eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Odbiór odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430689052

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gabriela Narutowicza 73

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-019

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 811 54 15

1.5.8.) Numer faksu: 47 811 15 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lu.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelska.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab077b24-cbd9-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210829

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00031463/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ab077b24-cbd9-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Zamawiający korzysta, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590), z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

1. Informacje ogólne
1) Stroną internetową prowadzonego postępowania jest Platforma e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/
2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
3) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4) Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
5) W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl, (z wyjątkiem składania ofert, które należy składać w sposób określony w rozdziale XIII).
6) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu).
7) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999, lub drogą elektroniczną, poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
8) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia.
9) Link do postępowania oraz identyfikator postępowania nadany przez Platformę e-Zamówienia zamieszczone są na stronie internetowej zamawiającego: https://lubelska.policja.gov.pl
10) Zamawiający zaleca aby załączniki i dokumenty składane przez wykonawcę były przekazywane w szczególności w następujących formatach: .pdf, .odt, .doc, .docx, .xls, xlsx, .zip, .7zip.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu komunikowania się z wykonawcami oraz wymaganej formy składanych dokumentów, w tym informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego, zawarte są w szczególności w rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
- Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie, z siedzibą przy ul. Narutowicza 73, tel. 47 811 57 37;
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie: e-mail: iod.kwp@lu.policja.gov.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego”, nr referencyjny 13/1.3.9/24/SZP/U;
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2023 r. poz. 1605 z późn zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa art. 13 ust. 2 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/1.3.9/24/SZP/U

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 199728,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KP Poniatowa
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów a także odpadów segregowanych i gromadzonych selektywnie (papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z nieruchomości będących w dyspozycji jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2. Szczegółowy zakres usług, w tym adresy lokalizacji (obiektów objętych odbiorem odpadów) wraz z zestawieniem rodzaju odpadów, rodzaju i pojemności pojemników, częstotliwości odbioru odpadów, daty rozpoczęcia świadczenia usług wywozu dla każdej lokalizacji, został określony
w załączniku nr 1.1 , we wzorze umowy oraz w pozostałych dokumentach zamówienia, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 37440,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Dla pakietów 1 - 10
a) cena oferty brutto (C) 60 % - odpowiada 60 pkt
b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%- odpowiada 40 pkt

ad a) cena oferty brutto (C) - 60%
Dla kryterium – cena oferty brutto, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:
C = (Cx/Cb) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za „cenę oferty brutto”
Cx – najniższa oferowana cena brutto
Cb - cena brutto badanej oferty

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto podaną w załączniku nr 1 do SWZ (druk Oferta).

ad b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%,

Ad b) Przy ocenie kryterium „aspekty środowiskowe - norma emisji spalin” Zamawiający przyzna punkty wykonawcy, który będzie świadczył, na rzecz Zamawiającego, usługę odbioru odpadów, nazwanych w załącznikach 1.1. – 1.10 jako „niesegregowane (zmieszane)” (których Zamawiający przewiduje największą ilość w okresie obowiązywania umowy), z wykorzystaniem pojazdów posiadających normę emisji spalin co najmniej EURO 4 oraz zaznaczy w ofercie (np. poprzez wstawienie znaku X) normę emisji spalin dla pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

W powyższym kryterium punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 4 – wykonawca otrzymuje 10 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 5 – wykonawca otrzymuje 25 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 6 – wykonawca otrzymuje 40 pkt

Na potwierdzenie posiadanej przez pojazd normy emisji spalin Euro wykonawca złoży załącznik Wykaz pojazdów, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi (realizacji zamówienia) na rzecz Zamawiającego, w zakresie odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, w którym wskaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który posiada normę emisji spalin Euro 4, lub EURO 5 lub EURO 6. Na potwierdzenie dysponowania takim pojazdem, wykonawca wraz z załącznikiem nr 3 złoży dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że wykorzystywany przez niego pojazd przystosowany do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), posiada określoną normę emisji spalin EURO. W szczególności, Wykonawca może złożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów:
1) Certyfikat EURO wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia certyfikatu EURO w języku obcym,
2) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta;
3) dokument o zgodności CE - dokument wystawiany przez producenta pojazdu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność pojazdu z wymaganiami zasadniczymi właściwych Dyrektyw Unii Europejskiej wraz z kopią dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu);
4) dowód rejestracyjny pojazdu – dokument musi posiadać wpis (adnotację) o poziomie emisji spalin.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu oceny ofert zawarte są w rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe - norma emisji spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PP Wola Uhruska
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów a także odpadów segregowanych i gromadzonych selektywnie (papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z nieruchomości będących w dyspozycji jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2. Szczegółowy zakres usług, w tym adresy lokalizacji (obiektów objętych odbiorem odpadów) wraz z zestawieniem rodzaju odpadów, rodzaju i pojemności pojemników, częstotliwości odbioru odpadów, daty rozpoczęcia świadczenia usług wywozu dla każdej lokalizacji, został określony
w załączniku nr 1.2 , we wzorze umowy oraz w pozostałych dokumentach zamówienia, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 12720,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Dla pakietów 1 - 10
a) cena oferty brutto (C) 60 % - odpowiada 60 pkt
b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%- odpowiada 40 pkt

ad a) cena oferty brutto (C) - 60%
Dla kryterium – cena oferty brutto, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:
C = (Cx/Cb) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za „cenę oferty brutto”
Cx – najniższa oferowana cena brutto
Cb - cena brutto badanej oferty

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto podaną w załączniku nr 1 do SWZ (druk Oferta).

ad b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%,

Ad b) Przy ocenie kryterium „aspekty środowiskowe - norma emisji spalin” Zamawiający przyzna punkty wykonawcy, który będzie świadczył, na rzecz Zamawiającego, usługę odbioru odpadów, nazwanych w załącznikach 1.1. – 1.10 jako „niesegregowane (zmieszane)” (których Zamawiający przewiduje największą ilość w okresie obowiązywania umowy), z wykorzystaniem pojazdów posiadających normę emisji spalin co najmniej EURO 4 oraz zaznaczy w ofercie (np. poprzez wstawienie znaku X) normę emisji spalin dla pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

W powyższym kryterium punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 4 – wykonawca otrzymuje 10 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 5 – wykonawca otrzymuje 25 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 6 – wykonawca otrzymuje 40 pkt

Na potwierdzenie posiadanej przez pojazd normy emisji spalin Euro wykonawca złoży załącznik Wykaz pojazdów, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi (realizacji zamówienia) na rzecz Zamawiającego, w zakresie odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, w którym wskaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który posiada normę emisji spalin Euro 4, lub EURO 5 lub EURO 6. Na potwierdzenie dysponowania takim pojazdem, wykonawca wraz z załącznikiem nr 3 złoży dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że wykorzystywany przez niego pojazd przystosowany do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), posiada określoną normę emisji spalin EURO. W szczególności, Wykonawca może złożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów:
1) Certyfikat EURO wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia certyfikatu EURO w języku obcym,
2) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta;
3) dokument o zgodności CE - dokument wystawiany przez producenta pojazdu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność pojazdu z wymaganiami zasadniczymi właściwych Dyrektyw Unii Europejskiej wraz z kopią dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu);
4) dowód rejestracyjny pojazdu – dokument musi posiadać wpis (adnotację) o poziomie emisji spalin.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu oceny ofert zawarte są w rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe - norma emisji spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KP Annopol
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów a także odpadów segregowanych i gromadzonych selektywnie (papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z nieruchomości będących w dyspozycji jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2. Szczegółowy zakres usług, w tym adresy lokalizacji (obiektów objętych odbiorem odpadów) wraz z zestawieniem rodzaju odpadów, rodzaju i pojemności pojemników, częstotliwości odbioru odpadów, daty rozpoczęcia świadczenia usług wywozu dla każdej lokalizacji, został określony
w załączniku nr 1.3 , we wzorze umowy oraz w pozostałych dokumentach zamówienia, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 25320,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Dla pakietów 1 - 10
a) cena oferty brutto (C) 60 % - odpowiada 60 pkt
b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%- odpowiada 40 pkt

ad a) cena oferty brutto (C) - 60%
Dla kryterium – cena oferty brutto, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:
C = (Cx/Cb) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za „cenę oferty brutto”
Cx – najniższa oferowana cena brutto
Cb - cena brutto badanej oferty

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto podaną w załączniku nr 1 do SWZ (druk Oferta).

ad b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%,

Ad b) Przy ocenie kryterium „aspekty środowiskowe - norma emisji spalin” Zamawiający przyzna punkty wykonawcy, który będzie świadczył, na rzecz Zamawiającego, usługę odbioru odpadów, nazwanych w załącznikach 1.1. – 1.10 jako „niesegregowane (zmieszane)” (których Zamawiający przewiduje największą ilość w okresie obowiązywania umowy), z wykorzystaniem pojazdów posiadających normę emisji spalin co najmniej EURO 4 oraz zaznaczy w ofercie (np. poprzez wstawienie znaku X) normę emisji spalin dla pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

W powyższym kryterium punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 4 – wykonawca otrzymuje 10 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 5 – wykonawca otrzymuje 25 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 6 – wykonawca otrzymuje 40 pkt

Na potwierdzenie posiadanej przez pojazd normy emisji spalin Euro wykonawca złoży załącznik Wykaz pojazdów, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi (realizacji zamówienia) na rzecz Zamawiającego, w zakresie odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, w którym wskaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który posiada normę emisji spalin Euro 4, lub EURO 5 lub EURO 6. Na potwierdzenie dysponowania takim pojazdem, wykonawca wraz z załącznikiem nr 3 złoży dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że wykorzystywany przez niego pojazd przystosowany do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), posiada określoną normę emisji spalin EURO. W szczególności, Wykonawca może złożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów:
1) Certyfikat EURO wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia certyfikatu EURO w języku obcym,
2) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta;
3) dokument o zgodności CE - dokument wystawiany przez producenta pojazdu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność pojazdu z wymaganiami zasadniczymi właściwych Dyrektyw Unii Europejskiej wraz z kopią dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu);
4) dowód rejestracyjny pojazdu – dokument musi posiadać wpis (adnotację) o poziomie emisji spalin.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu oceny ofert zawarte są w rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe - norma emisji spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PP Żółkiewka
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów a także odpadów segregowanych i gromadzonych selektywnie (papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z nieruchomości będących w dyspozycji jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2. Szczegółowy zakres usług, w tym adresy lokalizacji (obiektów objętych odbiorem odpadów) wraz z zestawieniem rodzaju odpadów, rodzaju i pojemności pojemników, częstotliwości odbioru odpadów, daty rozpoczęcia świadczenia usług wywozu dla każdej lokalizacji, został określony
w załączniku nr 1.4 , we wzorze umowy oraz w pozostałych dokumentach zamówienia, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 17200,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Dla pakietów 1 - 10
a) cena oferty brutto (C) 60 % - odpowiada 60 pkt
b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%- odpowiada 40 pkt

ad a) cena oferty brutto (C) - 60%
Dla kryterium – cena oferty brutto, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:
C = (Cx/Cb) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za „cenę oferty brutto”
Cx – najniższa oferowana cena brutto
Cb - cena brutto badanej oferty

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto podaną w załączniku nr 1 do SWZ (druk Oferta).

ad b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%,

Ad b) Przy ocenie kryterium „aspekty środowiskowe - norma emisji spalin” Zamawiający przyzna punkty wykonawcy, który będzie świadczył, na rzecz Zamawiającego, usługę odbioru odpadów, nazwanych w załącznikach 1.1. – 1.10 jako „niesegregowane (zmieszane)” (których Zamawiający przewiduje największą ilość w okresie obowiązywania umowy), z wykorzystaniem pojazdów posiadających normę emisji spalin co najmniej EURO 4 oraz zaznaczy w ofercie (np. poprzez wstawienie znaku X) normę emisji spalin dla pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

W powyższym kryterium punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 4 – wykonawca otrzymuje 10 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 5 – wykonawca otrzymuje 25 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 6 – wykonawca otrzymuje 40 pkt

Na potwierdzenie posiadanej przez pojazd normy emisji spalin Euro wykonawca złoży załącznik Wykaz pojazdów, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi (realizacji zamówienia) na rzecz Zamawiającego, w zakresie odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, w którym wskaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który posiada normę emisji spalin Euro 4, lub EURO 5 lub EURO 6. Na potwierdzenie dysponowania takim pojazdem, wykonawca wraz z załącznikiem nr 3 złoży dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że wykorzystywany przez niego pojazd przystosowany do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), posiada określoną normę emisji spalin EURO. W szczególności, Wykonawca może złożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów:
1) Certyfikat EURO wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia certyfikatu EURO w języku obcym,
2) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta;
3) dokument o zgodności CE - dokument wystawiany przez producenta pojazdu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność pojazdu z wymaganiami zasadniczymi właściwych Dyrektyw Unii Europejskiej wraz z kopią dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu);
4) dowód rejestracyjny pojazdu – dokument musi posiadać wpis (adnotację) o poziomie emisji spalin.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu oceny ofert zawarte są w rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe - norma emisji spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PP Miączyn
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów a także odpadów segregowanych i gromadzonych selektywnie (papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z nieruchomości będących w dyspozycji jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2. Szczegółowy zakres usług, w tym adresy lokalizacji (obiektów objętych odbiorem odpadów) wraz z zestawieniem rodzaju odpadów, rodzaju i pojemności pojemników, częstotliwości odbioru odpadów, daty rozpoczęcia świadczenia usług wywozu dla każdej lokalizacji, został określony
w załączniku nr 1.5 , we wzorze umowy oraz w pozostałych dokumentach zamówienia, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 10980,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Dla pakietów 1 - 10
a) cena oferty brutto (C) 60 % - odpowiada 60 pkt
b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%- odpowiada 40 pkt

ad a) cena oferty brutto (C) - 60%
Dla kryterium – cena oferty brutto, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:
C = (Cx/Cb) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za „cenę oferty brutto”
Cx – najniższa oferowana cena brutto
Cb - cena brutto badanej oferty

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto podaną w załączniku nr 1 do SWZ (druk Oferta).

ad b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%,

Ad b) Przy ocenie kryterium „aspekty środowiskowe - norma emisji spalin” Zamawiający przyzna punkty wykonawcy, który będzie świadczył, na rzecz Zamawiającego, usługę odbioru odpadów, nazwanych w załącznikach 1.1. – 1.10 jako „niesegregowane (zmieszane)” (których Zamawiający przewiduje największą ilość w okresie obowiązywania umowy), z wykorzystaniem pojazdów posiadających normę emisji spalin co najmniej EURO 4 oraz zaznaczy w ofercie (np. poprzez wstawienie znaku X) normę emisji spalin dla pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

W powyższym kryterium punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 4 – wykonawca otrzymuje 10 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 5 – wykonawca otrzymuje 25 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 6 – wykonawca otrzymuje 40 pkt

Na potwierdzenie posiadanej przez pojazd normy emisji spalin Euro wykonawca złoży załącznik Wykaz pojazdów, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi (realizacji zamówienia) na rzecz Zamawiającego, w zakresie odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, w którym wskaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który posiada normę emisji spalin Euro 4, lub EURO 5 lub EURO 6. Na potwierdzenie dysponowania takim pojazdem, wykonawca wraz z załącznikiem nr 3 złoży dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że wykorzystywany przez niego pojazd przystosowany do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), posiada określoną normę emisji spalin EURO. W szczególności, Wykonawca może złożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów:
1) Certyfikat EURO wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia certyfikatu EURO w języku obcym,
2) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta;
3) dokument o zgodności CE - dokument wystawiany przez producenta pojazdu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność pojazdu z wymaganiami zasadniczymi właściwych Dyrektyw Unii Europejskiej wraz z kopią dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu);
4) dowód rejestracyjny pojazdu – dokument musi posiadać wpis (adnotację) o poziomie emisji spalin.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu oceny ofert zawarte są w rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe - norma emisji spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PP Nałęczów
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów a także odpadów segregowanych i gromadzonych selektywnie (papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z nieruchomości będących w dyspozycji jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2. Szczegółowy zakres usług, w tym adresy lokalizacji (obiektów objętych odbiorem odpadów) wraz z zestawieniem rodzaju odpadów, rodzaju i pojemności pojemników, częstotliwości odbioru odpadów, daty rozpoczęcia świadczenia usług wywozu dla każdej lokalizacji, został określony
w załączniku nr 1.6 , we wzorze umowy oraz w pozostałych dokumentach zamówienia, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 9228,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Dla pakietów 1 - 10
a) cena oferty brutto (C) 60 % - odpowiada 60 pkt
b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%- odpowiada 40 pkt

ad a) cena oferty brutto (C) - 60%
Dla kryterium – cena oferty brutto, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:
C = (Cx/Cb) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za „cenę oferty brutto”
Cx – najniższa oferowana cena brutto
Cb - cena brutto badanej oferty

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto podaną w załączniku nr 1 do SWZ (druk Oferta).

ad b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%,

Ad b) Przy ocenie kryterium „aspekty środowiskowe - norma emisji spalin” Zamawiający przyzna punkty wykonawcy, który będzie świadczył, na rzecz Zamawiającego, usługę odbioru odpadów, nazwanych w załącznikach 1.1. – 1.10 jako „niesegregowane (zmieszane)” (których Zamawiający przewiduje największą ilość w okresie obowiązywania umowy), z wykorzystaniem pojazdów posiadających normę emisji spalin co najmniej EURO 4 oraz zaznaczy w ofercie (np. poprzez wstawienie znaku X) normę emisji spalin dla pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

W powyższym kryterium punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 4 – wykonawca otrzymuje 10 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 5 – wykonawca otrzymuje 25 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 6 – wykonawca otrzymuje 40 pkt

Na potwierdzenie posiadanej przez pojazd normy emisji spalin Euro wykonawca złoży załącznik Wykaz pojazdów, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi (realizacji zamówienia) na rzecz Zamawiającego, w zakresie odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, w którym wskaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który posiada normę emisji spalin Euro 4, lub EURO 5 lub EURO 6. Na potwierdzenie dysponowania takim pojazdem, wykonawca wraz z załącznikiem nr 3 złoży dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że wykorzystywany przez niego pojazd przystosowany do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), posiada określoną normę emisji spalin EURO. W szczególności, Wykonawca może złożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów:
1) Certyfikat EURO wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia certyfikatu EURO w języku obcym,
2) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta;
3) dokument o zgodności CE - dokument wystawiany przez producenta pojazdu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność pojazdu z wymaganiami zasadniczymi właściwych Dyrektyw Unii Europejskiej wraz z kopią dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu);
4) dowód rejestracyjny pojazdu – dokument musi posiadać wpis (adnotację) o poziomie emisji spalin.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu oceny ofert zawarte są w rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe - norma emisji spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KP Terespol
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów a także odpadów segregowanych i gromadzonych selektywnie (papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z nieruchomości będących w dyspozycji jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2. Szczegółowy zakres usług, w tym adresy lokalizacji (obiektów objętych odbiorem odpadów) wraz z zestawieniem rodzaju odpadów, rodzaju i pojemności pojemników, częstotliwości odbioru odpadów, daty rozpoczęcia świadczenia usług wywozu dla każdej lokalizacji, został określony
w załączniku nr 1.7 , we wzorze umowy oraz w pozostałych dokumentach zamówienia, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 20720,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Dla pakietów 1 - 10
a) cena oferty brutto (C) 60 % - odpowiada 60 pkt
b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%- odpowiada 40 pkt

ad a) cena oferty brutto (C) - 60%
Dla kryterium – cena oferty brutto, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:
C = (Cx/Cb) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za „cenę oferty brutto”
Cx – najniższa oferowana cena brutto
Cb - cena brutto badanej oferty

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto podaną w załączniku nr 1 do SWZ (druk Oferta).

ad b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%,

Ad b) Przy ocenie kryterium „aspekty środowiskowe - norma emisji spalin” Zamawiający przyzna punkty wykonawcy, który będzie świadczył, na rzecz Zamawiającego, usługę odbioru odpadów, nazwanych w załącznikach 1.1. – 1.10 jako „niesegregowane (zmieszane)” (których Zamawiający przewiduje największą ilość w okresie obowiązywania umowy), z wykorzystaniem pojazdów posiadających normę emisji spalin co najmniej EURO 4 oraz zaznaczy w ofercie (np. poprzez wstawienie znaku X) normę emisji spalin dla pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

W powyższym kryterium punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 4 – wykonawca otrzymuje 10 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 5 – wykonawca otrzymuje 25 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 6 – wykonawca otrzymuje 40 pkt

Na potwierdzenie posiadanej przez pojazd normy emisji spalin Euro wykonawca złoży załącznik Wykaz pojazdów, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi (realizacji zamówienia) na rzecz Zamawiającego, w zakresie odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, w którym wskaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który posiada normę emisji spalin Euro 4, lub EURO 5 lub EURO 6. Na potwierdzenie dysponowania takim pojazdem, wykonawca wraz z załącznikiem nr 3 złoży dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że wykorzystywany przez niego pojazd przystosowany do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), posiada określoną normę emisji spalin EURO. W szczególności, Wykonawca może złożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów:
1) Certyfikat EURO wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia certyfikatu EURO w języku obcym,
2) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta;
3) dokument o zgodności CE - dokument wystawiany przez producenta pojazdu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność pojazdu z wymaganiami zasadniczymi właściwych Dyrektyw Unii Europejskiej wraz z kopią dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu);
4) dowód rejestracyjny pojazdu – dokument musi posiadać wpis (adnotację) o poziomie emisji spalin.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu oceny ofert zawarte są w rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe - norma emisji spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KP Wisznice
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów a także odpadów segregowanych i gromadzonych selektywnie (papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z nieruchomości będących w dyspozycji jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2. Szczegółowy zakres usług, w tym adresy lokalizacji (obiektów objętych odbiorem odpadów) wraz z zestawieniem rodzaju odpadów, rodzaju i pojemności pojemników, częstotliwości odbioru odpadów, daty rozpoczęcia świadczenia usług wywozu dla każdej lokalizacji, został określony
w załączniku nr 1.8 , we wzorze umowy oraz w pozostałych dokumentach zamówienia, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 18880,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Dla pakietów 1 - 10
a) cena oferty brutto (C) 60 % - odpowiada 60 pkt
b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%- odpowiada 40 pkt

ad a) cena oferty brutto (C) - 60%
Dla kryterium – cena oferty brutto, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:
C = (Cx/Cb) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za „cenę oferty brutto”
Cx – najniższa oferowana cena brutto
Cb - cena brutto badanej oferty

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto podaną w załączniku nr 1 do SWZ (druk Oferta).

ad b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%,

Ad b) Przy ocenie kryterium „aspekty środowiskowe - norma emisji spalin” Zamawiający przyzna punkty wykonawcy, który będzie świadczył, na rzecz Zamawiającego, usługę odbioru odpadów, nazwanych w załącznikach 1.1. – 1.10 jako „niesegregowane (zmieszane)” (których Zamawiający przewiduje największą ilość w okresie obowiązywania umowy), z wykorzystaniem pojazdów posiadających normę emisji spalin co najmniej EURO 4 oraz zaznaczy w ofercie (np. poprzez wstawienie znaku X) normę emisji spalin dla pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

W powyższym kryterium punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 4 – wykonawca otrzymuje 10 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 5 – wykonawca otrzymuje 25 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 6 – wykonawca otrzymuje 40 pkt

Na potwierdzenie posiadanej przez pojazd normy emisji spalin Euro wykonawca złoży załącznik Wykaz pojazdów, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi (realizacji zamówienia) na rzecz Zamawiającego, w zakresie odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, w którym wskaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który posiada normę emisji spalin Euro 4, lub EURO 5 lub EURO 6. Na potwierdzenie dysponowania takim pojazdem, wykonawca wraz z załącznikiem nr 3 złoży dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że wykorzystywany przez niego pojazd przystosowany do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), posiada określoną normę emisji spalin EURO. W szczególności, Wykonawca może złożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów:
1) Certyfikat EURO wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia certyfikatu EURO w języku obcym,
2) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta;
3) dokument o zgodności CE - dokument wystawiany przez producenta pojazdu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność pojazdu z wymaganiami zasadniczymi właściwych Dyrektyw Unii Europejskiej wraz z kopią dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu);
4) dowód rejestracyjny pojazdu – dokument musi posiadać wpis (adnotację) o poziomie emisji spalin.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu oceny ofert zawarte są w rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe - norma emisji spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

KP Bełżyce
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów a także odpadów segregowanych i gromadzonych selektywnie (papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z nieruchomości będących w dyspozycji jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2. Szczegółowy zakres usług, w tym adresy lokalizacji (obiektów objętych odbiorem odpadów) wraz z zestawieniem rodzaju odpadów, rodzaju i pojemności pojemników, częstotliwości odbioru odpadów, daty rozpoczęcia świadczenia usług wywozu dla każdej lokalizacji, został określony
w załączniku nr 1.9 , we wzorze umowy oraz w pozostałych dokumentach zamówienia, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 41320,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Dla pakietów 1 - 10
a) cena oferty brutto (C) 60 % - odpowiada 60 pkt
b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%- odpowiada 40 pkt

ad a) cena oferty brutto (C) - 60%
Dla kryterium – cena oferty brutto, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:
C = (Cx/Cb) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za „cenę oferty brutto”
Cx – najniższa oferowana cena brutto
Cb - cena brutto badanej oferty

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto podaną w załączniku nr 1 do SWZ (druk Oferta).

ad b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%,

Ad b) Przy ocenie kryterium „aspekty środowiskowe - norma emisji spalin” Zamawiający przyzna punkty wykonawcy, który będzie świadczył, na rzecz Zamawiającego, usługę odbioru odpadów, nazwanych w załącznikach 1.1. – 1.10 jako „niesegregowane (zmieszane)” (których Zamawiający przewiduje największą ilość w okresie obowiązywania umowy), z wykorzystaniem pojazdów posiadających normę emisji spalin co najmniej EURO 4 oraz zaznaczy w ofercie (np. poprzez wstawienie znaku X) normę emisji spalin dla pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

W powyższym kryterium punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 4 – wykonawca otrzymuje 10 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 5 – wykonawca otrzymuje 25 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 6 – wykonawca otrzymuje 40 pkt

Na potwierdzenie posiadanej przez pojazd normy emisji spalin Euro wykonawca złoży załącznik Wykaz pojazdów, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi (realizacji zamówienia) na rzecz Zamawiającego, w zakresie odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, w którym wskaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który posiada normę emisji spalin Euro 4, lub EURO 5 lub EURO 6. Na potwierdzenie dysponowania takim pojazdem, wykonawca wraz z załącznikiem nr 3 złoży dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że wykorzystywany przez niego pojazd przystosowany do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), posiada określoną normę emisji spalin EURO. W szczególności, Wykonawca może złożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów:
1) Certyfikat EURO wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia certyfikatu EURO w języku obcym,
2) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta;
3) dokument o zgodności CE - dokument wystawiany przez producenta pojazdu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność pojazdu z wymaganiami zasadniczymi właściwych Dyrektyw Unii Europejskiej wraz z kopią dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu);
4) dowód rejestracyjny pojazdu – dokument musi posiadać wpis (adnotację) o poziomie emisji spalin.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu oceny ofert zawarte są w rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe - norma emisji spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PP Potok Górny
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów a także odpadów segregowanych i gromadzonych selektywnie (papier i tektura, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z nieruchomości będących w dyspozycji jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
2. Szczegółowy zakres usług, w tym adresy lokalizacji (obiektów objętych odbiorem odpadów) wraz z zestawieniem rodzaju odpadów, rodzaju i pojemności pojemników, częstotliwości odbioru odpadów, daty rozpoczęcia świadczenia usług wywozu dla każdej lokalizacji, został określony
w załączniku nr 1.10 , we wzorze umowy oraz w pozostałych dokumentach zamówienia, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 5920,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Dla pakietów 1 - 10
a) cena oferty brutto (C) 60 % - odpowiada 60 pkt
b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%- odpowiada 40 pkt

ad a) cena oferty brutto (C) - 60%
Dla kryterium – cena oferty brutto, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:
C = (Cx/Cb) x 60 pkt
gdzie:
C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za „cenę oferty brutto”
Cx – najniższa oferowana cena brutto
Cb - cena brutto badanej oferty

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto podaną w załączniku nr 1 do SWZ (druk Oferta).

ad b) aspekty środowiskowe - norma emisji spalin (E) – 40%,

Ad b) Przy ocenie kryterium „aspekty środowiskowe - norma emisji spalin” Zamawiający przyzna punkty wykonawcy, który będzie świadczył, na rzecz Zamawiającego, usługę odbioru odpadów, nazwanych w załącznikach 1.1. – 1.10 jako „niesegregowane (zmieszane)” (których Zamawiający przewiduje największą ilość w okresie obowiązywania umowy), z wykorzystaniem pojazdów posiadających normę emisji spalin co najmniej EURO 4 oraz zaznaczy w ofercie (np. poprzez wstawienie znaku X) normę emisji spalin dla pojazdów przystosowanych do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych).

W powyższym kryterium punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 4 – wykonawca otrzymuje 10 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 5 – wykonawca otrzymuje 25 pkt
- co najmniej jeden pojazd posiada normę emisji EURO 6 – wykonawca otrzymuje 40 pkt

Na potwierdzenie posiadanej przez pojazd normy emisji spalin Euro wykonawca złoży załącznik Wykaz pojazdów, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi (realizacji zamówienia) na rzecz Zamawiającego, w zakresie odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, w którym wskaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który posiada normę emisji spalin Euro 4, lub EURO 5 lub EURO 6. Na potwierdzenie dysponowania takim pojazdem, wykonawca wraz z załącznikiem nr 3 złoży dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że wykorzystywany przez niego pojazd przystosowany do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), posiada określoną normę emisji spalin EURO. W szczególności, Wykonawca może złożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów:
1) Certyfikat EURO wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia certyfikatu EURO w języku obcym,
2) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta;
3) dokument o zgodności CE - dokument wystawiany przez producenta pojazdu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność pojazdu z wymaganiami zasadniczymi właściwych Dyrektyw Unii Europejskiej wraz z kopią dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu);
4) dowód rejestracyjny pojazdu – dokument musi posiadać wpis (adnotację) o poziomie emisji spalin.

Szczegółowe informacje w zakresie sposobu oceny ofert zawarte są w rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: aspekty środowiskowe - norma emisji spalin

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach określonych w rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeśli wykonawca:
- oświadczy, iż spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiada i złoży dokument/-y potwierdzający/-e, że jest wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez właściwy urząd gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy, której dotyczy wybrany pakiet (tj. aktualne zaświadczenie
o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, której dotyczy pakiet).
- oświadczy, że jest wpisany do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) oraz wskaże numer rejestrowy BDO.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawców wraz z ofertą:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenia i dokumenty, składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (złożonym wraz z ofertą zgodnie z pkt 1).
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania oraz na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawców wraz z ofertą:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez właściwy urząd gminy w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy, której dotyczy wybrany pakiet, na który wykonawca składa ofertę,
2) oświadczenie wykonawcy, że jest wpisany do Rejestru Bazy Danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia przedmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie spełniania kryterium „Aspekty środowiskowe – norma emisji spalin”, pn: Wykaz pojazdów, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi (realizacji przedmiotu zamówienia) na rzecz Zamawiającego, w zakresie odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, w którym wskaże, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który posiada normę emisji spalin co najmniej Euro 4 lub EURO 5 lub EURO 6. Na potwierdzenie dysponowania takim pojazdem Wykonawca wraz z załącznikiem nr 3 złoży dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać, że wykorzystywany przez niego pojazd przystosowany do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) posiada określoną normę emisji spalin EURO. W szczególności Wykonawca może złożyć kopię jednego z niżej wymienionych dokumentów:
1) certyfikat EURO wraz z dowodem rejestracyjnym pojazdu.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia certyfikatu EURO w języku obcym;
2) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta;
3) dokument o zgodności CE - dokument wystawiany przez producenta pojazdu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność pojazdu z wymaganiami zasadniczymi właściwych Dyrektyw Unii Europejskiej wraz z kopią dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu);
4) dowód rejestracyjny pojazdu – dokument musi posiadać wpis (adnotację) o poziomie emisji spalin.

Wykonawca może w załączniku nr 3 wskazać większą liczbę pojazdów do odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), jednak muszą one posiadać normę emisji spalin taką samą, jak ta, która będzie podstawą do przyznania punktów w kryterium oceny ofert „aspekty środowiskowe - norma emisji spalin”.
Oznacza to, że Wykonawca nie będzie mógł świadczyć usługi odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) pojazdem o normie emisji spalin niższej, niż zadeklarowana w załączniku nr 3, za którą Wykonawca otrzymał stosowną liczbę punktów w kryterium oceny ofert.

UWAGA: Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty muszą być złożone w języku polskim (nie dotyczy dokumentu wskazanego w powyższym ust. 1 pkt 1). Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przekazane wraz z tłumaczeniem na język polski.

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w załączniku nr 3 kilka pojazdów, przy użyciu których świadczył będzie usługę odbioru odpadów, musi złożyć ww. dokumenty potwierdzające określoną normę emisji spalin EURO dotyczące wszystkich pojazdów.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada pojazd (pojazdy), którym będzie świadczył usługę odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych), z normą emisji spalin Euro 3 (lub niższą), nie ma obowiązku składać ww. przedmiotowego środka dowodowego wraz z ww. dokumentami.

2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
3. Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, gdyż zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy, przedmiotowe środki dowodowe służą potwierdzeniu zgodności
z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert.

UWAGA: Złożenie przedmiotowego środka dowodowego wraz z odpowiednimi załącznikami będzie podstawą przyznania punktów w kryterium oceny ofert „aspekty środowiskowe - norma emisji spalin”. Szczegółowe informacje dotyczące opisu kryteriów oceny ofert i sposobu oceny ofert zawarte są w rozdziale XX SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

28. Dokumenty stanowiące ofertę:
1) Druk Oferta- załącznik nr 1 do SWZ,
2) Formularze cenowe” – tj. wybrane załączniki od nr 1.1 do nr 1.10 do SWZ (w zależności od wybranego/-ych przez wykonawcę pakietu/-ów).
3) Przedmiotowy środek dowodowy – Wykaz pojazdów, które będą wykorzystywane do świadczenia usługi (realizacji zamówienia) na rzecz Zamawiającego, w zakresie odbioru odpadów komunalnych, o którym mowa w rozdziale XIV wraz z wymaganym/-ymi załącznikiem/-ami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

UWAGA:
Dokumenty wymienione w pkt 28 ppkt 1, 2 i 3 nie podlegają uzupełnieniu.

Jeżeli Wykonawca nie złoży druku Oferta i/lub załącznika Formularz cenowy
(w zależności od wybranego/-ych pakietu/-ów), jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.

4) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VI i VII SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załączniku nr 2 do SWZ.
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (jeżeli dotyczy).
Z przyczyn technicznych i organizacyjnych Zamawiający zaleca złożenie oferty i załączników do oferty w formacie .pdf

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo do złożenia oferty winno być złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do ofert oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy).
6. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy (powyższy pkt 5) dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej. Na gruncie przepisów dotyczących zamówień publicznych przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej należy traktować jak wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy lub warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązani są do dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy.
2. We wzorze umowy Zamawiający przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania wykonawcy i Zamawiającego.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy, w szczególności w następującym zakresie:
"§ 5
3. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w ust. 1 umowy, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (zmiana cen dotyczy cen brutto, z zachowaniem cen netto),
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
4. W przypadku zaistnienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o których mowa w ust. 3 umowy, zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana na pisemny wniosek strony skierowany do drugiej strony, w którym udowodni ona poprzez m.in. złożenie szczegółowych wyliczeń i dokumentów, że ww. zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy.
§ 11
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający - w okresie obowiązywania umowy - zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) Wykonawca w sposób rażący i zawiniony naruszy chociażby jeden raz postanowienia niniejszej umowy i nie usunie tego naruszenia w terminie określonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni kalendarzowe,
b) w stosunku do Wykonawcy zostanie wydana ostateczna decyzja dotycząca zmiany, cofnięcia lub ograniczenia zakresu uprawnień na świadczenie usług objętych przedmiotem umowy,
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) Wykonawca zlikwiduje działalność."

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej wnosi się zgodnie z zapisami zawartymi w dziale IX Środki ochrony prawnej ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605
z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 poz. 1497 z późn. zm.), w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Ustawa przewiduje również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego.


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia - 24 miesiące od dnia podpisania umowy lub od daty rozpoczęcia świadczenia usługi.
2. Datę planowanego rozpoczęcia świadczenia usługi dla każdej części określa się następująco:
Pakiet 1 - od 02.06.2024
Pakiet 2 - od 21.04.2024
Pakiet 3 - od 25.04.2024
Pakiet 4 - od dnia podpisania umowy
Pakiet 5 - od dnia podpisania umowy
Pakiet 6 - od dnia podpisania umowy
Pakiet 7 - od 11.10.2024
Pakiet 8 - od 05.10.2024
Pakiet 9 - od 06.06.2024
Pakiet 10 - od 10.10.2024

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.