eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Czempiń › Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą serwisowo-eksploatacyjną.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą serwisowo-eksploatacyjną.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZEMPIŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259287

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25

1.5.2.) Miejscowość: Czempiń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 28 26 703 wew. 133

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.michalska@ug.czempin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czempin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Samorządowe w Czempiniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6981722479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Czempiń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole.czempin@data.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole.czempin.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6981722479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Czempiń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spczempin@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp-czempin.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6981722479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościańska 28/30

1.5.2.) Miejscowość: Głuchowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spgluchowo@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spgluchowo.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury Czempiń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6981661884

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Czempiń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: centrum.kultury.czempin@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ck.kulturaczempin.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biblioteka Publiczna im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6981721735

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Czempiń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@biblioteka.czempin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.kulturaczempin.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6981722479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Czempiń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops.czempin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czempin.opsinfo.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6981857185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kolejowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Czempiń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cuw@cuw.czempin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp-czempin.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Gmina Czempiń jest odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania. Zamówienie zostanie udzielone przez każdego z Zamawiających indywidualnie.
Każdy z Zamawiających zawrze odrębną umowę i będzie ponosić odpowiedzialność w zakresie jej realizacji.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą serwisowo-eksploatacyjną.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6c7eaeb-97fd-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210576

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00029922/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą serwisowo - eksploatacyjną

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/czempin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czempin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344).Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 10 pkt. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują elektronicznie za pomocą platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”), dostępną pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/czempin i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postepowania (nie dotyczy składania ofert). W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania Platformy, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: j.michalska@ug.czempin.pl (nie dotyczy składania ofert). Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet, b) komputer klasy PC lub MAC, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, FireFox lub
Internet Explorer, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/czempin dokumenty określone w przepisach ustawy Pzp. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania. Wykonawca może zwrócić się do
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji,
zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Za datę wpływu oświadczeń, ofert, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zawarta w rozdziale 22 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ.271.1.2.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej gotowości.
W skład realizacji zamówienia wchodzi:
1) Dzierżawa 5 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Gminy w Czempiniu wraz z systemem zarządzająco-monitorującym realizację wydruku podążającego oraz świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej gotowości.
2) Dzierżawa 16 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych gminy Czempiń: Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu, Szkoły Podstawowej im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie, Przedszkola Samorządowego w Czempiniu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Czempiniu, Biblioteki im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu, Centrum Kultury Czempiń i Centrum Usług Wspólnych wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej gotowości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30121300-6 - Urządzenia do powielania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

50313000-2 - Konserwacja i naprawa maszyn reprograficznych

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości kopii/wydruków z zastosowaniem prawa opcji do 20% zamówienia podstawowego.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe kopii/wydruków zawarte w Formularzu oferty. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zapotrzebowania na ilość kopii/wydruków na urządzeniach objętych niniejszym zamówieniem lub zwiększy się ilość urządzeń wielofunkcyjnych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w (%) zostanie wyrażona w punktach (1% = 1pkt.)
17.2 Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie kryterium, w następujący sposób:
1) Kryterium I - Cena brutto (C) – waga 60 %
W ramach kryterium „Cena brutto” ocena zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem:

Oferta o najniższej cenie brutto
C = ( ------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto oferty badanej

gdzie: C - wartość punktowa badanej oferty
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Ocenie w ramach kryterium „cena brutto” podlegać będzie cena brutto podana w ofercie.
2) Kryterium II - Przyjazd serwisu do uszkodzonego urządzenia w godzinach. (G) – waga 40 %.

W ramach kryterium “Przyjazd serwisu do uszkodzonego urządzenia w godzinach” ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z poniższym:

Przyjazd serwisu do uszkodzonego urządzenia w godzinach Liczba przyznanych punktów
Przyjazd serwisu do uszkodzonego urządzania nastąpi do 5 godzin od zgłoszenia 0 pkt
Przyjazd serwisu do uszkodzonego urządzania nastąpi do 4 godzin od zgłoszenia 20 pkt
Przyjazd serwisu do uszkodzonego urządzania nastąpi do 3 godzin od zgłoszenia 40 pkt

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Przyjazd serwisu do uszkodzonego urządzenia w godzinach” to 40,00 pkt.
UWAGA:
a) Zamawiający ustala minimalny czas przyjazdu serwisu do uszkodzonego urządzenia w ciągu 3 godzin od momentu zgłoszenia awarii urządzenia przez Zamawiającego.
b) Zamawiający ustala maksymalny czas przyjazdu serwisu do uszkodzonego urządzenia w ciągu 5 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
c) Czas przyjazdu serwisu do uszkodzonego urządzenia krótszy niż 3 godziny, dla potrzeb obliczania punktacji będzie traktowany jako 3 godziny.
d) Czas przyjazdu serwisu do uszkodzonego urządzenia dłuższy niż 5 godzin, dla potrzeb obliczania punktacji będzie traktowany jak 5 godzin.
e) W przypadku braku wskazania w ofercie czasu przyjazdu serwisu do uszkodzonego urządzenia Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca nie podał czasu przyjazdu serwisu do uszkodzonego urządzenia i Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
f) W przypadku niepodania przez Wykonawcę żadnej z powyższych opcji w ramach II kryterium oceny ofert, Zamawiający przyjmuje „Przyjazd serwisu do uszkodzonego urządzania nastąpi do 5 godzin ”. Wykonawca otrzyma wtedy 0 pkt w ramach tego kryterium.
g) Czas przyjazdu serwisu do uszkodzonego urządzenia liczony jest od momentu telefonicznego powiadomienia Wykonawcy.
h) Wykonawca zobowiązany jest do podania pełnych godzin w ramach II kryterium. W przypadku podania czasu przyjazdu w formacie „godziny i minuty” dla potrzeb obliczania punktacji czas przyjazdu serwisu do uszkodzonego urządzenia będzie traktowany jako pełna godzina po zaokrągleniu w górę.
17.3 Ostateczną ocenę oferty stanowi suma punktów uzyskanych w kryteriach określonych w pkt. 17.2.,obliczona wg wzoru:
O = C + G - ostateczna ocena danej oferty
C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena
G - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium przyjazd serwisu do uszkodzonego urządzenia w godzinach.
17.4 Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów w w/w kryteriach oceny ofert. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Dalsza część postanowień w rozdziale 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przyjazd serwisu do uszkodzonego urządzenia w godzinach

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do potencjału technicznego.
b) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
- wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy obejmujące swoim zakresem dzierżawę/najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z wdrożeniem, zarządzaniem i obsługą serwisową o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda dostawa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 7.1. i 7.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, (c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP, (d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, (e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzona karę aresztu - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
d) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - (wzór oświadczenie Wykonawcy stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
Dalsza część postanowień w tym postanowienia dot. dokumentów składanych przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są w pkt. 10.5 -10.7 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 8.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum) wykaz, o którym mowa wyżej dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert.
b) dowodów określających, że wskazane przez Wykonawcę dostawy na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

9.1 Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 10 – Wykaz urządzeń wielofunkcyjnych, żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj.
1) Wykazów wszystkich urządzeń (modeli) wraz z numerem seryjnym każdego z urządzeń. Wykazy mają być sporządzone osobno dla każdej z jednostek gminnych, tj.:
1. Urząd Gminy w Czempiniu
2. Szkoła Podstawowa im. Heleny Gieburowskiej w Głuchowie
3. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Czempiniu
4. Przedszkole Samorządowe w Czempiniu
5. Centrum Kultury Czempiń
6. Biblioteka im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu
7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu
8. Centrum Usług Wspólnych
2) Kart katalogowych urządzeń dla poszczególnych modeli potwierdzających spełnianie przez każde z urządzeń wymagań technicznych określonych w postępowaniu.
3) Raportu wydruków dla każdego zaoferowanego urządzenia wskazującego na faktycznie wykonaną na danym urządzeniu liczbę wydruków.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną.
W terminie składania ofert określonym w pkt 15.1. SWZ wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
a) formularz Oferty (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ) sporządzony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
b) oświadczenie, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu składającego oświadczenie, złożone przez:
• Wykonawcę,
• Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
c) oświadczenia, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na zasadzie określonej w art. 118 w zw. z art. 266 PZP, o ile dotyczy,
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 10.4. SWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów; (Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ),
e) przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale 9 SWZ
f) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 14.4. lit e) SWZ, sporządzone w sposób określony w pkt 10.13.-10.22 SWZ,
h) wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

12.1 Zamawiający wymaga wadium w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
12.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Poniecu, Oddział w Czempiniu numer
36 8682 1030 0040 0000 0390 0003 tytułem: FZ.271.1.2.2024 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą serwisowo-eksploatacyjną.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
12.3 Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
12.4 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 12.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
12.5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga, aby w treści wadium wnoszonego w formach, o których mowa w pkt 12.2. ppkt 2)-4) SWZ zostali wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo powinno z niej wynikać, że Wykonawca, na którego gwarancja/poręczenie zostały wystawione działa w imieniu innych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, bądź w ich treści powinien zostać ujęty szerszy zakres odpowiedzialności gwaranta/poręczyciela niż tylko dotyczący działań/zaniechań odnoszących się do Wykonawcy, na którego gwarancja/poręczenie to zostało wystawione.
12.6 Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
12.7 Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej powinny zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) dokumenty, o których mowa w pkt 10.3 obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany w zakresie przedmiotu umowy:
a) zmiany wymogów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia m.in.: wskutek konieczności uruchomienia dodatkowego urządzenia wielofunkcyjnego lub rezygnacji z urządzenia,
b) w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionej pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia, zmiany rozwiązań sprzętowych w stosunku do przedmiotu zamówienia – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zawartych w załączniku nr 9 lub 10 do SWZ rozwiązań sprzętowych;
2) w przypadku wskazanym w §16 i §17 niniejszej umowy (waloryzacja),
3) zmian wynikających z nowelizacji przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu umowy i które wymagają modyfikacji umowy,
4) w przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy lub przedmiotów umowy i jego wyposażenia do nowych przepisów prawa;
5) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego i wynikają z obiektywnie uzasadnionych przesłanek;
6) w przypadku zmiany urządzenia na urządzenie o wyższych parametrach technicznych.
2. Zmiana umowy wymaga przedstawienia pisemnego wniosku dotyczącego proponowanej zmiany wraz z uzasadnieniem.
3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Pozostałe postanowienia dotyczące warunków wprowadzenia zmian umowy określa § 16 oraz § 17 (klauzula waloryzacyjna) Projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/czempin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.