eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zalesie 1

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 236 00 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzoz-zalesie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-zalesie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-77947ea7-cc04-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210959

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00014151/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni o zadaszone schody wraz z budową instalacji fotowoltaicznej oraz rozbiórką istniejącego komina oraz modernizacją części węzłów cieplnych oraz sieci cieplnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-77947ea7-cc04-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W post o udziel zam kom między
zam, a wyk odbywa się drogą elektr przy użyciu Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektr
zamowienia@spzoz-zalesie.pl. 2. Korz z Platformy e-Zamowienia jest bezpłatne.
3. Wyk zamierzający wziąć udział w post o udz zam publ musi posiadać konto podmiotu „Wyk” na Platf e-Zamowienia. Szczeg info
na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamowienia określa Regn Platformy
eZamowienia, dostępny na str inter https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. 4.
Przegl i pobieranie publicznej treści dokumentacji post nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamowienia ani logowania. 5.
Sposób sporządzania i przekazywania dok elektr lub dok elektr będących kopią elektr treści zapisanej w postaci pap (cyfr
odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozp Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przek info oraz wymagań tech dla dok elektro oraz środków kom elektro w post o udz zam pub lub konkursie
(zw. Dalej Rozporządzenie w spr wym dla dok elektro). 6. Dok elektro, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozp Prezesa Rady Ministrów w
spr wym dla dok elektro, sporządza się w postaci elektro, w formatach danych okr w przepisach Rozp Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, min wymagań dla rejestrów publ i wymiany info w postaci elektro oraz
mini wymagań dla systemów teleinfo (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzgl rodzaju
przek danych i przekazuje się jako załi. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 u.p.z.p., ww. regulacje nie będą
miały bezpośro zast. 7. Info, ośw lub dok, inne niż wym w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dok elektro, przek w
post sporządza się w post elektroj: 1) w formatach danych określ w przepisach Rozporządzenia w spr Krajowych Ram
Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub 2) jako tekst wpisany bezp do wiadomości przek przy użyciu środków komu
elektr (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Komu w post, z wył skł ofert, odbywa się drogą elektr za pośrednictwem formularzy do kom dos w zakładce „Formularze”
(„Formularze do kom”). Za pośr „Formularzy do kom” odbywa się w szcz przek wezwań, zawiadomień, zadawanie pyt. Form do kom
umożliwiają również doł zał do przesyłanej wiadi („dodaj zał”). We wszelkiej korespondencji zw z nin post zamawiający i wyk
posługują się nr ref -SZP.26.4.2024.TP.MJ.PG.9. W przyp zał, które są zgodne z u.p.z.p. lub Rozp w spr wym dla dok elektr, opatrzone kwal pod elektr, podpisem zaufanym lub pod os, mogą być opatrzone pod typu zew lub wew. W zal od rodz pod i jego typu (zew,wew) dod się uprzednio pod dok wraz z wygenerowanym plikiem pod (typ zew) lub dok z wszytym pod(typ wew). 10. Możliwość korzystania w post z „Formularzy do kom w pełnym zakr wym posiadania konta „Wyk” na Platformie e-Zamowienia oraz zal się na
Platf e-Zamowienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zad pyt dot treści dok zam, wyst jest posiadanie
tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamowienia. 11. Wszelkie wys i odebrane w post przez Wy wiad, widoczne są po zal w
podglądzie post w zak „Komunikacja”. 12. Maks rozmiar plików przesyłanych za pośr „Formularzy do kom” wynosi 150 MB (wielkość
ta dot plików przesyłanych jako zał do jednolitego form). 13. Min wym tech dot sprzętu używanego w celu korzyst z usług Platformy
e-Zamowienia oraz info dot specy poł określa Reg Platf e-Zamowienia. 14. W przypadku problemów tech awarii zw z
funkcjonowaniem Platformy e-Zamowienia, użyt mogą skorzystać z wsparcia tech dostępnego pod num tel 22/ 458 77 99 lub drogą
elektropoprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4/05/2016 r, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09- 500 Gostynin tel. 24/2360000, e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1 jest Pan Marek Malczewski, dane kontaktowe: tel. 24/236 00 23, adres poczty elektronicznej: iod@spzoz- zalesie.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudową szpitalnej sieci ciepłowniczej”.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja przetargowa postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pózn. zm.), dalej: u.p.z.p.,
5) ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 u.p.zp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach u.p.zp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z u.p.zp.;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art 18 ust. 2 RODO2,
10) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.26.4.2024.TP.MJ.PG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (dalej: roboty), polegających na wykonaniu przebudowy i rozbudowy budynku kotłowni wraz z modernizacją węzłów cieplnych oraz przebudowy szpitalnej sieci ciepłowniczej na działce o nr ewidencyjnym 6721/3, Obręb: 0001 Gostynin, Nr księgi wieczystej: KW PL1G/00043843/0 – nieruchomość będąca w użytkowaniu Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie – akt notarialny Repertorium A – 12815/2007 Kancelaria Notarialna Maria Alicja Janowska, ul. Nowolipki 27B, lok. 3, 01-010 Warszawa, stanowiąca własność Samorządu Województwa Mazowieckiego adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
2. Przedmiot niniejszego zamówienia, o którym mowa w ust. 1 tego Rozdziału, obejmuje roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej, w szczególności:
1) Przebudowę, rozbudowę i modernizację budynku kotłowni, w tym w szczególności:
a) rozbudowę budynku o zadaszone schody wraz z rozbiórką istniejącego wejścia;
b) przebudowę stalowych schodów zewnętrznych wraz z wymianą zużytej konstrukcji podestów i poręczy do hali kotłów i magazynów oleju;
c) wymianę pokrycia dachowego;
d) wymianę orynnowania wraz z obróbkami blacharskimi;
e) wymianę sufitów podwieszanych;
f) wymianę drabin, stopni i ław kominiarskich;
g) wymianę stolarki okiennej;
h) wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;
i) wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej;
j) ocieplenie ścian zewnętrznych;
k) wykonanie nowych okładzin zewnętrznych;
l) wymianę posadzek;
m) wykończenie ścian i sufitów;
n) demontaż kotła parowego wraz z kominem;
o) demontaż kotłów wodnych wraz z kominami;
p) wymianę armatury i osprzętu instalacyjnego;
q) instalacje elektryczne i automatyki wg projektu branżowego;
r) instalacje sanitarne według projektu branżowego;
s) wymianę istniejących kotłów na nowe;
t) wymianę kominów wraz z robotami antykorozyjnymi konstrukcji wsporczej;
u) modernizacja instalacji lekkiego oleju opałowego wraz z czyszczeniem istniejących zbiorników;
v) roboty montażowe w kotłowni;
w) montaż instalacji fotowoltaicznej;
x) dostawę urządzeń gaśniczych;
y) zabezpieczenie pożarowe istniejących projektowanych przejść instalacyjnych odpowiednio do klasy odporności ogniowej przegrody;
2) modernizację węzłów cieplnych w pawilonie nr 1, 2, 7 oraz w budynku warsztatów
i garaży;
3) przebudowę szpitalnej sieci co i cw:
a) odcięcie nieczynnych odcinków w sieci ciepłowniczej;
b) odcięcie nieczynnych odcinków ciepłej wody użytkowej;
c) wstawienie preizolowanych zaworów odcinających;
4) zabezpieczenie pożarowe istniejących projektowanych przejść instalacyjnych odpowiednio do klasy odporności ogniowej przegrody;
5) wykonanie prób i badań wykonanych instalacji;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-19

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
Cena (brutto) – 60% Okres gwarancji – 40%

1) CENA (brutto) - 60
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty. Ocena wartości ceny oferty jest obliczana według przedstawionego wzoru:
C min
C = x maksymalna liczba punktów
C of

C min - cena minimalna/ najniższa cena oferty nieodrzuconej,
C of - cena oferowana/ cena oferty badanej.

Maksymalna liczba punktów - 60

2) Okres gwarancji – 40

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca wynosi 40 punktów.
Ocena kryterium okresu gwarancji zawartego w ofercie jest obliczana według wskazanej poniżej punktacji.
• gwarancja 48 m-cy – 0 pkt – warunek zamówienia
• gwarancja 60 m-cy – 20 pkt
• gwarancja 72 m-cy – 40 pkt
Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot niniejszego zamówienia nie może być krótszy niż 48 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego (warunek konieczny) – 48 miesięcy. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wypełni zobowiązania dotyczącego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że okres gwarancji został udzielony na 48 miesięcy. Całkowity okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Oferta z maksymalnym okresem gwarancji 72 m-ce otrzyma 40 punktów. Każdy kolejny rok nie spowoduje zwiększenia ilości przyznanych punktów.

3) Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryterium Ceny i Okresu gwarancji. Maksymalna liczba punktów do uzyskania po zsumowaniu wszystkich kryteriów: 100.

4) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

5) W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XIV SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a) Zamawiający nie wprowadza szczegółowego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł brutto.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Kwalifikacje osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- posiada Kierowników budów:

- Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowalnej - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.117) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
Posiadający min. 3 letnie doświadczenie.

- Kierownika budowy w specjalności sanitarnej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.117) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

- Kierownika budowy w specjalności elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz.117) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).
Posiadający min. 3 letnie doświadczenie.

W terminie składania ofert wykonawca składający ofertę ma obowiązek złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ), w którym wstępnie wskaże spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1), po terminie składania ofert wykonawca, którego oferta zostanie oceniona zostanie wezwany do złożenia wykazu potwierdzającego spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu – wg Załącznika nr 5 SWZ.


b) Doświadczenie wykonawcy.
Wykonawca uczestniczący w postępowaniu musi wykazać, że posiada doświadczenie w realizacji robót budowlanych polegających na modernizacji kotłowni.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca:
- wykaże, że wykonał w terminie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej dwie modernizacje kotłowni o łącznej mocy powyżej 3 MW o wartości minimum 1 000 000 zł netto każda.

Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia.


W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 118 ust 2 ustawy pzp). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (zawarte w załączniku nr 3 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Na wezwanie zamawiającego (art. 274 ust. 1), po terminie składania ofert wykonawca, którego oferta zostanie oceniona zostanie wezwany do złożenia wykazu potwierdzającego spełnienie tego warunku udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 6 SWZ łącznie z potwierdzeniem – referencjami sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, potwierdzające zrealizowanie robót z należytą starannością.

Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w Rozdziale XV niniejszej SWZ “INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy” metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/osobistym/zaufanym przez Wykonawcę formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SWZ;
2. Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/osobistym/zaufanym przez Wykonawcę projekt umowy – załącznik nr 2 do SWZ;
3. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/osobistym/zaufanym przez Wykonawcę/ wykonawców składających ofertę wspólnie (każdy z nich odrębnie) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ w zakresie wskazanym w SWZ;
4. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/osobistym/zaufanym przez podmiot udostępniający zasoby oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do SWZ - w zakresie wskazanym w SWZ;
5. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł brutto.
6. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/osobistym/zaufanym przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę/podmioty występujące wspólnie, oświadczenie art. 13 i art. 14 RODO - załącznik nr 13 do SWZ.
7. Dowód wpłaty wadium. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę. 14. Oświadczenie Wykonawcy / wykonawców składający ofertę wspólnie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 poz. 1076 z późń. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ; Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie (wg załącznika nr 6 do SWZ). Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do niniejszej SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/osobistym/zaufanym przez Wykonawcę formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SWZ;
2. Podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/osobistym/zaufanym przez Wykonawcę projekt umowy – załącznik nr 2 do SWZ;
3. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/osobistym/zaufanym przez Wykonawcę/ wykonawców składających ofertę wspólnie (każdy z nich odrębnie) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ w zakresie wskazanym w SWZ;
4. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/osobistym/zaufanym przez podmiot udostępniający zasoby oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do SWZ - w zakresie wskazanym w SWZ;
5. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł brutto.
6. Wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/osobistym/zaufanym przez Wykonawcę/podwykonawcę/dalszego podwykonawcę/podmioty występujące wspólnie, oświadczenie art. 13 i art. 14 RODO - załącznik nr 13 do SWZ.
7. Dowód wpłaty wadium. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę. 14. Oświadczenie Wykonawcy / wykonawców składający ofertę wspólnie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 u.p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 poz. 1076 z późń. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ; Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie (wg załącznika nr 6 do SWZ). Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do niniejszej SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

108 700,00 złotych

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy realizujący wspólnie przedmiot niniejszego zamówienia są solidarnie odpowiedzialni za jego wykonanie.
2. Wykonawcy realizujący wspólnie niniejszy przedmiot zamówienia wyznaczają spośród siebie Lidera Wykonawcy upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie przedmiot niniejszego zamówienia, do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie przedmiot niniejszego zamówienia.
3. Liderem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 tego Rozdziału będzie podmiot wskazany w formularzu oferty oraz w składanych oświadczeniach przez wykonawców.
4. Postanowienia umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie przedmiot niniejszego zamówienia.
5. W terminie przed podpisaniem umowy Wykonawcy realizujący wspólnie przedmiot niniejszego zamówienia przedłożą Zamawiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji niniejszego zamówienia.
6. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:
1) podmioty wspólnie składające ofertę ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PEŁNOMOCNICTWO,
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę,
3) każdy z podmiotów składających wspólnie ofertę musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.z.p. oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w Rozdziale XV SWZ.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Niedopusz. jest pod rygorem nieważ. zmi. post umowy, w stosunku do treści FO, stan. zał. nr 1 do umowy, będ integr częścią umowy, na podst której dokon wyboru Wykon, z wyj syt przewi w umowie, a także za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie pzp. 2. Każda ze stron ma obow niezw pisem zawiad o ew potrz dokon zm w umowie, wraz z stos uzas, z zastrz ust. 3 tego Rozdz. Wykon przedł Zamaw pisem wniosek dot propon zmian, zawier:
1) dokładny opis prop przez Wykon zmian 2) szczeg uzasad dla dok zmian;
3) pods prawną i okol fakt; 4) opis wpł zm na term, spos reali wykon umowy;
5) inne istot infor/okoli, mog mieć wpł na wyk umowy. Zam przedst Wykon pisem odp odnoś zaprop zmiany, niezwł, a w przyp braku możl udzie niezwł odp, nie późnniż w term 5 dni rob, licząc od dnia otrzym wniosku, Zam zastrz sobie możl dokon zmian postan umowy:1) w przyp zm term zakoń robót, o okres trw przycz, z pow któr będzie zagr dotrzym term zakoń tych robót, w syt: a) wyst niekorzy war atmosf uniemożl prawid wykon robót, zgod z techn real prac określ umową, norm lub in przep, wymag konkr war atmosf, jeżeli kon wykon prac w tym okr nie jest następ okol, za kt Wyk pon odp, b) w przyp, gdy wyst zwł nie z winy Wykon w wyd decyzji, zezw, uzgo itp., do wyd któr właś org są zobow na mocy przep prawa, jeżeli zwł przekr okres, przew w przep prawa, w któr wyżej wymien dec powin zostać wydane, c) w przyp utrud w nal wykon przed umowy, niezaw przez Wykon i niemoż do przezwyc bez nieprop dużego nakł sił i śr - wydł term wykon umowy, nie może przekr okr trw wskaz utrud, d) w przyp. zwł w wyk umowy, wynik z przycz obiekth, niemożl do dokł przew – term może zostać wydł o nie więcej niż o czas trw przeszk w wyk przedm umowy; 2) w przyp żąd zm umowy, w zakr mat, param techn, technol wykon robót, spos i zakr wykona przedm umowy, w nast syt: a) koniecz zreal jakiejk częś robót, przy zast. odmi rozw. techn lub technol, niż wsk w dok proj, a wynik ze stw wad tej dok lub zm stanu praw w op o który je przyg, gdyby zastos przew rozw groziło niewyk lub nienal wyko przedm umowy,b) wyst war geol, geotech lub hydr odb w sp ist od przyj w dok projek rozpa ter w zakr znale archeol, wyst niewyb lub niewyp, kt mogą skutk w św doth zał niewyk lub nienależ wykon przedm umowy,
c) wyst war ter robót, odbieg w sp ist od przyj w dok projekt, w szcz napot niezinw lub błęd zinwentar sieci, inst lub inn obiek bud, d) koni zreal przed zastos inn rozw techn lub mat ze wzg na zm obow prawa lub okol gosp,
e) koni wyk robót, zam lub dod, f) w zakr pop jak lub inn par char dla obj propą zm elem robót, lub zm techn na korzys lub nowocz, g) aktuali rozw projek z uw na posttechn lub zm obow przep;3) w zakr ceny na pods zm obow st pod od tow i usł VAT - w przyp zm st pod VAT, cena netto nie ul zme, a cena brutto zm się w wys i term wynik aktu pr wprow nową st. W takim przyp wynagr brutto odp ul zm;4) wyn netto i brutto w przyp, gdy zm ta jest korz dla Zam, tj. w przyp obn wart netto i brutto wynagr Wyk, bez równoczesnej zm zakr przed umowy, także w przyp zm w obowi przep prawa, mających wpływ na koszt wyk przed umowy; 5) dost post umowy, do zm przep prawa w przyp wyst zmian pow obow przepisów prawa w zak mającym wpływ na wyk umowy; 6) okol i leż wył po str Zam; 7) zm prod urz lub wyp, na inne o par i jak nie niższej niż urz lub wyp zastępowe; 8) term wyk rob, w zw ze wstrzym wyk całości lub cz robót, o których mowa w § 2 umowy, na wskutek wyst okol niezal od Wyk i niemoż do przewidz w chwili zaw umowy; 9) term wyk robót, pod war uzysk zgody org dot inwes;10) wprow na teren robót bud-mont, podwyk lub dalszego podwyko po wcześ pis uzg z Zam w formie pap lub e-mailem lub dok ich zm; 11) zm os/os wyk przed umowy, wskaz przez Wyk, pod war spełniania przez nie wym dla osób uczest w real przed umowy oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego danej osoby. 6. W przyp zm, o której mowa w ust. 5 pkt 9 tego Roz, Wyk zobl bd przedłożyć Zama wykaz zatrudnionych do real umowy, prac, dla których ma zast zmizasad.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-07 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-07 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.