eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłecko › "Realizacja zajęć specjalistycznych przez terapeutę SI z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole w ramach zadań WOKRO"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Realizacja zajęć specjalistycznych przez terapeutę SI z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole w ramach zadań WOKRO”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. HM. ZYGMUNTA IMBIEROWICZA W KŁECKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630256364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gnieźnieńska 7

1.5.2.) Miejscowość: Kłecko

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-270

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61-4270157

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: soswkl@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.soswklecko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Realizacja zajęć specjalistycznych przez terapeutę SI z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole w ramach zadań WOKRO”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72ebc43b-cfc3-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210457

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00208139/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 „Realizacja zajęć specjalistycznych przez terapeutę SI z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole w ramach zadań WOKRO”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-72ebc43b-cfc3-11ee-875e-a22221c84ba7

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
9. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Wykaz poszczególnych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w Rozdziale XII ust. 3 i Rozdziale XV ust. 1 SWZ.
10. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
11. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
12. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
13. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
15. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku, ul. Gnieźnieńska 7, 62-270 Kłecko,
tel. 61-427-01-57;
• z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres: pukaczewski@hotmail.com;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Realizacja zajęć specjalistycznych przez terapeutę integracji sensorycznej z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole
w ramach zadań WOKRO” prowadzonego w trybie podstawowym.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2. RODO**;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SOSW.392.03.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

prowadzenie zajęć przez terapeutę integracji sensorycznej dla dzieci od 0 do ukończenia edukacji przedszkolnej, posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność albo zagrożenie niepełnosprawnością. Łączna przewidywana liczba godzin prowadzenia zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 80 godzin.
Miejscem prowadzenia zajęć będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku lub inne miejsce wskazane przez koordynatora WOKRO.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

C = (Cmin/Cof) * 100* 60%

gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie

D =
Ocena w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie wskazanej w formularzu ofertowym liczby godzin doświadczenia w prowadzeniu terapii integracji sensorycznej
z dzieckiem od urodzenia do podjęcia nauki w szkole przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Ocenie będzie podlegało jedynie dodatkowe doświadczenie wskazanych osób, względem określonego w rozdz. VI ust. 1 pkt. 4) lit. c) SWZ doświadczenia stanowiącego warunek konieczny udziału w postępowaniu (tj. powyżej 100h). Górna granica ocenianego doświadczenia wynosi 300h.

Zamawiający będzie oceniał dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia w następujący sposób:
- powyżej 100h do 200h doświadczenia – 20 punktów
- powyżej 200h do 300h doświadczenia – 40 punktów


Uwaga: W kryterium „Doświadczenie terapeuty integracji sensorycznej” Zamawiający ocenia indywidualnie te osoby, które mają realizować zamówienie. Wykonawca zatem, wskazując dane osoby do oceny spełniania ww. kryterium musi skierować je do realizacji niniejszego zamówienia i te same osoby w załączniku nr 6 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

prowadzenie zajęć przez terapeutę integracji sensorycznej dla dzieci od 0 do ukończenia edukacji przedszkolnej, posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność albo zagrożenie niepełnosprawnością. Łączna przewidywana liczba godzin prowadzenia zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 20 godzin.
Miejscem prowadzenia zajęć będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kłecku lub inne miejsce wskazane przez koordynatora WOKRO.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

C = (Cmin/Cof) * 100* 60%

gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie

D =
Ocena w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie wskazanej w formularzu ofertowym liczby godzin doświadczenia w prowadzeniu terapii integracji sensorycznej
z dzieckiem od urodzenia do podjęcia nauki w szkole przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Ocenie będzie podlegało jedynie dodatkowe doświadczenie wskazanych osób, względem określonego w rozdz. VI ust. 1 pkt. 4) lit. c) SWZ doświadczenia stanowiącego warunek konieczny udziału w postępowaniu (tj. powyżej 100h). Górna granica ocenianego doświadczenia wynosi 300h.

Zamawiający będzie oceniał dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia w następujący sposób:
- powyżej 100h do 200h doświadczenia – 20 punktów
- powyżej 200h do 300h doświadczenia – 40 punktów


Uwaga: W kryterium „Doświadczenie terapeuty integracji sensorycznej” Zamawiający ocenia indywidualnie te osoby, które mają realizować zamówienie. Wykonawca zatem, wskazując dane osoby do oceny spełniania ww. kryterium musi skierować je do realizacji niniejszego zamówienia i te same osoby w załączniku nr 6 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

prowadzenie zajęć przez terapeutę integracji sensorycznej dla dzieci od 0 do ukończenia edukacji przedszkolnej, posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność albo zagrożenie niepełnosprawnością. Łączna przewidywana liczba godzin prowadzenia zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 80 godzin.
Miejscem prowadzenia zajęć będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 1 w Gnieźnie lub inne miejsce wskazane przez koordynatora WOKRO.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

C = (Cmin/Cof) * 100* 60%

gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie

D =
Ocena w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie wskazanej w formularzu ofertowym liczby godzin doświadczenia w prowadzeniu terapii integracji sensorycznej
z dzieckiem od urodzenia do podjęcia nauki w szkole przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Ocenie będzie podlegało jedynie dodatkowe doświadczenie wskazanych osób, względem określonego w rozdz. VI ust. 1 pkt. 4) lit. c) SWZ doświadczenia stanowiącego warunek konieczny udziału w postępowaniu (tj. powyżej 100h). Górna granica ocenianego doświadczenia wynosi 300h.

Zamawiający będzie oceniał dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia w następujący sposób:
- powyżej 100h do 200h doświadczenia – 20 punktów
- powyżej 200h do 300h doświadczenia – 40 punktów


Uwaga: W kryterium „Doświadczenie terapeuty integracji sensorycznej” Zamawiający ocenia indywidualnie te osoby, które mają realizować zamówienie. Wykonawca zatem, wskazując dane osoby do oceny spełniania ww. kryterium musi skierować je do realizacji niniejszego zamówienia i te same osoby w załączniku nr 6 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

prowadzenie zajęć przez terapeutę integracji sensorycznej dla dzieci od 0 do ukończenia edukacji przedszkolnej, posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub inne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność albo zagrożenie niepełnosprawnością. Łączna przewidywana liczba godzin prowadzenia zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 40 godzin.
Miejscem prowadzenia zajęć będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 1 w Gnieźnie lub inne miejsce wskazane przez koordynatora WOKRO.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

C = (Cmin/Cof) * 100* 60%

gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof – cena podana w ofercie

D =
Ocena w niniejszym kryterium dokonana zostanie na podstawie wskazanej w formularzu ofertowym liczby godzin doświadczenia w prowadzeniu terapii integracji sensorycznej
z dzieckiem od urodzenia do podjęcia nauki w szkole przez osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Ocenie będzie podlegało jedynie dodatkowe doświadczenie wskazanych osób, względem określonego w rozdz. VI ust. 1 pkt. 4) lit. c) SWZ doświadczenia stanowiącego warunek konieczny udziału w postępowaniu (tj. powyżej 100h). Górna granica ocenianego doświadczenia wynosi 300h.

Zamawiający będzie oceniał dodatkowe doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia w następujący sposób:
- powyżej 100h do 200h doświadczenia – 20 punktów
- powyżej 200h do 300h doświadczenia – 40 punktów


Uwaga: W kryterium „Doświadczenie terapeuty integracji sensorycznej” Zamawiający ocenia indywidualnie te osoby, które mają realizować zamówienie. Wykonawca zatem, wskazując dane osoby do oceny spełniania ww. kryterium musi skierować je do realizacji niniejszego zamówienia i te same osoby w załączniku nr 6 do SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału
w postępowaniu dotyczący/-e:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej 1 osobę odpowiedzialną za świadczenie usług posiadającą (łącznie) następujące kwalifikacje zawodowe/uprawnienia/doświadczenie/wykształcenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

CZĘŚCI I – IV zajęcia prowadzone przez terapeutę integracji sensorycznej:

a) wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu integracji sensorycznej z przygotowaniem pedagogicznym lub wykształcenie wyższe magisterskie na dowolnym kierunku z przygotowaniem pedagogicznym i studia wyższe lub podyplomowe lub kurs z zakresu integracji sensorycznej;
b) co najmniej 2 – letnie doświadczenie w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym od urodzenia do podjęci nauki w szkole;
c) co najmniej 100 h doświadczenia w prowadzeniu zajęć terapii integracji sensorycznej
z dzieckiem od urodzenia do podjęcia nauki w szkole.


Uwaga:
Wykonawca może skierować do realizacji zamówienia tą samą osobę tylko na jedną część zamówienia. Wymóg ten wynika z tego, że harmonogram pracy jest dostosowany do czasu dziecka i jego rodziny tym samym możliwa jest realizacja zajęć w poszczególnych częściach
równocześnie co wyklucza możliwość prowadzenia zajęć przez tą samą osobę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe osób wykazanych w załączniku nr 6 do SWZ, który został złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą (dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem).
2) Dokumenty potwierdzające zatrudnienie przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby realizującej przedmiot zamówienia, zgodnie ze złożonym wraz z ofertą zał. nr 6 do SWZ (dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem).
3) Informację z Krajowego Rejestru Karnego, że osoba realizująca zamówienie nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2023 poz. 984 ze zmianami).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć - osobno dla oferty składanej dla każdej części zamówienia:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz jego oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenie podmiotów występujących wspólnie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy oraz ich oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
5) Wykaz osób – potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu (zał. nr 6 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy
(wg załącznika nr 3 do SWZ).
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
a) zmiany strony umowy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,
b) zmiany umowy jeżeli nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne
od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiły po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, ogłoszenia stanu epidemicznego, pandemii, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej.
2. Zmiany umowy można wprowadzić na zasadach określonych art. 454 i 455 ustawy Pzp.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.