eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa leków przeciwgrzybiczych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa leków przeciwgrzybiczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351375886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wielicka 265

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-663

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@usdk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalzdrowia.pl/kontakt/ bip.usdk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków przeciwgrzybiczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba8de30e-cf2e-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://usdk.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://usdk.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej
Zamawiającego: Platforma Zakupowa eB2B dostępnej pod adresem https://usdk.eb2b.com.pl/
Na potrzeby przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki (jeżeli są wymagane) których nie można przekazać przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej – na podstawie art. 65 ustawy Pzp - odstępuje się od użycia środków komunikacja
elektronicznej w sposób opisany w niniejszej SWZ.
2. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
3. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z
aktualną wersją.
4. Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania
się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://usdk.eb2b.com.pl/ zgodnie z poniższą kolejnością.
Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji
„przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://usdk.eb2b.com.pl., gdzie zostanie powiadomiony o możliwości
zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w
systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło,
wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia
oferty w postępowaniu.
5. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową Zamawiającego,
opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej Zamawiającego.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu platformy,
opisane zostały w Instrukcji dla oferenta pod adresem: https://usdk.eb2b.com.pl/ w zakładce: Pomoc (https://usdk.eb2b.com.pl/help-
bidder-manual.html)
7. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów
elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://usdk.eb2b.com.pl/
•komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka aktualnie wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 4/1 Mb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz
komunikacji wynosi: 500 MB.
9. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
portalu https://usdk.eb2b.com.pl/, określone w aktualnej Instrukcji dla oferenta oraz zobowiązuje się korzystając z portalu
https://usdk.eb2b.com.pl/ przestrzegać postanowień tej instrukcji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowy opis w rozdziale XL SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowy opis w rozdziale XL SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-271-2-50/TP/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 200764,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa leków przeciwgrzybiczych, szczegółowo opisana w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Maksymalna wartość opcji: 58 276,00 Netto. Szczegółowe warunki skorzystania z prawa opcji oraz rodzaj opcji opisane w
załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został określony przez Zamawiającego w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykażą że spełniają warunki dotyczące:
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający określa warunek:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych
Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2301, ze zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy wykażą że spełniają warunki dotyczące:
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający określa warunek:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych
Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2022 poz. 2301, ze zm.)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania szczegółowo opisane w treści SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zamian został wskazany w załączniku nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://usdk.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

OFERTA składana w terminie złożenia oferty ma zawierać:
a) FORMULARZ OFERTY – sporządzony według wzoru – załącznik nr 2 do SWZ
b) FORMULARZ KALKULACJA CENOWA - sporządzony według wzoru – załącznik nr od 3 do SWZ
c) Formularz systemowy OFERTY wygenerowany przez Platformę Zakupową eB2B i za jej pośrednictwem wypełniony –
formularz składany pomocniczo. Zamawiający zastrzega, że poprawi niezgodności pomiędzy Formularzem Oferty
wygenerowanym przez Platformę Zakupową eB2B, a formularzem oferty złożonym przez Wykonawcę według
odpowiedniego wzoru stanowiącego załącznik SWZ przyjmując za prawidłową treść oferty złożoną według wzoru
stanowiącego załącznik do SWZ,
d) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, którego wzór określa załącznik
nr 4 do SWZ; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu składa każdy w Wykonawców,
e) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (jeśli dotyczy - o ile ofertę składa pełnomocnik),
f) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia).
Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.
g) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – sporządzony według wzoru –
załącznik nr 5 do SWZ (jeśli dotyczy - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.