eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Zakup i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowychOgłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 21/27

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-810

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.pomorskie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e0601fe-ccb3-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00040227/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.10 Zakup i dostarczenie artykułów promocyjno-reklamowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w j. polskim, w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej (dalej:Platforma).
2.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane winny być za pośrednictwem Platformy za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3.Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4.Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zamowienia@pomorskie.eu (nie dotyczy zadawania pytań oraz składania ofert wraz z załącznikami)
5.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje, zawiadomienia,zmiany, odpowiedzi- Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy, na adres mailowy wskazany w ofercie Wykonawcy.
6.Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego, bezpośrednio na Platformie oraz na poczcie elektronicznie – pod adresem wskazanym w ofercie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7.Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kb/s;
2)przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.
Ponadto Zamawiający informuję, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować programem do archiwizacji np. 7-Zip) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
8.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1)akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2)zapoznał i stosuje się do aktualnej Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: Instrukcja składania ofert.
9.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
10.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy, dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: Instrukcje dla Wykonawców. Pozostałe informacje zawarte na Platformie, a nie dotyczące technicznego z niej korzystania, nie są wiążące dla Wykonawców.
11.W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszą SWZ obowiązują przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego
z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 326 87 58 adres e-mail: zamowienia@pomorskie.eu
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@pomorskie.eu
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAZ-Z.272.13.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie artykułów promocyjno – reklamowych w ilościach i zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
2. Podane wymiary artykułów promocyjno-reklamowych o których mowa w ust. 1 należy odczytywać z tolerancją +/-10% od wymiaru podanego dla danego artykułu. Różnica w ww. granicach nie może powodować utraty funkcjonalności danego artykułu ani burzyć estetyki koncepcji graficznej.
3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, w pierwszym gatunku i spełniać co najmniej następujące wymagania:
1) funkcjonalności, tj. powinny spełniać swoje przeznaczenie, artykuły mają zapewniać łatwe i bezproblemowe z nich korzystanie,
2) trwałości, tj. artykuł nie ulega trwałym zniekształceniom (nie ulega zniszczeniu przy zwykłym korzystaniu),
3) estetyki i precyzji wykonania, tj. nie występują zarysowania, przebarwienia, pęknięcia i inne uszkodzenia artykułu podczas właściwego i normalnego korzystania, poszczególne części artykułu są dobrze do siebie dopasowane oraz zmocowane, graficzne elementy artykułu nie ścierają się, nie rozmazują się, nie zmieniają kolorów np. podczas pocierania palcem powodując tym samym zabrudzenia skóry.
4. Wykonawca zapewni opakowanie artykułów w sposób pozwalający na zabezpieczenie ich przed czynnikami zewnętrznymi (w szczególności: kurzem, wilgocią, wstrząsami, uszkodzeniami).
5. Wszystkie artykuły promocyjne muszą zawierać logotypy naniesione odpowiednią techniką nadruku. Nadruk ma być wykonany trwale, techniką odpowiednią dla materiału na który będzie nanoszony.
6. Na każdym zbiorczym opakowaniu Wykonawca podaje liczbę sztuk i oznaczenie towaru.
7. Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy wszystkie logotypy oraz rodzaj nadruku drogą elektroniczną w terminie do 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z wniesieniem, własnym transportem (koszt transportu Wykonawca wkalkuluje w cenę oferty) na własne ryzyko, w godzinach 8.00-15.00 do miejsc wskazanych w załączniku nr 2 do projektu umowy.
9. Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
10. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być:
1) wolny od wad fizycznych,
2) dopuszczony do obrotu na terenie Polski
3) spełniać wymagane normy, posiadać stosowne certyfikaty, szczególnie dotyczące użytkowania produktów przez dzieci i młodzież (jeżeli są wymagane).
11. Dostawy przedmiotu zamówienia zostaną potwierdzone protokołami zdawczo-odbiorczymi. Podpisany bez zastrzeżeń przez obie Strony protokół zdawczo-odbiorczy będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
12. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia bądź wskazane są znaki towarowe, parametry lub źródła pochodzenia (nazwy producentów lub artykułów), zgodnie z art. 99 ust. 5 oraz art. 101 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
13. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty o co najmniej takich samych parametrach technicznych oraz jakościowych. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów, wydajność, trwałość oraz jakość jest nie gorsza od jakości materiałów, produktów opisanych w SWZ.
14. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 do SWZ oraz w projekcie Umowy (stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ).
16. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
18. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
19. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.
20. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci katalogów elektronicznych ani dołączania katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Pzp.
21. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenie zamówienia prowadzone jest w PLN.
22. Podwykonawstwo:
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom);
2) w związku z realizacją zamówienia Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań zamówienia;
3) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (jeżeli są już znani) nazwy tych podwykonawców;
4) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia;
5) Wykonawca może zmienić w trakcie trwania Umowy podwykonawców w zakresie wskazanym w ofercie- zmiana taka nie może mieć wpływu na realizację Umowy;
6) w przypadku jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się zgodnie z art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
7) w przypadku braku płatności dla Podwykonawców Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty dla Wykonawcy do czasu uregulowania przez niego zobowiązań finansowych.
23. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
24. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
25. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Uzasadnienie:
Przedmiotem zamówienia są ogólnodostępne artykuły promocyjno-reklamowe. Nie są to produkty specjalistyczne, produkowane przy użyciu skomplikowanych procedur czy materiałów. Zamawiający kieruje zamówienie do wykonawców wymagając jedynie nadruku na zamówionych produktach oraz dostarczenia ich do swojej siedziby. Proces nadruku logotypów na wspomnianych produktach nie wymaga podziału na części, gdyż całość zamówienia można wykonać przy użyciu tych samych sprzętów poligraficznych/maszyn drukarskich.
Każdy mikro, mały, średni przedsiębiorca ma możliwość złożenia oferty. W związku z powyższym zamówienie nie wymaga podziału na części.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryterium oceny ofert.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium oceny ofert jakim jest cena brutto oferty - 100%.
3. Sposób oceny ofert i przyznawania punktów:

Cena brutto oferty z wagą 100 % zostanie obliczona w następujący sposób:

Liczba przyznanych punktów = [najniższa zaoferowana cena brutto / cena ocenianej oferty] x 100

Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty zgodnie z powyższym wzorem. Przy czym 1 % = 1 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy artykułów promocyjno-reklamowych o wartości minimum 180 000 zł brutto każda.
UWAGA:
a) przez dwie dostawy rozumie się dostawy wykonane na podstawie dwóch różnych zleceń/umów,
b) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli spełnia go w całości ten podmiot,
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców,
d) w przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę usługi rozliczenie nastąpiło w walucie innej niż w PLN, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu, zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych usług przyjmując średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - opublikowanych na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie Zamawiającego,
e) ocena wykazania spełnienia warunku określonego powyżej nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdz. X ust. 1 pkt 1) SWZ (wzór wykazu dostaw stanowiący załącznik nr 5 do SWZ).
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy - może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym, Zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tym samym:
1) zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz dostaw (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) zrealizowanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane;
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
2) jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że uprzednio złożone podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia,
3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., składane są zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający zbada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ, winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
3. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ):
a) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale VII SWZ, oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale VIII SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale X SWZ.
b) Oświadczenia składają odrębnie:
- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej).
W takim przypadku oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia braku podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Wymagana forma:
Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ), zgodnie z Rozdziałem IX ust. 2 pkt 3) SWZ.
4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, oraz pełnomocnictwa do zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo to nie wynika z treści tej Umowy lub dokumentów załączonych do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany do umowy zostały zawarte w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
1. Wszelkie istotne zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Istotne zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą dotyczyć:
1) zmiany warunków i terminów płatności,
2) zmian parametrów technicznych przedmiotu Umowy.
3. Zmiany o których mowa w ust. 2, mogą nastąpić jedynie w przypadku:
1) w zakresie pkt 2 – w przypadku, gdy przyczyni się to do zwiększenia jakości dostawy, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji umowy;
2) w zakresie pkt 1 - w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów w trakcie realizacji Umowy, z wyłączeniem zmian przepisów dotyczących wysokości VAT.
4. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z Rozdziałem VI SWZ, wymagany termin wykonania zamówienia to 4 tygodnie od daty zawarcia umowy. W formularzu Ogłoszenia o zamówieniu nie ma możliwości wyboru terminu zamówienia liczonego w tygodniach. Zamawiający przeliczył termin tygodniowy na dni 1 tydzień=7 dni.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp oraz na podstawie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (podstawy wykluczenia zostały wskazane w Rozdziale VII SWZ).
3. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy złoży aktualne oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. Zamawiający wskazał w:
- Rozdziale IX SWZ Dokumenty składane razem z ofertą
- Rozdziale XVI SWZ Opis sposobu przygotowywania oferty
- Rozdziale XVII SWZ Sposób oraz termin składania ofert
- Rozdziale XIX SWZ Sposób obliczenia ceny
- Rozdziale XXI SWZ Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- Rozdziale XXII SWZ Projektowane postanowienia umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.