eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej i grubowarstwowej oraz wybranych elementów BRD na terenie miasta Wrocławia.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej i grubowarstwowej oraz wybranych elementów BRD na terenie miasta Wrocławia.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000150142

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 49

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-633

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: uzpnz@zdium.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdium.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej i grubowarstwowej oraz wybranych elementów BRD na terenie miasta Wrocławia.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41fa3717-cb16-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210563

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004597/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Konserwacja i utrzymanie oznakowania poziomego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdium-wroc.logintrade.net/zapytania_email,156458,55d9057dcb2bed6c5984ce33d52dc925.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdium-wroc.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym: wnioski, wezwania, zawiadomienia, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy przetargowej https://zdium-wroc.logintrade.net. Zamawiający nie przewiduje komunikacji z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Za moment wpływu oświadczeń lub dokumentów przyjmuje się datę i godzinę zarejestrowania ich na platformie przetargowej po stronie Zamawiającego lub datę i godzinę wpływu wiadomości na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:
1) rtf, pdf, xps, odt, ods, doc, xls, docx, xlsx;
2) zip, 7z;
3) xml, xsd;
4) XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES.
Zamawiający informuje, że platforma przetargowa umożliwia jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 150 MB. W związku z tym, większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia powyższej wskazanej wielkości.
Korzystanie z platformy przetargowej jest bezpłatne oraz:
- nie wymaga użycia narzędzi lub urządzeń, które nie są ogólnie dostępne,
- nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi lub urządzeń do otwarcia plików, których format obsługiwany jest za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji,
- nie wymaga użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TXZ/EEO/260/25/2024/MKo

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej i grubowarstwowej oraz wybranych elementów BRD na terenie miasta Wrocławia. Opis przedmiotu zamówienia oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zostały zawarte w załącznikach do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić Wykonawcy zamówienia zgodnego z przedmiotem niniejszej umowy, polegającego na powtórzeniu podobnych czynności do kwoty 3 300 000,00 zł brutto. Zakres ww. czynności obejmuje asortyment prac, ujętych w Zestawieniu kosztów zadania.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania oznakowania w trybie interwencyjnym

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1. pkt 1÷6 i z art. 109 ust 1. pkt 1÷10 ustawy Pzp oraz z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r., poz. 835 ze zm.);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
WYKONAWCA SPEŁNI POWYŻSZY WARUNEK, JEŻELI WYKAŻE, ŻE:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie lub zamówienia polegające na wykonaniu w miastach powyżej 100.000 mieszkańców:
- oznakowania poziomego cienkowarstwowego w ilości co najmniej 100 000 m2 łącznie, w tym co najmniej jedno zamówienie w ilości minimum 50 000 m2 ,
- oznakowania poziomego grubowarstwowego w ilości co najmniej 5 000 m2 łącznie, w tym co najmniej jedno zamówienie w ilości minimum 1 000 m2 ,
- oznakowania poziomego wykonanego za pomocą farby chemoutwardzanej w ilości co najmniej 1000 m2, w tym co najmniej jedno zamówienie w ilości minimum 500 m2.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : minimum pięcioma brygadami roboczymi o składzie, co najmniej 3- osobowym (w każdej brygadzie minimum 1 osoba musi posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu specjalistycznego do wykonywania oznakowania poziomego oraz minimum 1 osoba musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu kierowania ruchem); jedną osobą na stanowisku koordynatora posiadającą udokumentowane min. 2 - letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia zadania zgodnie z przedmiotem zamówienia, wymagana wiedzą i doświadczeniem.
c) dysponuje sprzętem tj.:
- minimum 2 samojezdnymi maszynami do wykonywania linii segregacyjnych oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
- minimum 1 samojezdną maszyną do wykonywania linii segregacyjnych oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- minimum 2 stacjonarnymi maszynami do wykonywania linii przejść dla pieszych, pól martwych i innych drobnych elementów oznakowania poziomego cienkowarstwowego,
- minimum 2 zestawami urządzeń lub narzędzi do wykonywania linii przejść dla pieszych, pól martwych i innych drobnych elementów oznakowania poziomego grubowarstwowego,
- minimum 1 maszyną do aplikacji linii segregacyjnych, przejść dla pieszych, pól martwych i innych drobnych elementów oznakowania poziomego farbą chemoutwardzalną
- minimum 1 frezarką do usuwania oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowego,
- minimum 2 przyczepy do zabezpieczania robót na drogach o dużym natężeniu ruchu wyposażoną w oznakowanie z folii odblaskowej II lub III generacji, znaki C-9, C-10 i zmienną strzałkę świetlną kierunkową
- stały dostęp do urządzeń umożliwiających wykonanie badań oznakowania poziomego ( RL, QD, β)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości określonej w formularzu ofertowym przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDiUM w PKO BP S.A. I O/Wrocław:
- dla Wykonawców krajowych: 42 1020 5226 0000 6102 0416 7169,
- dla Wykonawców zagranicznych: PL42102052260000610204167169 BPKOPLPW
- z dopiskiem na przelewie: Montaż i konserwacja wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z realizacją zmian w organizacji ruchu na terenie miasta Wrocławia

w terminie zapewniającym jego wpływ na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie oferty.
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VII. 3 niniejszej SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy dotyczących:
1) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany okresu rozliczeniowego lub rodzaju dokumentów rozliczeniowych;
2) zmiany części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, rezygnacji lub zmiany Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
3) zmiany lub rezygnacji z podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zasoby Wykonawca powoływał się celem wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu; w takim przypadku Wykonawca, jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
4) rozszerzenia zakresu umowy o nowe pozycje cennikowe, jeżeli zmiana spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki faktyczne wpłyną na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy;
5) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów;
6) klauzul waloryzacyjnych.
Wprowadzenie zmian wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdium-wroc.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.