eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pilchowice › Usunięcie i utylizacja azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc w w formule zaprojektuj i wybuduj -2 zadaniaOgłoszenie z dnia 2022-06-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Usunięcie i utylizacja azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc w w formule zaprojektuj i wybuduj -2 zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL CHORÓB PŁUC IM. ŚW. JÓZEFA W PILCHOWICACH

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział ZP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276215293

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 31

1.5.2.) Miejscowość: Pilchowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-145

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-pilchowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-pilchowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usunięcie i utylizacja azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc w w formule zaprojektuj i wybuduj -2 zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-57a38964-ec8a-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00210566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035591/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Usunięcie azbestu, wymiana pokrycia dachu – projekt finansowany z budżetu obywatelskiego.

1.1.5 Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach – projekt finansowany z budżetu obywatelskiego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ
1. Informacje dotyczące składania oferty i innych czynności w ramach postępowania poprzez platformę zostały szczegółowo opisane w podręczniku Wykonawcy: https://e-propublico.pl/documents/e-ProPublico%20-%20Podr%C4%99cznik%20Wykonawcy.pdf
2.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2020r. poz. 344 z późn.zm). W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Poza składaniem ofert które muszą być złożone za pośrednictwem platformy https://e-propublico.pl Zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną pod adresem przetargi@szpital-pilchowice.pl
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz ustawy o Ochronie danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U z. 2019 poz. 1781 z późn.zm) informuję, że:

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Chorób Płuc im Św. Józefa w Pilchowicach, ul. Dworcowa 31 , 44-145 Pilchowice, Tel.: 32 331-99-01, e-mail: szpital@szpital-pilchowice.pl
 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: za pośrednictwem telefonu 32 331 99 41 lub adresu e-mail: ido@szpital-pilchowice.pl;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jest wymogiem ustawowym i wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych. Niepodanie tych danych uniemożliwia przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z Pani/Pana udziałem.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu m.in. o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przypadku gdy wykonanie obowiązków o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, wystąpienie z żądaniem o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 14/ZP/2022/K

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usunięcie i utylizacja azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachowego w formule zaprojektuj i wybuduj

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Montaż instalacji fotowoltaicznej w formule zaprojektuj i wybuduj

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-21

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna lub zawodowa: Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że:
a) W zakresie zadania nr 1 - wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie w zakresie robót polegających na wykonaniu pokrycia dachu o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieściatysięcyzłotych00/100).

b) W zakresie zadania nr 2 - wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieściatysięcyzłotych00/100)
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
- W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski (PLN), ma obowiązek przeliczyć je na PLN, do przeliczenia należy zastosować średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jeżeli w tym dniu nie było publikowane to w dniu następnym.
c) W zakresie zadania nr 1 - dysponuje (lub będzie dysponował) co najmniej następującymi osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia:
jedną osobą mogącą pełnić samodzielną funkcję techniczną na budowie, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy;
ww. osoba musi łącznie spełniać następujące wymagania:
a) posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) oraz być zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1117) i opłacać składki z tytułu obowiązującego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
lub
spełniać warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane, tj. być osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z2021 r. poz. 1646) oraz być zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami Ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i opłacać składki z tytułu obowiązującego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
oraz
b) posiadać udokumentowane doświadczenie prowadzenia robót przy zabytkach przez łączny okres co najmniej 18 miesięcy. Przez co Zamawiający rozumie, że osoba ta jako kierownik budowy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z zapisami art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie
dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadku:
1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
2. zmiany osoby wskazanej w załączniku nr 1, przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inna osobę, w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy.
3. zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiany zakresu zamówienia powierzonego ww. podwykonawcom,
4. zmiany Podwykonawcy lub zmiany części zamówienia powierzonego Podwykonawcy, albo wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie – w tych sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczynę, firmę Podwykonawcy i część zamówienia powierzonego Podwykonawcy, niniejsza zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, a jedynie wniosku Wykonawcy i wyrażenia zgody przez Zamawiającego,
5. okoliczności określonych w art. 15 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z póź. zm.),
6. jeżeli zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp,
7. konieczności przesunięcia terminu realizacji umowy, innych terminów umownych, która jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 13 – termin realizacji ulegnie przesunięciu o łączny czas przerwania robót budowlanych do czasu ponownej możliwości ich wznowienia,
8. zaistnienia przesłanek określonych w art.455 ustawy Pzp,
9. innych przewidzianych w ustawie Pzp.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w ust. 1 wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony, za wyjątkiem określonej w ust.1 pkt.4). Wniosek o wprowadzenie zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony przez stronę występującą o zmianę postanowień umowy.
Szczegółowe zmiany umowy zostały opisane we wzorach umów:
dla zadania nr 1 wzór stanowi załącznik nr 3A do SWZ, dla zadania nr 2 wzór stanowi załącznik nr 3B do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-30 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W celu prawidłowej realizacji zamówienia Zamawiający przed terminem złożenia ofert umożliwi Wykonawcom zapoznanie się z terenem i uwarunkowaniami w jakich zamówienie będzie realizowane. Wykonawcy zobowiązani są do uzgodnienia z Zamawiającym terminu w którym będą chcieli dokonać wizytacji terenu wykonania robót. W celu ustalenia daty wizji lokalnej należy wysłać e mail na adres: przetargi@szpital-pilchowice.pl lub zapytanie poprzez platformę e propublico.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania. Wykonawcy muszą złożyć ofertę w zakresie zadania nr 1 oraz w zakresie zadania nr 2. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę tylko na jedno zadania jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.
3. Zamawiający informuje, iż wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany po zsumowaniu punktacji przyznanej w ramach zadania nr 1 oraz zadania nr 2. W związku z powyższym za najkorzystniejszą ofertę w zakresie zadania nr 1 oraz 2 zostanie uznana oferta która w łącznej punktacji dla zadania nr 1 oraz 2 uzyska najwyższą ilość punktów.
Najkorzystniejsza oferta w ramach postępowania = Suma punktów przyznanych w zakresie zadania nr 1
+ Suma punktów przyznanych w zakresie zadania nr 2.
W przypadku, gdy wystąpią okoliczności przewidziane w ustawie Pzp i Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty w zakresie dwóch zadań Zamawiający zastrzega możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie tylko jednego zadania. W takim przypadku zamawiający do oceny ofert przyjmie kryteria określone dla danego zadania.
4. Pełna nazwa postępowania: Usunięcie i utylizacja azbestu, wykonanie nowego pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym w Szpitalu Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach w formule zaprojektuj i wybuduj" – 2 zadania

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.