eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Braniewo › Zakup ambulansu dla zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) wraz z dodatkowym wyposażeniem ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup ambulansu dla zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) wraz z dodatkowym wyposażeniem ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Braniewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280242068

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Moniuszki13

1.5.2.) Miejscowość: Braniewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-500

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 784919226

1.5.8.) Numer faksu: 556208362

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital-braniewo.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-braniewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup ambulansu dla zespołu ratownictwa medycznego (ZRM) wraz z dodatkowym wyposażeniem ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57837f71-cfe5-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00211204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej pod adresem strony internetowej wskazanej w Rozdziale l niniejszej SWZ. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. póz. 344). 2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. Zamawiający informuje, że instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej dotyczącej w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje4. Zgodnie z 67 ustawy p.z.p. Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0,4) włączona obsługa języka JavaScript,4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików, pdf.,5) Szyfrowanie na platforma zakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.36) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupowa stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (DE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Braniewie, ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo;;2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: Pani Magdalena Bornus, e-mail: iod@szpital-braniewo.home.pl;3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p. lub przepisów obowiązującego prawa.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8) posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PCM/ZP 01/I/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie eksploatowanego, ambulansu drogowego typu B, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2023 r. z zabudową przedziału medycznego i wyposażeniem dodatkowym (wideolaryngoskop, urządzenie do bezpiecznego oczyszczania powietrza w karetce wbudowanego w pojazd lub umożliwiającego montaż w pojeździe, urządzenie do przenoszenia pacjenta siedzącego o nośności co najmniej 170 kg z systemem trakcyjnym umożliwiającym zsuwania pacjenta po schodach, nosze z systemem elektrycznego wspomagania podnoszenia, opuszczania oraz załadunku noszy) dla potrzeb Zespołu Ratownictwa Medycznego w Powiatowym Centrum Medycznego Spółka z o. o. w Braniewie wraz z przeszkoleniem pracowników merytorycznych ZRM Braniewo w zakresie prawidłowej eksploatacji i obsługi pojazdu i urządzeń.
2. Wykonawca po dostawie ambulansu zamontuje w siedzibie Zamawiającego przekazany wybrany sprzęt medyczny który jest wymagany w wyposażeniu przedziału medycznego ambulansu. Medycznego typu B.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rodzaj asortymentu i jego ilość w zadaniach, okresy gwarancji, warunki serwisu zostały określone w załączniku nr 2 do oferty „Formularze cenowe” oraz w „Formularzach wymaganych warunków technicznych” w załączniku nr 2a do oferty
4. Zakup i dostawa niniejszego przedmiotu zamówienia odbywa się ze środków Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych wyodrębnionego z Funduszu Medycznego
5. Ambulans ma spełniać wymagania:
5.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1047 z póź. zm.)
5.2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2022 z póź. zm.)
6. Ambulans ma spełniać wymagania określone w polskiej normie PN-EN 1789+A2:2015-01 typ ambulansu B (lub normy równoważnej) i w normie PN EN 1865 odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania.
7. Ambulans (spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ) ma posiadać certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu a nie poszczególnych jego elementów) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789.
8. Oferowany ambulans musi posiadać świadectwa homologacji pojazdu skompletowanego (na samochód bazowy pod ambulans oraz na zabudowę medyczną/pojazd specjalny sanitarny), wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia ( Dz. U. 2023, poz. 919 z póź. zm.)
9. Wyposażenie medyczne ambulansu musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2022 poz. 974 z póź. zm.))
10. Dostarczony ambulans, sprzęt medyczny powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych, a także praw osób trzecich oraz, że nie toczą się przeciw niemu żadne postępowania. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
11. Wykonawca zapewni na oferowany ambulans pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji Obsługi.
12. Wykonawca zapewni na oferowane wyposażenie medyczne pełny serwis gwarancyjny.
13. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego:
13.1. mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
13.2. powłoki lakiernicze – min. 24 miesiące
13.3. perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 120 miesięcy
13.4. na zabudowę medyczną – min. 24 miesiące
13.5. na wyposażenie medyczne – min. 24 miesiące
14. Warunki płatności:
14.1. termin 30 dni po protokólarnym odbiorze ambulansu z wykonaną zabudową medyczną i zamontowanym wyposażeniem medycznym po prawidłowym wystawieniu faktury VAT

4.2.6.) Główny kod CPV: 34211200-9 - Nadwozia ambulansów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33100000-1 - Urządzenia medyczne

79632000-3 - Szkolenie pracowników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XX swz

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. póz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a. aktualną cało-pojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu B) i niekompletnego (samochodu ciężarowego) – załącznik nr 6
b. raport/protokół z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami zharmonizowanej aktualnej normy PN-EN 1789 lub równoważnej) wystawionego przez podmiot trzeci, na który wykonawca nie może wywierać decydującego wpływu, dotyczącego oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonego na oferowanej marce i modelu ambulansu – załącznik nr 7
c. Dokumenty dopuszczające zaoferowany sprzęt medyczny stanowiący (będący stanowić) wyposażenie ambulansu do obrotu i używania zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 poz. 876 z póź. zm.) – złącznik nr 8
d. protokół/raport z badań ambulansu potwierdzający spełnienie wymagań wytrzymałościowych zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną wystawionego przez podmiot trzeci, na który wykonawca nie może wywierać decydującego wpływu, dotyczącego oferowanego mocowania noszy do stołu medycznego zamontowanego w oferowanej marce i modelu ambulansu – złącznik nr 9
e. dokument (raport/protokół z badań) potwierdzający zgodność systemów klimatyzacji i ogrzewania z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną, dla oferowanej marki i modelu ambulansu – złącznik nr 10
f. potwierdzony przez jednostkę badawczą rysunek techniczny oferowanego rozwiązania zabudowy specjalnej na ścianie działowej będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g. – złącznik nr 11
g. potwierdzony przez jednostkę badawczą rysunek techniczny oferowanego rozwiązania zabudowy specjalnej na ścianie lewej i prawej będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g – złącznik nr 12
h. Foldery wraz z opisem zaoferowanego wyposażenia i sprzętu medycznego– złącznik nr 13

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a. aktualną cało-pojazdową homologację typu WE pojazdu skompletowanego (oferowanego ambulansu typu B) i niekompletnego (samochodu ciężarowego) – załącznik nr 6
b. raport/protokół z wykonanego testu zderzeniowego całego jednorodnego nadwozia ambulansu (zgodnie z wymogami zharmonizowanej aktualnej normy PN-EN 1789 lub równoważnej) wystawionego przez podmiot trzeci, na który wykonawca nie może wywierać decydującego wpływu, dotyczącego oferowanej konfiguracji zabudowy specjalnej ambulansu przeprowadzonego na oferowanej marce i modelu ambulansu – załącznik nr 7
c. Dokumenty dopuszczające zaoferowany sprzęt medyczny stanowiący (będący stanowić) wyposażenie ambulansu do obrotu i używania zgodnie z ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 poz. 876 z póź. zm.) – złącznik nr 8
d. protokół/raport z badań ambulansu potwierdzający spełnienie wymagań wytrzymałościowych zgodnie z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną wystawionego przez podmiot trzeci, na który wykonawca nie może wywierać decydującego wpływu, dotyczącego oferowanego mocowania noszy do stołu medycznego zamontowanego w oferowanej marce i modelu ambulansu – złącznik nr 9
e. dokument (raport/protokół z badań) potwierdzający zgodność systemów klimatyzacji i ogrzewania z aktualną normą PN-EN 1789 lub równoważną, dla oferowanej marki i modelu ambulansu – złącznik nr 10
f. potwierdzony przez jednostkę badawczą rysunek techniczny oferowanego rozwiązania zabudowy specjalnej na ścianie działowej będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g. – złącznik nr 11
g. potwierdzony przez jednostkę badawczą rysunek techniczny oferowanego rozwiązania zabudowy specjalnej na ścianie lewej i prawej będący elementem dokumentacji do załączonego raportu/protokołu z testu zderzeniowego 10g – złącznik nr 12
h. Foldery wraz z opisem zaoferowanego wyposażenia i sprzętu medycznego– złącznik nr 13

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Podpisany i wypełniony Formularz cenowy - Załączniki nr 2 do SWZ;
2) Podpisany i wypełniony Formularz wymaganych warunków technicznych – załącznik nr 2a
3) Formularz parametrów technicznych punktowanych– załącznik nr 2b
4) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa; pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionego przez osobę do tego upoważnione, z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (o ile dotyczy)
5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_braniewo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.