eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew w granicach administracyjnych miasta Piły w 2024 r.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2024-02-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew w granicach administracyjnych miasta Piły w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570766568

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: gen. Władysława Andersa 10

1.5.2.) Miejscowość: Piła

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-920

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@zdiz.pila.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.pila.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew w granicach administracyjnych miasta Piły w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-38d40c3e-cfcd-11ee-a3b5-e25d731b0da9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00210309

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00046397/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wycinka i pielęgnacja drzew w 2024 r.( tereny gminne w pasach dróg gminnych i wojewódzkich)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zdizpila.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zdizpila.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020, poz. 2452).

Zgodnie z art. 61 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, potwierdzenia zainteresowania, ofert lub prac konkursowych, o ile jej treść jest udokumentowana.

Zamawiający prowadzi postępowanie za pośrednictwem Platformy zakupowej MarketPlanet.

Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej.

Zamawiający wymaga złożenia oferty wraz z załącznikami w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
-dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES, przy czym wykonawca zobowiązany jest wtedy załączyć oprócz dokumentu, którego podpis dotyczy, oddzielny plik z podpisem, czyli 2 pliki.

Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4. Włączona obsługa JavaScript;
5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB o rozszerzeniu txt, rtf, pdf,xps,
odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff,png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4,
ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml,css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES,
ASIC, XMLenc.

Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert.

Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, z siedzibą przy ul. gen. Władysława Andersa 10, 64-920 Piła, NIP: 764-22-11-127 (dalej: ZDiZ), reprezentowany przez Dyrektora (dalej: ADO).
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Robert Erdmann. Można się z nim kontaktować poprzez adres e-mail: iod@zdiz.pila.pl Do IOD w ZDiZ należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych przez ZDiZ, w tym sprawy dotyczące realizacji Pani/Pana praw.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.poz.2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464), dalej PZP 4. Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a także podmioty upoważnione przez ADO w tym podmioty przetwarzające z którymi ADO zawarł umowę powierzenia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Jednocześnie ADO przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną ADO przez Panią/Pana w związku z prowadzonym postępowaniem, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.322.3.2024.EB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prace związane z pielęgnacją i wycinką drzew w granicach administracyjnych miasta Piły w 2024 r.

Zwięzły zakres przedmiotu zamówienia:
1. Prace związane między innymi z usunięciem drzew oraz transportem całości drewna w miejsce wskazane przez zamawiającego, redukcją koron drzew, usuwaniem gałęzi suchych, nadłamanych oraz wiszących, usuwaniem odrostów wokół szyi korzeniowej drzew oraz na pniu drzewa, frezowaniem pniaków po drzewach, pielęgnacją drzew.

2. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i technologią robót.

3. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, powstałych podczas lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy lub ponoszenia kosztów napraw szkód wyrządzonych podczas lub w związku z wykonywaniem usługi.

5. Wykonawca będzie zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni należyte wykonanie robót, czyli jakość i terminowość wykonania usługi.

6. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji i egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone w Projekcie umowy (załącznik nr 3 do SWZ).

7. Wykonawca będzie dysponował wystarczającą ilością osób posiadających doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone, tj.:
a) minimum 2 osoby przeszkolone w zakresie kierowania ruchem drogowym,
b) minimum 2 pilarzy w tym min. jednego bezwzględnie posiadającego kurs z zakresu pielęgnacji i chirurgii drzew ukończony w okresie ostatnich 5 lat.
c) 1 osobę sprawującą nadzór nad wykonywaniem prac z ramienia wykonawcy z wykształceniem minimum średnim o kierunku ogrodniczym, leśnym lub osobę z innym wykształceniem bezwzględnie posiadającą kurs z zakresu pielęgnacji i chirurgii drzew ukończony w okresie ostatnich 5 lat.

8. Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga od Wykonawcy wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zadania (załącznik nr 5 do umowy) wraz z wymaganymi dokumentami tj:
a) Dokument potwierdzający ukończenie w okresie ostatnich 5 lat kursu z zakresu pielęgnacji i chirurgii drzew przez min. 1 pilarza.
b) Dokument potwierdzający ukończenie w okresie ostatnich 5 lat kursu z zakresu pielęgnacji i chirurgii drzew przez osobę sprawującą nadzór nad wykonywaniem prac z ramienia wykonawcy z wykształceniem innym niż średnie o kierunku ogrodniczym, leśnym.

9. W trakcie realizacji zadania wykonawca powinien spełniać warunek, o którym mowa w art. 68. ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Za spełnienie warunku uznaje się także posiadanie pojazdu do nadzoru w terenie nad prowadzeniem prac, który spełnia wymagania ww. ustawy.

10. Wykonawca w trakcie realizacji zadania będzie posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca w trakcie realizacji powyższego zadania musi znajdować się w rejestrze podmiotów gospodarujących odpadami (BDO), zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt. 5 ustawy o odpadach (Dz.U. 2021 r., poz. 779).

11. Wykonawca w trakcie realizacji powyższego zadania posiadać będzie polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy na min. 100 tys. zł. potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

12. Zgodnie z §8 Zarządzenia Nr 33(325)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z terenów zieleni stanowiących własność Gminy Piła, w sytuacji kiedy drewno będzie przekazywane do podopiecznych MOPS z miejsca wycinki, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przygotować na potrzeby zamawiającego protokół z pozyskania i przekazania drewna. Zamawiający wskaże odbiorcę drewna (imię, nazwisko, adres), a Wykonawca przygotuje i dowiezie partię drewna w ilości ok. 2,6m3 w kawałkach nie większych niż 0,5mb pod wskazany adres. Protokoły podpisane przez wszystkie strony będą dołączane przez Wykonawcę pod kosztorysy powykonawcze przekazywane Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca rozliczeniowego.
W związku z powyższym Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie do wypełnienia formularza audytowego oraz do podpisania umowy powierzenia danych osobowych (załącznik nr 3 do umowy ..U wraz z załącznikiem nr 1 do umowy powierzenia danych).

13. Szczegółowy zakres zamówienia określają załączniki do umowy.

14. Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-13

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji - Za czas reakcji uznaje się czas na podjęcie prac w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. Czas na podjęcie prac w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia (minimalny czas 20 minut max. 100 minut)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Minimalne warunki udziału w postępowaniu określone w oparciu o art. 112 ustawy Pzp.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) Kompetencja lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) Zdolność techniczna lub zawodowa

a) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 zadania na wartość minimum 150 000,00 zł, (w tym jedno na minimum 100 000,00 zł.) odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zadania na terenie pasów drogowych dróg publicznych z podaniem ich przedmiotu wartości, daty i podmiotu na rzecz którego zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

b) Potencjał sprzętowy wymagany od Wykonawcy:
- dysponowanie min. 1 podnośnikiem koszowym,
- dysponowanie min. 1 koparko – ładowarkę,
- dysponowanie min. 2 pojazdami o ładowności min. 4 ton,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz dokumentów świadczących o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
1. Wypełniony załącznik nr 2
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców (konsorcjum) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższy warunek obejmuje również wspólników spółki cywilnej.

2. Wypełniony załącznik nr 2.1 w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

3. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – załącznik nr 6.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp
1. Wykaz usług - załącznik nr 8 wraz z załączeniem dowodów (referencje, protokoły odbioru).

2. Wykaz sprzętu/narzędzi - załącznik nr 9.

3. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 Pzp (jeżeli dotyczy) załącznik nr 4.
Zobowiązanie ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Wypełniony załącznik nr 2
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców (konsorcjum) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższy warunek obejmuje również wspólników spółki cywilnej.

5. Wypełniony załącznik nr 2.1 w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).

6. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) załącznik nr 5.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne dokumenty:
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, w przypadku gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp.

2. Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

3. Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikami nr 7.1 i 7.2 do SWZ będący integralną częścią oferty.

4. Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania, w postaci:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tego dokumentu, jeżeli zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów) lub:
b) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentu wskazanego w ppkt a)); (dotyczy również wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.

2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Powyższy warunek obejmuje również wspólników spółki cywilnej. Oświadczenie to
potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy załącznik nr 5.

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami projektu umowy, załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zdizpila.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-28 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-28

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.