom po stronie personelu Zamawiającego, przy użyciu wózków Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega, że ilości posiłków zawarte w Załączniku Nr 3 do umowy są ilościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych posiłków, w zależności od ilości hospitalizowanych pacjentów, jednak o nie więcej niż 30% w skali 12 miesięcy. Wykonawca nie może domagać się wykupienia pełnej ilości określonych umową usług w sytuacji, gdy nie leży to w interesie Zamawiającego, ani rościć żądań finansowych z powodu niezrealizowanej w tym zakresie części umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
- cena - 60 %,
- termin płatności – 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
a) W zakresie warunku wskazanego w punkcie 10.b) tiret drugie Zamawiający wymaga
- posiadania zezwolenia na prowadzenie żywienia zbiorowego i realizację usługi w systemie cateringowym;
- posiadania zezwolenia na używanie środków transportu do przewozu środków spożywczych (posiłków);
b) W zakresie warunku wskazanego w punkcie 10.b) tiret trzecie Zamawiający wymaga znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, tj.:
- wykazania się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia, z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) na jedno i 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) na wszystkie zdarzenia;
c) W zakresie warunku wskazanego w punkcie 10.b) tiret czwarte Zamawiający wymaga:
- zdolności technicznej w postaci kuchni przygotowującej gorące posiłki oraz dysponowania na wypadek awarii kuchnią dodatkową;
- zdolności zawodowej do wykonania zamówienia, tj. wymaga się dysponowania:
• co najmniej jednym dietetykiem z wykształceniem potwierdzającym jego kwalifikacje, posiadającym minimum roczne doświadczenie zawodowe w ustalaniu jadłospisów dla pacjentów hospitalizowanych w placówkach medycznych;
• co najmniej dwoma pracownikami na stanowisku kucharza;
• jednym pracownikiem posiadającym minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w gastronomii (kierownik lub szef kuchni);
• minimum 2 środkami transportu posiadającymi pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. przewożenia żywności (jeśli ma zastosowanie).
- wymaga się zrealizowania lub realizowania minimum 1 zamówienia o podobnym charakterze co do przedmiotu zamówienia, obejmującego kompleksowe wykonywanie usług żywienia pacjentów szpitala przez okres minimum 12 miesięcy, o wartości w okresie jednego miesiąca nie mniejszej niż 30 tys. zł lub ilości wydanych pełnych posiłków całodobowych miesięcznie nie mniejszej niż 2 tys. – w okresie ostatnich trzech lat. (Uwaga! W przypadku realizacji usług na rzecz różnych szpitali w tym samym czasie - wartości zamówień i ilości posiłków sumuje się).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W okresie od dnia 1 października 2024 r. do końca obowiązywania umowy podana cena może ulec zmianie w okresach nie krótszych niż kwartał. Zmiana nie przekroczy wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni kwartał, publikowanego w obwieszczeniu Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
Zmiana cen może nastąpić jedynie po uzgodnieniu z Zamawiającym na podstawie przedłożonych na piśmie dokumentów, złożonych na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen.
W przypadku zmiany stawki podatku VAT na usługi objęte niniejszą umową, zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.
Wynagrodzenie może ulec waloryzacji w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a także w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, według następujących zasad:
a) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmianie ulegnie wynagrodzenie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu usługi wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części albo wynikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych.
c) Wykonawca we wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w pkt. a), ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w pkt. a), przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracowników, o których mowa w pkt. b).
d) W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie ulegnie zmianie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę o prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.
g) W terminie 14 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym mowa odpowiednio w pkt. c) lub f) Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżenia Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo uzasadnienie poprawności kalkulacji do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia.
h) W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie z uwzględnieniem sumy wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z wpłat do pracowniczego planu kapitałowego dokonanych przez Wykonawcę zatrudniającego osoby bezpośrednio wykonujące Zamówienie na rzecz Zamawiającego.
Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w pkt. d) i h), przedstawiając jego kalkulację dodatkowo wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o których mowa w pkt. e)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.