eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy tj. ich wyprodukowanie i dostarczenie oraz bezpłatny odbiór i utylizacja tablic wycofanych z użytku

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy tj. ich wyprodukowanie i dostarczenie oraz bezpłatny odbiór i utylizacja tablic wycofanych z użytku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Oleśnicki

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934696

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-olesnicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy tj. ich wyprodukowanie i dostarczenie oraz bezpłatny odbiór i utylizacja tablic wycofanych z użytku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3cfd64cb-cfdf-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210868

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00026793/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy tj. ich wyprodukowanie i dostarczenie oraz bezpłatny odbiór i utylizacja tablic wycofanych z użytku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-olesnicki.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-olesnicki.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
platformy Zamawiającego Marketplanet pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Starosta Powiatu Oleśnickiego ul. J. Słowackiego1056- 400 Oleśnica Dane
kontaktowe Z AD można się skontaktować:tel.: 71/314-01-14,
71/314-01-11, fax: 71/314-01-10 e-mail: biuropodawcze@powiat-olesnicki.pl Inspektor Ochrony Danych mgr inż. Sebastian
KOPACKI - iodo@powiat-olesnicki.plCele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą w
celu: a. wypełnienia obowiązku prawnego cią żą cego na administratorze podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO –
celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Okres,przez który będą przetwarzane
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a. AD przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
b. Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, AD przechowuje protokół postępowania
wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c. AD przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona
sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą Prawo
Zamówień Publicznych (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1 Ustawa pzp). Odbiorcy danych Osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp. Prawa osoby, której dane dotyczą
Posiada Pani/Pan:na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): dotyczy cd. RODO
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków,
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Dodatkowe informacje
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani /Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akonsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu jak również nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania
przez Nas Państwa danych osobowych można znaleźć na stronie www Administratora Danych.Wykonawca, wypełniając obowiązki
informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie
zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ). W związku z prowadzeniem postępowania z użyciem Platformy
Zakupowej Zamawiający informuje, że:Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych spółka Otwarty Rynek
Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Powiat Oleśnicki prowadzi
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: HTTPS://POWIAT-OLESNICKI.EZAMAWIAJACY.PL

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RP.272.1.4.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Nazwy i kody zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Główny przedmiot: CPV: 30195000-2, 90533000-2.
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, wyprodukowanych przez Wykonawcę tablic rejestracyjnych z blachy
aluminiowej, zgodnie z:
• ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.);
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań
dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1847 ze
zm.);
• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków
produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1885 ze zm.);
• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji
profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 547)
3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego odbierania, złomowania i utylizacji starych tablic rejestracyjnych w dniu
dostawy zamówienia. Złomowanie i utylizacja tablic rejestracyjnych odbywa się w sposób uniemożliwiający ich powtórne
wykorzystanie.
4. Wykonawca na dostarczone tablice rejestracyjne udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy, licząc od dnia
wydania tablic rejestracyjnych właścicielowi w celu oznaczenia pojazdu.
5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie
wykonywania umowy jak i w okresie trwania gwarancji.
6. Tablice rejestracyjne należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty
przyjęcia zamówienia.
7. Wymagany max termin dostawy tablic tzw. wtórników to 3 dni robocze od daty przyjęcia zamówienia.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z parametrami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu
zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego.
9. Wymagana jest należytą staranność przy realizacji zamówienia
10. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych do siedziby Zamawiającego według przepisów
obowiązujących w dniu dostawy.
11. Podane ilości są wielkościami orientacyjnymi, których zapotrzebowanie oszacowano na podstawie danych zużycia w
roku 2023. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania określonej ilości i rodzaju tablic rejestracyjnych bez gwarancji
złożenia zamówienia w pełnym wymiarze. Zamawiający określa minimalną wielkość zamówienia na poziomie 70 % ogólnej
ilości zamawianych tablic rejestracyjnych.
12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji dostaw określają:
1) opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SWZ
2) wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30195000-2 - Tablice

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdz. VII ust. 1 i 2 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone w
Rozdz. VI SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne,
o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn.
zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
2 zamówienia polegające na wyprodukowaniu i dostawie tablic rejestracyjnych na kwotę co najmniej 100 000 PLN brutto
każda, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia (z podaniem nazwy Zleceniodawcy, terminu
realizacji, wartości- wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SIWZ),
Wykonawca nie może sumować kilku dostaw o mniejszej wartości dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek o którym mowa powyżej zostanie
spełniony wyłącznie jeżeli: przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie spełnia warunek samodzielnie,
analogicznie przy korzystaniu z doświadczenia podmiotów trzecich
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca może
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji (jeżeli w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawca nie wskazał danych umożliwiających dostęp do
tych środków podmiotowych
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), tj.:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o
ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będącym taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy
Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym
niż 5 dni od dnia wezwania, niżej wymienionego podmiotowego środka dowodowego aktualnego na dzień złożenia,
potwierdzającego spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu:
1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane,
oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy
Uwaga 1: w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Uwaga 2: za dostawy potwierdzające spełnianie warunku opisanego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 3 SWZ uznane zostaną dostawy tablic
rejestracyjnych wykonane lub wykonywane w ramach jednej umowy z zamawiającym (jednego kontraktu), a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, wartość już wykonanych dostaw, a nie wartość umowy zawartej z
zamawiającym (wartość kontraktu), w ramach której realizowane są i nadal będą dostawy.
Uwaga 3: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami,
wykaz o którym mowa w ust 3 pkt 1 winien dotyczyć dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2) aktualne zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne wydane przez
Marszałka Województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wymagane przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.)
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawca nie wskazał
danych umożliwiających dostęp do tych środków podmiotowych, o których mowa w poniższym ust. 5 – 6 SWZ)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 3 pkt 3
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ (załącznik nr 3 do SWZ),
2) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 8 SWZ (Załącznik nr 3a do SWZ) - (jeżeli dotyczy)
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 (Załącznik nr 4 do SWZ) - (jeżeli
dotyczy)
4) odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania oferty lub pełnomocnictwo – (jeżeli dotyczy)
5) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) (Załącznik nr
5 do SWZ) – (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowania i do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz.
VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane, usługi do realizacji których te zdolności są wymagane..
5. W przypadku, o którym mowa w ww. ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
UWAGA 1 W przypadku, gdy każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (każdy członek Konsorcjum)
będzie wykonywał zamówienie w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, Zamawiający uzna warunek dotyczący uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
sformułowany w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2 SWZ, za spełniony, jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie (każdy członków Konsorcjum), który będzie wykonywał zamówienie w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych,
wykaże, że zgodnie z przepisem art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jest wpisany do
rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne
UWAGA 2 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek dotyczący
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia, sformułowany w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 SWZ, zostanie
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaże, że w okresie ostatnich
trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
należycie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych należycie wykonuje w ramach tych świadczeń
nadal wykonywanych, co najmniej dwie (2) dostawy (2 zamówienia / 2 umowy / 2 kontrakty) polegające na wyprodukowaniu
i dostawie tablic rejestracyjnych, o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000,00 zł każda. (art. 117 ust. 1 Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w Istotnych Postanowieniach Umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę https://powiat-olesnicki. ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.