eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Le Ronda 52, 52a, 52b w Katowicach

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Le Ronda 52, 52a, 52b w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241031620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Michała Grażyńskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-126

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kzgm.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Le Ronda 52, 52a, 52b w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31b5e747-cfbc-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210557

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00037464/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Remonty kapitalne dachów budynków zarządzanych przez KZGM w Katowicach: Kryniczna 19, Tysiąclecia 5, Techników 31b, Le Ronda 52, 52a, 52b, Żwirki i Wigury 22

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania dokumentów oraz udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ - opisane są w Rozdziale XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje o obowiązkach informacyjnych RODO - opisane są w Rozdziale XXIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach stosowania RODO - opisane są w Rozdziale XXIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NZ.231.009.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 900000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje remont kapitalny dachu budynku przy ul. Le Ronda 52,52a,52b w Katowicach
Zakres robót budowlanych:
• rozbiórka obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, gzymsów
• demontaż rynien dachowych
• rozbiórka pokrycia z papy
• wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod i nadrynnowych, gzymsów
• wymiana deskowania i elementów konstrukcyjnych dachu
• wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej
• montaż rynien dachowych
• pokrycie dachów papą termozgrzewalną
• uzupełnienie obróbek blacharskich
• uzupełnienie tynków
• przemurowanie kominów
2. Zamawiający wymaga, by na wykonane roboty budowlane Wykonawca udzielił gwarancji nie krótszej niż 60 miesięcy – jest to minimalny okres gwarancji. Maksymalny okres gwarancji przewidywany przez Zamawiającego to 84 miesiące.
3. Wyżej wymienione roboty/prace będą wykonywane na podstawie STWiOR stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ oraz przedmiaru/przedmiarów robót stanowiących załącznik nr 5 do SWZ, a także projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ. UWAGA! Przedmiar/przedmiary w formacie ATH załączone są pomocniczo. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem/przedmiarami zamieszczonymi w formacie PDF, a przedmiarem/przedmiarami w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiaru robót zamieszczonego w formacie PDF.
4. Wszelkie obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia, sposób rozliczania zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.
5. Informacje istotne dla organizacji robót:
UWAGA! Roboty objęte przedmiotem zamówienia prowadzone będą w budynkach zamieszkałych. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłego dostępu do wejść do budynków oraz utrzymania na bieżąco czystości wykorzystywanych dróg komunikacyjnych, parkingów i chodników.
6. Parametry równoważności:
1) Jeżeli STWiOR lub przedmiar/przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie lub nastąpiło wskazanie norm, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych lub innych odniesień, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 i 5 ustawy dopuszcza składanie „produktów” równoważnych lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:
a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),
b) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
c) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
d) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),
e) parametrów bezpieczeństwa użytkowania.
Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
2) Tam, gdzie STWiOR lub przedmiarze/przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, ocen technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.
7. Przedmiotowe środki dowodowe. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia).
8. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (aspekty społeczne): Wymagania zamawiającego w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte są w § 8 ust. 3 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).
9. Wymóg spełniania wymagań określonych przez przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2023 poz. 875 z późn. zm.) został określony w § 8 ust. 24, 25, 26 projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45261320-3 - Kładzenie rynien

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert opisany jest w Rozdz. XIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt 2 i 3 SWZ do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy - Załącznik nr 2 do SWZ.
2. W/w oświadczenie będzie stanowić dowód brany pod uwagę podczas weryfikacji sytuacji
podmiotowej wykonawcy i w związku z tym Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona przedłożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania wobec wykonawców występujących wspólnie opisane są w Rozdziale IV SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, których charakter oraz warunki wprowadzania są określone w projektowanych postanowieniach umowy w szczególności w
§ 18 projektowanych postanowień umownych stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-03-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kzgm_katowice na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania. 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-03-06 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-04-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835) zwaną dalej ustawą Przeciw Agresji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.