eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głogów › Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla potrzeb realizacji projektu pn. "Ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej oraz zielonej i niebieskiej infrastruktury w GMG".

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla potrzeb realizacji projektu pn. „Ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej oraz zielonej i niebieskiej infrastruktury w GMG”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Głogów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647297

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 10

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@glogow.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla potrzeb realizacji projektu pn. „Ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej oraz zielonej i niebieskiej infrastruktury w GMG”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-438b22d0-cfeb-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211267

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00073965/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji projektu pn. „Ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej oraz zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gminie Miejskiej Głogów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://glogow-um.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://glogow-um.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy do systemu
https://glogow-um.ezamawiajacy.pl
(przez Biuletyn Informacji Publicznej zakładka „Zamówienia publiczne”, Platforma zakupowa MarketPlanet);
2) wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia
bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika
polecenie „zarejestruj się”;
3) rejestracja konta następuje poprzez kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub jeżeli użytkownik nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin
roboczych. W związku z tym zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej,
4) po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu; komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej; za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji;
5)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez akcję „Zadaj pytanie” (przed przystąpieniem do
postępowania). W celu zadania pytania zamawiającemu, wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane wykonawcy tj. Nazwę i
adres mail, temat oraz treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka wykonawca klika akcję POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie
wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".
6) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma
zakupowa Głogów tel. +48 22 2572223 (infolinia dostępna
w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl;
7) Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu,
oddzielny plik z podpisem,
8) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
- Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
- Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w
txt,rtf,pdf,xps,odt,ods,odp,doc,xls,ppt,docx,xlsx,pptx,csv,jpg,jpeg,tif,tiff,geotiff,png,svg,wav,mp3,avi,mpg,mpeg,mp4,m4a,mpeg4,ogg,ogv,zip,tar,gz,gzip,7z,html,xhtml,css,xml,xsd,gml,rng,xsl,xslt,tsl,xmlsig,xades,pades,cades,asic,ograniczona ilość znaków pozostałe informacje sa zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): obowiązkowe informacje zostały zawarte w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): obowiązkowe informacje zostały zawarte w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.7.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach projektu pn. „Ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej oraz zielonej i niebieskiej infrastruktury w Gminie Miejskiej Głogów”.

I. Założenia ogólne.
Celem projektu jest m.in. przywracanie i wzmacnianie usług ekosystemowych w ramach zielonej i niebieskiej infrastruktury w Głogowie, wraz z poprawą jakości środowiska, rozwoju ekologii i turystyki. Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących celów szczegółowych: - w obszarze środowiska naturalnego:
• przeciwdziałanie powstawaniu tzw. „wysp ciepła”,
• ochrona różnorodności biologicznej,
• zwiększenie absorpcji dwutlenku węgla (CO2),
• poprawa jakości powietrza,
• ograniczenie prędkości wiatrów w mieście,
• poprawa warunków hydrologicznych,
- w obszarze społeczno – gospodarczym:
• poprawa jakości życia mieszkańców Głogowa,
• zwiększenie atrakcyjności miasta dla turystów,
• przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego miasta,
• zwiększenie ochrony przed hałasem,
• poprawa komfortu kierowców.

Projekt realizowany będzie na obszarze Gminy Miejskiej Głogów, której powierzchnia zielona stanowi 15% ogólnej powierzchni miasta.
Projekt ma przewidzieć działania zmierzające do ograniczenia skutków emisji, ograniczenia zjawisk miejskich wysp ciepła, likwidacji uszczelnionych nawierzchni, rozwiązania problemów małej retencji i wód opadowych, likwidacji gatunków inwazyjnych i przywracanie ekosystemów. Działaniami mają być objęte tereny zielone i niebieska infrastruktura.

Celem projektu jest rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych zarówno w istniejących parkach (m.in. Park nad Strumykiem, Park Paulinów, Park Piastowski, Park Południowy, Park Sapera), jak i utworzenie nowych terenów/ placów/ obszarów czynnych biologicznie ( m.in. park na os. Piastów za targowiskiem miejskim, park na osiedlu Piastów przy ul. Budziszyńskiej, teren przy Państwowej Szkole Muzycznej w Głogowie; Stare Miasto, w tym przestrzeń nadodrzańska, przy ul. Jedności Robotniczej, przy ul. Leszka Białego).

W ramach projektu planowane są następujące działania: nasadzenia drzew i krzewów (gatunki rodzime), likwidacja gatunków inwazyjnych i samosiewów, tworzenie/ modernizacja i utwardzanie ścieżek nawierzchnią przepuszczalną, usuwanie nawierzchni nieprzepuszczalnych, zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej- m.in. tworzenie zielonych wysp na terenach zabetonowanych/ wybrukowanych, korekta ukształtowania terenu, roboty ziemne w zakresie mikroniwelacji (likwidacja nadwyżek, zasypanie ubytków i zagłębień terenowych wraz z plantowaniem terenu i wysiewem nasion traw, ewentualne wykonanie systemu drenażu odwadniającego teren, regulacja stawów, strumyka, niecek i rowów, utworzenie punktów edukacji ekologicznej- tablic edukacyjnych, zakup i montaż elementów małej architektury (w tym mostki nad stawami), budek lęgowych dla ptaków, prace oświetleniowe. Realizacja przedsięwzięcia uwzględniać będzie zakaz uszczelnienia lub zasklepienia gleby, by nie zagrażać różnorodności biologicznej, nie zwiększać ryzyka powodzi i niedoborów wody oraz nie przyczyniać się do globalnego ocieplenia. Sytuacje uszczelniania lub zasklepiania gleby dopuści się wyjątkowo w przypadku braku innych rozwiązań technicznych. Powierzchnia parków/ innych terenów objętych projektem wynosi ok. 39 ha Działania objęte projektem powinny uwzględniać pozytywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 znajdujący się w sąsiedztwie granic administracyjnych miasta i przyczyniać się do ochrony następujących form ochrony przyrody:
1. obszaru ptasiego Natura 2000 pn. „Łęgi Odrzańskie”, kod PLB020008;
2. obszaru siedliskowego Natura 2000 pn. „Łęgi Odrzańskie”, kod PLC020002.

Projekt realizowany będzie zgodnie ze strategią ZIT LGOF, dokumentami i planami wyszczególnionymi w kryteriach wyboru projektów, FEDS 2021-2027, SZOP FEDS 2021-2027. Projekt realizowany będzie przez Gminę Miejską Głogów.

Projekt ma na celu ochronę środowiska i zachowania bioróżnorodności. Realizacja projektu ma być ukierunkowana na bezpieczne udostępnianie zasobów przyrodniczych regionu, racjonalne ich wykorzystanie, rozsądne gospodarowanie przestrzenią naturalną,
a także dzielenie się dziedzictwem naturalnym i kulturowym oraz wzmacnianie działań adaptacyjnych przeciwdziałających niekorzystnym zmianom klimatu, wpisując się w cele EFRR/FS.CP2.VII oraz SRWD 2030, z uwzględnieniem edukacji ekologicznej.

Zgodnie ze Strategią ZIT „wyzwania dla obszaru LGOF wskazują na potrzebę adaptacji do zmian klimatu i zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańcom w zmieniających się warunkach klimatycznych, jak również ochronę jakości środowiska przyrodniczego. (...) Antropopresja i rosnąca presja urbanizacyjna wpływa na konieczność zachowania i rozwoju bioróżnorodności, dążenie do ograniczenia skutków zmian klimatu, redukcji emisji zanieczyszczeń, jak również zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej. (...) Podstawowe założenia przedsięwzięcia uwzględniają ochronę różnorodności biologicznej, rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury oraz realizacji działań związanych z ograniczeniem niekontrolowanej presji człowieka, zarówno ekonomicznej, jak i społecznej.”.

Zgodnie z powyższym projekt musi uwzględniać następujące cele, priorytety i działania:
Cel strategiczny 3. Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego
• Cel rozwojowy 3. Ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego w oparciu o efektywne zarządzanie dostępnymi zasobami przyrodniczymi i kulturowymi
Priorytet 9. Zachowanie walorów przyrodniczych
Działanie 9.1 Udostępnianie terenów atrakcyjnych przyrodniczo
Działanie 9.2 Ochrona bioróżnorodności
Projekt agregowany jest w ramach przedsięwzięcia zintegrowanego strategii ZIT: PZ 3.2 Ochrona obszarów o wysokich walorach przyrodniczych. Zgodnie ze Strategią ZIT LGOF: „celem przedsięwzięcia jest z prowadzenie działań mających na celu ochronę i poprawę stanu i jakości środowiska oraz ograniczenie negatywnego wpływu człowieka na bioróżnorodność na obszarze LGOF. Jednym z największych wyzwań jest racjonalne gospodarowanie terenami o wysokiej wartości przyrodniczej. Zmniejszenie antropopresji poprzez prowadzenie polityki pro środowiskowej pozwoli na ich udostępnianie w celach rekreacyjnych. Istotne jest również prowadzenie działań mających na celu przywrócenie i stworzenie warunków do ponownego występowania gatunków rodzimych (flory i fauny charakterystycznej dla LGOF).”
Dzięki realizacji projektu nastąpi rozwój ogólnodostępnych terenów zielonych w Głogowie. Wsparcie będzie realizowane zarówno w istniejących parkach (m.in. Park nad Strumykiem, Park Paulinów, Park Piastowski, Park Południowy, Park Sapera), jak i powstaną nowe tereny czynne biologicznie (m.in. park na os. Piastów za targowiskiem, park na osiedlu Piastów przy ul. Budziszyńskiej, teren przy Państwowej Szkole Muzycznej w Głogowie; Stare Miasto, w tym przestrzeń nadodrzańska, przy ul. Jedności Robotniczej, ul. Leszka Białego). Realizowane będą m.in. nasadzenia drzew i krzewów (gatunki rodzime), usuwanie nawierzchni nieprzepuszczalnych i zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej. W ten sposób projekt wpływał będzie na ochronę bioróżnorodności biologicznej oraz rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury na obszarze miejskim. Wpłynie to na ochronę i poprawę stanu i jakości środowiska oraz ograniczy negatywny wpływ człowieka w tym zakresie. Podejmowane w projekcie działania adaptacyjne wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców oraz przeciwdziałać będą niekorzystnym zmianom klimatu. Przyczynią się do zrównoważonego rozwoju obszaru miejskiego z poszanowaniem dla środowiska naturalnego i zachowaniem gatunków rodzimych oraz dziedzictwa przyrodniczego (flory i fauny charakterystycznych dla LGOF)
Szacowana wartość całkowita przedsięwzięcia objętego opracowaniem projektowym planowana jest na kwotę 20.987.987,00 zł (wydatków kwalifikowanych brutto) w tym wydatki związane z infrastrukturą towarzyszącą i edukacją ekologiczną nie przekroczą 20% wydatków kwalifikowanych projektu.

Infrastruktura towarzysząca – tj. mała architektura, w tym mostki nad stawami, tablice edukacyjne, ławki, pojemniki na śmieci, altany, amfiteatry, oświetlenie, które mogą stanowić wyłącznie element w projekcie do 20% jego wydatków kwalifikowanych

Obszar objęty projektem częściowo położony jest na terenie pasa krajobrazowego zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Głogowa, który został objęty wpisem do rejestru zabytków pod nr A/2642/2178 decyzją z dnia 31.03.1975r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7. do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego. Przewiduje się możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów usług określonych w formularzu cenowym .

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe koordynatora zespołu projektowego-architekta

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00zł: co potwierdzą poprzez złożenie aktualnej informacji banku,
b) posiadają ubezpieczenie od OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 150.000,00 złotych

2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali co najmniej:

a) jedną dokumentację projektową dot. architektury krajobrazu na obszarze minimum 2 ha w zakresie projektowania zieleni, ukształtowania terenu wraz z elementami wody w krajobrazie oraz układu ścieżek lub alejek parkowych, która uzyskała decyzję pozwolenia na budowę. Teren powinien być co najmniej częściowo objęty ochroną konserwatorską lub wpisany do Rejestru Zabytków,

oraz

b) jedną dokumentację projektową dotyczącą budowy oświetlenia terenu w ilości nie mniejszej niż 10 punktów świetlnych.

c) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnościach:

- projektant, będący jednocześnie koordynatorem zespołu wykonującego dokumentację projektową, z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń z min. 5 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień zawodowych posiadający doświadczenie w zaprojektowaniu jednej dokumentacji projektowej dot. architektury krajobrazu na obszarze minimum 5 ha w zakresie projektowania zieleni, ukształtowania terenu wraz z elementami wody w krajobrazie oraz układu ścieżek lub alejek parkowych, która uzyskała decyzję pozwolenia na budowę Teren powinien być co najmniej częściowo objęty ochroną konserwatorską lub wpisany do Rejestru Zabytków.

- projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń z min. 3 letnią praktyką zawodową, , liczoną od dnia uzyskania uprawnień zawodowych oraz posiadający doświadczenie w zaprojektowaniu co najmniej jednego obiektu, na realizację którego uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,

- projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych z min. 3 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień zawodowych,

- projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń z min. 3 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień zawodowych,

- projektant z uprawnieniami do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z min. 3 letnią praktyką zawodową, liczoną od dnia uzyskania uprawnień zawodowych,

UWAGA:
Wykonawca winien także dysponować osobami sprawdzającymi poszczególne branże.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych :
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik Nr 3 do SWZ). Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a) i b).
c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art.125 ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór stanowi załącznik Nr 8 do SWZ).

Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w pkt. 1 ppkt. 1 lit. a), b) i c),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji finansowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik Nr 4 do SWZ),
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik Nr 5 do SWZ),
c) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą.
1) Formularz ofertowy (wzór określa załącznik Nr 1 SWZ).
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (wzór określa załącznik Nr 2 do SWZ)
3) Pełnomocnictwo
4) Zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) (wzór określa załącznik Nr 7 do SWZ).
5) Wadium
6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (wzór określa załącznik Nr 9 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 ).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 30.03.2024r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy :
Gmina Miejska Głogów
Oddział BNP PARIBAS w Głogowie
Nr 65 2030 0045 1110 0000 0192 9720
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym
w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Miejska Gogów.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 ).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 30.03.2024r.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy :
Gmina Miejska Głogów
Oddział BNP PARIBAS w Głogowie
Nr 65 2030 0045 1110 0000 0192 9720
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym
w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Miejska Gogów.
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

warunki zmian określone zostały w dokumentach zamówienia SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://glogow-um.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-01 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia

L.p. Elementy przedmiotu zamówienia Termin wykonania
1. Wykonanie koncepcji projektowej wraz
z wizualizacjami
do 90 dni od dnia zawarcia umowy

2. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, zgód, zgłoszeń, decyzji administracyjnych itp., w tym w szczególności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

do 15.11.2024

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.