eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Prowadzenie konsultacji psychiatrycznych dla małoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prowadzenie konsultacji psychiatrycznych dla małoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014931762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lipińska 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-833

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225997128

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wcpr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wcpr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prowadzenie konsultacji psychiatrycznych dla małoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c800ad67-ccad-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210611

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00033956/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Konsultacje specjalistyczne - psychiatra

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wcpr.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu, komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wcpr.ezamawiajacy.pl . Szczegółowe zasady komunikacji określone zostały w Rozdziale X SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu Market Planet na subdomenie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie https://wcpr.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta.
3) Rejestracja konta Wykonawcy następuje automatycznie poprzez:
- utworzenie darmowego konta na stronie oneplace.marketplanet.pl za pomocą przycisku „Złóż konto za darmo”. Po wpisaniu adresu e-mail, hasła, kodu z obrazka oraz zaakceptowaniu wymaganych zgód należy użyć przycisku „Zarejestruj się”. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem, za pomocą którego należy potwierdzić adres e-mail.
- Po potwierdzeniu adresu e-mail należy się zalogować za pomocą przycisku „Zaloguj” w celu ukończenia procesu rejestracji.
- Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę „Rejestracja”.
- Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego podzielonego na cztery etapy należy wysłać wniosek rejestracyjny do weryfikacji za pomocą przycisku „Wyślij wniosek”. Kod pocztowy w formularzu powinien być wpisany w formacie XX-XXX natomiast numer NIP/PESEL oraz numery telefonów jako ciąg cyfr (bez myślnika lub spacji między cyframi).
- Wiadomość potwierdzająca aktywację konta zostanie przesłana na adres e-mail użyty podczas rejestracji w ciągu 6 godzin roboczych od przesłania wniosku do akceptacji.
- Jeżeli niezbędna jest szybsza weryfikacja wniosku, istnieje możliwość kontaktu z infolinią wsparcia (22 257 22 23) z prośbą o przyspieszenie weryfikacji wniosku rejestracyjnego. Infolinia jest czynna w dni robocze od godziny 9:00 do 17:00.
4) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie wszelkich zawiadomień, wyjaśnień oraz innych informacji, następuje przy użyciu zakładki „Korespondencja” poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" lub z wykorzystaniem opcji okna dialogowego „Zadaj pytanie”, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść pytania lub informacji. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
5) Korzystanie z Platformy eZamawiający możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) zastosowania przeglądarki internetowej w wersji wspieranej przez producenta obsługującej TLS 1.2 z włączoną obsługą JavaScript;
b) strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej;
6)W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Market Planet tel. +48 (22) 25 72 223 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
8)Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały szczegółowo określone w Rozdziale X SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa, tel. 22 5997120.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WCPR za pomocą adresu iod@wcpr.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 10 RODO w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze wynikającym z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz działanie przez administratora w interesie publicznym.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji.
5. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą będą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp; ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy, a następnie w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo żądania dostępu do danych osobowych (Administrator może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego); sprostowania lub uzupełnienia danych (skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników); z ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych gdyż podstawą prawnąprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 02/2024/ZP-TP/WCPR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Prowadzenie konsultacji lekarza psychiatry na rzecz usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej tj. dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w Punkcie Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży PUNKTUS prowadzonym przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz udział w zebraniach Zespołu specjalistów PUNKTUS;
2) Usługa obejmuje diagnozę, leczenie farmakologiczne, wydawanie na prośbę wychowanka odpowiednich zaświadczeń/skierowań związanych z procesem leczenia;
3) Zamawiający szacuje, że w okresie realizacji przedmiotu zamówienia liczba konsultacji psychiatrycznych łącznie wyniesie nie więcej niż 193 godzin konsultacji 60 minutowych i 30 minutowych, w tym 10 godzin udziału w zebraniach Zespołu specjalistów PUNKTUS. Wskazana szacunkowa ilość godzin służy wyłącznie do porównania i oceny złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty i nie będzie wiązać stron w trakcie realizacji zamówienia. Wartość umowy wynikać będzie z wysokości środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia, których wysokość Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania najpóźniej przed terminem otwarcia ofert;
4) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie wg. potrzeb Zamawiającego oraz zgodnie z zaoferowaną ceną jednostkową konsultacji psychiatrycznej, do wykorzystania maksymalnej wartości umowy.
5) Zamawiający jednocześnie oświadcza, że gwarantuje realizację liczby godzin konsultacji psychiatrycznych na poziomie odpowiadającym co najmniej 60% wartości umowy.
6) Konsultacje lekarza psychiatry i udział w zebraniach Zespołu specjalistów PUNKTUS będą odbywać się w lokalizacji Zamawiającego przy ul. 11 Listopada 15B w Warszawie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) Zakres zamówienia powtórzeniowego stanowić będzie nie więcej niż 100% wartości zamówienia podstawowego;
2) warunki udzielenia zamówienia powtórzeniowego będą polegały na powtórzeniu świadczenia usługi w zakresie prowadzenia konsultacji psychiatrycznych na rzecz małoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w okresie maksymalnie do 12 miesięcy od zawarcia umowy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia opisanemu dla zamówienia podstawowego w szczególności obejmującego:
a) diagnozę;
b) leczenie farmakologiczne;
c) wydawanie na prośbę wychowanka odpowiednich zaświadczeń/skierowań związanych z procesem leczenia;
d) udział w zebraniach Zespołu specjalistów (psycholog, psychoterapeuta, pracownik socjalny) w celu ustalenia szczegółowego kierunku pracy z wychowankiem w zakresie diagnozy i pomocy specjalistycznej.
3) Przedmiot zamówienia powtórzeniowego obejmujący prowadzenie konsultacji psychiatrycznych będzie mógł być realizowany wyłącznie przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza psychiatry, które to Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium najniższa cena wg kolejności od najniższej ceny.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę (oferta z najniższą łączną ceną brutto).
Oferta najkorzystniejsza = oferta z najniższą łączną ceną brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Prowadzenie konsultacji lekarza psychiatry ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży dla małoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;
2) Usługa obejmuje diagnozę, leczenie farmakologiczne, wydawanie na prośbę opiekuna dziecka odpowiednich zaświadczeń/skierowań związanych z procesem leczenia;
3) Zamawiający szacuje, że w okresie realizacji przedmiotu zamówienia liczba konsultacji psychiatrycznych łącznie wyniesie nie więcej niż 134 godzin konsultacji 60 minutowych i 30 minutowych. Wskazana szacunkowa ilość godzin służy wyłącznie do porównania i oceny złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty i nie będzie wiązać stron w trakcie realizacji zamówienia. Wartość umowy wynikać będzie z wysokości środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia, których wysokość Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania najpóźniej przed terminem otwarcia ofert;
4) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie wg. potrzeb Zamawiającego oraz zgodnie z zaoferowaną ceną jednostkową konsultacji psychiatrycznej, do wykorzystania maksymalnej wartości umowy.
5) Zamawiający jednocześnie oświadcza, że gwarantuje realizację liczby godzin konsultacji psychiatrycznych na poziomie odpowiadającym co najmniej 60% wartości umowy.
6) Konsultacje lekarza psychiatry dziecięcego będą odbywać się w lewobrzeżnej części Warszawy, w gabinecie Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) Zakres zamówienia powtórzeniowego stanowić będzie nie więcej niż 100% wartości zamówienia podstawowego;
2) warunki udzielenia zamówienia powtórzeniowego będą polegały na powtórzeniu świadczenia usługi w zakresie prowadzenia konsultacji psychiatrycznych na rzecz małoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w okresie maksymalnie do 12 miesięcy od zawarcia umowy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia opisanemu dla zamówienia podstawowego w szczególności obejmującego:
a) diagnozę;
b) leczenie farmakologiczne;
c) wydawanie na prośbę wychowanka odpowiednich zaświadczeń/skierowań związanych z procesem leczenia;
3) Przedmiot zamówienia powtórzeniowego obejmujący prowadzenie konsultacji psychiatrycznych będzie mógł być realizowany wyłącznie przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza psychiatrii dzieci i młodzieży, które to Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium najniższa cena wg kolejności od najniższej ceny.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę (oferta z najniższą łączną ceną brutto).
Oferta najkorzystniejsza = oferta z najniższą łączną ceną brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Prowadzenie konsultacji lekarza psychiatry ze specjalizacją psychiatrii dzieci i młodzieży dla małoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;
2) Usługa obejmuje diagnozę, leczenie farmakologiczne, wydawanie na prośbę opiekuna dziecka odpowiednich zaświadczeń/skierowań związanych z procesem leczenia;
3) Zamawiający szacuje, że w okresie realizacji przedmiotu zamówienia liczba konsultacji psychiatrycznych łącznie wyniesie nie więcej niż 134 godzin konsultacji 60 minutowych i 30 minutowych. Wskazana szacunkowa ilość godzin służy wyłącznie do porównania i oceny złożonych ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty i nie będzie wiązać stron w trakcie realizacji zamówienia. Wartość umowy wynikać będzie z wysokości środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia, których wysokość Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania najpóźniej przed terminem otwarcia ofert;
4) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie wg. potrzeb Zamawiającego oraz zgodnie z zaoferowaną ceną jednostkową konsultacji psychiatrycznej, do wykorzystania maksymalnej wartości umowy.
5) Zamawiający jednocześnie oświadcza, że gwarantuje realizację liczby godzin konsultacji psychiatrycznych na poziomie odpowiadającym co najmniej 60% wartości umowy.
6) Konsultacje lekarza psychiatry dziecięcego będą odbywać się w prawobrzeżnej części Warszawy, w gabinecie Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1) Zakres zamówienia powtórzeniowego stanowić będzie nie więcej niż 100% wartości zamówienia podstawowego;
2) warunki udzielenia zamówienia powtórzeniowego będą polegały na powtórzeniu świadczenia usługi w zakresie prowadzenia konsultacji psychiatrycznych na rzecz małoletnich i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w okresie maksymalnie do 12 miesięcy od zawarcia umowy, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia opisanemu dla zamówienia podstawowego w szczególności obejmującego:
a) diagnozę;
b) leczenie farmakologiczne;
c) wydawanie na prośbę wychowanka odpowiednich zaświadczeń/skierowań związanych z procesem leczenia;
3) Przedmiot zamówienia powtórzeniowego obejmujący prowadzenie konsultacji psychiatrycznych będzie mógł być realizowany wyłącznie przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza psychiatrii dzieci i młodzieży, które to Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium najniższa cena wg kolejności od najniższej ceny.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę (oferta z najniższą łączną ceną brutto).
Oferta najkorzystniejsza = oferta z najniższą łączną ceną brutto

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp: spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Warunek dla Części 1, Części 2, Części 3: o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Warunek: o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada lub dysponuje osobą(-ami) skierowaną(-ymi) do realizacji zamówienia posiadającą(-ymi):
dla Części 1:
a) wykształcenie wyższe medyczne na kierunku lekarskim i ma tytuł zawodowy lekarza;
b) specjalizację/tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii;
c) co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów w zakresie specjalizacji - psychiatria;
dla Części 2 i Części 3:
a) wykształcenie wyższe medyczne na kierunku lekarskim i ma tytuł zawodowy lekarza;
b) specjalizację/tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży;
c) co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu pacjentów w zakresie specjalizacji - psychiatria dzieci i młodzieży;
d) która/e nie figuruje/ą :
- w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości);
- w Krajowym Rejestrze Karnym w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w Rozdziale VI SWZ – załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
dokument (zaświadczenie) z którego wynikało będzie, że Wykonawca jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie szczególnego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wypisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2019r, poz. 605, z późn. zm.). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z tym zastrzeżeniem że będzie to Wykonawca, który będzie świadczył usługę konsultacji psychiatrycznych;
3) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy wskazać jedynie osoby skierowane do wykonania zamówienia, których kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie i doświadczenie potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 4 SWZ. Wykaz sporządzony wg załącznika nr 4 do SWZ.
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego (wyłącznie dla Części 2 i Części 3) każdej z osób skierowanych do realizacji zamówienia (lekarza psychiatry dzieci i młodzieży), w zakresie:
- przestępstw określonych w rozdziale XIX Kodeksu karnego,
- przestępstw określonych w rozdziale XXV Kodeksu karnego,
- przestępstw określonych w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego,
-przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600),
lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego
- sporządzone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie o którym mowa w pkt 3) lit. b).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wymagane inne oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, gdy ofertę składa pełnomocnik. W przypadku pełnomocnictwa sporządzonego jako dokument w postaci papierowej i opatrzonego własnoręcznym podpisem, przedkłada się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mocodawcy lub notariusza, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej;
3) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym każdego z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, w odniesieniu do warunków udziału określonych w Rozdziale VII w ust. 1 SWZ, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego/tych podmiotów, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy);
6) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.
2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą:
1) oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenie stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe;
2) pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożone w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym każdego z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, w odniesieniu do warunków udziału określonych w Rozdziale VII w ust. 1 SWZ, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy);
3. Zgodnie z art. 58 ust. 5 ustawy Pzp przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w szczególności w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie tych przepisów, które dotyczą pojedynczych Wykonawców i które to Zamawiający określił w Rozdziale VI SWZ. Podstawy wykluczenia z postępowania nie mogą zachodzić wobec każdego z Wykonawców oddzielnie, wchodzących w skład konsorcjum wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego udostępnienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści Umowy. Szczegółowy zakres zmian określony został w § 9 wzoru umowy, stanowiącego załącznik 2.1 i 2.2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Platformie dostępnej pod adresem: https://wcpr.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 18 grudnia 2024 r. lub do dnia wykorzystania maksymalnej kwoty wynagrodzenia umowy przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.