eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Oprac. dok. proj. dla zadania pn.: "Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzecznego Ogród Płaszów zgodnie z planem rejonu ul. Przewóz (KDX.4) na dz. nr 403, 405 obr. 19 Podgórze"

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Oprac. dok. proj. dla zadania pn.: "Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzecznego Ogród Płaszów zgodnie z planem rejonu ul. Przewóz (KDX.4) na dz. nr 403, 405 obr. 19 Podgórze"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357116163

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Centralna 53

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-586

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +28126167000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdmk.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmk.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Oprac. dok. proj. dla zadania pn.: "Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzecznego Ogród Płaszów zgodnie z planem rejonu ul. Przewóz (KDX.4) na dz. nr 403, 405 obr. 19 Podgórze"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dfc2687d-c984-11ee-875e-a22221c84ba7

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210404

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00053092/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.29 Opracowanie dokum. projek. dla zad. pn.: Budowy ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzecznego Ogród Płaszów zgodnie z planem rejonu ul. Przewóz (KDX.4)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej w profilu nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow;
2) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza "Wyślij wiadomość do Zamawiającego";
3) Szczegółowe uregulowania w zakresie korespondencji zawiera SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

▪ stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 KB/s,
▪ komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć minimum 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
▪ zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
▪ włączona obsługa JavaScript,
▪ zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
▪ szyfrowanie na Platformie Zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
▪ oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

2) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

▪ akceptuje warunku korzystania z Platformy Zakupowej określone w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce Regulamin oraz uznaje go za wiążący,
▪ zapoznał i stosuje się do instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod wyżej wymienionym adresem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub „zamawiający”),
- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl,
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- Kontaktu, współpracy przez zamawiającego z przedstawicielami wykonawcy wskazanymi przez wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy ze strony wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki oraz osoby uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których doświadczenie wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, oceny wypełniania przez wykonawcę obowiązków umownych w zakresie dysponowania personelem spełniającym wymogi określone w umowie,
- Dysponowania personelem spełniającym wymogi określone w umowie,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu gwarancji lub rękojmi udzielonej przez wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze środków UE),
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień umowy zawartej pomiędzy wykonawcą a zamawiającym o realizacji Inwestycji,
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest wykonawca Inwestycji,
- Posiada Pani/Pan:

▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
▪ prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych,

- Nie przysługuje Pani/Panu:

▪ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 6/II/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ciągu pieszego od ul. Myśliwskiej w stronę Parku Rzecznego Ogród Płaszów zgodnie z planem rejonu ul. Przewóz (KDX.4) na działkach nr 403, 405 obr. 19 Podgórze"
b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:
- PPU (Projektowane postanowienia umowy), tj. załącznik nr 2 do SWZ,
- Zakres rzeczowy wraz z załącznikami, tj. załącznik nr 8 do SWZ,
c) Wykonawca zobowiązany jest udzielić:
- minimum 24 miesiące gwarancji jakości na przedmiot umowy,
- maksymalnie 36 miesięcy gwarancji jakości na przedmiot umowy,
licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Uwaga!
Oferty zawierające okres gwarancji jakości na przedmiot umowy krótszy niż 24 miesiące, zostaną odrzucone.
d) Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2023 poz. 875 ze zm.). Szczegółowy opis wymagań w tym zakresie zawiera SWZ,
e) Termin realizacji przedmiotu umowy: 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia,
f) Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp:
1) przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej,
2) nie przeprowadzenie przez wykonawcę wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
C (Cena brutto = 60%)
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali wykonawcy, odpowiednio mniej punktów według poniższego wzoru:
C = Cena minimalna ÷ Cena badanej oferty ∗ 60 punktów
G (Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy = 40%)
Sposób oceny:
- Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy: 24 miesiące = 0 punktów,
- Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy: 30 miesięcy = 20 punktów,
- Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy: 36 miesięcy = 40 punktów,
Uwaga!
Oferty zawierające okres gwarancji jakości na przedmiot umowy krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone jako nie spełniające wymagań SWZ.
Za nie wskazanie w formularzu oferty okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy, wykreślenie tylko jednego lub wszystkich wskazanych okresów gwarancji nie otrzyma dodatkowych punków w tym kryterium oceny ofert. W takim przypadku zamawiający przyjmuje, że wykonawca zaproponował najkrótszy okres gwarancji jakości na przedmiot umowy, tj. okres 24 miesięcy.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.
3. Zamawiający przyjmuje, że 1 punkt = 1%.
N = C + G
gdzie:
N, tj. łączna ilość punktów badanej oferty,
C, tj. ilość punktów badanej oferty w kryterium Cena brutto,
G, tj. ilość punktów badanej oferty w kryterium Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) Posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali:
- co najmniej 1 opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące budowy lub przebudowy chodnika na kwotę minimum 15 000,00 zł brutto,
lub
- co najmniej 1 opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące przebudowy lub rozbudowy ulicy na kwotę minimum 15 000,00 zł brutto,
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza wykonanie wyżej wymienionego zakresu usług w ramach różnych zadań (umów).
W przypadku spółki cywilnej, zamówienia wykazane na spełnienie powyższego warunku wykonane przez spółkę a nie poszczególnych wspólników, zamawiający uzna jako zamówienie wykonane przez pojedynczego wykonawcę, a nie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami posiadającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe z uprawnieniami budowlanymi do projektowania (co najmniej jedną osobą) w specjalności inżynieryjnej drogowej.
2. Ocena spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w niniejszej części specyfikacji nastąpi na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony w Części 4 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 11 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 6 do SWZ),
Uwaga!
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wówczas w powyższym wykazie usług zobowiązany jest podać jedynie te usługi, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda załączenia przez Wykonawcę do oferty przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie wykonawca musi dołączyć do oferty:
a) Wypełniony Formularz oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
b) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ,
c) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,
d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona osoba / osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej,
e) Pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, tzw. konsorcja oraz spółki cywilne),
f) Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ,
g) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ,
h) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera (pełnomocnika), o którym mowa w pkt 1 w Części 5 SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
4. Spółka cywilna jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
5. W przypadku spółki cywilnej, zamówienie wykazane na spełnienie warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy wykonane przez spółkę, a nie poszczególnych wspólników, zamawiający uzna jako zamówienie wykonane przez pojedynczego wykonawcę, a nie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (wspólnicy spółki cywilnej) składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
8. Zgodnie z zapisami w pkt 1 w Części 4 SWZ, zamawiający będzie żądał od wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie / wspólników spółki cywilnej, dokumentu wymienionego w pkt 1 lit. a) w Części 4 SWZ.
9. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie należytego wykonania umowy. zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z przesłankami określonymi w PPU, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na https://platformazakupowa.pl w profilu nabywcy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w zakresie podstaw określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1)-6) oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) i pkt 7) ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.).
2. Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.